• No results found

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Th is work has been digitised at Gothenburg University Library."

Copied!
42
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CM

(2)

m h

i#

mi Lm

k-'r ., f '■

S>:

W/MT t

>•.. :*ïi

a***«

i

W ;

:.*í

:^SM3e

MS

'■MÉSÍ-4 MjpÜ

® ííí

(3)

^ U O T E / c

-

ç'TEBO#

Allmänna Sektionen

Pe dag Sv.

Folksk.

r Göteborg J

\ ?.{•%

■■

^ .-■*

h "f, : • " v , ■ t, '/ 3t/:

! ' ' 1 ' • ‘ , AU-•

'

,' .t >:iy (•.

I

TEBORGS BSSSTZIDS^a®

BIKLSOTEKG

p

‘>;

j‘ 'h

J ■Ei

(4)

ÏOLKSKOLESnfiEL^

BERÄTTELSE

öfver

skolornas gång och verksamhet

under

GÖTEBORG

D. F. BONNIEHS BOKTRYCKERI 18 8 1

Smm 'Vi'ittHÜ

(5)

wSm

(6)

Göteborgs stads Allmänna Folk- fkolestyrelse har under året utgjorts af föl- jande ledamöter:

Herr Possessionaten, R. N. O. och W. O., J. D. v Hol­

ten, Ordförande.

* Kontraktsprosten, Teol. D:r C. S. Lindskog, v. Ordf.

* v. Pastorn vid härvarande Domk.-fors. M. E. Rling-

stedt under förra delen af året och

* Domprosten, Fil. D:r A. Rosell under senare delen af året.

4

Prosten, Fil. D:r J. G. Lamberg.

4

Kyrkoherden G. A. Adam.

4

Regementspastorn H. F. A. Lönegren.

4

v. Pastorn vid Hospitalsförs. O. F. Benzer.

4

Ordföranden i stadens fattigvårdsstyreise, Grosshandl.

M. E. Falck.

4

Grossh., K. W. O., R. N. O. och S:t O. O., J. J.

Ekman.

4

Rektorn, R. N. O., Fil. D:r A. O. Heurlin, Sekre­

terare.

4

Seminarii-föreståndaren, Fil. D:r S. A. Leffler.

4

Realgymnasii-foreståndaren, R. N. O., Fil. D:r A.

L. Schiller.

4

Majoren, R. S. O. och S:t O. O., L. A. Lindgren.

4

Grossh., R. W. O., O. E. Boije.

4

Apothek., R. W. O., H. J. Ekeberg.

4

Grossh. O. Larsson.

4

Rektorn, R. W. O., Fil. D:r G. F. Winkrans.

4

Apothek. B. Luhr.

4

Grossh. C. Wahlgren, Kassaförvaltare.

v. Häradshöfd. L. Essén.

4

Sjökapten A. Öster ström.

(7)

Styrelsens ledamöter hafva, på grund af gällande j arbetsordning, varit fördelade på:

Pastoral-Af delningen:

Samtlige stadens Herrar Pastorer med Inspektor som Sekreterare.

Pedagogiska Afdelningen:

Hrr Ordföranden, v. Ordföranden, Ekman, HeurliM T, Leffler, Schiller, Winkrans med Inspektor såsom Sekr&J

terare. | te

Tillsy nings-Af delningen:

Hrr Ordföranden, Boije, Lindgren, Ekeberg, Lui» j och Österström.

Ekonomiska Afdelningen: rc

Hrr Ordföranden, Lindgren, Wahlgren, Larsson odj Essén.

Sekreterare:

Herr Rektor A, O. Heurlin

Med döden har afgatt:

Läraren C. V. Nordin

Revisoren under året:

Hrr Lektor C. R. Ekstrand, Direkt. M. O.

Jakobi

son och Kaptenen vid Artilleriet E. A. Ullén med Gros^j G. Murray till suppleant.

Inspektor för undervisningen i bokliga ämnen:

Herr Eil. D:r C. A. Uddgren.

Inspektor öfver slöjdskolorna för gossar Herr O. A. Eriksson.

Under årets lopp hafva ur folkskolans tjenst utträdt på grum

af .egen begäran: 1 oc

Sofia Stenström, Bertha Wallgren och Maria Andersso»

a c

aa

« >

s*

g

ízí

' ö

.h?

^

(8)

5 ordinarie lärare har under årets lopp utnämnts:

C. E. Gustafsson.

Till ordinarie lärarinnor hafva under årets lopp utnämnts:

Hanna Hertzman och Emma Lemke.

Till lärarinnor i småskolan hafva under arets lopp utnämnts:

Carolina Andersson, Ottolina Norberg och Anna Pet­

tersson.

^ lärarinnor i sy skolan hafva under årets lopp utnämnts:

Theresia Barkman, Laura Skog, Hilda Wohlfart, Ca-

°Uia Andersson och Maria Siggelin.

ao

°asom biträdande lärarinnor i den egentliga folkskolan hafva under årets lopp användts:

]yr f0S6fina Johansson, Maria Venster, Hedvig Lidström, öthilda Jansson, Hanna Andersson, Mathilda Bergdahl,

®resia Bremer, Nancy Carlbom, Hilda Olsson, Bertha

®hrsson, Ameli Pelirsson, Emma Otterström, Thekla

tu

S.Sori> Mathilda Pettersson, Maria Hartman, Alma Alldin, garia Hudqvist, Alma Nekander, Bertha Wallgren, Jose- Axf "^^tersson, Mathilda Dahlberg, Mathilda Ljungh,

^aa Pettersson,

gttsta Börjesson, Ebba Eelldin, Svea Andersson, Hilma

Olsten« arv

ri8tensson och Emilia Hansson.

T?—1 „ TT

$às °w biträdande lärarinnor i småskolan hafva användts:

Qi Clara Pettersson, Paulina Andersson, Adelina Öst,

Alf ^ Wahlqyist, Clara Claesson, Christina Johnsson,

n Kaminsky, Josefina Berglund, Josefina Lindholm,

n.ir ,a Holmgren, Adolfina Bengtsson, Hilda Pettersson

0ch Haria Carlsson.

(9)

Samtliga folkskolor, som af Göteborgs stad bekostats, utgjorde vid årets slut 224 *

Egentliga folkskolor för gossar 43

för flickor d:o

Mellanskolor Småskolor Aftonskolor Eortsättningsskolor

Summa Antalet barn, som i dessa skolor undervisats, utgjorde vid årets slut 8,189.

Då antalet dagskolor vid 1879 års slut utgjorde 195 och vid 1880 års slut 198, har dagskolornas antal un­

der året ökats med 3.

Uti den för detta år uppgjorda tabellen öfver skolorna hafva äfven afton- och fortsättningsskolor upptagits, hvilkd ej skett i föregående årsberättelser.

Då antalet barn, som 1879 undervisats i dagskolorna, utgjorde 7,176 och vid 1880 års slut 6,850, skulle barn­

antalet i dagskolan hafva minskats med-326, hvilken skenbara minskning dock beror derpå, att de i aftonskolan under året intagna barnen icke, såsom i föregående års­

berättelser, upptagits såsom tillhörande dagskolan.

Af ofvannämnda 8,189 barn undervisades I egentl. folkskolor

I småskolor . mellanskolor aftonskolor fortsättningsskolor

4,124 2,460

260

.

910 _____ 420 Summa 8,1$0

* Villinska skolan är ej här inberäknad. Denna skola fortfarande 6 klasser, hvaraf 3 för gossar, 2 för flickor och ■*

småskoleklass. Lärjungeantalet under året 188.

(10)

Af läriunganie i egentliga folkskolan voro:

Gossar. ... 2,005

Flickor

... 2,119

Summa 4,124 Af

lärjungarne i småskolan voro:

Gossar.

Flickor

Summa 2,460 Af lärjungarne i mellanskolan voro:

Gossar.

Flickor

Summa 266 Af lärjungarne i aftonskolan voro:

Gossar Flickor

Summa 916 Af lärjungarne i fortsättningsskolan voro :

Gossar.

Flickor

Summa 423 Af hela antalet barn äro under året inskrifna:

1,161 67 6,961

småskolan

ogentliga folkskolan Warsittande från 1879

Summa 8,189 Af

samtliga skolbarnen voro:

Födda i Göteborg .

ofiyttade från andra kommuner

Summa 8,189

(11)

Under årets lopp hafva uppflyttats:

Från småskolan till egentliga folkskolan :

Gossar. ... 501

Flickor ... 495.

Summa 996 Från liste klass af egentliga folkskolan:

Gossar. ...

Flickor

494 ._____ _488 : Summa 982 Från 2:dre klass af egentliga folkskolan:

Gossar. . .' . , . 333

Flickor . ... 408

Summa 741 Från 3:dje klass af egentliga folkskolan:

Gossar. . ... 97 Í

Flickor , . . . 179

Summa 276 Från skolorna liafva under årets lopp afgått:

Gossar:

Till allmänt läroverk . . 50;

Till privatskola . . . . 16

Till hemmet, tjenst eller något yrke 429

Flickor:

Till privatskola ... 14

Till hemmet, tjenst eller något yrke . 400 Från orten aflyttade (gossar och flickor) . . 1.49 Med döden afgångna (gossar och flickor) . 25 Summa 1,083 Antal barn i dagskolan d. 31 Dec. 1880

Till aftonskolan öfvergångna under 1880 Till fortsättningsskan öfvergångna under 1880

6,561

446

(12)

Summa 2,225 1,185 Uti skolan hafva de s. k. minimifordringarna ge- n°mgåtts af:

...1,082

*llckor ... 1,143

samtliga barnen voro faderlösa

skolbarn, som af stadens fattigvård njutit understöd, utgjorde ....

Barnens

ålder:

Mellan 7—8 år 8— 9 9— 10

10—11 11—12

12—13 w 13—14

°fver

14

år

1,381*) Summa 8,189 ieke Ftan f°rsummade dagar utgjorde för hvarje barn

lullt 1 dag. **)

22/ ^e‘-i i°f frånvarande utgjorde för hvarje barn omkring

®eda är 6,1 inberäknad den frånvaro med lof, som, frräl] l°r<^aSsläsning infördes, beviljas de barn, bvilka

rarne önska hafva hemma Då lördav.

nåra « sJuk<iom frånvarande utgjorde för hvarje barn a o dagar.

nado ^.¡f)eilIla,.stora siffra förklaras deraf, att deri äro inberäk- de flpsfIven fortsättnings- och aftonskolornas barn, af bvilka

e«ta aro öfver 14 år gamla.*\ tv ¿u gaima.

ser äro ■ ,frncns i aftonskolan och fortsättningsskolan försummcl- dess» oke uPPtegna på tabellen, och derför medräknas ej heller

barns försummelser här.

(13)

10

Barnens skolförsummelser hafva följaktligen under alla rubriker något förminskats: ett otvetydigt vittnesbörd

a

om de gynnsamma förhållanden, som under året egt rum samt om den ordning och reda, vårt sorgfålliga tillsy- A ningsväsende förorsakar, likasom ock om tilltagande in- A tresse hos barn och föräldrar.

Kostnaden för hvarje barns undervisning har under A 1880, om samma norm för beräkningen följes, som förut A varit vanlig, utgjort 28 kr. 61 öre; häri ingå ock utgtf terna för fortsättnings- och aftonskolorna. A

Då till talet 8,189, hvilket utvisar antalet af de A barn, som af Göteborgs Allmänna Folkskolestyrelse under A 1880 vårdats, lägges antalet af de barn, som i Willinska A skolan åtnjutit undervisning, eller 188, så uppkommer talet 8,377, utvisande det antal barn, som i staden Go- A teborg under nämnda år undervisats i folkskolor. A Lägges till detta antal ... 8,377 81 de i offentliga och enskilda skolor undervisade,

inom skolåldern varande barn, som tillhöra Gö­

teborgs samhälle, nemligen:

Af sjuklassiga läroverket ... 20Ö Af femklassiga läroverket . . . 119 j<

Af treklassiga läroverket . . . .107 si

Af Göteborgs stads Barnhus .... 30 n

Af Kjellbergska flickskolan (förest. Th. Kamph) 105 ti Af Fruntimmersföreningens flickskola (förest. M.

Berner) ... 3 5

Af Nya Elementarläroverket för flickor (förest.

D:r N. A. Johansson) ... 153

Af Realgymnasium (förest. D:r A. L. Schiller) . 172 Af Privata Elementarläroverket för flickor (förest.

B. Andersin) ... 142

Af Privata Flementarskolan för gossar (förest. H. n A. Reuterskjöld och A. W. Laurin) . 11® &

Af Primär- och Elementarskolan (förest. B. C.

Rodhe)...137

Af Förberedande skolan (förest. J. Sethelius) . 50

Transport 9,75l

(14)

11

Transport 9,751 Af Förberedande skolan i Majoma (förest. J. W.

Gellerstedt) ... 54

Af Tysta skolan (förest. P. Brodahl) ... 8 Af Majomas Elementarläroverk för flickor (förest.

Aug:a Carlberg) ... 132

Af Realskolan för flickor (förest. Matbilda Hall) 129 Af Privata Elementarskolan för flickor (förest.

Sigrid Rudebeek) ... 40

Af Israelitiska församlingens skolor ... 60 Af Privatskolan för flickor (förest. Emilia Rossing) 43 Af Privatskolan för flickor (förest. H. Huffman) 34 Af Räddningsinstitutet på Hisingen (förest. N.

Berggren) . . . . . . • 21

Af Barnhemmet på Kullen .... 35

Af 12 mindre privatskolor . . . 219 uppkommer en summa af i offentliga och en­

skilda skolor undervisade barn, tillhörande Göteborgs stad ... 10,526

Efter verkstäld granskning af mantalslängderna och jemförelse mellan dem och Folkskolestyrelsens matrikel Sattit efter genom vaktmästare gjord undersökning i bar­

ans hem har befunnits, att af inom skolåldern varande barn tillhörande Göteborgs samhälle

5 barn, födda 1867 4 « « 1868 3 « « 1870 3 « « 1871 4 « « 1872 72 « « 1873,

tillsammans 91, sakna undervisning; och hafva dessa, undantag af de 1873 födde, blifvit inkallade och in-

®atte i för dem lämpliga folkskolor.

2 barn födda 1867 2 « « 1872 2 « « 1873,

summa 6, hafva icke kunnat anträffas.

(15)

12

2 barn, födda 1867 4 « « 1870 1 « « 1871 4 « « 1872 _____ 11 'c « 1873, summa 22, vistas utom samhället.

66 barn åtnjuta undervisning i hemmet.

33 barn äro idioter eller lida af svårare sjukdom.

Slöjdundervisningen för gossar har under året bedrif- I

vits i samma verkstäder, som i förra revisionsberättelsen I

omnämnts, och kan om slöjden uttalas samma omdöme I

som förut.

Premier för flit och skicklighet i slöjdskolan hafva I

under revisionsåret tilldelats 184 gossar under samma vilkor och på samma sätt som förra året.

Antalet gossar, som under 1880 deltagit i slöjd, I

utgör, afsöndringsskolans barn oberäknade, 1,380; och 1 har ingen annan förändring i undervisningen skett, än I

att evarfvareyrket fått en särskild verkmästare, hvari- I

genom man hoppas, att denna intressanta sysselsättning I

kan ytterligare vinna utveckling.

Kostnaden för dessa skolor uppgår enligt Herr Kassa- I

förvaltarens redogörelse till 31,092 kr. 68 öre, hvaraf I

till aflöningar åt föreståndare och lärare utgått 22,250 I

kr. 20 öre och till materialier och verktyg 8,842 kr. 48 I

öre. I dessa utgifter för materiel äro dock inberäknade I

inköp af materialier till en del reparationer å skolhusen I

och skolorna tillhöriga inventarier, hvilka reparationer ut­

förts under slöjdföreståndarens tillsyn.

Deremot hafva slöjdskolorna för samtliga lässkolorna I

förfärdigat åskådnings- och annan materiel till ett värde | af 6,271 kr. 71 öre.

Den verkliga kostnaden för slöjdskolorna har sålunda utgjort 24,820 kr. 97 öre.

Drages från denna summa den besparing af utgifter, j

som genom alterneringen i den egentliga skolundervis-

(16)

13

Mugen förorsakas, skulle i år som i fjor 8,100 kr., enligt samma norm som då framstäldes, fråndagas, hvar- jemte ock värdetillökningen i inventarier under året, uppgå­

ende till 2,395 kr. 38 öre, borde frånräknas, då en summa af 10,495 kr. 38 öre rätteligen borde afdragas från den uppgifna verkliga kostnaden, då resten blefve 14,325 ta'- 59 öre.

Då de ålöj dande gossarnes antal, afsöndringsskolan oberäknad, under 1880 utgjorde 1,380, kar kvarje gosse, Som fått undervisning i slöjd, kostat, enligt samma be- räkningsgrund som året förut, 10 kr. 38 öre.

Då medföljande tabeller upptaga redogörelse för fort­

sättnings- och aftonskolorna under revisionsåret, torde det Vara öfverflödigt att häs ytterligare derom orda, i syn- nerhet som samma omdömen gälla om dessa skolor, som f^rr uttalats.

Härjemte bifogas en af Kassaförvaltaren författad summarisk framställning af styrelsens räkenskaper under revisionsåret.

Göteborg den 22 Februari 1881.

På Allmänna Folkskolestyrelsens vägnar : J. D. v. HOLTEN.

Ordförande.

(17)

14

Till Allmänna Folkskolestyrelsen i Göteborg.

Allmänna Rolkskolestyrelsens räkenskaper för år 1880, hvilka nu äro afslutade och för granskning tillgängliga, utvisa följande resultat:

Inkomster enligt Kassaboken:

Kassabehållning den 1 Januari . Stadens innevånares bidrag

Anslag för året till nytt skolhus å Iledberget med Giroränta

Statsanslag ...

Årsafgift af Göteborgs Museum Infriade reverser ....

Räntor ...

Öfverskott å Godhes donations ränte- medel utöfver utbetalningar . å Kittendorffs donations räntemedel

influtne

Kr. 26,538: 76 235,900: -

Kronor

40,140 45,834 1,500 44,724 2,226

80

82

59 429: 22 52: 50 397,346:159

Rör

Rör

i

Rör

Rör

r

Rör Af Röi Uti Til i 1

Ka

rät Irr Ra:

Utbetalningar enligt Kassaboken:

Aflöningar: Kontanta löner 182,022:71 Hyresersättnin-

gar till lärare

och lärarinnor 23,554: 17 V edersättningar

till lärare och

lärarinnor 11,070: 83]£r.

Hyror . . . . ■ «

Bränsle .... «

Transport Kronor

216,647: 71 8,798: 50 11,374: lj 236,820: 32

Co] Afl Sei

i

fe.

(18)

15

Transport Kr.

l'or Slöjdskolorna : Aflönin-

gar . 22,250: 20 Diverse

utgifter 8,842:48 «

■^ör fastigheters underhåll, assuranser

m. m.. . . . . «

°r nytt skolhus å Eedberget . . « ör Böcker, skrif- och ritmaterialier

m. m. .

■^ör Inventarier

^ Bonationen 1862 ör Conto för Diverse

tlånt mot reverser .... « illskott till pensioner åt småskolelä-

rarinnor, förutom under året influtne

bidrag... «

assabehållning till 1881. « Kronor

236,820: 32

31,092: 68 16,040: 59 39,476: 14

4,923: 30 327: 18 1,165: 80 7,438: 78 45,611: 49

1,847: 34 12,603: 07 397,346: 69

Slöjdskolorna :

Värdet af de uti Slöjdskolorna för Folkskolestyrelsens Åkning verkstälda arbeten och kontanta utlägg har påförts :

oventarier med . . 3,060: 81 artigheters underhåll m.

^ ^ med . . . 1,669: 53 0°ker, gkrif- & ritmateri-

0 alier m. m. . . . 844: 13 för Diverse med . 597: 24

^öningars Conto med . 100: — Kr. 6,271: 71

®dan Slöjdskolorna blifvit godtskrifne med samma belopp, visar sig verk- kostnaden för slöjdundervisnin-

§ea uppgå till . . . . « 24,820: 97

Kronor 31,092: 68

(19)

Donationen 1862.

Fondens vid årets början egande Kapital Kr. 33,644: Û har godtgjorts ränta för året med Kr.

1,773: 35, hvaraf, enl. donators före­

skrift, hälften tillagts Kapitalet med « 886: 61 hvadan Kapitalet, utlånt mot revers, vid

1880 års slut utgör. . . Kr. 34,531: 2Í Af återstående halfva räntebe-

loppet .... 886: 68

jemte från 1879 reserverade . 682: 25 Kr 1 568‘ 9?

har under året användts för af donator afsedt ändamål

hvadan en behållning finnes af för framtida disposition.

Godhes Donation.

Fondens Kapital utgör Från 1879 reserverade ränte-

medel .... 1,458; 77 ränta å Kapitalet för året . 529: 22 Kr afgår: under året disponeradt

återstår för användning framdeles

1,165: 80 403713

10,080:

26

1,987

J00

1,887

1

,

000

:

Kittenäorffs Donation.

Utgöres af Kapital ....

Ett års ränta, som reserverats för fram- Allmänna Folskolestyrelsens Kapitalbe-

behållning, som vid 1879 års slut utgjorde Kr. 893,647' 74 har under året ökats med . . . « 55,337 och utgjorde den 31 December 1880 948,985

é 85

CARL WAHLGREN.

Kassaförvaltare.

(20)

17

Till Allmänna FolkskolestyreSsen

i Göteborg.

I likhet med hvad som förut skett har jag härmed äran uflenma följande Tablå öfver oanmälda skolförsummelser, ,lernte vidtagna åtgärder i och för desammas hämmande, Under 1880 , uti de folkskoledistrikter, som omfatta den egentliga staden, Hagaheden & Brandtdala samt Hagorna

°ch Annedal.

Lärare och lärarinnor

Antalbarn Förs.dagar Lärare och Lärarinnor

Antalbarn Förs.!dagar

1 Stadens Transport 467 194

Småskolor. Amalia Ilydbom . . 60 134 Hilda Larsson . . . 28 23 A. Blix... 47 65 fluida Törngren . . ■A) 1 Serena Ehrenström . 55 19 kavoi. Hammarström

29 6 Viola Röding, 3:dje kl. 62 37 Mathilda Thunberg . 26 15 D:o 4:de kl. 46 65 i^otia Andersson . . 27 5 Filia Mollqvist . . . 28 1 fUgusta Andersson . 29 1 Alma Falk .... 46 40

Ha Nilsson . . . . 22 — 811 555

fluima Nilsson . . . Ha Cronsell. . 23

26 11

5 1 modeltal förs. dagar å hv. barn 2/s dag.

^uthalia Maiiaren 27 i

Amanda Holmíin . . 27 2 1 Hagakedens m. fl.

fljldur Seidener . . 26 17 Småskolor.

Nikolina Johansson . 26 7 Selma Nyström . . 25 2 3HÍ 'M Kristina Hero . . . 27 Alida Olsson . . . 31 1 '•©aeltal fors. dagar å hv. barn 74 dag. Bothilda Ringnér . . 30 17 Augusta Ekström . . 25 16 Egentl. Folkskolor. Ida Carol. Andersson 26

^ugust Törngren . . 60 1 Sofia Johansson . . 26 4 u- Larsson, 3:djo kl.. 78 11 Eugenia Svensson. . 18 1

« , d:o 4:de kl. . 68 15 Alida Pchrsson . . 2b 16 1 lersson . . .

64 28 Charlotte Wahlgren . 15 3 {V 0. Vikander . . 57 43 Mathilda Larsson . . 27

lodvig Lidström . . 36 34 Augusta E. Holm . . 26 mathilda Bergdahl . 38 16 Anna Larsson . . . 24 2

Hab. Larsson, 3 kl. 31 14 328 62

u-° d:o 1 kl. 35

Transport 467 194 1 medeltal förs. dagar för hv. barn 75 dag.

2

(21)

18

Lärare och Lärarinnor

Antalbarn Fors.dagar Lärare och Lärarinnor

Antalbarn

p.„

ss Tt

'S 8'

EgentL Folkskolor

J. P. Pettersson, kl. A. 51 n

Transport Paulino Vedlin. . .

565 39

162 4 D:o kl. B. 50 109 Emelie Smedberg. . 25 3 A. F. Liljeholm . . 3b 11 Kristina Modell . . 27 1 Joh:s Johansson . . 67 36 Hilda Pchrsson . . 26 4 Amanda Bohm. . . 56 47 Alma Nilsson . . . 27 8 Maria Hartman . , öl 74 Anna Pettersson . . 28 —

Hanna Hertzman . . 35 18 737 182

Mathilda Jansson . . A. Holmberg . . .

36 3S

26

22 1 medeltal förs. dagar å hv. barn */ dag.

427| 354

1 medeltal förs. dagar å hv. barn4/e dag. EgentL Folkskolor.

Gustaf Svensson . . 50 35 Hagortias &, Atinedals

Småskolor.

Amilda Andersson.

Hilda Dannberg . Josefina Persson .

! Kristina Svensson.

Hulda Almegren . Karolina Tlielander Albertina Andersson Mathilda Bergström Olivia Andersson . Charlotte Ekström Elvira Olsson . . Alida Långström . Karolina Heligron Wilhelmina Högfeldt Emma Bengtsson . Edla Sjöberg . . Mathilda Rydberg Sofia Bårström . . Oktavia Blomström Augusta Eriksson . Ellen Rydgren . .

27 29 30 291 271 25 30 28 29 28 20 23 26 23 28 28 27|

361 24 22 26

40 5 5 13

2 6 16 2 12 Transport 565| 162

A. Engström, kl. A.

d:o kl. B A. Carlsson . . K. G. Gunnesson M. O. Björkqvist Joel Grimberg . C. J. Andersson A. Haraldsson . Hilma Nero . . Nancy Carl b om Bertha Pchrsson Helena Lundqvist Mathilda Holmdahl Ulrika Andersson Magna Lindberg Konst. Myhrman Elida Mellqvist Josefina Schütz Gustafva Olsson, 2 kl

IV.o 4 kl Emma Lemke . .

132 73 63 64 50 55 46 59 42 45 46 38 51 59 41 38 55 46 58 49 52

12 40 22 76 17 25 88 14 26 20 26 56 64

6

24 59 99 109 99 148 48 1212 1113 I medeltal förs. dagaråhv. barn 9/io dag'

(22)

19 Oanmälda försummelser under året i nedanstående 1 småskola och 5 egentl. folkskolor, hvilka, vid hösttermi- nens början, efter skedd reglering blifvit upplösta :

Småskola.

Förs dagar Johanna Enqvists .... —

Egentliga Folkskolor.

Alma Necanders .... 3

Hilma Kristenssons . . . 57 Maria Yensters... 11 Augusta Börjessons . . . 11 Bertha Yallgrens ... 7 89 stadens här ofvan

t Äptagna . . 13 småskolor, 345 barn, 94 oanm. förs. dagar dagahedens &

r «andtdala . 13 „ 328 „ 62 „ dagornas & An-

, Pedals ... 27 „ 737 „ 182 „

°5 skola under

Tarterminen . — „ — „ — ,, „ ,, 53 småskolor, 1,410 barn, 338 oanm. förs. dagar Utgör alltså i medeltal */* oanmäld försummad dag á h var je harn.

* stadens här ofvan

t llPPtagna . . 16 ogcntl. folksk., 811 ujigahedens &

r/kandtdala. . 9 „ 427 J*agornas & An-

r ?edals ... 22 „ 1212 tom skolor un-

der vårtorm. — —

barn, 555 oanm. förs. dagar 354

1113 89

47 ogcntl. folksk.,2450 barn,2111 oanm. förs. dagar s , Utgör alltså i medeltal 7/s oanmäld försummad dag

hvarje barn.

till;11 10 53småskolorna mod 1410barn och 338oanm.förs. dagar gaggas 47 egentl. folksk. „ 2450 „ 2111 „

l|- det '

hela 100 skolor med 3860 „ 2449 „

1 dnda utgörande i medeltal å/b oanmäld försummad dag hvarje barn.

(23)

20

Ar 1879 innehöllo nämnda skoldistrikter 100 skolor med 3,654 barn, hvilka oanmäldt försummat 2,453 dagar, som utgjorde i medeltal a/s oanmäld försummad dag å livarje barn.

I sammanhang härmed får anföras, att antalet expe­

dierade rapporter, af olika innehåll, som under året ingått, efter högst 2 dagars oanmäld frånvaro af barn i här ofvan upptagna skolor, utgör tillsammans 896, deraf 283 belöpa sig på småskolorna och 613 på de egentliga folkskolorna. *)

Efter förutgången noggrann pröfning i barnens hem af de verkliga orsakerna till de inrapporterade «oanmälda försummelserna» har det visat sig enligt gjorda noteringar att från

*) Innan rapport insändes om oanmäld skolförsummelse, till­

hör det1 lärare och lärarinna, såsom en förutgången skyldighet, att genom nagot i klassen pålitligt barn, som är boende i när­

heten af det försumliga barnets hem, låta efterhöra försummelsens anledning, men då densamma, efter sålunda erhållen uppgift, icke af lärare eller lärarinna kan anses såsom fullt giltig, tillhör det den ene eller andre af dem att personligen besöka det försum­

liga barnets hem, för att der taga närmare reda på förhållandena samt uppmana till inställelse i skolan, detta likväl så skyndsamt att, i händelse de sålunda vidtagna åtgärderna icke uppfylla det asyftade ändamålet, rapport deröfver — med derå utsatt “anled­

ning till försummelsen“ — senast inom två dagar måtto kunna insändas till Folkskolestyrelsens expeditionslokal -— som för sa- dant ändamal halles öppen livarje helgfri Lördag mellan kl. 12—b samt alla andra skoldagar mellan kl. 1—2 c. m. — så att andra åtgöranden derifrån skyndsamt må kunna vidtagas.

Sasom kontroll öftrer att denna sistnämnda åtgärd noga iakt- tages, granskas^ hvarje slutdag i veckan de respektive skolorna!

Journaler — da äfven vid detta tillfälle alla do “oanmälda skol- iörsummelserna“ under veckan för livarje särskild skola samman­

räknas och noteras, da man derigenom icke allenast kan komma i tillfälle att göra nödiga anmärkningar, om de gifna föreskrif­

terna ej efterkommas som sig bor af någon ibland den resp.

lärarepersonalen, utan äfven, när som helst, Jean hafva cn nödig öfverldiek af skolgången, synnerligast beträffande förhållandena med de oanmälda skolförsummelserna.

(24)

Småskolorna

14 inrapporterade försummelser liärledt sig genom skolkning, med ock utan målsmans vilja eller vet­

skap derom;

21 d:o d:o af giltiga anledningar, samt

248 d:o d:o af krist på kläder och skodon m. m.

Af de under rubriken «genom skolkning» expedierade Apporter har förekommit, att genom ofta upprepade för- surnmelser 6 gossar och 2 flickor måst inställas för sko­

jas Inspektor för erhållande af varning, i de flesta fall

^följda af sina målsman. Då likväl sådana flera gånger upprepade varningar icke hjelpt, hafva 3 af nämnde gossar Inspektor måst placeras i afsöndringsskolan på längre eUer kortare tid.

7, Af de under rubriken «försummelser af giltiga an­

dningar» expedierade rapporter, ha dessa —• med hänsyn de många olika ömmande omständigheter, som alltid tórekomma uti den mindre bemedlades och utfattiges hem ' alltid blifvit antecknade såsom «giltiga», der icke spår skolkningsanledningar förefunnits, hvadan alltså — utom d’skildt antecknade 6 sjukdomsfall — de öfriga 15 äfven

kfvit hänförda till försummelser af förbemälda slag.

Beträffande försummelserna «genom brist på kläder jd skodon m. m.» får anföras, det fattigvården, på skrift- Jpj anhållan derom —- genom Herrar Distrikt-Direktörers ei’od villiga tillmötesgående — afhjelpt behofven för 78

^lunda rapporterade barn, hvilka dock i de flesta fall ,°röt åtnjöto understöd af ett eller annat slag af nämnda Tvättning, och hafva behofven för de öfriga 170 rappor- j/pbde barnen blifvit afhjelpta genom på annat sätt vid- åtgärder, städse under iakttagen profiling att sådana icke erhållit hjelp, hvilkas föräldrar eller målsmän

?J®tfva kunnat bekosta densamma, likaledes under strängt

^tagande, att Lärares och Lärarinnors vitsord om barnets

°r(îeiitliga skolgång alltid varit antecknadt å rapporten. *)

stod^) ^en °fvervägande och mest anlitade lvjelpen består af

(25)

Likaledes har det visat sig, efter förutgången nog­

grann pröfning i barnens respektive hem, att af de in­

rapporterade «oanmälda skolförsummelserna» från

de Egentl. Folkskolorna

69 inrapporterade försummelser härledt sig genom skolkning, med och utan målsmäns vilja eller vetskap derom ;

128 d:o d:o af giltiga anledningar, samt

416 d:o d:o af brist på kläder och skodon m. m.

Af de under rubriken «skolkning» expedierade rap­

porter har förekommit, att 27 gossar och 10 flickor hafva måst inkallas till Inspektor för erhållande af varning, samt 12 af desamma gossarna och 7 flickor måst af honom placeras i afsöndrings skolan *)

Af de under rubriken «försummelser af giltiga an­

ledningar» expedierade rapporter hafva 28 sjukdomsfall förekommit, och hafva de öfriga 100 rapporterna äfven blifvit antecknade såsom varande af giltig beskaffenhet;

samt beträffande försummelserna «genom brist p kläder och skodon m. m. » har fattigvården afhjelpt be- hofvet för 162 barn, och ha de öfriga 254 barnen genom andra åtgöranden blifvit hjelpta.

De rörande småskolorna vidfogade anmärkningar gälla äfven till alla sina detaljer de här

ifrågavarande

egentliga folkskolorna.

Antalet expedierade rapporter af olika innehåll, som under år 1879 ingingo, utgjorde tillsammans 904,

omfat­

tande desamma från

Småskolorna

20 inrapporterade försummelser härledande sig genom skolkning;

20 d:o d:o af giltiga anledningar, samt

279 d:o d:o af brist på kläder och skodon m. m- samt från

*) Denna åtgärd har vidtagits äfven för andra i sammanhang med skolkning utöfvade odygder af en del utaf dessa barn.

(26)

de Egentl. Folkskolorna

70 inrapporterade försummelser, härledande sig genom skolkning ;

140 d:o d:o af giltiga anledningar, samt

375 d:o d:o af brist på kläder och skodon m. m.

Det nu anförda system för de oanmälda skoiför sum- Dielsernas hämmande har följts under många föregående år inom de här omhandlade skoldistrikten, med den fram­

gång, gom Allmänna Folkskolestyrelsens föregående års­

berättelser utvisa.

Göteborg den 31 December 1880.

OTTO ED. BOIJE.

1 V

(27)

- ; •• • ■' -

_

Redovisning för slöjden i Afsöndringsskolan år 1880.

Debet.

Inventariet vid arets början Gossames arbetsförtjenst Andra utgifter

Vinst ....

Matt-

. Ivr. 77: 37 . „ 164: 51

. „ 28: 33 270: 21 350: 41

verkstaden.

Inventariet vid årets slut Försålda dörrmattor

Kredit.

Kr. 71: 87

» 548= 75 620: 62

Summa Kr. 620: 62

Bokbindare-

Summa Kr. 620: 62

Inventariet vid årets början . . Kr. 526: 52 Inköpt papp och papper...108: 57

„ skinn och klot . . „ 79: 17

„ häfttråd och segelgarn . „ 16: 99

» guld, fernissa, linierbläck m. m. „ 86: 72

„ diverse verktyg samt lagning af gamla sådane

Aflöning åt bokbindaren för öfvertid Gossarnes arbetsförtjenst

Vinst... 7

verkstaden.

Inventariet vid årets slut Mottagit för inbundna böcker

„ för liniering samt häftning af skrif- och ritböcker .

„ för diverse arbeten .

. Kr. 537: 92 462: 46 145: 75

142: 28 i>288: 41 58: 60

84: 20

92: 48 1,003: 25 285: 16 Summa Kr. 1,288: 4l

Inventariet vid årets början Aflöning åt snickaren Inköpt virke

andra, materialier

Snickare-

. Kr. 441: 12 . „ 666: 24

. „ 150: 72 . „ 189: 03

verkstaden.

Inventariet vid årets slut Mottagit för sålda arbeten Förlust ....

Summa Kr. 1,288: 41

Kr. 449: 30

» 623: 54 i)072: 84 425: 49

Inventariet vid årets början . Atiöning åt Smeden

Inköpt jcrn och sta.]

„ kol .

andramaterialier och verktyg Gossames arbetsförtjenst

Smed-

Kr. 162: 10 ., 492: -

315: 21

, 42: 18

„ 109: 01

38: 37 1158; 87

verkstaden.

Inventariet vid arets slut

Mottagit för sålda arbeten Förlust .

. Kr. 232: 8 7

. „ 676: 37 g09: 24 249: 63

Summa Kr. 1,158: 87 Summa Kr. 1,158: 87

Verkstädernas vid

1880

års början:

Kontant i kassan .... Kr. 209: — Innestående i Sparbank . . . „ 100: 77 Inventarier i Mattverkstaden . • 77: 37

„ i Bokbinderiet .

„ i Snickareverkstaden

„ i Smedjan

Fordringar ....

Af går skuld till gossame

ställning

vid

1880

års slut:

526: 52 441: 12 162: 10

31: — 1,547: 88 428: 87

Kontant i kassan .... Kr. 311: 38 Inventarier i Mattverkstaden . ■ „ r ;,

i Bokbindareverkstaden „ 531: 92 i Snickareverkstaden . , 449: 30

„ i Smedjan Fordringar .

Afgår skuld till gossame

„ till undertecknad

” till Strömman & Larsson_

232: 87

I4: — 1,617: 34 275: 28

304: —

9: 38 588: 66 Netto tillgång Kr. 1,119: 01 -

Till gossar, som under året lemnat skolan, Göteborg den 9 Februari 1881.

Netto tillgång Kr. 1,028: 68

bar utbetalts 500 kr. 47 öre.

J. A. ELFSTRÖM.

- .-TT-

(28)

Revisionsberättelse

öfver Praktiska Hushållsskolans för flickor i Göteborg räkenskaper för år 1880.

Kr

«

Tillgångarne utgjorde den 1

Fastighetens värde . . Kr.

Inventariers & möblers värde Innestående hos D. Carnegie

& C:o . Kassabehållning

Inkomster:

Subscriberade medel . Ränta ur Willasons fond Af Barnkrubban, cont.

Hyror Extra elever Bageriet . Tvätten Mathållningen Gåfva af anonym

Ränta af D. Carnegie & C:o

Utgifter :

Tryckning af reglementen Reparationer

Grundlega Assurance Hushållet . Bageriet . Tvätten Beklädnad Löner Diverse

Jan. 1880:

96,385: 96 8,461: 45 38,116: 32

Möbler & inventarier köpte för

«

Kr.

. 3,175:

275:

1,119: 35 587: 50 2,660:

4,822: 65 5,091: 51 2,407: 95 5,000:

2,045: 05 15: 50 101: 93 22:

180:

13,309: 25 3,897: 05 1,498: 52 919: 80 1,680: 04 667: 57 22,291: 66 597: 38

27,184: 01

22,889 Öfverskott Kr. 4.294

04

"97

(29)

27

Transport Kr.

h vartill kommer ökadt inventarievärde « Summa öfverskott för året Kr.

4,294: 97 205: 03 4,500: —

Tillgangarm utgjorde den 31 Dec. 1880:

Fastighetens värde .... Kr. 96,385: 96 Inventarier från förra året Kr. 8,461: 45

mköpt under

året för . Kr. 597: 38 afskrifvit för

slitning . « 392: 35

ökadt värde . • « 205: 03 { 8,bb6: 48 Iftnestående hos Aktiebo­

laget D. Carnegie & C:o « 42,619: 53

■Ka.ssabehållning . . « 128:03 « 42,747: 56 Kronor 147,800: — Unset är assureradt för Kr. 80,000: —

Fersonlig lösegendom,

r6dskap och varor för « 10,000: — Frielevernas antal har varit 28.

I barnkrubban hafva vårdats 4,755 barn.

Räkenskaperna äro förda med utmärkt ordning och öfverensstämma med allegaterna, och vid besök i skolan kafva vi der funnit synnerligen god ordning råda samt den största omtanka egnas denna inrättning, hvadan vi tillstyrka full och tacksam déchargé för 1880 års förvaltning.

Göteborg den 29 Mars 1881.

A. W. MOLIN. O. E. GEIJER.

(30)

28

Revisionsberättelse

öfver Bamkrubban (i Praktiska Hushållsskolan för flickor).

Behållning från 1879:

Donationer Contant .

Inkomster:

Ränta å Hypotheksbankens obligationer .

Mellangift å converterade d:o Ränta å obligationer i amor­

teringsfond för Apotheka- res previlegier

Ränta å depositioner Kr.

3,195:99 i Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget Ränta af Göteborgs Sparbank

Utgifter:

, 19,000: —

_____3: 07 19,003: 07

575: — 151: 25

385: —

153: 16

3: 12 1,267: 53 Kr. 20,270: 60 Lemnat till Praktiska Hus­

hållsskolan för flickor för underhåll af barn i barn-

krubban . . . Kr. 1,119: 35 Insatt på deposition i Skan­

dinaviska Kredit-Aktiebo­

laget (att lemnas till Hus­

hållsskolan) . . . « 151: 25 1,270: 60 Som heliållning den 31 December 1880

balanceras donationernas ursprungliga belopp Kr. 19,000, hvilket af Praktiska Hushålls­

skolan skall redovisas i händelse donatio­

nerna, om barnkrubban upphör, komma att, i enlighet med donators bestämmelse, till an­

nat välgörande ändamål användas Kr. 19,000: —

(31)

20

För förenämnda behållning Kronor 19,000 finnas föl­

jande säkerheter :

Hypotheksbankens obligationer : 15 st. à 500 Kr. 7,500: —

4 « à 1,000 « 4,000: —

1 « à 100 « lOO:

Obligationer i amorteringsfonden för Apo- thokares previlegier :

1 st. à 5,000 Kr. 5,000: — 2 « à 1,000 « 2,000: — Depositionsbevis i Skandinaviska Kredit-

Aktiebolaget å tillsammans Sparbanksbanksboks belopp .

I detta belopp ingår äfven Hushålls­

skolan tillhöriga besparingar:

enligt

1875 års bokslut Kr. 1,71(5: 5(5 afg. contant « 5: 0<

« 1880 års bokslut

Kr. 11,600:

« 7,000:

« 3,195: 99

« 68: 77)

Kr. 21,864: 74

Kr. 1,713: 49

« 151: 25

Kr. 1,864: 74 Hypotheksbankens obligationer hafva genom conver- ( er ing och upptagande af Obligationerna till nominella värden, hvilka de fullt ut ega, bl i fv it ökade med 1,000 kr.

Vi hafva genomgått ofvannämnda värdepapper och funnit dem öfverensstämma med räkenskaperna samt till­

styrka full och tacksam déchargé för 1880 års för­

valtning.

Göteborg den 24 Mars 1881.

A. W. MOLIN. C. E. GEIJER.

(32)

28

Revisionsberättelse

öfver Barnkrubban (i Praktiska Hushållsskolan för flickor).

Behållning från 1879:

Donationer . . Kr. 19,000: —

Contant ■ ■ • ■ « _____3: 07 19,003: 07

Inkomster:

Ränta å Hypotheksbankens

obligationer . . . Kr. 575: — Mellangift å converterade d:o » 151: 25 Ränta å obligationer i amor­

teringsfond för Apotlieka-

res previlegier . . « 385: — Ränta å depositioner Kr.

3,195:99 i Skandinaviska

Kredit-Aktiebolaget , « 153: 16

Ränta af Göteborgs Sparbank « 3: 12 1,267: 53

~r=rSx. 20,270: 60 Utgifter :

Lemnat till Praktiska Hus­

hållsskolan för flickor för underhåll af barn i barn-

krubban . . . Kr. 1,119: 35 Insatt på deposition i Skan­

dinaviska Kredit-Aktiebo­

laget (att lemnas till Hus­

hållsskolan) . . . « 151: 25 1,270: 60 Som behållning den 31 December 1880

balanceras donationernas ursprungliga belopp Kr. 19,000, hvilket af Praktiska Hushålls­

skolan skall redovisas i händelse donatio­

nerna, om barnkrubban upphör, komma att, i enlighet med donators bestämmelse, till an­

nat välgörande ändamål användas Kr. 19,000: —

(33)

29

För förenämnda behållning Kronor 19,000 finnas föl­

jande säkerheter :

Hypotheksbankens obligationer : 15 st. à 500 Kr. 7,500: —

4 « à 1,000 « 4,000: —

1 « à 100 « 100: — Kr. 11,600: — Obligationer i amorteringsfonden för Apo-

thekares previlegier :

1 st. à 5,000 Kr. 5,000: — 2 « à 1,000 i 2,000: — Depositionsbevis i Skandinaviska Kredit-

Aktiebolaget å tillsammans Sparbanksbanksboks belopp .

I detta belopp ingår äfven Hushålls­

skolan tillhöriga besparingar:

enligt 1875 års bokslut Kr. 1,716: 56 afg. contant « O i

« 1880 års bokslut

« 7,000: —

« 3,195: 99

« 68: 75 Kr. 21,864: 74

Kr. 1,713: 49

« 151: 25

Kr. 1,864: 74 Hypotheksbankens obligationer hafva genom conver- tering och upptagande af Obligationerna till nominella värden, livilka de fullt ut ega, blifvit ökade med 1,000 kr.

Vi hafva genomgått ofvannämnda värdepapper och hirmit dem öfverensstämma med räkenskaperna samt till­

styrka full och tacksam déchargé för 1880 ars för­

valtning.

(fötcborg den ‘21 Mars 1881.

A. W. MOLIN. C. E. GEIJER.

(34)
(35)

4 i

35

209 39

212 748 j 790

2

13 19 6 1

_

—— ——

13 2

13 22 15

___ ___ 4

25 18 4 6

___ 32 7 12

22 13

_

■--- ■---

____

19 0 1

1 22 11 9

IG 22 10 4

1 1

27 ' *—

312 245

_ I

139 I 93 I 62 J1170 961 I 567 427 256

\it uppfl>^nen un^ervjsat j den

;a i Egen

>

ett förnai

issuers Boktryckeri.

(36)

References

Related documents

Särdeles vacker för rabatter och grupper; hav purpurrMa blmr i juni och juli, och de silfverhvita, stora fröhylsorna äro mycket vackra i buketter.. Lupinus

hög ,— 15 — 6 Särdeles vacker för rabatter och grupper; har purpurröda blmr i juni och juli, och de silfverhvita, stora fröhylsorna äro Inycket vackra i buketter.. Bör

Geum. Stora, guldgula blommor ... Orangeröda, halvdubbla blommor ... Helt översållad med vita, små blommor... Dubbla, rosafärgade blommor. Orangeröd, medeltidig ... Vackra,

Sótítben naff, offer några minuter efter 12, bon 22 december, bief ja g, ttííífa mob be méfié i mit Jifia psfjåib, fjafh'gt upmdff af On jorbbdfníng. 2tíía bpgníngar pa

, 0 mifbf e od) Q3armf ertige ©ubf fom aff en Eefia (,ü oftt gott, îu fom iefie forfmår tferingfeoef tfet pinliga fonet iefie foradjtar uton feiler lifo fom titt Nbamercf

©len 3 ©men ©tpf ifrån ©íocf§oím til .VDalíanb, cd) Daniel öfteren dl ©ubíín meb ©ten, £)Iuf Sftielfou tfrgtf ©dbn til ©ödeborg meb faff, 9 wfä muä

btirg meb barlafî, Dfof îfpberg ifrån imfîerbant meb murjîeu oci; tunnebanb, ®tii. ©teab ifrån fíeíf) meb fnvîol, ©eorg ©ambfon ifrån berim'd; meb murjîen od)

tf)eborg til Sanftg meb fill. Sen rol ©men Äemsfen ifrån härberg til ©otfianb meb bariafr, C. trolle ifrån Cf riflianftmb til ©tocfboim meb fifí, Diof Q 36 rgefon ed) iarS