• No results found

Rutin för cytostatikabehandling och omhändertagande av avfall i ordinärt- och särskilt boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rutin för cytostatikabehandling och omhändertagande av avfall i ordinärt- och särskilt boende"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-11-15 1 (3)

POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3

TELEFON 040-42 50 00

FAX 040-42 51 49

E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

WEBB VELLINGE.SE

BANKGIRO 5896-1467 ORG. NR 212000-1033

Rutin för cytostatikabehandling och

omhändertagande av avfall i ordinärt- och särskilt boende

Rutinen gäller för all personal som iordningställer och/eller administrerar cytostatika samt personal som exponeras för läkemedlen på annat sätt vid t ex vård av patient i anslutning till medicinering med cytostatika samt vid omhändertagande av

utsöndringar, avfall och städning.

Hantering vid cytostatikabehandling

Cytostatika kan utsöndras flera dagar efter det att läkemedlet givits och olika läkemedel har olika utsöndringstider. Detta innebär att urin, avföring, kräkningar, blod och svett kan innehålla läkemedel i flera dagar.

Läkemedlets koncentration varierar och det är framförallt urinen som innehåller större mängd cytostatika. För att praktiskt underlätta omhändertagandet, betraktas generellt att cytostatika utsöndras 7 dygn efter given cytostatikabehandling.

o Använd handskar av Nitril.

o Använd skyddsglasögon eller visir (vid risk för skvätt och stänk mot ansiktet).

o Använd sked vid uttag av läkemedel från originalförpackning. Tabletter och kapslar får inte delas

o Långärmat engångsplastförkläde ska användas vid hantering av mixturer, injektioner, infusioner och vid hantering av utsöndringar.

o Allt kontaminerat material (även skärande/stickande) som använts, kasseras i riskavfallsbehållare.

Gravida ska inte komma i kontakt med cytostatika.

Vård och omsorg

Ansvarig Upprättad den

Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska

2018-11-15

Upprättad av Reviderad den

Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ange datum.

(2)

2 (3)

Utsöndringar

o Handskar och långärmat engångsplastförkläde ska alltid användas.

o Spola med nedfällt toalettlock två gånger efter toalettbesök eller tömning av flaska/bäcken i toaletten.

o Om urin samlas i flaska/bäcken ska lock användas. Låt urinen svalna på grund av att varm urin förångas mer. Häll därefter urinen försiktigt i första hand i spoldesinfektorn annars i toaletten. Undvik stänk. Spola, med nedfällt toalettlock, två gånger. Gäller även tömning av kateterpåsar.

o Tömda bäcken och urinflaskor rengörs i spoldesinfektorn. Om spoldesinfektor inte finns skölj ur med vatten och rengör sedan med rengöringsmedel. Avsluta med ytdesinfektionsmedel.

o Använda inkontinenshjälpmedel/kateterpåsar läggs i dubbla plastpåsar som försluts. Gäller även engångshandskar och förkläden om de kontaminerats av cytostatika spill.

Cytostatikaspill

Det är av stor vikt att spill av patientutsöndringar snarast tas om hand för att undvika att intorkad substans dammar upp. Vårdpersonal är ansvarig för att detta utförs.

Ytor

o Torka utifrån och in för att minska ytan som kontamineras. Använd engångsmaterial att torka upp med.

o Skölj rikligt med vatten.

o Efter saneringen, tvätta med rengöringsmedel, skölj och torka upp, två gånger.

o Allt kontaminerat material ska förslutas i dubbla avfallspåsar.

Oskyddad hud

o Skölj genast i riklig mängd vatten i minst 5 min. Tvätta därefter noga med tvål och vatten.

o Om irritation uppstår kontakta läkare.

o Kontakta din chef.

Ögon

o Skölj genast i riklig mängd vatten i 15 min (använd helst ögondusch).

o Om irritation uppstår kontakta läkare.

o Kontakta din chef.

(3)

3 (3)

Tvätt

Tvätt från patienter med cytostatikabehandling klassificeras som risktvätt om tvätt förorenats av större mängd utsöndring inom 7 dygn efter cytostatika givits (t ex kräkning i säng).

o Vid bäddning och omhändertagande av sängkläder ska arbete ske på sådant sätt att sängkläder inte skakas och "uppvirvling" sker.

o Textilier som inte blivit förorenade av cytostatika hanteras som vanlig tvätt.

o Om tvätten är förorenad (dvs. innehåller spill av cytostatika, urin, kräkning, avföring, riklig svettning) använd långärmat engångsplastförkläde och handskar av Nitril.

o Textilier som förorenats byts omedelbart och tvättas i tvättmaskin, men om det inte går ska de förslutas i plastpåse fram tills tvätt kan ske.

o Tvätta förorenade textilier i lägst 60°.

References

Related documents

Om det finns tvättstuga i anslutning till fastigheten och behov av stöd och hjälp med tvätt främst beror på svårigheter för den enskilde att ta sig till och från tvättstuga,

Då eftervård på SÄBO, LSS eller i ordinärt boende avslutas, vid den tidpunkt då patienten skall friskförklaras, skall behandlingsansvarig läkare från Läkarbilen

Då eftervård på SÄBO, LSS eller i ordinärt boende avslutas, vid den tidpunkt då patienten skall friskförklaras, skall behandlingsansvarig läkare från Läkarbilen

Läkare, distriktssköterska eller sjuksköterska ,med kompetens, ordinerar vaccin till personer i medicinsk riskgrupp.. PAS hämtar vaccin på den vårdcentral där patienten

Se Checklista från Vårdhygien Region Halland samt Kartläggning vid skabbutbrott dokumenten finns i HSL-handboken samt Rutin och Flödesschema enligt detta dokument för

Kasserade läkemedel läggs i för läkemedlet lämpligt kärl för kasserade läkemedel och lämnas av sjuksköterska till för enheten närmaste hämtningsställe av kasserade

Ledaren säger ett påstående, till exempel ”Alla som tycker att barn ska få bestämma byter plats” När alla tagit ställning och antingen bytt plats eller valt att sitta kvar,

Fakturan specificeras med avgift för Trygghetsskapande teknik till enskilda i ordinärt boende och servicehus.. Fakturans utformning till