• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-02-28 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-02-28 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-02-28 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-02-28

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 B Justering föreslås senast den 1 mars 2018. Som

medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn

3 A Förelägganden uppföljning Linus Karlsson

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman

5 B Bokslut 2017 Årsredovisning Morgan Randall Svahn

6 B Uppföljning internkontroll Stadsbyggnadsnämnden 2017 Morgan Randall Svahn 7 B Remissvar Motion om slopat krav på bygglov för

montering av solcellspaneler och solfångare

Morgan Randall Svahn

8 B Kullö 1:22 Nybyggnad av stödmur och markuppfyllnad, redan utfört, samt nybyggnad av lusthus och plank

Victoria Andersson

9 B Paradiset 7 Nybyggnad av komplementbyggnad Victoria Andersson

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-02-28 2 av 2

10 B Byggsanktionsavgift för redan utförda murar Morgan Randall Svahn 11 B Rindö 3:412 Ändrad användning, utvändig ändring, rivning

av del av och tillbyggnad av marketenteri till flerbostadshus med 10 lägenheter (byggnad 31), nybyggnad av ett förråd och anordnande av 15 st biluppställningsplatser

Karin Söderman

12 B Rudan 4 Utvändig ändring av komplemntbyggnad Victoria Andersson 13 B Stegesund 1:100 Tillbyggnad av fritidshus Karin Söderman 14 A Tynningö 1:605 Nybyggnad av återvinningsstation

(behållare, plank och skylt), ÅVS-ID 16865

Karin Söderman

15 B Vaxön 1:36 Tidsbegränsat bygglov i 10 år för uppställning av förskolepaviljong och anläggande av en parkeringsplats (handlingar kompletteras till sammanträdet)

Victoria Andersson

16 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

13 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker 14 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande. bygglov, utveckling av talan i mål nr

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn 3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 B Nybyggnad av carport/förråd, redan utförd

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden.. Detta innebär att de

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 B Granholmen 1:16 Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av. fem komplementbyggnader och

8 A Byggsanktionsavgift för redan uppförda komplement- byggnader samt föreläggande att vidta rättelse.

10 B Stegesund 1:113 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och ansökan om strand- skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga.

Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om