• No results found

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Th is work has been digitised at Gothenburg University Library."

Copied!
85
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CM

(2)

Ifr '•

-

jl

ÖÖTEBORöS

pRISUPNIfl

o

( 53die ARG^N(3EN)

©©

£

R'iksteiefor):

BLOMSTERHANDELN Ï120.

FRÖ- & VÄXTHANDELN 4861.

Posf och Telegrafadress endasi:

T f ?ÄDQ ARDSrÖREMINCiEN O

öteborg

.

D F, BONNIERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG, GOTEBORG 1901.

(3)

j^en, som ej själf behöfver denna prisuppgift, torde öfverlemna den åt någon, som deraf kan hafva nytta.

Man behagade noga observera alla följande meddelanden:

]. Bek virent ens titel, namn samt post- & varaadress torde livarje gång tydligt uppgifyas. I rekvisitionen ' torde benäget demnas • tillräcklig plats för prisernas ifyllande, samt tillkännagifvas om vi få ersätta

möjligtvis felande sorter med andra liknande. Om valet af sorter anförtros at oss, verkstalles det omsorgsfullt. Rekvisition, å frö och växter torde benäget skrifvas pä hvar sitt, särskilda pap­

per. Rekvisitioner expedieras alltid snarast möjligt, men i den ordning de ingå. Under den brådaste tiden, från början af mars, ingå 100-tals order dagligen, hvilkas ordentliga . expedition omöjligen genast kan medhinnas. Det är därför af ömsesidig stor fördel, att rekvirera tvö i januari och februari eller i alla fall både frö och växter minst 14 dagar före det bestälda skall an­

vändas, Frö och' växter kunna under april aldrig expedieras omgående.

Gräs- och foderväxtfrö expedieras dock om möjligt pr omgående,

2 100-kilogram-priset tillämpas för kvantitet i en vägning ned till 10 kg.; kilogr.-priset under 10 kg. ned till 100 gr. och 10-gr-priset under 100 gr. ned till 5 gram, hvilken sistnämnde är den minsta

vigtdel, som säljes, der mindre ej finnes angifvén, .

Priserna äro icke ovilkorligt bindande, men vid oförutsedda prisförändringar noteras priset billigast

möjligt, vare sig lägre eller högre. ....

3. Okande köpare torde med ordern bifoga remisse eller tillata oss taga efterkrat eller postförskott;

Å foderfrö under 25 och å öfriga sorter under 10 kronors värde uttaga vi dock betalning genom efterkraf eller postförskott, derest sådant ieke uttryckligen undanbedes. Bfterkraf genom ångbåt tages doek ieke, hvarför sändningar pr ångare torde förut betalas, eller postförskott a räkning medgifvas.

sparmärken äfvensom utland,ska frimärken mottagas ej.

För likvid till oss genom postanvisning erkännes behörigt postkvitto såsom vårt eget.

4. Kredit beviljas icke utan särskild öfverenskommelse och i intet fall längre än 3 manad er. Okända personer, som önska kredit, böra medsända intyg om sin solidité’från vederhäftig person..

5 Rabatt å grönsaks- och blomsterfrö samt växter godtgöres med '3 procent dä beloppet Öfverstiger 25 kr. och 0 procent för 50 kronor och deröfver, om betalning erlägges i förskott eller vid varans emottagande. Fördröjes betalning 14 dagar efter, räkningens dato, så godtgöres ingen rabatt, hvar- emot beräknas 6 % ränta pr anno om betalning fördröjes längre än 3 månader.

Gräs- oeh foderväxtfrö samt redskap säljas endast mot extra kontant betalning utan rabatt, eller till kända personer mot accept oeh 6 % ränta pr anno,

6. Emballeringen verkstalles sorgfälligt och debeteras billigast möjligt, netto.

fjmr Debeteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages icke.

7. Afsändning sker alltid pä köparens räkning och risk, och vi ansvara i intet fall for skada som uppkom­

mer under eller'efter transporten. Varorna levereras kostnadsfritt här å banvagn eller ångare.

Räkning, allâtes alltid snarast medhinnes efter skedd expedition, och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.

8. Vitra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Post-

&

Telegrafadress;

TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN,

GÖTEBORG.

(4)

DIVERSE VÄXTER,

TRÄDGÅRDSREDSKAP m m,

'ÿ0§F’ Växter torde benäget beordras i

god tid» helst 14 dagar

före de behöfvas.

Fruktträd och. Bärbuskar m. m.

Alla träden äro 3 à 4 âr gamla efter förädlingen, friska med raka, vackra stammar, välformade kronor oeh goda rötter.

I de flesta fall lyckas planteringen väl på våren innan träden börja växa, d. v. s. från början af april till mot medio maj. Anlända växter på våren tidigare än de kunna planteras, böra de genast jordslås, d. v. s.

planteras i halfliggande ställning med jord eller sand omkring eller öfver rötterna.

Vid plantering, isynnerhet af fruktträd, bör man vara noga med att rötterna få ett otvunget läge och att fint sönderdelad jord kommer väl omkring och emellan dem, hvarför riklig vattning omedelbart vid planteringen ej får försummas, äfven i regnigt väder.

Möjligen felande sorter ersättas med andra, såvida detta ej undanbedes.

Vildstammar och ympkvistar af alla slag sälja vi icke.

.8. betyder sommarfrukt, H. höstfrukt, Y. vinterfrukt, h. halfstam, d. dvärgform och s. spalierform.

Äppleträd :

Halfstammiga, c:a IV2 m. höga, vackra ex.' st. kr.

.. » 50 st. m. namn, vårt val » » » Dvärgform iga, vackra exemplar ... st. »

» 50 st. m. namn, vårt val ... » Spalierform iga, vackra exemplar ... st. »

Alexander, 11. h. d.

Arvids, S. h. d.

Aspa, S. h. d.

Astrakan, hvit, S. h. d. s.

» röd, S. h. d. s. . Augusti, S. h. d.

Bismarcks, Y. h. d.

Björkviks, H. cL Calvill, röd, H. h. d. s.

Cellini, H. h. d.

Charlamowsky, H. h. d. s.

Cox Orange, V. h. d. s.

» pomona, II. h. d.

Dumelows Seedling, Y. h. d.

Filippa, V. h. d.

Frösåker, H. h. d.

Gravensteiner, gul. V. h. d. s.

Grâgylling (Vinter post of) Y. h. d. s.

Guldparmän, V. h. d. s.

Gui Richard, V. h. d. s. , Hampus, S. h. d.

Hawthornden, II. h. d.

Hvitgylling (Virginiskt rosen) S. h. d.

Kaflâs, H.-h.

Keswick Codlin, H. h. d.

Klaräpple, 8. h. d.

Kryddäpple, S. h.

Maglemer, V. h. d.

Mecklenburger kant-, V. d.

Melon (Citron)__ V. h. d. s.

Mälsåker, V. h. d.

Oranîe, H. h. d.

Pigeon, hvit (Dufäpple) V. h. d.

» röd » V. h. d.

Renett, Cassèler, V. h. d.

» guld, Y. h. d. s. 11

» spansk (Kalmar glasäpple) V. h. d.

Ribston, V, h. d. s.

Ringstads, Y. h. d.

Rosenhäger, V. h. d. s.

Signe Tilïisch, V. h. d.

Sparreholms, H. h. d.

Stenkyrke, V. h. d. s. v Säfstaholms, S. h. d. J) Södermanlands, H. h. d.

Wärnanäs, H. h.

Åkerö, Y. h. d. s.

Ölands kungs- (Skarlakans parmän) V. h. d.

Päronträd:

Halfstammiga, c:a P/a m. höga, vackra ex. st, kr. 1 —

» 50 st. m. namn, vårt val » » » 45 — Dvärgform iga, vackra èxemplar ... st. » 1 —

» 50 st. m. namn, vårt val ... » 45 — Spalierformiga, vackra exemplar ... st. » 2,50

Augusti, S. h.

Bergamott, sommar, S. h. d.

» höst, H. h. s.

» vinter, Y. h.

Beurré d’Amanlis, H. h. d. s.

» Diel, V. h. d. s.

» Giffard, S. h. d.

» Napoleon, Y. h. d. s.

» Superfin, H. d. s.

Bonchretien Williams, H. h. d. s.

Clapps favorite, IL h. d. s.

Comtesse Clara Friis, H. h. d. s.

Conseiller de la Cour, V. h. d. s.

Double Philip, H. h. d. s.

Doyenné de Juillet, S. h. d.

» du Comice, Y. h. d.

Erkehertig (Furstliga taffelpäron), H. h. d.

Esperens Herrepäron, H. h. d.

Eyewood, H. h. s.

1

(5)

FRUKTTRÄD OCH BÄRBUSKAR M. M.

Fikonpäron, S. h.

Fullerö, H. h. d.

General Todtleben, V. h. d. s.

Grefve Moltke, H. h. d. s.

Grenna rödpäron, H. h. d.

Gråpäron, Ii. t. d, s.

Hofsla, H. Ii. d.

Kanelpäron, S. h. d.

Kejsarinne, S. h. d.

Kejsarkrona, -H. h.

Louise bonne, H. h. d. s.

Munväte, Ii. h. d.

Nelis, V. d, s. .

Soldat Laboureur, H. h. d. s.

Plommonträd :

Haltstam ill iga, c:a 1x/b m. höga, vackra ex. st. kr. 1,25 Dvärgformiga, vackra exemplar ... » * Spalierformiga, vackra exemplar ... » » ^,00

Anna Lawson, röd, h. s.

Aprikos, bla, Ji. d, s, ... 7...» gul, h. d. s.

Belle de Louvain, röd, h. s.

Golden Esperen, gul, h. d. s.

Jefferson, gul, h. d. s.

Katrinplommon, blå, k.

KÏrkes,J blå, ■ h. d. s. ...

Orleans, röd, h. 3. S. r Prince Engelbert, bla, h. d. s.

Prince of Wales, röd, h. d. s.

Reine Claude, grön, h. d. s,

» » doré, gulgrön, h. d. s.

» » d’Oullins, gui, h.

» _» Althanns, röd, h.

Sviskon, engelska, blå, h.

» Frankfurter, blâ, h.

» Leipziger, blå, h.

» Hartwits, gui, h.

Washington, gui, h. d. s.

Victoria, röd, h. d. s.

Aggploniinon, gui, h. d, s.

Körsbärsträd :

Haifstammiga, c.a l1/* m- b-öga, vackra ex. st, ki.

» 50 st. m. nanrn, vârt val » » » Dvärgformiga, vackra exemplar ... st. » Spalierformiga, vackra exemplar... » »

Belle d’Orléans, gui, h. d.

Bigarâ, gui, h.

» Hedeïfinger, svart, h. , , y

» Napoleon, gui, h. s. /l.A.

1,25 55 — 1,25 2,50

Ltrj OMM.

ûht Bigarâ, spansk, gui, h. d. s.

» » svart, h. d. s.

Eiton, gui, h. d. s.

Jilasmorell, röd, h. d.

Govenor Wood, gui, h. d. s.

Gubens Ehre, brun, h.

Knight’s, svart, h. d.

Knorpel, svart, h. d, s, Majkörs, röd, h. d. s.

Ohio Beauty, gulröd, h. d. s.

Ostheimer, svart, h. d. s.

Reine Hortense, röd, h. d. TTl'pr Skuggmoreli, svart, b. d. s.

Torgkörsbär, tidig, röd, h. d.

Van der Natte, svart, h. :

Styckepris kr. öre Aprikosträd, spalierformiga, vackra ex...

Persikoträd, spalierformiga, vackra ex, ...

Vindrufvor: Alicante, blâ — Forsters Seedling,

— Frankenthaler, (Black Hambro) blâ.

» starka' ex. i krukor ... 2 â Krusbär, stora engelska med namn ...

100 st. 20 kr., 1() .st, kr. 2,50.

a Whinhams industry ... 10 st. kr. 3,75

» blandade färger, 100 st. 15 1er., 10 st. kr. 1,75

» staniformade, vackra ex., fina sorter ...

Vinbär, röda, stora, 100 st. 15 kr,, 10 st. kr. .1,75

» hvita ... 100 st. 15 kr., 10 st. kr. 1,75

» svarta... 100 st. 15 kr., 10 st. kr. 1,75

>> stamformade, vackra ex., fina sorter ...

Hallon, antwerpener, röda... 100 st. 5 kr.

» Fastolff, röda ... 100 st, 9 kr.

» Hornet, röda, stora... 100 st. 12 kr.

» Superlativ, mörkröda, stora...

100 st. 18 kr., 10 st. 2' kr.

» svarta, Björnhallon ... ICO st. f> kr.

Hasselnötter, vanliga, unga: exemplar...

» storfru ktiga, fina sorter ...(...

Jordgubbar: Carolina superba, Jucunda, Kerrs prolific, Laxtons Noble, Prince of Wales, Vicom­

tesse Hericart de Thury ... 100 st. 3 kr.

Kunna sällan expedieras före midten af maj.

Kronärtskockor, i maj—juni, 100 st. 25 kr.

Sparris, jätte-, 1,000 st, 25 kr., 100 st. 3 kr.

Rabarber, vanlig ... 100 st, Ö kr.

» Goliath, äkta ... 100 st. 28 kr., 10 St. 3 kr.

» Mammut, äkta... 100 st. 28 kr., 10 st, 3 kr.

Pepparrot, 1,000 st. 7 kr., 100 st. 80 öre Kan sällan exp. före slutet af april.

Gräslök ... ... pr torfva 10 öre 6- 1 6 T i hvit

— 30

— 40 : -20

:

1,75 ■ j

20

20

- 20 1,75

8

12

— 15

■- 2 5

- 8-

20

— 50

— 30 ; -12

— 35

— 35

Träd, buskar ock pankväxter

till anläggningar och häckar m. m.

Häraf finnas stora förråder af neäannåmndé sorter, alla i starka och särdeles vackra exempt-’

■ Planteringstiden för dessa växter är om våren före löfsprickningen samt, särdeles på torro.

lägen, otn hösten efter löffällningen. Barrväxterna torde fördelaktigast planteras om våren.

Styckepris kr. öre Abies alba, c.a 80 cm. höga ... 100 st. 30 kr. 35

» alba, 20 & 50 cm., 100 st, 10, & 20 kr., 15 & — 25

Styckepris kr. öre Abies canadensis ... i __

» -Douglasi ...’ 1,25

(6)

TRÄD, BOSKAR OCH RANKVÄXTER (ABIES—FAGUS). 3 Styckepris kr. öre

Abies excelsa, Gran, c:a 150 cm. 100 st. 35 kr. — 40

» excelsa, c:a 1 m. höga . ... 100 st. 30 kr. — 35

•» » c:a 50 em. höga... 100 st. 15 kr.. — 20

» » e:a 30 cm. höga... 100 st. 10 kr. — 15 Acer campestre, Lönn ... — 50

» campestre foi. var., brokbladig... 1,50 » cissifolium, vacker... 3 —

» dasycarpum foi. albo-var., brokbladig ... 1,50 . » » lutescens, lysande gul... 1,50 » » pyramidale, pyramidform... 1,50 > Ginnala, vacker... 1,50 * Negundo ... — 75

» » foi. aureo-marginatis, gulbrokig, vacker ... 2,50 » platanoides, vanlig Lönn ... 1,25 » »• mindre ex... 75 öre & 1 — » » buskformiga ... — 30

» » Buntzeii, bladen mörkgröna m. gult. .1,50 » crispum ... 1,50 » » purpureum Reitenbachi, purpurröda blad... 2 —

». » Schwedleri, pUrpurbronsfärgade blad... 2 —

» Pseudoplatanus, Sykomor, starka ... 1 & 1,25 •» •»' mindre ex... ... 50 & —75 » > buskar till bersåer ... — 30

» » bicolor, tvåfärgade blad... 1,25 » » foi. atropurpureis, brunbladig... 1,50 » » » purp. aureo-varieg., särdeles vacker ... 1,50 » » fol. var., brokig. ... 1,25 » » insigne, storbladig ... 2 —

» » Worléei, gulbladig ... „... 1,50 Aesculus Hippocastamun,Hästkastanj, l'/a m. — 75 ; Hippocastanum fol. var., brokig... 2,25 » Pavia, vacker... 2,25 f » rubicunda, vacker, rödblommande ... 2,25 Akebia quinata, slingerväxt, violetta blmr... 1 —

Ainas glutinosa, Klibbat ... . — 50

» glutinosa, min dre ... ... ... —- 20

» » pyramidalis Birkiana, pyramidform ... 1,50 » incana, Gråal,... ,... —50

» occidentals, värdefull... 1,75 Amelanchier vulgaris... —25

Amorpha fruticosa, falsk Indigo ... —25

Ampélopsis liederacea, Vildvin, 100 st. 20 kr. — 25 Rankväxt till beklädnad af murar, verandor och dylikt. Amygdalus communis, Mandelträd ... 1,50 » nana, Dvärgmandel ... ... —50

» persica fl. albo pl., dubbla, hvita blmr... 1,50 » » » eoccineo pl., dubbla, röda blmr ... 1,50 » » » roseo pl., dubbla, rosenröda blmr... 1,50 Aristolochia Sipho, vacker rankväxt... 1,25 Artemisia arborea, A.brodd ■... —20

Berberis amurensis, vacker... — 40

» buxifolia ... — 30

» vulgaris fol. atropurpureis, rödbladig ... — 30

Betula alba, Björk... 100 st. 60 kr..— 70

» aiba, mindre ex. 100 st. 15 & 25 kr., 20 & — 30 » ' » små ... 100 st,’ 5 kr. — 10 » » fol. purpureis, Blodbjörk: ... 2,50 » » laciniata, Ornäsbjörk ... 1,75 » verrucosa, Masurbjörk ... 1 —

» Yotingi pendula, Hångbjörk ... 2,50 Buxus arborescens, starka ex. ... 1,50 » arborescens, mindre... —75

» sempervirens, Buxbom tilt grafhäckar ... — 10

100 starka plantor 4 kr. Caprifolium Douglasi... ... —40

» perielymenum ... ... —40

» » quereifolium fol. var... —75

Styckepris kr. öre Caprifolium sempervirens ... — 75

Caragana arborescens, Artträd, starka... •— 25

» arborescens, till häck ... 100 st. 3 kr.--- » ;> pendula, hängande ... 2 —

» Chamlagu, vacker ... 1 —

» microphylla, prydlig ... 1,50 » pygmæa ... — 50

» » pendula, hängande ... 1,50 Carpinus Betulus, Avenbok ... 50 & — 75 • Clematis Vitalba ... ... . — 50

» Viticella... — 50

» finare, storblommiga sorter ... 1,75 Dessa utmärkt vackra, nästan hela .sommaren rikt blommande slingerväxter, förtjäna allmän uppmärk­ samhet. Colutea arborescens, Biåsträd ... — 25

Cornus alba ... — 25

» alba fol. arg. marg., hvitrandiga blad ... —-75

» aiba Späthi, guldgula blad, vacker... 1 —

» asperifolia,... . —25

» femina ... — 25

» inascula, pyramidform ... 1 —

» paniculate... — 30

» sanguinea fol. var., brokbladig... v— 75 » sibirica ...'... — 35

Corylus Avellana, Hassel, vanlig ... — 20

» Avellana fol. atropurpureis, Blodhassel ... 1 —

» » fol. laciniatis ... — 50

Cotoneaster acutifolia... — 75

» nigra ... — 50

Cratægus alnifolia, Hagtorn... :__ —75 » eoccinea...-... .... — 75

» Douglasi ... ... —75

» eliptica ... — 75

» Leeana ... —75

» macrantha, langa taggar... -—75

' » ■ monogyna splendens... —75

» oxvaeantha, vanlig Hagtorn... ... » » omskolade starka plantor till häck ... ... 1000 st. 15 kr., 100 st. kr. 1,70 *'% » fl. albo pl., hvit, dubbel ... 1 —

W » fl. rubro pl., röd, dubbel ... 1 —

». » fol. var., brokbladig ... ... 1 —

» succulente... — 75

Utmärka sig fur vackert bladverk och vackra frukter. Cupressus Lawsoniana... 1 & 2 — Cydonla japonica, Kvitten ... — 50

\-> vulgaris... —25

Cytisus alpinus, vanligt Guldregn ... — 40

» capitatus ... ... — 25

» elongates ... ... . — 25

» hirsutus... — 40

» Laburnum, Guldregn... — 40

'» nigricans ... — 30

» sessilifolius ... —30

Daphne Mezereum, Källarhalsbuske, T ibast 1 — Deutzia erenata fl. pl... — 40

» gracilis... ... 10 st. 3 kr. —35 » Lemoinei, hvita, vackra blmr__ 1... ... 1 —

» seabra ... — 40

Diervilla splendens ...:... — 25

Blsagnna argenteus, Silfverbuske ... — 50

Evonymus europæus ... — '2.5* » narras'. ... — 25 t » verrucosus... —30

Fagns sylvatica, Bok... 30 &— 75 ,> sylvatica aspleniifoiia... 2 —

>> » atropurpurea, Blodbok ... 2 —

» » pendula, slokande ... 2 —

(7)

PARKTRÄD, rankväxter samt häck- och blomsterbuskar (forsythiasambucus).

Forsythia Fortune!

Styckepris kr, öre ... 1 —

» suspensa ...

Vackra, tidigt blommande buskvaxter.

Fraxinus americana, Ask.. . ... 1,25

» americana fol. arg. marg., brokiga blad ... 1,00

» excelsior, vanlig Ask... ... 30 & 50

» » aspleniifolia, prydlig ...

» » elegantissima, utmärkt vacker ... bn

» » heterophylla laciniata ... •• 1,25

» » juglandifolia, vackert bladverk ... 1

» » polemoniifolia, bildar vacker, rund krona 1,25

» .» pendula, Hångask... • “ ~Z

» » pensylvanica aucubæfolia, vacker ... 1,£D

» » scolopendriifolia, prydlig... 1,50

» » simplicifolia... . Genista tinetoria, Färgginst ...•... — Glyeine chinensis, praktfull slingerväxt... 1,00 Hedera arborescens ...

» arborescens, stora, starka ex... KöU

» Helix, Murgröna ... ...

Hippophaë rhamnoides, Sandtorne Hydrangea arborescens ...

» paniculata grandiflora, starka

» » grandiflora, Ilex aquifolium,

— 50 1,50

— 35 40- 50 60 stamform ... 1,50 grönbladig, starka ex... 2,50 Juniperus Sabina, Säfeenbom...

vulgäre, omskolade till bäckar ...

100 st. 3 kr.

Ligustrum 10

» vulgare fol. luteis ... 30 Lonieera alpigena ... —*>

» altaica ...A... “9

» coerulea... ... ... c *

» Ledebouri...

» nigra....:... ... ’... ~~

If

» ta.tariea, Rosentry ... ~ “9 r Xylosteum, Gentry ....:... -j0 Lyeium barbarum, Bocktörne ... . —20 Mahonia aquifolia... ~~ 30 Morus alba, Mullbär ... ...•••■ ~ M Pæonia arborea, Moutctupion, utmärkt vackra

sorter, starka exemplar ... 3 — Philadelphus Columbianus, Schersnun ... 50

» coronarius, vanlig Schersmin ... —40 ,> » fl. pi., dubbelblommande ... — 4o

» » nanus, låg ...

» Gordonianus...

■ 40 -40

» grandiflorus ...

» » fl. pi., dubbelblommande ... — W

» inodorus.,... *...

>■> latifolius...

» microphyllus, låg, vacker... ...

» pubeseens ...t... ...

Pieea balsamea, Balsamtall, 50 & 100 cm. 50 &

» Nordmanniana ...,... :... • 1 ^

» pectinata, SMfvergran, 50 & 100 cm 50 &

» 1» c:a 30 cm... 100 st. 20 kr.

20 &

40 -40

75-

— 40

— 75 3 —

— 75

— 25 Pinus austriaca ... -50

» cembra, Brödtall... ... 1 &

» Larix, Lärkträd, c:a 130 cm. höga ... — 30

» ». c:a 60 cm. höga... 100 st. 20 kr. 25

» », c:a 30 cm. höga ... 100 st. 10 kr. —15

» montana, Bergfur ... . —30

» Strobus, Weimuthtall... ... 30 & — 60

» sylvestris, Fur, Tall, c:a 60 cm., 100 st. 40 kr. —45

» » c:a 30 cm... 100 st. 10 kr. — 15

» » 2 års fröpl., 1000 st. 5 kr., 100 st. 60 ore ——

Styckepris kr.

Populus alba argenta, Silfoerpoppel... . -

» balsamifera, Balsampoppel ... -

» Bolleana, Pijramidsilfvarpoppel ...

» canadensis, Kanadapoppel ... -

» dilatata, Pyramidpoppel .. ... -

» erecta, Pyramidpoppel, härdig... ... -

» græca, vacker ... -

» laurifolia, Lagerpoppel ... -

» nigra, Soartpoppel... -

» ontariensis, Ontariopoppel... -

» tremula pendula, Hängasp, utmärkt ...

Potentilla fruticosa, Fingerört ... - Prunus Cerasus Avium fl. pl., pyramidform ...

» Mahaleb, Weichsel... -

»• Padus, Hägg... 20 & -

» » aucubæfolia ...

» Pissardi, mörkt bninbladig ... .

» seinperflorens ... ...

» triloba, dubbel, utmärkt, buskform ... -

» » stamformade exemplar...'...

Ptelea trifoliata, Läderträd. ... - Pyrus communis salicifolia pendula, slokande

» fioribunda, praktfull, med talrika röda blmr

» Malus hybrida Hyslop ...

» » » The Fairy ...

» » nanus... -

» » paradisiäca, Paradisäpple ... ... ■ (Juercus macianthera, Ek, vacker ...

» Robur, vanlig Ek... ;... 25 & -

» » fastigiata, Pyramidek, vacker ...

» » pulverulenta, hvitbrokiga blad

» rubra ... ...

Rhamnus catharticus, Vägtörne

» Frangula (Frangula Ahn»), Brakoed ...

Rhododendron, Alpros, flera för fritt land passande sorter, starka ex., utan knoppar, från kr. 1,50 till

» politico 111...

Rhus glabra ... ...

Ribes albidum ...

» alpinum, Måbär ...

» americanum ...

» aureum ... ...

» lacustre ... ;.. ...

» nigrum fol. var., brokig...

» sanguineum, rödblommande ...

Rohinia Bessoniana, vacker ...

» Pseudoacacia, falsk Akasia ...

» semperflorens, vacker ...

Rosa cinnamomea, till häckar... 100 st. 20 kr.

> lutea, enkel, gul ...

» phnpinellifolia ...

> rubrifolia .Kéi/. et. a,. ,•/.'>...

» rugosa Triumphe de Yeddo, vinterhärdig, dubbla rödvioletta blmr hela sommaren

Rubus odoratus, Lukthallon ...

Salix, Pil, americana pendula, rotäkta ex...

» blanda, bredbladig hängpil

» purpurea pendula, stamformad, slokande

» viteilina elegantissima, vackraste hängpil

» » Pisacomensis, kan beskäras till pyramid

» flera sorter till häckar och vidjor lö, 20 &

Sambucus nigra, Fläder ... .

> nigra fl. pl...

» » fol. laciniatis ...

» » fol. var., brokig...'...

s » fol. luteis, gula blad t-

ore j - 40 - 40

1,50 - 40 -40 ; - 40

1

- 75 - 40 - 40 - 40 2.25 - 25

1,50 3 - 25 -35 1.25 1,50 ::

1 — - 75

2- -50

1 —

1,75' 1,50 1.50 - 50 -75

2

- 75 2.50 1,50:

-2 -

- 25 -'20

10 -

2

— I

— 50 ! -35

— 25 ■

— 25 !

— 25 -25 -30 :

60 2

— 75 2 —

— 25 :

— 30 -30

— 30

— 75

— 25

— 25':

1,25 2,50

— 50 -30 _ 25

— 25 : -25

— 25

— 25 :

— 50 I

(8)

PARKTRÄD, RANKVÄXTER SAMT HÄCK- OCH BLOMSTERBUSKAR (SAMBUCUS—ULMUS) o Styckepris kr. öre

Sambaess nigra pyramidalis... — 50

» nigra sempeiilorens... '... — 30

» pulvérulents ...'... — 30

» racemosa, Drufhyll... —25

» rotundifolia ...'—50

Solanum Dulcamara, Läkekeesa ... ... — 25

Sorbus amertcana ... 1,50 » Aria majestica, vacker ... 1,50 » » quercoides ... 1,25 » » tomentosa, silfvergrå blad ... — 75

» » flera andra sorter ... — 75

» aueuparia, vanlig Rönn... — 25

» » fol. luteo-var., gulbrokig... 1,50 i » fructu dulci, Sötrönn... 1,50 » melanocarpa, svarta bär ... 1,25 » scandica, Oxel, starka exemplar ... — 50

» x corymbiflora ... — 75

Spiræa alba ... ... — 25

» amurensis (Physocarpus)... .. —40

» ariefolia, särdeles vacker ... — 75

» aubifolia (salieifolia var.) ... —35

» bella ... — 25

» betulifolia ... —40

»Billardi... —25

» Blumei ... — 40

» brumalis ... . — 50

» callosa ... ... — 25

» » alba... — 40

» cana ... >... — 30

» caneseens myrtifolia... — 60

» cantoniensis (Bevesiana) ... — 50

» chamædrifolia ... ... — 25

x eonspieua ... — 50

» » superba ... — 60

» Douglasi ...,... ... —25

' » Fontenaysi alba ... — 40

» Fortune! macrophylla ... — 40

» Foxi ... 1... — 50

» hypericifolia ... — 30

» intermedia... — 75

x lanceolata... '... ,... — 25

! » latifolia ...'... ... ...■—25

» Menziesii ... ... !... ... —; 40

' * » angustifolia...,... —40

» » Billardi ... —40

» » Len lieana ... — 40

; » » macrothyrsa ... :... — 40

» » ovalifolia...;... —40

. i » Pseudo-Douglasi... — 40

» » triumphans... —40

x micropetala ... — 75

j x JNobleana ... — 50

» » var. superbetulifolia ... — 50

» notha supercorymbosa... — 40

■ » nudiflora ... — 40

; » opulifolia ... — 20

» » fol. luteis... — 40

» » inebrians... — 50

J » pruinosa ... — 40

I . » pubescens ... — 30

» pulchella (californica) ... — 50

» pumila atrorosea ... — 40

» » rosea ... —*50

» revereseens parviflora... ...'. — 40

» » superjaponica ... — 40

» Bevesiana fl. pl... — 75 !

» salieifolia alba & rubra ... — 25

» •» latifolia fl. pl... — 40

Spiræa Schinabeeki .. » semperflorens typica » sorbifolia ... » tomentosa... » ulmifolia ... » diverse till häckar,... Styckepris kr. öre ... —50

... —75

... —30

... ... —30

... — 25

100 st. 10 kr. » 100 si. i 25 sorter, vårt val 30 kr. Dessa till större delen nya foimer af Spiræa höra till trädgårdens finaste småbuskar och utmärka sig för täcka blom­ mor samt riklig och långvarig blomstring. Staphylea colchica ... ... » pinnata ... ... Symphoriearpus racemosus, Snöbär... » racemosus till häckar...100 st. 12 kr. » » fol. var., brokig... . Syringa chinensis, buskformig Syréll ... » chinensis carininea, karminröd ... » » stamformade exemplar ... » Josikæa... ... » vulgaris, Syrén, buskformad, blå... » » alba, hvit ... » » » grandi flora... » » Andenken an Ludvig Späth, vacker... ... >> » carininea ... ... ... » » Charles X, lila... ... » x D:r Lindley ... » » » Nobbe ... . ... » » Marie Legraye, hvit... » ». nigricans ... » »„ fl, pl. azurea, blå ... » s » x Emile Lemoine, lilarosa ... » » » » Le Gaulois, fin... » » » » Madame Jules Finger, rosenröd ... » j» » » Virginité, rosa ... ;... » » stamformade exemplar ... Taxus baceata, Idegran ... » baceata fol. var., brokig...•... » » pyramidalis... Thuja Menziesi atirea, guldgul, vacker ... » occidentals, härdig ...1... ’...

» » Eliwangeriana, härdig, värdefull ...

» » Hoveyi, tätväxt, härdig ...

x » pyramidalis compacta, härdig ...

» » Hivers, härdig ... ...

» » stricta, härdig, vacker ...

» » Warreana, härdig ...

» plicata, härdig ... ...

Tilia alba (americana pendula), amerikansk Silfcerlind, praktfull ...

» aspleniifolia ...

x Beaumontea pendula, prydlig ...

» coral lina ... ,...

» dasystyla (euchlora)...

» grandifolia, starka alléträd... 2 à x » mindre ...'... 1 à

»■ » buskform...

> nigra... ...

» piatyphyllos filïcifolia nova ...

x pubescens ...

;> vitifolia, vacker ...

Ut mus antarctica aurea, små, guldgula blad ...

x campestris, Alm... ;...

» campestris Berrardi, utm. vacker...

x :> concavæfolia ...

» » fastigiata ...

» » latifolia albo-var., hvitstrimmig...

» » fol. arg. inarg., hvitrandiga blad ...

» » Louis van Houtte, guldbrokiga blad ...

— 75

— 50

— 25

—15 -60

— 50

— 60 1,50

— 50

— 25

— 30

— 75 1,50

— 75

— 75

— 60 -70

— 75

— 75

— 75 1 — 1,25 1 — 1— 1,50 1-1 1 — 1

2

2 2

2 — 1,75 2 — 2 — 2 —

2,50 2,50 2,50 2.50 2 3 — 1.50 -75

2 — 2 — ' 2

2 2

— 50

2-V-;

1,25 1,25 2

1,25 1,50

(9)

6 PARKTRÄD, RANKVÄXTER, HÄCK- 0. BLOMSTERBUSKAR (ULMUS----VINCA) 0. SORTIMENTER.

Styckepris kr.

Ulmus campestris microphylla ...

» camprestris monunientalis, vacker...

» » purpurea...

» » umbraculifera, bildar rund krona...

» Montana, starka alléträd ...

» » mindre... -

» » buskformiga ... -

» » atropurpurea, rödbladig ...

» » crispa, krusbladig, egendomlig ...

» » Dampieri, Pyramidahn, vackra ex...

» ; » > Wredei, guldgula blad ...

» » exoniensis, Pyramidahn, vanlig...

» » gigantea, storbladig... ...

» » horizontalis, vacker ...

» » lutescens, vackert gult bladverk ... -•

» » macrophylla ... ... ■■■

Styckepris kr. öre Ulmus niontana pendula, Håligalm... 2 —

» pumila, dvergart med slokande grenar... 1,25

» suberosa, Korhalm... . ... ... 1—:

Viburnum edule ... ... — 30

» Lantana... .— 26 t Opulus sterile (roseum), Snöboll, buskform... —50

» » sterile (roseum), stamformad ... 1,25

» prunifolium ... . — 50 Vinca minor... 100 st. 4 kr., 10 st. 50 öre...---

Då urvalet af sorterna oinskränkt anförtros ät oss, lem- nas i vackra och starka exemplar:

100 st. Träd och Buskar i 40 sorter med namn 35 kr.

100 st. Prydnadsbuskar, 30 sorter med namn 25 kr.

Törnrosor.

Expedieras frän i april till omkring medio af maj.

Bästa plantering stiden för rosor år onekligen från i april till senast medio maj. Rosor inf ras bäst i väl arbetad och genomgödslad, hetst lerblandad jord

Lågt (vid rothalsen) förädlade rosor sättas på fritt land så- djupt, att förädlingsstållet kom­

mer under jordytan. Stamrosor fsom i- allmänhet ha jeniförelsevis klena rötter, hoilket doch', ej hindrar deras fortkomst) planteras något djupare ån de förut stått.

HQ!f- Felande ersättas med andra- vackra sorter, såframt det ej särskildt undanbedes.

5HBF"

Vildstammar, ympkvistar och sticklingar säljas ej, endast rotade exemplar.

Månadsrosor :

(Rosa semperflorens.) 10 st. 4 kr., st. 45 öre.

Cramoisi supérieure, karmosinröd.

Du dier, rent hvit.

Fellemberg, karminrosenröd, stark.

Hermosa, rosenröd, rikblommig.

Miniatyrrosor :

(Rosa polyantha).

10 st. kr. 4,50, st. 50 öre.

Clotilda Soupert, hvit med rosa.

Gloire des Polyantha, lifligt rosenröd, rikblommig.

Mignonnette, rosenröd.

Miniature, rosenröd.

Pâquerette, rent hvit.

Perle d’or, gul.

Slingerrosor:

(Rosa. repens).

härdiga sorter, lämpliga för kalljord.

10 st: 7 kr., st. 75 öre.

Aglaia, gul.

Beauté des Prairies, lifligt rosenröd.

Bijou de Prairies, rosenröd.

Belie Baltimore, rent hvit.

Capreolata ruga, rosenröd.

Crimson Rambler, karmosinröda blommor i rika klasar.

Euphrosyne, rosenröd.

Madame Sancy de Parabère, rosenröd, Thalia, rent livit.

Stamrosor:

uteslutande efter värt val af sorter;

Rosa capreolata pendula, hängrosor... 3 — J

> bourbonica, hybrida remontant och thea m. fl, de bästa och vackraste efter vårt urval : halfstammiga (under 1 m:s stam), 10 st, 12 kr. 1,30 högstammiga ... 10 st. 14 kr. 1,50 i stamformade Thearosor ... 10 st, 15 kr. 1,65

Lågt förädlade rosor:

(vid rothalsen ympade).

Ro sa bourbonica, hybrida remontant m. fl. för fritt land eller till inplantering i krukor, kraftiga, buskiga, bästa och vackraste sorter med namn, hufvudsaklige»

af nedannämnda, efter vårt val :

100 st. 32 kr., 10 st. 4 kr., st. 45 öre.

Rosa Thea, Theahybrider & Noisetter, bästa och finare sorter, efter vårt val:

100 st. 45 kr., 10 st. 5 kr., st. 55 öre.

» i krukor, se krukväxter.

ütaü? Ha köparen sjeif bestämmer sorterna, måste styckepris beräknas älven för partier.

(10)

VID ROTHALSEK YMPADE FRILANDS- OCH KRUKTÖRNROSOR.

Sortförtedoiing :

ölv.er lågt förädlade, icke i krukor inplanterade, men såväl härtill som för fritt land tj enliga rosor.

Pris pr st., efter köparens val, 50 öre. ^ Abel Carrière, Remontant, purpurviolett.

Alexis Lepère, Kem., lysande karminröd, stor.

Alfred Colomb, Remontant, lifligt röd med karmin.

Alfred K. Williams, Remontant, karminröd, vaeker.

Alsace Lorraine, Rem., svartröd, sammctaktig.

American Beauty, Remontant, mörkt rosenröd.

Anna Alexieff, Remontant, ijust laxröd, stor och fin.

Annie Wood, Remontant, ljusröd, fin.

Antoine Quihou, Remont., kastanjébrun.

Auguste Neumann, Rem., lysande högröd.

Baron Bonstetten, Rem., mörk, sammetaktig, stor.

» Hausmann, Rem., karminröd.

Baronne de Maynard, Remontant, rent hvit.

» de' Rothschild, Remontant, fint rosenröd.

Blanche Moreau, Museosa, Remontant, hvit.

Camille Bernadin, Remontant, lysande mörkröd.

Capitain Christy, Remontant, ljust rosenröd, stor.

Centifolia, Museosa, rosenröd.

Charles Lefebvre, Remontant, lysande karminpurpur.

Comte Carneval, Remontant, svartröd.

Comte de Paris, Remontant, högröd.

Countesse of Oxford, Rem., karmin med violett sken.

Crimson Bedder, Remontant, skarlakanröd.

Crown Prince, Remontant, lysande purpurröd, stor.

Cristata, Museosa, rosenröd.

D:r Andry, Remontant, högröd.

Duc d’Harcourt, Rem., lifligt karminröd.

» de Moutpensier, Rem., karmosinröd.

» de Wellington, Rem., sammetakt. svartpurpur.

Duchesse of Albany, Thea-hybr., mörkt rosenröd, stor.

» of Bedford, Remontant, lysande skarlakan, vaeker.

» of Connaught, Rem., karmosin med svartpurpur, Duke of Edinburgh, Remontant, cinnoberröd, stor.

» of Teck, Remontant, lysande skarlakanröd, stor.

Earl of Dufferin, Rem., mörk karmosin, sammetaktig.

Earl of Pembroke, karmosinröd, sammetaktig.

Eclair, Remontant, lysande eldröd.

Elisa Boëlie, Remontant, vacker, hvit, Empereur du Maroc, Remontant, lysande röd.

Etiènne Levet, Rem., karminröd, Eugène Appert, Rem., lysande karmosin.

» Fürst, Rem., kårmin med mörkpurpur.

Fisher 6 Holmes, Remont., lysande skarlakan, stor.

Francois Fontaine, Remontant, mörkröd.

» Treyve, Remontant, mörk skarlakanröd.

Général Jaqueminot, Rem., lysande röd, stark.

Gloire de Dijon, Thea; Remontant, laxgul med orange.

» de Margottin, Remontant, bländande röd, stark.

•» Lyonnaise, Rem., kromgul med hvi-tt, stor.

Henri Ledécheaux, Remontant, karminrosa.

Her Majesty, Rem., lysande rosenröd, enormt stor.

Horace Vernet, Remontant, sammetaktig, mörkröd, jaune bicolore, Lutea, gul med rödt.

Jean Lambert, Rem., högröd med eldrödt.

» Liabaud, Remont., karmosinröd med svart, stor.

> Soupert, Remontant, sammetaktig, svartpurpurröd.

John Hopper, Remontant, lysande karminrosa, skön.

Jutes Finger, Remontant, hvit med rosenrödt.

» Margottin, Remontant, lysande karminröd, stor.

Kronprinsessan Victoria, Bourbon, hvit med svafvelgult.

La France, Thea-hybr., skimrande rosenröd.

Leopold Hausbourgh, Rem., karmin med mörkrödt.

Louise Margottin, Bourbon, ljust rosenröd.

Louise Odier, Bourbon, lysande rosenröd, medelstor.

Mabel Morrison, Remontant, rent hvit, utmärkt.

Madame Gabriel Luizet, Remontant, rosenröd, stor.

> Montet, Remontant, rosenröd.

» Victor Verdier, Remontant, lysande karminröd, stor.

Magna Charta, Remontant, rosenröd med karmin, stor.

Marie Baumann, Remontant, lifligt karminröd, stor.

» Rady, Rem., lysande röd.

Merveille de Lyon, Remontant, rent hvit, inuti rosa.

Mistress Bosanquet, Bourbon, laxfärgadt hvit.

» Sliarman Crawford, Rem., fint rosenröd.

» John Laing, Remontant, atlasrosenröd.

Monsieur Boncenne, Rem., sammetaktig, svart purpur.

Olivier Delhomme, Remontant, lysande eldröd.

Oscar H, Rem., karmin med cinnober.

Paul Neyron, Remont., mörkt rosenröd, praktfull, störst.

Perle des Blanches, Remontant, rödhvit.

Persian Yellow, Lutea, mörkgul, stark, härdig.

Pierre Caro, Remontant, mörkröd.

> Notting, Remontant, svartröd med violett, stor.

Prince Camille de Rohan, Rem., sammetaktig, blodröd.

» de Porcia, Remontant, lifligt cinnoberröd.

Princesse de Béarn, Remontant, cinnoberröd.

Puebla, Rem., lysande röd med mörkrödt, Reynolds Hole, Remontant, kastanjébrun, stark.

Rose de France, Remont,, lysande karminrosa.

Sénateur Waïsse, Remont., mörkröd, skön.

Souvenir d’Alphonse Lavalïé, Remontant, mörkröd.

» de la Malmaison, Bourbon, ljust rosenröd.

» de Spa, Remontant, mörkt eldröd.

» de William Wood, Remontant, svart purpurröd, stor.

Triomphe de France, Remont,, karminrosa, stor.

» de l’Exposition, Remontant, karminröd.

Ulrich Brunner, Remontant, körsbärsröd.

Van Houtte, Remontant, eldröd med mörkt, praktros.

White Baronesse, Remontant, rent hvit.

Xavier Olibo, Rem., mörkt amarantröd, sammetaktig.

Thea, Theahybrider och Noisetier.

(Odlas helst i krukor).

Pris pr st. (efter köparens val) 60 öre.

Alba rosea, hvit med rosenrödt.

Archiduchesse Marie Immaculata, laxrosenröd, stark.

Augustine Guinoisseau, (s. k. hvit La France) skim­

rande hvit.

Baronne Henriette de Loew, Thea-hybr., rosenröd.

Beauté de l’Europe, mörkgul, stark.

Belle Lyonnaise, kanariegul, stor, utmärkt.

Belle Siebrecht, Thea-hybr., fint rosenröd.

Bouquet d’or, Noisette, mörkgul.

Bridesmaid, rosenröd, vacker.

Caroline Testout, Thea-hybr., lifligt rosenröd.

Catherine Mermet, ljust rosenröd, fin.

Celine Forestier, Noisette, mörkgul.

Comtesse Riza du Park, lysande rosenröd.

Coquette de Lyon, kanariegul.

Devonieiisis, hvit.

Duchesse Mathilde, rent hvit, skön.

Enfant de Lyon, gul.

Etendard de Jeanne d’Arc, rent hvit.

Etoile de Lyon, lysande svafvelgul, stor.

Franziska Krüger, hvit med gulrödt.

Gloire de Libourne, mörkt kanariegul.

Grace Darling, rödaktigt hvit, skön.

Gustave Régis, Thea-hybr., kanariegul.

Henriette de Beauvau, lysande ljusgul.

(11)

8 VID ROTHALSEN YMPADE FRILANDS- OCH KRUKTÖRNROSOH.

Honourable Edith Gifford, rödaktigt hvit.

Isabella Sprunt, ljusgul.

Jean Pernet, lysande gul, fin.

Kaiserin Augusta Victoria, hvit m. gult centrum.

» Friedrich, lysande gul m. röda ränder.

Lady Mary Fitzwiiiiam, ljust rosenröd, stor, stark.

Madame Berard, laxgul.

» Chedane Guinoisseau, kanariegul.

» Falcot, nankingul, kraftig.

» Honoré Defresne, mörkgul, stark.

» Hoste, gulaktigt hvit.

» Lombard, varierande ljusröd.

» Louise Laurens, mörkröd.

Maréchal Niel, mörkgul, skön, mycket stor.

Marie van Houtte, gulhvit med rosenröd kant, stor.

Marquise Litta, Thea-hybr., karminröd.

Medea, citrongul med kanariegult centrum, utmärkt.

Papa Gontier, lysande rosenröd.

Perle de Lyon, mörkgul.

» des jardins, lysande gul, stark.

Reine Marie Henriette, körsbärsröd, stor, stark.

Safrano, kopparaktigt gul.

Sunset, lysande gul.

The Bride, rent hvit, skön.

Viscountess Folkestone, rosenröd.

William Ailen Richardson, Noisette, orangegul, stark.

Nyare sorter. Pris pr st. 75 öre.

Jeanne Forgeot, Thea, ljusrosa med gult, stark.

LTnnocence, Thea-hybr., lysande hvit, stark.

Maréchal Niel, hvit, Thea, rent hvit, eljes samma egen­

skaper, som den kända gula Maréchal Nielrosen vi oss, att i stället för felande fä expediera andra Dessutom flera andra sorter, !8®f och förbehålla

hvilket särskildt gäller order, som ingå efter den 15 april.

Två- oeh. fleråriga örtartade Frii ands- växter till grupper oeli rabatter.

UUgT" Expedieras i maj eller pä hösten.

gOfT För dem, som ej känna till de här anförda fleråriga växterna, men önska kalva dessa moderna prydnadsväxter i sina trädgårdar, åtaga vi oss gerna urvalet, och hänvisa till sortimentpriserna a sid 12.

Styckepris kr. öre Achillea millefolium rubrum ... 10 st. 2 kr. — 25

Aconitum barbatum, hög ... — 25

» dissectum ... ... — 25

» Lycoctonum, medelhög, gul ... — 30

» Napellus, Stormhatt ...,... —'25

» ochrantum, gulaktig... — 25

» variegatum, blå med gult ... — 30

» velutinum ... — 25

Actæa spicata, medelhög, vacker... — 35

Adenophora latifolia, hög, ljusblå ... — 30

Adonis vernalis, låg, gul ... 10 st, 3 kr. — 35 Agrostemma coronaria fl. albo, hvit ... — 25

» coronaria fl. Yubro, röd ... 10 st. 2 kr. — 25 » flos Jovis, Jupiters blomster ... — 20

Aira cæspitosa fol, var., brokigt gräs f. stenpartier — 35 Ajuga reptans, låg, 100 st. 3 kr., 10 st. 40 öre —10 » reptans fol. var., låg, brokbladig 10 st. 2 kr. — 25

Altliæa rosea fl. pi.

Stockros i blandade färger, blombara plantor af bästa frö, 100 st. 12 kr., 10 st. kr. 1,50 —20 » Chater’s finaste, 100 st. 16 kr., 10 st, 2 kr. —25 Anemone alba, låg, hvit... 10 st. kr. 1,50 — 20 » japonica elegans, rosenröd... 10 st. 2 kr. — 25 » » Honorine Jobert, hvit... 10 st. 2 kr. —25 » nemorosa fl. pl., Hvitsippa, in. dubbla blommor — 30 Antenaria tomentosa ... 10 st. 50 öre — 10 100 st. 4 kr. Låg infattningsväxt med silfvergrå blad. Styckepris kr. öre Anthericum Liliago, låg, hvit... 10 st. 2 kr. 25 ;> Rainer!, låg, hvit ... — 40

» ramosum, låg, hvit ... 10 st. 2 kr. — 25 Apocynum canuabinum, medelhög, 10 st. 2 kr. — 25 Aquilegia califomica, Akeleja ... — 30

» chrysantha, guldgul ... 10 st. 2 kr. -—26 » coerulea, blå med hvitt, vacker, 10 st. kr. 2,50 —30 >. » alba, blåhvit ..., — 35

» » lutea, gul... ...— —35

» Durandi striata fl. pl... — 35

» erecta nana, låg ... 10 st, 3 kr, —1 35 » formosa fl. pl., blå med rödt... — 35

> haylodgensis, ljusblå med gult... 10 st. 3 kr. —35 » jaetschaui, gul och ljusröd, stor... — 40

» jucunda, himmelsblå med hvitt, 10 st, 3 kr. — 35 » sibirica ... — 30

t spectabilis ... — 30

» stellata fl. pl... ... — 30

» Stuarti, ljusblå, vacker ... — 40

» truncata, rödgul ... 10 st, kr. 2,50 — 30 » Vervæneana foi. var., brokbladig... -—40.

» vulgaris, i flera färger... 10 st. 1 kr-. —15 Arabis alpina, låg, hvit ... — 15

» alpina fl. pl., små, hvita löfkojlika blommor — 45 Apalia mandschurica... — 40

» indica... '.---- —-30

» saehalinensis, bladväxt ... —40

Apmepia caneseens, låg ...,:... —25

» Laucheana, låg, högröd ... —'30 ' Aster alpinus, låg, violett ... 10 st. 1 kr. —15

» alpinus albus, låg, hvit... 10 st. 2 kr. —25

» Amellus, medelhög, blå ... 10 st. kr. 1,60 —20

» bessarabicus, låg, blå... 10 st. 2 kr. — 25

(12)

TVÅ- OCH FLERÅRIGA ÖRTAR TADE FRILANDSVÄXTER (ASTER—GALEGAj) 9 Styckepris kr.

Aster Bigelowii, medelhög, violett 10 st. 2 kr. — .» caucasiens, medelhög... 10 st. 2 kr. —

> cyaneus, medelhög... 10 st. 2 kr. — f decorns, medelhög... 10 st, 2 kr. —

» horizontal«, medelhög, röd med hvitt... -

» luxiirians, hög, blå ... —

» ptmieeus, medelhög ... 10 st. 2 kr. —

» spectabiiis, medelhög, violett ... 10 st. 1 kr. — Asterieus cericeus, hög, gul ... ... — Astrantla eorinthiaca, medelhög, 10 st. 2 kr. — major, rödhvit, medelhög ... —

» media, rödaktig, medelhög... — Baptlsia exaltata, hög, blå ... - Bellis perennis, Tusonsköna, röd eller hvit — 100 st. kr. 2,50, 10 st. 30 öre.

Betoniea grandiflora, purpurröd, 10 st. 3 kr. — Bocconia fnitescens, hög, vacker bladväxt -

10 st. 3 kr.

Bryonia alba, Hundroföa ... 10 st. kr. 1,50 - Caealia suaveolens, mycket hög, välluktande - Calimeris altaicä ... —

» incisa, medelh., blekblå ... 10 st. kr. 1,50 - Caltha palustris grandiflora fl. pl. gul ... -

Passar bäst för fuktiga platser.

Calystegia pubescens fl. pl., ljusröd... - Campanula alliariefolia, hvit ... 10 st. 2 kr. -

» altaiea, medelhög, blå ... 10 st. 2 kr. -

» americana, medelhög, blå med hvitt... -

» barbatä ...;...*... -

» Baumgarteni, låg ... 10 st. kr. 2,50 -

» carpathica, blå eller hvit, låg ... -

» eollina, låg, blå ... -

» eriocarpa, blå... 10 st. 2 kr. - i glomerata, medelhög, mörkblå... 10 st. 2 kr. -

» gracilis, medelhög, blå ... 10 st. 2 kr. —

> grandis, hög, blå ... , -

» macrantha, hög, blå ... -

» nobilis, purpurröd, låg ... 10 st. 3 kr. -

» Pallasiana, violett ... 10 st. 2 kr. -

» persicifolia, medelhög, blå ... -

» » fl. albo, hvit ... -

» » » albo pl., hvit, dubbel ... -

» » grandiflora alba, storblommig ... -

» punctata purpurea, hvit m. rödt, 10 st. 3 kr. —

» pyramidalis, hög, blå eller hvit, 10 st. 3 kr. -

» rupestris, blå... 10 st. kr. 1,50 -

»'speciosa, blå ...10 st. kr. 1,50 -

» Traehelium, medelhög, blå .. 10 st. kr. 1,50 - Carex riparia fol. var., randigt gräs ... -... - Cephalaria centauroides, hög, blekgul ... -

» radiata, hög, blekgul ... 10 st. kr. 2,50 -

» tatariea, hög, gul... - Cerastium tomentosum, låg, grå, vacker kant-

växt ... 10 st. 75 öre - Clematis erecta, medelhög ... 10 st. kr. 2,50 -

» jubata, hög, hvit ... 10 st. 2 kr. -

» micropetala, hög, hvit... -

» virginica... 10 st. 2 kr. - Colchicum autumnale, ljusröd... 10 st. 1 kr. - Coreopsis auriculata, gul ... -

» lanceolata, medelhög, gul ... -

> verticillata...4... ... — Coronilla varia, medelhög, röd med hvitt ... - 10 st. 3 kr.

Crambe maritima, Sjökål ... -

» pinnatifida ... - Dactylis glomerata fol. var... -

Särdeles vackert gräs med hvitrandiga blad.

ore 25 -25 -25 -25 30 -25 -25 -15 -40 - 25 25 -30 -25

35 35 20 25

■25 20 40

■ 25 25 -25

■25 35 30 10 30 -25

•25 25 -20

•20

• 35 -25 -25 -15 -40 35 - 35

•35 -20 -20 -20 -40 -30 -30 30 10 -30

■25 30 25 1.5 35 35 35 35 25 -30 -25

Styckepris kr. öre Delphinium climense, medelhög, blå, 10 st. 1 kr. — 15

» crassifolium ... —40

» elatum coelestinum, hög, blå... — 20

» liybridum, medelhög ... 10 st. kr. 1,50 — 20

» intermedium, hög... 10 st. kr. 1,50 —20

» Mastodonte, hög, blå, storblommig ... — 30

» nancyanum, hög, ljusblå ... 10 st. 3 kr. —35

» ranunculiflorum ... . — 30

». rigidum ... 10 st. 2 kr. — 25 Desm odium canadense, medelhög... — 40 Dipiostephium amygdalinum, medelhög, hvit — 25 Dianthus barbatus, Borstnej lika,

10 st. 1 kr. — 15

» Caryophyllus fl. pl., Trädgårdsnejlika,

brokiga, öfvervintrade ... 10 st. kr. 1,25 —15 100 st. 10 kr.

» » unga fröplantor, 100 st.-2 kr., 10 st. 25 öre---

» » Grenadier, skarlakansröd, öfvervintrade — 15 100 st. 10 kr., 10 st. kr. 1,25

» plumarius, blandade färger ... 10 st. kr. 1,25—15' 100 st. 10 kr.

> » fl. rubro pl., dubbel, röd... — 30

» » Cyclop, vacker... ... —40

» » virginalis fl. pl., dubbel... — 40 Dtctamnus fraxinella... 10 st. kr. 3,50 —40

Vacker rikblommig rabattväxt.

Dielytra aurea, låg, gul ... 10 st. 2 kr. — 25

» formosa, låg, mörkröd... —30

» spectabiiis, Blomsterlyra... 10 st. 2 kr. — 25 Digitalis gigantpa ... — 50

» gloxiuiæflora, medelhög ... 10 st. kr. 1,50 — 20 Dioseorea quinqueloba, slingerväxt, 10 st. 3 kr. -— 35 Doronieum austriaeum ... — 30

» Olusii ... —40

» plantagineum Harpur Crewe,... —40 Medelhöga, gula prestkragliknande blommor om våren.

Echinops cömmutatus... ■— 40 Edraianthus dalmaticus, låg, hvit, 10 st. 2 kr. — 25 Epimedium alpinum, låg, för stenparti ... — 40

» ' ehrysanthum, låg, för stenparti... — 40

» grandiflorum » • ♦ ' > ...51. 40

» rubrum » » » 1... — 40 Eremogone graminifolia, låg, hvit ... ... — 30

» grandiflora, låg, hvit... 10 st. 2 kr. — 25 Erigeron aurantiacum, låg, orangeröd...

» (Stenaetis) speciosum, blå... 10 st. 2 kr.

Eryngium dichotomum, medelhög, stålblå ...

35 25 25 giganteum, hög, blå... 10 st. kr. 1,50, — 20 25 35

» planum, medelhög, stålblå blomhufvud Eupatorium eamiabinum... 10 st. 3 kr.

Omkring t m. hög med ljusröda blommor; för fuktiga platser.

Festuea crinum Ursi... 10 st. 2 kr. —25 Mörkgrönt, finbladigt gräs, bildar utomordentligt vackra, runda tufvor.

Fritillaria imperial«, Kejsakk:a, 10 st, 2 kr. 25

» Meleagris, Kungskröna ... 10 st. 40 öre — 5 Funkia eueullata fol. aur. var.. 10 st. kr. 2,50 — 30

» lancifolia ... 10 st. kr. 2,50 — 30

» » fol. albo marginatis ... 10 st. kr. 2,50 —> 30-

» Sjeboldi... 10 st. kr. 2,50 — 30!

» univittata ... —.30

» olika sorter... 100 st. efter vårt val 20 kr.

Gaillardia grandiflora rosea, medelhög... — 40

» grandiflora vera, medelhög... — 35 Galega orientalis, medelhög... 10 st. kr. 2,50 —30

(13)

10 TVÅ- OCH FLERÅRIGA ÖRTAHTADE FRILANDSVÄXTER (GALIUM—LYCHNIS).

Styckepris kr.

Galium vailantoides, låg, lrvit, 10 st. 80 öre — Genista sagittalis, låg, gul ... - Gentiana acaulis, lag, blå... 10 st. kr. 3,50 —

» cruciata, låg, blå ... 10 st. 1 kr. — j Saponaria, låg, mörkblå ... —

» septemfida, låg-, azurblå ... 10 st. kr. 3,50 — Geranium ibericum, medelhög, blå, 10 st. 2 kr. —

» macrorrhizon, låg, röd ... ,__ 10 st, 2 kr. —

» phæum, till stenpartier... 10 st. 2 kr. —

» pratense, medelhög, ljusblå... 10 st. kr. 1,25 — Globularia tricosantha, .blå ... 10 st. 2 kr. — Gypsophila paniculata... 10 st. kr. 1,50 — Helenium autvmmale, hög, gul, 10 st. kr. 1,50 —

» Hoopesi, medelhög, mörkgul... 10 st. kr. 1,50 — Helianthus gigantens, hög, gul, 10 st, 3 kr. —

» laetiflorus, hög, guldgul ... —

» præcox ... ...;... —

». rigidus grandiflorus, storblommig, 10 st. 3 kr. —

» salieifolius,. hög... — Helleborus hybridus ... 10 st. kr. 4,50 —

» niger, låg, hvit... 100 st. 7 kr., 10 st. 80 öre —

» viridis, låg, gröna blommor ... — Hemeroeallis angustifoljus, medelhög ... —

> Dumortierii, medelhög, ljusgul ... — , fulva, brungul ... 10 st. kr. 2,50 — , » rhtilans... — Hepatiea triloba, Blåsippa ... — Heraeleum giganteum ... 10 st. 2 kr. —

» sibiricum ... — Ståtliga, 1 å 2 meter höga dekorationsväxter för land; hvita blommor i stora flockar.

Hesperis matronalis, Heuehera sanguinea,

hvit & röd, 10 st.

låg, skarläkansröd 1 kr.

ore 15 - 30

■ 40 -15 -25 -40 -25 -25 -25 -15 -25 -20 -20 - 20 - 35 -30 -25

35 - 50 -50

- 10 -30 -30 -30 -30 -30

25 - 25

25 fritt

15 45 -20 30

■25 30

- 20 -30

30 40 -30

• 35 - 25 -15 -15 -25

- 10 10 st. 4 kr.

Hoteja (Spiræa) japonica ... 10 st. kr. 1,50

» japonica compacta ... 10 st. kr. 2,50 Hypericum pyramidatum, medelhög, gul...

Iberis coriifolius, låg, hvit ... 10 st. kr. 2,ö0 Inula Bubonimn, hög, gul ...

» ensifolia, lågväxt, gul ...

» glandulosa grandiflora, medelhög, gul ...

» maerocephala, hög, 'mörkgul ...

Iris erratica, blå...

» florentine, blåviolett... ...

» Fontanesiana... ■... 10 st. 2 kr.

» graminea, blå, 100 st. 10 kr., 10 st. kr. 1,25

» » pallida, blå ... 10 st. kr. 1,25

» Pseudopumila, blå ...’...

» pumila, låg, blå, 100 st. (i kr., 10 st. 75 öre

» Xipliium, spanska, 100 st. 2 kr., 10 st. 25 öre

» Xiphioides, engelska, 100 st. 4 kr., 10 st. 45 öre

Iris germanica:

iiamnsorter, köparens val ... — 30

■» vårt val 25 sorter 'kr. 4,50, 10 sorter 2 kr. —25 utati namn 100 st. 15 kr., 10 st, kr. 1,75 .— 20

Sorter:

Alba reticulata, hvit m. violetta ådror.

Albion, gul med blå ådror.

Arnoena, purpurviolett m. mörkgult.

Apollo, guldgul med röda ådror.

Astelia, ljusgul med guldgula och violetta ådror.

Barbarossa, ljusgul med mörkvioletta ådror.

Beau Richard, gul med mörka ådror.

Bridesmaid, asklärgad med violett, brunådrad.

Cerberus, guldgul med purpurvioletta strimmor.

Clara, lila m. mörkt purpurviolett, Clothilde, gul m. mörka ådror.

Donna Maria, ljusgul.

English Queen, askfärgad med guldgult & mörkviolett.

Oazelle, lädergul m. svagt violett, brunådrad.

Hektor, gulaktig, violettstrimmig, Josephine, hvit med blått & gult.

Lutea, rent gul.

Madame Desbois, ljusblå m. mörkviolett.

Malvina, gul.

Maria Stuart, ljusblå.

Marjolin, hvit m. blå ådror.

Miss Nightingale, hvit m. blå. ådror.

Molière, gul med röda ådror.

Napoléon, mörkgul, brunådrad.

Ossian, gul m. rosenröda ådror.

Panormitana, hvit m. purpurvioletta ådror.

Penelope, hvit m. ljufeblått, mörkådrad.

Proteus, askfärgad m. gult & mörkviolett.

Rebellion, hvit med mörkblå ådror.

Richelieu, lädergul med mörk purpur.

Rolandiana, guldgul m. mörkbruna ådror, Scarron, lila rn. gult, mörkvioletta ådror.

Scepter, lila m. gult & purpurviolett.

Svärdsliljorna äro moderna och för sina vackra, i mångskiftande färger lysande blomnior förtjänta af allmän odling.

45 45 30 25 25' 25 Styckcpris kr. -öre Kniphofia (Tritorna) Uvaria, se krukväxter.

LIlium aurantiacum ... 10 st. kr. 1,50 — 20

» auratum, starka, blombara lökar, efter storlek 10 st. 5, 6 & 7 kl-., st. 60, 70 & — 80

» bulbiferum, brandgul... 10 st. 1 kr. — 15

» candidum, hvit... 100 st. 12 kr., 10 st. kr. 1,50 — 20

» ehalcedonicum, röd, punkterad... 10 st, 9 kr. 1 —

» colchicum ... i_

>> Harrisi, hvit, vaeker ... 50 & — 65

> lancifolium album, hvit, 100 st. 20 kr., 10 st. 2,25 — 25

» » album Kraetzeri, hvit, grönstrimmig...

» » > Kronprinzess, rent hvit, 10 st. 4 kr.

» » punctatum, 100 st. 23 kr., 10 st. kr. 2,60

» » roseum... 100 st. 18 kr., 10 st. 2 kr.

»: » rubrum ... 100 st. 18 kr., 10 st. 2 kr.

» loiigiflorum, hvit... 10 st. 2 kr.

» Martagon, violettröd... 10 st. 3 kr. — 35

» pomponicum luteum, gul... 10 st. kr. 7,50 —85

» » rubrum ... ....75

» testaceum, gul ... 10 st. 8 kr. —90

» Thunbergiaimm, blandade sorter, 10 st. 3 kr. — 35

» tigrinum... 100 st. 10 kr., 10 st. kr. 1,20 —15

» * fl. pl., dubbel... 10 st. kr. 1,50 —20

» umbellatum, blandade sorter ... 10 st. 2 kr. — 25

» olika sorter med nämn, vårt val, 10 st. 3 kr.

Lilium auratum, Harrisi och lancifolium, som odlas i krukor, expedieras torra till i mars, om ej för kallt;

senare expedieras de i krukor till årstidens pris. Dc o fri fra, sorterna bäst i maj eller pä hösten, då de kunna upptagas frän fritt land.

Linum altaieum, blå eller hvit ... ... 25

» flavum, gul ... ... ...35

» perenne, blå. .... ;... ... 25 Lupinus perennis, blå eller hvit, 10 st, kr. 1,50 — 20 Lychnis chaleedonica, röd ... 10 st. kr. 1,50—20

» chalcedonica nana, låg, röd... 10 st. kr. 1,50 —20

» » fl. rubro pl., dubbel, röd, 10 st. kr. 3/>0 — 40

» fulgens, högröd... 10 st. kr. 2,50 — 30

» Visearia fl. pl., dubbel, röd, 10 st. kr. 2,50 — 30

(14)

TVÅ- OCH FLERÅRIGA ÖRTARTADE FR1LANDSVÄXTER (tYSIMACHIA----RUDBECKIA) 11 ore

- 20 - 25

- 20

- 20 -20 -25 -25 - 25 -20 - 25 -25

15 Styckepris kr.

Lysimachia punctata, gul ... -

» secunda ... 10 st. 2 kr. -

» thyrsiflora, livit ... -

» verticillata... ~

» vulgaris, gul.... ... _ Lythrum Salicaria roseurn superbum, hög ... - Malva moschata, medelh., hvit... 10 st. 2 kr. -

» moschata rosea, medelh., rosenröd, 10 st. 2 kr. - Meum athamantieum, finbladig, 10 st. kr. 1,50 - Moloposperimim cicutarium ... 10 st. 2 kr. - Monarda didyma, röd, välluktande, 10 st. 2 kr. - Myosotis alpestris, Förgät-iTiig-cj, 10 st. 2o öre -

100 st. 2 kr.

> palustris sémperflorens... 10 st. kr. 1,25 - Narcissus biflorus, hvit... 10 st. 2o öre

» incomparahilis albus, hvit m. rödt, 10 st. 25 öre---

» » n obilis... 10 st, 30 öre---

» » princepa, gul & hvit... 10 st. 35 öre —» —

» » Stella, hvit... 10 st. 25 öre---

» poetieus, hvit ... 10 st. 20 öre---

» ' » fl. pl., dubbel ... 10 st, 25 öre ---

» » omatas, hvit ... 10 st. 40 öre---

» van Sion, gul, dubbel Jifyfet-, 10 st. 50 öre —- 10 Nepeta macrantha, medelhög, blä, 10 st. kr. 1,25 — 15 Oenothera frutieosa, gul... 10 st. kr. 1,50 — 20

» speciosa, lag, hvit... . —25 Ornithogalum pyramidale, medelhög, hvit ... — 25 Orobus lathyroides... 10 st. 2 kr. — 25

» superbus, låg... '... 10 st. kr. 2,50 —30

» vernus, tidig, vacker värblomma ... ;... — 40 Fæonia arborea, Moutanpion, sköna sorter... 3 —

» chinensis fl. pl., praktfulla sorter med namn — 60 10 st. 5 kr.

Papaver braeteatum Salmonii ... 10 st. 2 kr. — 25

» croceum, flera färger ... 10 st. 50 öre — 10

» Orientale, medelhög, högröd... 10 st. 2 ' kr. — 25 u » kermesinum ... 10 st. 2 kr. —25

» » maeulatum ... 10 st. 2 kr. — 25

» » Royal Scarlet ... 10 st. 2 kr. — 25

» » semiplenum ... 10 st. 2 kr. — 25

» » splendens ... 10 st. 2 kr. — 25 Phlox divarieata (canadensis) lag, 10 st. kr. 2,50 — 30

» setacea Altburgensis... 10 st. kr. 2,’50 — 30

» » atropurpurea, purpurröd... 10 st. kr. 2,50 — - 30

» » Perfection... 10 st, 2 kr. — 26

Pfilox hybrida;

Dessa under namn af höstsyrener kända prakt- blommor förtjena livarje blomstervärjs synnerliga uppmärksamhet.

Namnsorter, köparens val ... — 40

■» värt val... 25 sorter 6 kr., 10 st. 1er. 2,50 — 30 Utan namn ... 100 st. 15 kr., 10 st. 2 kr. —25

Sorten:

Alba nana, hvit, låg.

Albert Wagner, rosenröd.

Aurora, kopparaktig laxfärg.

Aurora borealis, lysande röd, Benningsen, ljusröd med hvitt.

Boule .de feu, högröd.

Carminea splendens, lysande karmin.

Charles Rouillard, karmosinröd.

Coccinea, mörkröd.

Eclaireur, karmin viol ett.

Erinuye, lila med violett.

Firefly, mörkröd.

Flacon de niege, siiöhvit.

Formosa, ljusröd med mörkt öga.

Fulgens, purpurröd,

Gartendirector Siebert, 11 vit med rödt.

Indepedence, siiöhvit.

Neptune, ljus laxrosa.

Ophelia, hvit med purpurrödt öga.

Parachute, röd, sammetaktig.

Pont-Biquet, röd, storblommig.

Red Dragon, mörkt rosenröd.

Sibylle, ljusröd med karminrödt öga.

Splendens, lysande röd.

Sylphide, hvit med violetta strimmor.

Styckepris kr. öre

Physalis Franchetti, medelhög, orangeröda, ly­

sande frukter ...

Phyteuma eaneseens... 10 st. kr. 1,50 -

» ' Halleri, låg, blå... 10 st. 2 kr. -

» Scheuchneri, medelhög, blå... - Pimpinella magna rosea, rosenröd ... - Platyeodon grandiflorum, medelhög, blä... - Polemoninm coeruleum grandiflorum, blå ... -

» coeruleum grandifl. album, hvit, 10 st. 2 kr. -

» humile, låg, blå ...- Polygonum cuspidatum (Sieboldi), hög ... -

» sachalinense, hög... 10 st. 3 kr. - Potentilla formosa, röd ... -

>> hybrida, röda sorter... 10 st, 2 kr. - ' hybrida fl. pl. Escarbole ... -

» » fl. pl. Gerundel ...

» » » » Mad. Rouillard ... -

» » » » Négrillon ... -

» » * » Orphée, gul ... -

» v » ■ » Papillon, gul... - 1 » » > » purpurea... -

»i » », » Vesuv...

» » multiflora semiplena, gulröd... -

» rupestrjs, låg, hvit ... 10 st. 2 kr. - Primula acaulis lutea, gul ... 10 st. kr. 1,50 -

» datier, blandad, 100 st. 10 kr., 10 st. kr. 1,25 -

» veris, blandad ... 100 st, 8 kr., 10 st. 1 kr. -

» viscosa major...

Prunella grandiflora, låg, violett, 10 st. 1 kr. - Ptarmica vulgaris fl. pl., dubbel, 10 st, 2 kr. -

» vulg. Perle, hvit, dubbel, utmärkt i buketter - Pyrethrum hybridum fl. pl. album grandifl. ...

» hybridum fl. pl. Ajax...

» » fl. pl. Celia ...

» » » » Doremus...

» » » » Haage fr Schmidt ...

» » » » M:me Julie Aldebert ...

» » » » Péricles ...

» » » » Progrès ...

» carneum & roseum, enkla eller halffyllda, hvita, ljus- och mörkröda ... 10 st. "2 kr.

• roseum.fl. albo pl., hvit, väl fylld, 10 st. 3 kr.

» » fl. rubro pl., röd, dubbel... 10 st. 3 kr.

» » semiplenum, mörkröd, halffylld, 10 st. 2 kr.

» tenuifolium... 10 st. kr. 1,50 Ranunculus acris fl. pl., gul... 10 st. 3 kr.

». anemonoides fl. pl...

» graminifolius, låg, gul...

» repens fl. pl., gul, dubbel ... 10 st. 1 kr.

» speciosus, gul...

RudbecJkia hirta, 'guldgul... 10 st. 2 kr.

» laciniata, ljusgul, hög ... 10 st. kr. 3,50

■ 20

■ 25

■ 20

■ 30 -25 ' -30 - 25

20

■ 20 - 35

35 - 25 -50 -60 - 50 -50 -50 -60 - 50 - 50 -20 - 25 -20 -15 - 15 -50 - 15 r 25 -40 -50 - 50 -50 -50 -50 - 50 -50 -50 - 25 - 35 -35 -25 - 20 - 35 -40

35 - 15 -40 - 25 -40

References

Related documents

Särdeles vacker för rabatter och grupper; hav purpurrMa blmr i juni och juli, och de silfverhvita, stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter.. Lupinus

hög ,— 15 — 6 Särdeles vacker för rabatter och grupper; har purpurröda blmr i juni och juli, och de silfverhvita, stora fröhylsorna äro Inycket vackra i buketter.. Bör

1,40 — 20 Särdeles vackra för rabatter och grupper; har purpurröda blonv mor i juni och juli, och de silfyerhvita, stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter. Bör sås

Geum. Stora, guldgula blommor ... Orangeröda, halvdubbla blommor ... Helt översållad med vita, små blommor... Dubbla, rosafärgade blommor. Orangeröd, medeltidig ... Vackra,

Sótítben naff, offer några minuter efter 12, bon 22 december, bief ja g, ttííífa mob be méfié i mit Jifia psfjåib, fjafh'gt upmdff af On jorbbdfníng. 2tíía bpgníngar pa

, 0 mifbf e od) Q3armf ertige ©ubf fom aff en Eefia (,ü oftt gott, îu fom iefie forfmår tferingfeoef tfet pinliga fonet iefie foradjtar uton feiler lifo fom titt Nbamercf

©len 3 ©men ©tpf ifrån ©íocf§oím til .VDalíanb, cd) Daniel öfteren dl ©ubíín meb ©ten, £)Iuf Sftielfou tfrgtf ©dbn til ©ödeborg meb faff, 9 wfä muä

btirg meb barlafî, Dfof îfpberg ifrån imfîerbant meb murjîeu oci; tunnebanb, ®tii. ©teab ifrån fíeíf) meb fnvîol, ©eorg ©ambfon ifrån berim'd; meb murjîen od)