• No results found

Sveriges Kommuner och Regioner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Regioner"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

20/01558

2021-01-29 Ert dnr:

Fi2020/04673

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö

Andreas Hagnell Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Sammanfattning

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig tveksamt till förslaget i promemorian då det innebär ett selektivt gynnande av viss förnybar energi, där negativa konsekvenser för energisystem och effektsituation i stort inte har analyserats eller begränsats.

• Ett eventuellt utökat stöd bör villkoras till att installationen inte ska försämra effektsituationen i området, exempelvis genom att ersätta fjärrvärme så att eleffektbehovet ökar vintertid och underlaget för kraftvärme minskar samt att kostnader för att förstärka elnätet inte i huvudsak läggs på övriga kunder i elnätskollektivet.

Övergripande synpunkter

Kommuner och regioner arbetar på flera sätt för att främja utbyggnad och användning av förnybar energi, inom både bioenergi, vindkraft, solenergi, vattenkraft och

energieffektivisering.

SKR anser att förnybar energi bör främjas och ser därför i grunden positivt på syftet med förslaget. Samtidigt bör styrmedel i huvudsak vara teknikneutrala utifrån nytta för miljö och energisystem, särskilt för teknik som är relativt mogen. Det är också väsentligt att styrmedel i klimatarbetet beaktar energisystemet i stort. Producenter på marknaden bör ha likartade villkor, varför det är tveksamt att skattesubventionera kommersiella aktörers egenkonsumerade elproduktion. Ur ett hushållningsperspektiv är det rimligare att subventionera produktion än egenkonsumtion.

Regeringen har nyligen lanserat arbete med en elektrifieringsstrategi. Enligt flera bedömare ökar behovet av elanvändning med ca 50 TWh el, med störst klimatnytta för industri och transporter. Därtill innebär en större andel förnybar variabel elproduktion en utmaning för systemet. Samtidigt finns redan brister i eleffekt på flera håll i landet.

Det medför att elnätet kraftigt behöver förnyas och byggas ut, för vilket tillstånds- processerna behöver snabbas upp.

SKR anser att marknaden behöver omregleras så att planerbar produktion, såsom

kraftvärmen, ges rätt förutsättningar utifrån sin nytta för energisystemet i stort. Lokal

produktion av kraftvärme och fjärrvärme är delvis ett alternativ för utbyggnad av

elnät, men ges i princip ingen extra ersättning för att den finns tillgänglig där behovet

finns. Fjärrvärme och kraftvärme har därtill på sikt stora möjligheter att bidra till

koldioxidlagring (CCS), där exempelvis Stockholm Exergi driver en pilotanläggning,

(2)

2021-01-29 Vårt dnr:

20/01558

2 (3)

Ert dnr:

Fi2020/04673

samt att bidra till att utvinna energi, metaller och salter ur avfall som inte kan återvinnas.

På senare år har flera regleringar förbättrat konkurrenssituationen för vattenkraft, kärnkraft, vind och sol, medan andra regleringar försämrat för kraftvärme och fjärrvärme, genom exempelvis skatt på avfallsförbränning, slopad skattebefrielse för biooljor samt byggregler som fortsatt premierar värmepumpar och solel framför fjärrvärme.

Förslaget saknar ordentlig konsekvensanalys

Att i detta läge föreslå utökad skattefrihet för viss förnybar energi borde föranleda en ordentlig konsekvensanalys. I promemorian nämns riskerna bara i förbigående och omfattningen tonas ned.

” Indirekt kan även konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla påverkas negativt om den egenproducerade elen används för att täcka uppvärmnings- eller nedkylningsbehov som nu hanteras av leveranser av fjärrvärme eller fjärrkyla. I nuläget bedöms volymerna egenproducerad el som

begränsade, varför dessa effekter initialt kan förväntas vara små.”

Samtidigt sägs att den starkaste stimulanseffekten förväntas uppstå för investeringar i solceller på kommersiella fastigheter och flerbostadshus, och att det finns en

betydande utbyggnadspotential. Promemorian påtalar inte att ett ytterligare främjande av solel skapar stora drivkrafter att välja värmepumpar framför fjärrvärme, eftersom producerad el behöver användas i byggnaden för att tillgodoräkna sig skattefrihet och även räknas bort från byggnadens energianvändning enligt BBR.

Inverkan på effektsituationen nämns också bara i förbigående, utifrån att kostnaderna kan vältras över på kundkollektivet.

” Solkraft är, på motsvarande sätt som vindkraft, att betrakta som intermittent och inte planeringsbar, vilket kan innebära att elsystemets förmåga att balansera kortsiktiga obalanser, som kan påverka systemets robusthet och stabilitet, kan behöva förstärkas ytterligare om andelen solkraft på elmarknaden kraftigt ökar. … Nätbolagen bedöms samtidigt … övervältra dylika kostnader på kundkollektivet.”

Förslaget saknar villkor för styrning av produktion och användning till nytta för energisystemet i stort, vilket vore påkallat.

Sådana villkor för ett utökat stöd bör omfatta att installationen inte ska försämra

effektsituationen i området, exempelvis inte ersätta fjärrvärme så att eleffektbehovet

ökar vintertid och underlaget för kraftvärme minskar. För att bidra till energisystemet

bör användningen styras till transport, elintensiv produktion och fastighetsel (dvs. ej

till värme). Därtill är det tveksamt att tillkommande kostnader för att förstärka elnätet

huvudsakligen ska läggas på övriga kunder i elnätskollektivet.

(3)

2021-01-29 Vårt dnr:

20/01558

3 (3)

Ert dnr:

Fi2020/04673

Att effektgränserna samtidigt höjs för vindkraft, är en utökad subvention som styr mot mindre och mindre effektiva produktionsanläggningar som inte placeras med hänsyn till bästa vindlägen.

Både för vind och sol är tekniken i dagsläget så relativt mogen att den borde kunna klara sig utan denna typ av subventioner.

SKR ser samtidigt positivt på den föreslagna administrativa förenklingen för denna typ av stöd, genom att den egenanvända el som produceras i berörda anläggningar undantas från skatteplikt, i flera fall istället för att söka avdrag för att få nedsättning av energiskatten på el.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape Ordförande

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande

enligt bilaga 1.

(4)

RESERVATION Bilaga 1

Styrelsen SKR 2021-01-29

Reservation från Sverigedemokraterna

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

Sverigedemokraterna är av uppfattningen av elmarknaden i högre grad måste präglas av just en marknad. Ett första steg i den riktningen är att avveckla befintliga

skattelättnader och skattesubventioner. Att i det läget ytterligare fördjupa befintliga skattesubventioner vore kontraproduktivt och bidrar inte till något av Sveriges mål för energipolitiken. Vi anser därför att förslaget är negativt för regioner och kommuner.

Med anledning av detta anser vi att det tydligt bör framgå av yttrandet att SKR avvisar förslaget.

Sverigedemokraterna yrkar

att texten ”[...] (SKR) ställer sig tveksamt till förslaget i promemorian" i yttrandet

ändras till "[...] (SKR) avvisar förslaget i promemorian" i enlighet med hur det är

sammanfattat i memorial.

References

Related documents

Fler medarbetare inom kommuner (57 procent) och regioner (57 procent) år 2017 upplever att de har ett psykiskt påfrestande arbete jämfört med totalt på arbetsmarknaden (42

Sveriges Kommuner och Regioner. Anders Knape

Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.. Medlen

För år 2022 föreslår kansliet att promillesatsen fastställs till 0,1137, vilket innebär att förbundsavgiften blir 531 mkr, d.v.s.. Sveriges Kommuner

Som konstateras ovan i avsnittet om förbundsavgiften 2021, krävs både besparingar inom kansliet och ökad utdelning och gottgörelse under perioden 2021-2023 från

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 31 januari 2020 beslutat om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Psykisk hälsa 2020, se

Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.. Medlen

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen är ett globalt medicinskt experiment utifrån dessa ”vaccinerna” uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten

Leverantören ska kunna göra montering av utrustning och/eller tillverkning av hållare för utrustning som tillhandahålls av beställaren och inte ingår i grund-

SKR anser att bestämmelserna inbegriper bestämmelser på en sådan detaljeringsgrad, särskilt artiklarna 8 och 9, att de riskerar att påverka svensk lagstiftning och de

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Eftersom övergångsbestämmelser till den nya lagen anger att äldre föreskrifter gäller för ansökningar om bidrag som har kommit in till kommunen före ikraftträdandet kan

Osäkerheten kring hur mycket medel man kommer att få vid nästföljande utbetalning gör dock att det kan bli svårt att starta en sådan anställning i till exempel augusti 2014 då

Generaldirektoratet för näringsliv spelar en nyckelroll i genomförandet av Europa 2020, EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Direktoratet arbetar mot fem

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

För kompetensförsörjningen i sektorn, där 80 procent av de anställda är kvinnor, för jämställdheten i stort och inte minst för kvinnors möjlighet till lönekarriär

SKR håller med om att det finns behov av statistik men vill betona att denna statistik bör ha en relation till och relevans för de kulturpolitiska mål som formuleras inom ramen

SKR instämmer i att använda de möjligheter som finns i förslaget till landsbygds- program 2021–2027 så att incitament ges för odlingssystem som inkluderar fång-

SKR anser att regeringen bör utreda vilken miljöövervakning som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten samt se till att resurser fördelas till

A self-rating assessment measuring cultural competence may support oc- cupational therapists, as an example of health professionals, in developing professional knowledge and

SKL tillförs 60 000 000 kronor 2016 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljning

Det har tidigare inte funnits någon modell som gjort det möjligt för den enskilde miljöaktören att ställa upp trovärdiga argument när det gäller krav på minskade utsläpp