• No results found

Lygnersvider 1:29

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lygnersvider 1:29"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Bilaga D

Lygnersvider 1:29

Inbjudan till markanvisningstävling Bilaga D – Objektsbeskrivning av mangårdsbyggnaden

Gården Smälteryd som är belägen på fastigheten Lygnersvider 1:29 är närmare 400 år gammal, men äldsta byggnaden idag är från början av 1700-talet. Det är en av kommunens äldsta byggnader.

Gårdsplan med mangårdsbyggnad och flygelbyggnader

(2)

Delar av mangårdsbyggnaden härstammar från 1700-talet.

Baksidan

(3)

Fakta mangårdsbyggnad

Byggår: Delar från början av 1700-talet.

Uppvärmning: Luft/Luft samt Luft/vatten-värmepump. Skick och funktion ej känd. Ev centralvärme?

Yttertak: Okänd ålder.

Fönster: Okänd ålder.

Interiört

Rymlig hall med anslutande kapprum och toalett. Härifrån tar du dig även upp till andra våning.

Entréplanet innehar fem rum varav fyra av dessa har var sin vacker kakelugn(vet ej skicket på kakelugnarna). På detta plan finns det också tre toalettmöjligheter.

Övreplan har möjlighet till ca 3-5 rum och här har man idag enklare köksmöjligheter.

Källaren med förvaringsutrymmen och maskinrum.

Bilder entréplan

(4)
(5)
(6)

Bilder övre plan

References

Related documents

Förslagsställaren menar att många elever äter bara ett lagat mål mat per dag och istället för att mycket mat ska kastas kan middagslådor säljas till inackorderade elever och

Bertil Almgren yrkar att ansökan från Baggium Utbildning AB om tillstånd att utöka verksamheten vid den fristående gymnasieskolan i Umeå kommun avstyrks.. Håkan Lindh (FP) yrkar

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 1 april 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat granskningsutlåtande samt

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2013 att nämnden godkänner granskningsutlåtandet samt antar ändringen genom tillägg för del

Ledamöterna i (L) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte godkänner Delårsrapport 1 med hänvisning till att statliga bidrag ska användas till avsett ändamål och inte för

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden för beslut.. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd efter avsägelse från Kenneth Ström

Från samma rum ledde en dörr till gården och utanför denna låg »en Kvist med säte å båda sidor» samt överbyggd med tak.. Studiekammarens väggar voro dekorerade på samma

- godkänna förslag till planprogram för området runt Smälteryd, Lygnersvider 1:29, Sätila i Marks kommun.. 11 § plan- och bygglagen, till andra myndigheter, allmänhet och

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet

Marks kommun växer och inbjuder härmed till markanvisningstävling för uppförande av bostadsbebyggelse på exploateringsområdet Smälteryd, del av fastigheten Lygnersvider

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Lygnersvider 1:31 antas enligt upprättat

Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är mycket låg för de beräknade sektionerna, vilka anses vara representativa för hela eller stora delar av slänten mot Storån inom

Gården Smälteryd (fastigheten Lygnersvider 1:29) är belägen i Storåns dalgång strax väster om Storån och strax norr om dess utlopp i sjön Lygnern.. Fastigheten begränsas i

Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag till formulering eller till Caroline Schmidts förslag till formulering, i taxa

I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i syfte att öka medborgarnas möjlighet att

att förskolan Klippan senast 1 april 2018 skickar in en plan/rutin för hur barn med annat modersmål än svenska får utveckla sitt modersmål och det svenska språket, samt..

På grund av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens arbetsutskott valt att ta lyfta beslut om bidrag till byggnation av utegym i Byxelkrok vid dagens sammanträde..

Relationship between sleep quality and annoyance/disturbance due to noise There was a statistically significant correlation p < 0.001, Pearson correlation test, r between sleep

[r]

Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.. Beslutet skickas till

K aitsor.19 De västerbottningar som kom till dessa platser var m estadels från Um eå, Bygdeå och Lövångers socken.20... Fälbåten (färdbåt) var egentligen byggd

Allmännyttan kan och bör därför visa vägen i en förhandling om vad som är affärsmässig bostadsförsörjning och på så sätt ange en riktning för en generell bostadspolitik