• No results found

tr ffi T tr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "tr ffi T tr"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

"ii:' :[: f; rji l|d :[ fi M Jri, ;lJ F$ f 'tif r; iFft _f; , [ "r,sr, hf [- 1; kri iti ri;r fl ii

Fsil'r,N$tm pff *rmd*tr#dn#*hummr:l[tni a p*d:mgngfi mh#

Voron6Zskd L329 / 13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 F15 $ LIHE:rti"art*r.fp.tii.ui!.ut

Autor/ka BP:

Studijni obor:

Nizev price:

Vedouci price:

O p o n e n t :

Frmmdrerl+ mff*mmntffi ffim hmksl#fnkmu pil'fitrfl

Er-rg. Yflwmrhm'Ic,fi Fihsfl n &dm:nr u# it#l#tui sdh+ffitll#fi FFFdr-r+#tfi

fisr'I'rusliilittf,f,ni banl$rg lt|erl tlftit+IBrrl * t&:hy F.hE.r., Stn.ni*.lgu'lt Hn,r-rprm,v*

F,hS,g," -llth.fl J{pfi I'flr,o'rfi

Hodnotici krit6ria

t+ll iill!. *i

ti:i 1.

IE:iilfr , :E:

. H . . n j

t';B ,rti' F

$!

A. obsahovi

V pr6ci jsou vymezeny zdkladni a dil6i clle, kter6 jsou v koncepci prSce

patiidn6 rozpracov6ny. Clle jsou adekvdtn6 napliov6ny.

tr ffi T tr

P r 6 c e s p l h u j e c i l e z a d A n i .

T m T T

Studujici vyu2ivA a kriticky vybir6 sekund6rnia/nebo prim6rni literaturu.

ffii T T T

Prdce md vymezen piedm6t, je vyuZito odpovidajicich metodologicklich

postupir.

H T T tr

Vlistupy vlizkumnlich d6stljsou adekvStn6 syntetizov5ny a je o nich

diskutovdno.

tr

t:'"tl

T T

V prdcije vyuZita odborn6 terminologie a jsou vysv6tleny hlavni pojmy. ffi:l;::C l!

tJ*:d'

I T T

V prdci jsou formulov6ny jasne zAvdry, kter6 se vztahuji ke koncepci pr6ce a ke stanovenfm cil0m.

r..Tl:

ffi!

T T tr

B. formilni

Prlce vykazuje standardnl pozn6mkovli apar6t a jednotn! zp0sob citaci

v rdmci pr6ce, je typografickyjednotnd.

T T X n

Studujici dodrZuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotn!.

T X T f

Text je soudrZn!, srozumitelnii a argumentadn6 podloZenli.

X tr tr T

pilnos price (tvitrdi piistup studuiiciho, kompilaini hodnota, vyuZiti pro praxi)

c. T X T I

(2)

Gefkov6 hodnoceni prAce (max. 1700 znakit):

Z*t"n" t6ma je zam6ieno aktu6ln6 a klade si cile zamdien6 do praxe. BP odpovid6 obsa- hem, rozsahem prostudovan6 literatury i zpisobem pr6ce s vyizkumnou metodou poZadav- k 0 m n a B P .

Teoretickou d6st povaZuji za zalimavou. Autor proklzal piehled o literatuie k t6matu, snaZil se poznatky vhodn6 utiidit a propojit a podaiilo se mu vyhnout povrchnosti. Pii piedtenlvede tato 66st k zamy5leni o nejr&zndjSich pom6rn6 sloZityich souvislostech, kter6 ovliviuji 0sp65- nost komunikaci ucitele nebo naopak stavidal5i bari6ry mezi uditelem aZAkem Mo2n6 misty by bylo lep5i ndkter6 my5lenky graficky zdixaznit.

V praktick6 66sti autor vypracoval dotaznik, kterf m6l byit sondou do postojft Z6k0 ke komu- nikaci udite1l. Vymezenl cilfr a vfzkumnlich otdzek je pii prvnim 6teni pro nezasv6cen6ho trochu nepiehledn6, ale z kontextu je lze pochopit. Ze ziskanych vfsledk& se autor snaZil vyvodit z1v1ry pro zkvalitn6ni prSce uditele. Je v5ak moZn6 skutedn6 nAzory 2Akti povalo-

vat za vzor, kter6mu se m6 uditel v\dy pitbli1it? Je to problematick6. Napiiklad 26ci nemli komplexni piehled o tom, jak by mohl vypadat jinV neZ tradidni prr}b6h hodiny, proto jej uv6- d6jijako vzor. Piedstavy Z6k0 mohou blit take naivnl'

Dotaznik je vlastni konstrukce, proto je Skoda, Ze si autor pomoci piedvlizkumu neov6iil, jak studenti ot1zky ch6pou. Tak napiiklad 7. otlzka, kter6 se tfk6 projevi uditel0: znamen6 to tedy, Ze v5ichni u6itel6 maji projevy stejne? Odpovid6 zAvdr, Ze uditel6 maji dobr6 verbdlnl schopnosti skutednosti? Mysleli studenti na urdit6ho ucitele? Opravdu jsou si v5ichni podobni svymi verbSlnfmi schopnostmi, jak by hodnotili v t6to otAzce rilzn6 uditele, kdyby se od sebe hodn6 tisiti? Zdv6r zt6to otlzky je tedy mr]Ze bft velice zkreslenf. Pak je tak6 obtiZn6 na- vrhovat ie5enl, kter6 by opdt nevychlzelojen z obecnd zndmfch doporudenl z odborn6 lite- ratury.

Chvdlim, Ze se autor vdnuje doporu6enim na zlep5eni komunikace a odbourdni bari6r mezi uditelem a ZAkem. Vitala bych, kdyby toto doporudeni vice vych6zelo z konkr6tnich vlisledkfi pr&zkumu, piipadnd bylo piipraveno piimo pro konkr6tnitiidy'

po formdlnf str6nce autor zdvojuje zprlsob citov6ni a odkazovAni, coL sniZuje piehlednost.

Jazykov| str6nka je piev62n6 dobr6 a2 na n6kolik pravopisnfch chyb.

price spliuje pozadavky na ud6leni akademick6ho titulu bakalii:

Prici doporuduji k obhajobE:

Nivrh klasifikadniho stuPn6:

ANO A N O

v e l m i d o b i e

Nimdtv pro obhaiobu (max. 1500 znaktt):

pot<uste se pieformulovat n6kter6 otAzky v dotazniku (napi. 6.7) tak, abyste zlskal objektiv- n6j5i odpov6d' nebo stdvaj ici od pov6d' objektivn6ji i nterpretujte.

PhDr. Jitka Josifkov6 D a t u m : 3 1 . 8 . 2 0 1 1 P o d P i s :

References

Related documents

L e mn a s dessa emulsionslika vätskor i stillhet, så har redan efter ett dygn tranen börjat afsätta sig (uppflyta) och efter några veckor är vattnet endast

IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2)

The principle of the method is based on the calculation of the amounts of Al2O3 and Fe2O3 that may be occurring in the clinker by the chemical analysis of cement corrected for

This document deals with the determination of chemical constituents, electrical conductivity, pH and total dissolved solids (TDS) in eluates which have been obtained by leaching

The European Committee for Standardization (CEN) has carried out, within CEN/TC 122 “Ergonomics” a project to acquire anthropometric and strength data of children in Europe,

This document provides an American grouping system for materials for welding purposes, classified in accordance with the grouping system of ISO/TR 15608. A number of

Föreslirrift€r för Hllsyn och översyn för respektive enhet utarbetae av hundverkstad eller tillverkare och u@es succesaivt, I kolumn nFöre- skrift'r äterfinns

[r]

[r]

[r]

Rörbro av stål i vägmiljö respektive GC-miljö med teknisk livslängd av 80 år En rörbro av stål i vägmiljö respektive GC-miljö kan anses uppfylla kraven för en teknisk

Att fisket ger rikt utbyte visas af vår bild, i dagarne tagen i Karlshamn, med därå återgifna 2,508 spigg- tunnor, hvilka, tillsammans utgörande en enda sändning, lågo

Grumligheten är vid Hanö 8 och Snickarhaken analog med tot-P och- gulämneshalterna vid olika vindriktningar, medan Tosteberga och Glipeskär inte -alltid visar samma bild.. Påverkan

iSdanou oblast dosud t6m6i neieien6 problematiky vlivu parametr0 piedtvarovdni vstupni folie u technologie IMD b6hem procesu toku tavenin termoplastfi na rozm6rov6

Diplomovd pr6ce se za.b'!va casto publikovanou t6matikou aditivace nanod6stic do maziv za ucelem zlepsenI lubrikacnlch vlastnosti?. Piipraven6 nanocdstice aditivoval oo

Radana Hojná, Ph.D.. Otakar

• I kv Immeln etapp 2 förutsätts inga byggnader med riktvärden på fasad, däremot finns det krav för buller inomhus från väg- och spårtrafik enligt SS 25268:2007... 2

[r]

Kompetensen är baserad på ett kunskapsprov avlagt med godkänt resultat i samband med en kurs för ansvariga personer för planering, ledning och kontroll av stålkonstruktioner

Ifråga om vilka metoder som bör förbjudas i den svenska lagen väljer utredningen att, utöver de ovan nämnda utökningar av tillämpningsområdet, följa direktivets artiklar

V pr6cije nevhodn6 pouZit dvoji zp0sob odkazfr - odkaz na dilo v seznamu literatury na konci pr5ci a odkaz pod 6arou (navic stani

Detta har inte haft någon betydelse eftersom syftet var att undersöka om Upplevd möjlighet att byta arbete alternativt börja studera (U) och Trivsel (T) till viss del kan

civitas defudat: jus luxuria publica tum datum efl, ingenii' adparatu (onant omni et tanqimm quidquam int er Satnrnali a inrerfit Pf dies' verum agendarum. Eft hoc ipfum, ad