• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 11 § förordningen (2017:819) om ersätt- ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 § Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), lämnas till den som

1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsvarande svensk eller utländsk utbildning, eller

2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studie- stödslagen, delat med 22.

Utvecklingsersättningens storlek enligt paragrafen gäller för program som pågår på heltid.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan för unga och nyanlända, dock längst till och med den 20 september 2020.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utvecklingsersättning som har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar EVA NORDMARK

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2019:1160

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

9 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (ikraftträdande 1 januari 2018, tidigare förordningen (2010:407) om ersättning till

Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första stycket tillämpas som om den senare sjukperioden är

Statsbidrag får lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel- serna till förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög- skola, inom yrkeshögskolan eller

ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds- finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark- nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i ett

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska ha följande lydelse. 4 § 1 Frågor om lagerhållare,

2 a § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får inte lämnas till programdeltagaren för en tidsperiod för vilken deltagaren får

2 § 1 Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

1 § Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning får lämnas till den som är anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, även om personen

4 § 2 Till den som inte har fyllt 25 år och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie- motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader eller, för personer

Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas. På regeringens vägnar

ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport, inklusive bistånds- finansierad sådan, som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen

verka för att tiden för utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanenta uppehållskort blir så kort som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet,..

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

Statsbidrag får lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska ha följande lydelse. 4 § Frågor om lagerhållare och

Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats,

5 § förordningen (2017:819) om ersätt- ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse. Andra beslut av Arbetsförmedlingen än beslut enligt 3 §