• No results found

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fråga (sätt ett X på det svarsalternativ som passar bäst) Nej Delvis Ja Poäng

1. Finns det en specifik sida på kommunens webbplats som samlat beskriver hur medborgare kan vara delaktiga på olika sätt

inom kommunen?

Svara ”Ja” om det finns en specifik sida med samlad information, Svara "Delvis" om det finns information men den är utspridd eller bristfällig.

X 1

2. Finns det information på kommunens webbplats om hur medborgare kan möta de förtroendevalda i dialog?

Svara ”Ja” om det finns information om det finns information om hur, när och var det kan ske, Svara "Delvis" om det finns information, men den är inte så tydlig eller fullständig som den borde.

X 0

3. Finns kontaktuppgifter (namn, uppdrag, e-postadress, tfn-nummer) till samtliga förtroendevalda på kommunens webbplats?

Svara ”Ja” om personliga kontaktuppgifter anges, Svara "Delvis" om det finns kontaktuppgifter till växel, grupp-e-postadress eller liknande.

X 3

4. Har kommunens nämnder eller motsvarande möten som är öppna för medborgare?

Svara "Ja" om alla är öppna, och "Delvis" om det erbjuds på minst en nämnd.

X 0

5. Kan medborgare ställa frågor vid kommunfullmäktigesammanträden?

Svara "Ja" om det är under hela sammanträdet, eller "Delvis", om det är vid särskilt avdelad frågestund.

X 1

6. Kan medborgare ställa frågor till förtroendevalda på kommunens webbplats och på sociala medier?

Svara ”Ja” om det är möjligt både på webbplats och på sociala medier. Svara ”Delvis” om det är möjligt på en av dem.

X 1

7. Kan medborgare följa fullmäktiges möten via webb-tv?

Svara "Ja" om det är hela sammanträdet och det även är möjligt att ses i efterhand och med sökvägledning, eller "Delvis", om det är del av sammanträdet eller inte möjligt att se i efterhand.

X 0

8. Kan medborgare följa fullmäktiges möten via radio (streamingtjänst)?

Svara "Ja" om det är hela sammanträdet, eller "Delvis", om det är del av sammanträdet.

X 0

9. Presenterar kommunen svaren på frågor som inkommit via webben till förtroendevalda på webbplatsen?

Svara "Ja" om alla svar presenteras, "Delvis" om vissa presenteras.

X 0

10. Kan medborgare lämna synpunkter som berör service eller annan kommunal angelägenhet på webbplatsen?

Svara "Ja" om det går att lämna synpunkter på alla verksamheter, "Delvis" om det går att lämna synpunkter för vissa.

X 3

11. Presenterar kommunen resultaten av inkomna synpunkter som inkommit via webben på webbplatsen?

Svara "Ja" om de allra flesta svar presenteras, "Delvis" om ett begränsat urval presenteras.

X 0

12. Har kommunen under de två senaste två åren genomfört undersökningar (egna eller exvis SCB:s) om vad medborgarna anser om deras möjlighet till inflytande?

Delvis- alternativet finns inte på denna fråga

X 3

13. Redovisas resultatet av medborgarundersökningar (egna eller exvis SCB:s) på kommunens webbplats?

Svara "Ja" om hela redovisas, "Delvis" om delar redovisas

X 0

14. Är kommunens webbplats tillgänglighetsanpassad?

Svara ”Ja” om det gjorts avseende flera språk samt funktionsvariationer, Svara "Delvis" om webbplatsen tillgänglighetsanpassats avseende något språk eller någon funktionsvariation.

X 3

15. Framgår det tydligt på webbplatsen hur besökaren ska gå till väga om hen inte hittar den information som hen söker?

Svara "Delvis" om det finns information, men den är inte så tydlig eller fullständig som den borde.

X 0

16. Har kommunen under innevarande år genomfört medborgardialog/er ? (Exklusive lagstadgade enligt Plan- och bygglagen)

Delvis- alternativet finns inte på denna fråga

X 3

17. Redovisas resultat från genomförda medborgardialoger på kommunens webbplats?

Svara "Ja" om alla svar presenteras, "Delvis" om vissa presenteras.

X 0

18. Presenterar kommunen information inför medborgardialoger på kommunens webbplats?

Svara "Ja" om fullständig information presenteras, "Delvis" om viss information presenteras.

X 1

19. Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till ta fram förslag till beslut kring en fråga?

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i vissa frågor.

X 1

Resultat för inmatning i Koladas inmatningsfunktion: Delaktighets-index, andel (%) 35

av maxpoäng

Demo krat i, t ran sp aren s o ch in flyt an de M edbor ga rdia log

Metoder för medborgardialog (metoder utifrån delaktighetstrappan) Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (Delaktighetsindex)

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett delaktivitetsindex konstruerats med exempel på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Bakom de efterfrågade aktiviteterna ligger givetvis politiska prioriteringar och beslut och listan ska ses som exempel på befintliga aktiviteter i landets kommuner. Varje enskild aktivitet kan i sin tur fungera olika i respektive kommun och man bör därför även lokalt i genomgången av frågorna värdera hur de enskilda aktiviteterna faller ut.

Metod: Kommunen genomför en självgranskning utifrån en mall med 19 frågor i beräkningsstödet. Kommunen värderar själv de olika aktiv iteterna i förhållande till den poängsättning som ställts upp.

Redovisningen sker i form av kommunens sammanlagda poäng i procent av totalt möjliga poäng som är 57 poäng.

Gör så här:

1. Besvara samtliga 19 frågor genom att sätta ett x under en av svarsalternativskolumnerna Nej/Delvis/Ja. Poängen (0, 1 eller 3 poäng) beräknas automatiskt för varje fråga under kolumnrubriken "Poäng".

2. Längst ned i tabellen, i den gröna cellen, beräknas automatiskt procentandelen av högsta möjliga poäng. Detta görs när alla 19 frågorna är ifyllda. Det är detta värde som ska publiceras i Kolada. Gå till fliken "Samtliga resultat för inmatning " för att se hur du

publicerar värdet

References

Related documents

Liksom vid andra offerkällor i södra Sverige torde den hed- niska kultfesten vid Rosenkinds källa varit förlagd till tiden för som- marsolståndet.. Genom att helga det invid

Nina Edlund (lvl), Malin Atnan (C) samt RolfLiljequist (FP) resetvetat sig till fätmån för Nina Edlunds (1'1) förslag. Sammanfattning

"att bifalla motionens första att-sats under förutsättningar att inrättande av "Röda telefonen" i Blekinge sker inom ra1nen för beslutad budget", "att avslå

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående förslag till beslut gällande personalsituationen avseende sjuksköterskor –

att godkänna och till Socialdepartementet översända bilagt förslag till svar ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel,

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING. BETECKNINGAR

När projektet är genomfört kommer det medföra ökade driftskostnader för gata/park, vilket måste beaktas i kommande driftsbudget för

[r]

[r]

Varje boksida utgör en grupp av uppgifter, representerande ett visst avsnitt i kursplanen, så att varje sida räcker för t v å veckor, omkring 12 exempel.. Dessa barn önskar

Eftersom vissa av kraven är kvalitativa Knapp till växelväljare - Kund vs.

Ett förhållningssätt och gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så att de fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i

Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en

Diplomant nad rdmec sv6ho zaddnf do softwaru implementoval handtracking a tento fakt niisledn6 piehledn6 neuvedl v abstraktu di zdv6ru prdce... Celkov6 zhodnoceni

Västmanlands läns kommuner sammantaget har en jämnare könsfördelning bland de förtroendevalda än riksgenomsnittet, 44 procent av de förtroendevalda är kvinnor och 56 procent

• Fullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget att "Medborgarna ska ges möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet

Göra en processinriktad presentation av dokumentplanen/arkivförteckningen.. Dokumentplanering

[r]

Du får omkretsen genom att addera längden av sidorna.. Ett tal består av minst

princip är Ronneby kommun positiv till mer undervisning i det svenska språket (SFl) och samhällskunskap (SO), men det går inte att utläsa av konsekvensanalysen

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser "Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall" och "Förslag till

Dokument som har studerats är kommunens Mål och Budget 2014, Verksamhetsplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014, värdegrund för miljö-

Fig. Detta är nödvändigt om man skall lyssna på SSB. Sen följer ett helt ordinärt LF-steg och volymen regleras med P2. finns på katoden när nyckeln är