• No results found

} Personuppgifter förtroendevalda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "} Personuppgifter förtroendevalda"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Personuppgifter förtroendevalda

Emmaboda kommun behöver uppgifterna i detta formulär för att kunna fullgöra våra uppdrag gentemot dig som förtroendevald och kommuninvånarna.

Fyll i nedanstående uppgifter, gärna genom att använda den ifyllbara blanketten som finns på Emmaboda kommuns hemsida. Lämna den ifyllda blanketten till kansliavdelningen.

Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

Namn:

Personnr.

Gatuadress:

Postnr.

Postort:

Tel. hem:

Tel. arb.

Mobil:

För ditt politiska uppdrag i kommunen får du en e-postadress tillhörande Emmaboda kommun. Denna använder vi för utskick.

E-post: fornamn.efternamn@politiker.emmaboda.se

För reseersättning till möten anmäler du körsträcka direkt till sekreteraren Jag godkänner härmed att ovan valda personuppgifter visas på Emmaboda kommuns webbplats. Jag är också införstådd med att jag ska meddela kansliavdelningen om några av uppgifterna ovan ändras.

Datum Underskrift

Fältet nedan fylls i av kansliavdelningen Ankomstdatum:

Visas på webben

Endast för lönehantering

}

Valfria på webben

References

Related documents

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger

administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering). De personuppgifter som

Vid besök på stadens webbplats har man möjlighet att bl a se vilka nämnder som finns i staden och vilka ledamöter som ingår i dessa.. Här finns också uppgifter om varje

Övrig uppgift (nödvändig uppgift för utbetalning av arvoden – publiceras inte på Internet)

Om du registrerar dig på vår webbplats för att få specifikt innehåll, nyhetsbrev eller för att delta i webbinarier, eller om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt,

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

Domstolen fann att den insamling av personuppgifter som medlemmarna i ett religiöst samfund ägnar sig åt inom ramen för sitt predikoarbete genom dörrknackning och senare behandling av