04.1 Plan för uppföljning av privata utförare inom kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden

Download (0)

Full text

(1)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-579 216 44 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Plan för uppföljning av privata utförare inom kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden

Kvalitetsäkring och kontroll av externa utbildningstjänster inom vuxenutbildningen

Sollentuna har ett samarbete med 8 andra kommuner (VuxNorrort) med en gemensam upphandling och kvalitetssäkring av utbildningar inom

vuxenutbildningen. Täby är ansvarig för auktoriseringen av nya utbildningsanordnare för vuxenutbildningen.

Enligt avtal ska anordnarna inom vuxenutbildningen driva ett

kvalitetssäkringsarbete med stöd av de rutiner och med de hjälpmedel som behövs för att göra det möjligt att följa uppdraget och mäta de resultat som uppnåtts.

Kunskapsparken som samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna utför tillsynsbesök i samarbete med VuxNorrort hos utbildningsanordnarna en gång per år. Anordnare som har kvalitetsbrister får fler tillsynsbesök.

Tillsynsbesöken innebär att skolenheten får ett heldagsbesök av två rektorer (utbildningsledare). På tillsynsbesöket träffar rektorerna skolledningen, lärare, studie- och yrkesvägledare och administrativ personal. Rektorerna gör klassrumsbesök och en elevgrupp intervjuas.

(2)

Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för hantering av klagomål anpassade till verksamheten. Rutinerna ska vara väl kända av varje elev. Inkomna klagomål ska dokumenteras och återkopplas till individen. Klagomålen ska systematiseras i syfte att förbättra verksamheten. En sammanställning av inkomna klagomål rapporteras årligen till Kunskapsparken i årsrapporten.

Klagomål av allvarlig karaktär rapporteras omgående till Kunskapsparken för vidareåtgärder.

Utbildningsanordnaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket bland annat innebär att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna.

Årligen sker det en resultat- och kvalitetsdialog utifrån

utbildningsanordnarnas redovisning i årsrapporterna. På dialogmötet redovisas anordnarnas resultat från årsrapporterna samt resultat från brukarundersökning. De anordnare som får sämst resultat kallas till s.k.

”rödmöten” för att diskutera resultatet och eventuellt ta fram en handlingsplan för ett förbättrat resultat och kvalité på utbildningen.

Anordnarnas resultat och årsrapporter följs sedan upp på tillsynsbesöken.

En gång om året sker avtalsuppföljning av ansvarig person på auktoriseringskansliet i Täby.

Kunskapsparken besökare/elever kan lämna synpunkter via hemsidan www.kunskapsparken.se

Kvalitetsuppföljning externa utförare inom coachtjänster Möjligheternas kontor inom arbetsmarknadsenheten följer upp de externa coachföretagen på två olika sätt. Det sker dels inför godkännande och dels under tiden coachning utförs.

När ett företag lämnat anbud enligt LOV går arbetsmarknadsenheten igenom anbudets handlingar, exempelvis referenser och ekonomisk dokumentation. Därefter kallas företaget till ett fysiskt möte för att säkerställa att de uppfyller ställda förväntningar på metodik och kvalitet.

Vidare ska de beskriva tidigare liknande verksamhet som kan jämföras med de uppdrag som de kommer att få via Möjligheternas kontor.

Efter ett godkännande av Sollentuna kommun blir de valbara för kommuninnevånare som är prioriterade att ta del av stödet.

Nästa steg i kvalitetsuppföljningen sker via täta kontakter mellan

handläggarna på Möjligheternas kontor och deltagarna. Det är genom dessa kontakter som kvaliteten säkerställs.

Möten sker årligen med coachföretag för avtalsuppföljning.

Resultatet d v s andelen som går till jobb/studier efter avslutad insats samt deltagarnas uppfattning av stödet följs upp årligen och redovisas till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Utöver detta genomförs en uppföljning efter 6 månader för gruppen som avslutat en insats i syfte att se om de fortfarande är kvar i jobb/studier.

Figure

Updating...

References

Related subjects :