• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-12-12 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-12-12 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-12-12 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-12-12

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering föreslås senast den 18 december 2018. Som medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn

3 A Förelägganden uppföljning Morgan Randall Svahn

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman

5 A Ekonomi, oktoberprognos Morgan Randall Svahn

6 A Sammanträdesdatum SBN 2019 Anette Lingesund

7 B Övergång till digital ärendehantering Morgan Randall Svahn 8 B Bygglov för nybyggnad av carport/förråd, redan utförd –

återremitterat ärende

Karin Söderman

9 B Förslag till detaljplan för Domaren 15 och Domaren 18, Dp 416 (kompletteras snarast)

Morgan Randall Svahn

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-12-12 2 av 2

10 B Förslag till detaljplan för Kulan 6, Dp 418 (kompletteras snarast)

Morgan Randall Svahn

11 B Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus Helene Gustavsson

12 A Bygglov för nybyggnad av stall Victoria Viker

13 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker 14 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande

bygglov, utveckling av talan i mål nr P 10040-18

Karin Söderman

15 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande byggsanktionsavgift, utveckling av talan i mål P 10239-18

Karin Söderman

16 A Byggsanktionsavgift för att ha tagit del av byggnad i bruk utan slutbesked

Morgan Randall Svahn

17 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen, utveckling av talan, mål P 10409-18

Victoria Viker

18 B Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 7410-17 och P 7410-17

Morgan Randall Svahn

19 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Karin Söderman

20 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Angelica Holmström E-strateg.. Utifrån de demografiska förutsättningarna de närmaste åren samt svårigheten i att rekrytera personal krävs en anpassning för att klara av behovet

2 A Uppdrag om utredning av ishallens upprustningsbehov Alexander Wahlstedt 3 A Sammanträdesdatum nämnden för teknik, fritid och.

2 Valnämndens preliminära rösträkning (Onsdagsräkning) 3 Redovisning av delegeringsbeslut. Anne Losman Flood (M)

14 A Redovisning av delegeringsbeslut 2018 Jimmy Olofsson 15 B Rapport från kontaktpolitiker - Socialjouren Kontaktpolitiker. 16 B Förvaltningen informerar

Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om

Bostadsrättsföreningen Tussen (föreningen), Håkan Jonsson och Christina Norrman har begärt att syn ska hållas i målet. Efter föredragning fattar Mark- och

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås regleras markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B - bostäder, syftet med detaljplanen från 2014 var att

Att bevilja mer än det antal våningar som anges i detaljplanen, går inte att se som en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § och därmed ska bygglov inte