• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbets- marknadspolitiska verksamheten

dels att 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 9 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Samråd och kontroll vid arbetsplatsförlagda insatser”.

9 §1 De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

1. lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 2.förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 3.förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 4.förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,

5.förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

6.förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och

7.förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark- nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt per- spektiv.

9 b § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas enligt lagen (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och för- säkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Senaste lydelse 2018:45.

SFS 2020:623

Publicerad den 27 juni 2020

(2)

2 SFS 2020:623 På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

References

Related documents

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

3 § 1 För handläggning av ärenden, för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering av verksamheten, kontroll av ekonomiskt stöd

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. Innan Migrationsverket meddelar