• No results found

Befintlig GC-port förlängs Breddning av väg 158 åt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Befintlig GC-port förlängs Breddning av väg 158 åt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Breddning av väg 158 åt väster. Nytt

södergående busskörfält

Övergång mellan breddningen åt öster respektive väster

Befintlig GC-port förlängs Breddning av väg 158 åt

öster. Nytt södergående busskörfält

Nya av- och påfartsramper från söder

Befintlig GC-port förlängs

Reparation bef. bro

Högen Skola

Skola

Skola

Bassås

bäcken Kroga- mossen

Hovås-

Sandås Klåvan

Lyckhem Skogsryd

Golfbana

Klyfterås

Skjutbana Sporthall

Granliden

Björnåsen

Sporthall

Graneråsen

Grönasiken Fotbollsplan

Askims kyrka

Kopparkärret

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

0 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4

km

Hovåsmotet

Brottkärrsmotet

Väg 158

References

Related documents

Trots upplevd otillräcklighet vill sjuksköterskor genomföra alla uppgifter på egen hand, detta leder till ökad arbetsbelastning och ytterligare känsla av att inte räcka till

I de fall där effektiva vägnära åtgärder inte bedöms vara ekonomiskt rimliga eller tekniskt möjliga finns det behov av att göra avsteg från riktvärdet 55 dB(A)

Åtgärden innebär även att en planskild passage byggs under Vaxholmsvägen samt att en separerad GC-väg byggs längst med Svinningevägen, detta ökar tillgängligheten till tre av

[r]

[r]

Befintlig järnväg på balkbro över Vindelälven vid Vännäsby, med befintlig vägbro (E12) till väster och gamla brostöden till höger..

BEFINTLIG BRO ÖVER E20 I TRAFIKPLATS LEDSJÖ, KÖRRIKTNING ÅT VÄST.

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

TORBJÖRN KANDEL 2456043 NILS NYSTRÖM CIVIL

En ny gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna längs sträckan mellan Öjebyn och Norrfjärden.. En ny gång-

Förslag till åtgärd: Om markingrepp inte kan undvikas inom det markerade området, fö- reslås en steg 2 utredning med utredningsgräv- ning inom selektivt valda delar av

Genom att bron har relativt stora dimensioner både i höjd och bredd, ges ändå möjligheter för mindre klövvilt, medelstora däggdjur samt för människor att passera

alternativet för oskyddade trafikanter att ta sig från Vännäs och Vännäsby till närliggande byar på östra sidan av Vindelälven längs väg E12 samt byar längs väg 628

Syftet med handlingen är framförallt att den ska utgöra underlag för samråd inför Länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan,

Vägområdet är till för vägen och dess anordningar och markåtkomst kan sannolikt inte heller erhållas med vägrätt enligt typfall 1 om avsikten är siktröjning, för det

Tabell nedan visar utfallet från marknadsundersökningen respektive SCB (båda tabeller är avrundade till jämna 100-tal).. En differens vi kan se mellan marknadsundersökningen

Nämnden kommer att begära medel efter prioritering och kommunens förmåga samt utifrån den totala investeringsramen.. Sammanfattning

Nybyggnad som begrepp innebär krav på vägplan och anses uppfyllt då standard på åtgärd uppfyller alla krav som framgår i utformningsregler (t ex bredd, slänt, säkerhetszon) samt

Minsta avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter, undantag där huvudbyggnad är sammanbyggt i densamma.. Del av huvudbyggnad som utgörs av garage/carport