• No results found

Epost: lisa.ostbring@myh.se 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Epost: lisa.ostbring@myh.se 103 33 Stockholm "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (2) Datum: 2020-09-29 Diarienr: MYH 2020/3012 Yttrande

Handläggare Regeringskansliet

Lisa Östbring Socialdepartementet

Epost: lisa.ostbring@myh.se 103 33 Stockholm

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Internet Digitalt kundforum:

Box 145

721 05 VÄSTERÅS

Ingenjör Bååths gata 19 722 12 Västerås

010-209 01 00 (vx) www.myh.se forum.myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och

övergångsbestämmelser, Ds 2020:15

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ser positivt på de justeringar av betänkandets förslag som föreslås i promemorian. Både betänkandet och promemorian har som utgångspunkt att det ska krävas en väl genomförd utbildning, inte enbart en genomgången utbildning för att få bevis om skyddad yrkestitel. MYH anser att promemorians förslag till övergångsbestämmelser är pragmatiska och skapar goda förutsättningar för en hållbar övergång till den nya regleringen. Hänsyn tas till såväl arbetsgivares som arbetstagares förutsättningar att få kompetensen validerad och vid behov kompletterad. Samtidigt beaktas belastning och resurser för de aktörer som kommer att vara delaktiga i valideringsarbetet och i att utfärda bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Avsnitt 4.1 Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad yrkestitel

MYH ställer sig positiv till förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på innehåll och godkända betyg i en utbildning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, och vad som avses med motsvarande kompetens. MYH delar promemorians bedömning att 1400 godkända gymnasiepoäng från de programgemensamma ämnena från

gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammet bör krävas för ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. MYH anser att förslaget utgör ett fullgott alternativ till Skolverkets tidigare förslag att kräva minst 1400 godkända gymnasiepoäng i de ämnen som i gymnasieskolan är programgemensamma för att kunna få en yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet. Med tiden kan bevis om rätten att använda yrkestiteln undersköterska komma att utgöra lämpliga förkunskapskrav för yrkeshögskolans specialistutbildningar för undersköterskor.

Under ”Remissinstansernas synpunkter på kompetenskraven” framgår att kommuner ofta använder annan titulatur för kompetenser som motsvarar undersköterskekompetens, bland annat nämns stödpedagog inom funktionshinderområdet. Här vill MYH

uppmärksamma att dessa yrkesroller kan ha ytterligare utbildning utöver en

grundläggande utbildning mot vård och omsorg. Inom yrkeshögskolan finns en enhetlig utbildningsväg till yrkesrollen stödpedagog genom föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll.

Avsnitt 6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod

MYH ställer sig, i grunden, positiv till de föreslagna övergångsbestämmelserna i

promemorian som tar hänsyn till både utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. MYH vill

särskilt peka på de föreslagna bestämmelser som under en kortare period tillåter individer

med enbart yrkeslivserfarenhet att ansöka om bevis om rätt att använda yrkestiteln. Detta

är helt i linje med perspektivet att ett livslångt kontinuerligt lärande sker såväl genom

(2)

utbildning som genom professionsutövning. För att säkerställa kvalitén i vården och för att följa betänkandets och promemorians utgångspunkt om att det ska krävas en väl genomförd utbildning och inte enbart en genomgången utbildning för att få bevis om skyddad yrkestitel, bör det ske en formell bedömning mot de aktuella kraven för att en individ ska kunna tilldelas titeln undersköterska. Detta bör kunna genomföras på ett rationellt sätt med den långa erfarenheten av validering som finns inom vård och omsorg.

Avsnitt 7.1.8 Konsekvenser för övriga reglerade och icke reglerade yrkesgrupper

Promemorian antar att användandet av yrkestiteln kommer att öka inför att

bestämmelserna om skyddad yrkestitel införs. Funktionshinderområdet och vårdare och skötare, förknippade med psykiatrin, lyfts särskilt fram som områden där användandet av yrkestiteln undersköterska kan öka. Det skulle ur MYH:s perspektiv kunna medföra en tydligare yrkesdifferentiering och progression, primärt inom psykiatrin, där det funnits oklarheter kring vilka arbetsuppgifter specialistutbildade undersköterskor inom psykiatrin bör ha och hur de skiljer sig från skötare.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av Lisa Östbring. I den slutliga handläggningen har enhetschef Jenny Twana och chefsjurist Carina Larsson deltagit.

Thomas Persson

Generaldirektör

References

Related documents

Sametinget har inget att erinra mot den föreslagna lydelsen men vill påpeka att en ändring av ordalydelsen övervägas enligt följande Inom nationalparker är sådana åtgärder

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren

Karolinska Institutet har anmodats att lämna yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider. Karolinska Institutet avstår från att

I ärendets beredning har forskare Nitya Jayaram- Lindström, forskare Kristoffer Magnusson, anknuten forskare Ingvar Rosendahl, forskarstuderade Viktor Månsson, forskarstuderade

För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till

Utredningen ska därför lämna förslag kring hur välfärdsteknik kan införas mer omfattande och analysera vilka effekter detta får för personalen inom äldreomsorgen.. För

Tingsrätten anser dock att det är bra att de nu gällande bestäm- melserna får vara kvar för unga myndiga som inte fyllt 21 år vid mindre allvarliga brott samt att kravet

Delmål 2 som syftar till att kvinnor och män ska ges jämställda ekonomiska villkor livet ut och delmål 4 om fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.. De brister

Vi ställer oss helt avvisande till att käkkirurger opererar i bukväggen för att exempelvis skörda fett till ansiktet, eller att operera i okbensregionen (vilket inte är standard

För det tredje, det är viktigt att fundera över vilka som ansöker om bidrag i krisen, och vilka som kan förväntas reagera på införandet av det tillfälliga tilläggsbidraget

Arbetet med Framtidens Hälso- och sjukvård som pågår i Stockholm och, som innebär att framför allt öppen vård, flyttas ut från universitets- och akutsjukhusen till

Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnads- effektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet av de nyttor

Myndigheten ser särskilt positivt på förslaget om återinförd civilplikt eftersom det sannolikt ger positiva effekter för kapacitet och resurser i samhället generellt i

För att ge ämnet modersmål värde, legitimitet och möjlighet att verka för elevens övergripande utveckling måste ämnet regleras i timplanen med den garanterade

antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas om examensbevis som

se Expedit ionst id:

Avfall Sverige anser att det är viktigt med stöd till andrahandsaktörer men ett rutavdrag för borttransport av bohag kan ge oönskade sidoeffekter i form av missbruk av bidraget

Nya data från USA (Zablonsky et al. Siffran 5% i rapporten är under alla omständigheter för lågt, och kan med god säkerhet anges med 10-15%, även med adekvat hänsyn till

Myndigheten delar utredningens bedömning att det är troligt att den romska minoritetens situation inte kommer att förbättras utan kraftfulla insatser på alla nivåer, för att

Med utgångspunkt från de erfarenheter som finns kring arbetet med mänskliga rättigheter, ett rättighetsbaserat arbetssätt och den infrastruktur som finns i västsverige vad

Bostad, byggd miljö och samhällsplanering och Utbildning och livslångt lärande samt de prioriterade frågorna Folkhälsa och Idrott och fritid (där naturmiljön ofta också

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Martin Eriksson Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed och handläggare Anna