Strukturinvest Emission 2015:3

Full text

(1)

Europa s. 5 Global

Konsumtion s. 7 Global

Säkerhet s. 9 Grund- utbud s. 11

Kapital- skydd

1160 Aktieobligation Europa 1153 Aktieobligation Kinesisk

Konsumtion Fixed Best 1151 Aktieobligation Global

Säkerhet Fixed Best 1159 Valutaobligation Tillväxtmarknader

Autocall

1161 Autocall Europa Sektorer Duo

1154 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv

1152 Buffertautocall Internetsäk- erhet Plus/Minus Defensiv

1147 Buffertautocall Svenska Bolag Combo 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv

1157 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv 1158 Autocall Guldbolag

Index- bevis

1148 Buffertbevis Sverige

Marknads- warrant

1162 Marknadswarrant Europa Bonus

1163 Marknadswarrant Outperformance Europa vs USA

1166 Marknadswarrant Global Säkerhet Fixed Best

1165 Marknadswarrant Asiatisk Infrastruktur

1164 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta

Strukturinvest Emission 2015:3

Tecknas till och med 22 maj 2015

(2)
(3)

Strukturakademin:

Buffertbarriär

Indexbevis och autocalls har normalt ett kursfalls- skydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större mark- nadsnedgångar. Detta kursfallsskydd konstrueras vanligtvis med hjälp av en barriäroption, men det finns också andra sätt att använda säljoptioner för att begränsa risken vid negativ marknadsutveckling. Ett sådant alternativ är att använda en säljoption som vid start är out-of-the-money, vilket ger investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. Buffertstruk- turen sänker risken i placeringen vid negativ utveck- ling i underliggande tillgång.

Konstruktion

Antag att vi vill skapa ett indexbevis med 100 % delta- gandegrad och ett kursfallsskydd om 70 %. Expone- ringen på uppsidan skapas genom en köpt köpoption.

Kursfallsskyddet skapas genom att ställa ut säljoptio- ner som är 30 % out-of-the money, vilket ger oss en buffert om 30 %, dvs ned till 70 % av startvärde. Vi vill att utbetalningen ska vara 0 kr om underliggande

index faller med 100 % och därför ställer vi ut 100/70

= 1,43 säljoptioner. Skulle vi bara ställa ut en säljop- tion skulle få en placering som är 30 % kapitalskyd- dad. Denna konstruktion ger oss en deltagandegrad om 143 % på nedsidan.

Återbetalning

På slutdagen kommer säljoptionerna bli in-the-money och få ett värde först om underliggande index faller med mer än 30 %. Antag att underliggande index på slutdagen skulle ha fallit med 31 %. Säljoptionen är då 1 % in-the-money och eftersom vi har ställt ut op- tionerna är vår position negativ. Återbetalningen blir i detta fall: 100 % - 1 % x 1,43 % = 98,57 %. Motsva- rande indexbevis med ett kursfallsskydd skapat av en barriäroption skulle återbetala 100 % - 31 % = 69 %.

Vill du veta mer om hur en buffertbarriär skapas och hur konstruktionen påverkar placeringens villkor och avkastning? Läs Strukturakademin del 19 som du finner på vår hemsida.

I emission 2015:3 erbjuder vi

följande placeringar med buffertbarriär:

1152 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv s. 9 1147 Buffertautocall Svenska Bolag Combo s. 12

1148 Buffertbevis Sverige s. 13

EXEMPEL

0 50 100 150 200

100%

50%

0%

-50%

-100%

Index

Kursfallsskydd med barriäroption Kursfallsskydd med OTM-option (Buffertbarriär)

Grafen och tabellen visar utbetalningen från ett indexbevis med kursfallsskydd med barriäroption och 100 % deltagandegrad och ett indexbevis med kursfallsskydd med OTM-option (Buffertbarriär) och 100 % deltagandegrad på uppsidan och 143 % deltagandegrad på nedsidan. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde.

Indexutveckling

Kursfallsskydd med OTM-option

(Buffertbarriär) Kursfallsskydd med barriäroption

-100% 0% 0%

-90% 14% 10%

-80% 29% 20%

-70% 43% 30%

-60% 57% 40%

-50% 71% 50%

-40% 86% 60%

-30% 100% 100%

-20% 100% 100%

-10% 100% 100%

0% 100% 100%

(4)

”Centralbanken

ser tecken på att återhämtningen i ekonomin blir

allt mer utbredd”

(5)

Europa

Sedan finanskrisen har utvecklingen i Europa stabili- serats och tillväxten har börjat ta fart. Återhämtning- en har va rit långsammare än i USA och såväl refor- mer på statlig nivå som penning politiska stimulanser från centralban kens håll har krävts för att väcka liv i eurozonens ekonomi. Centralbanken ser nu tecken på att återhämtningen i ekonomin blir allt mer utbredd och har höjt tillväxtprognosen för eurozonen till 1,5 procent 2015 och 1,9 procent 2016. Det finns dock be- hov av en fortsatt expansiv penningpolitik och räntan bedöms därför ligga kvar på samma låga nivå under en längre tid framöver. Utöver det har centralban ken inlett stödköp av obligationer likt dem som genom- förts i USA. En låg ränta stimulerar konsumtion och in vesteringar vilket är gynnsamt för eu ropeiska bolag. I en lågräntemiljö blir aktier också attrakti- va relativt andra tillgångsslag då ränteplaceringar ge nererar en låg avkastning. Vidare har den låga räntan haft en försvagande effekt på euron, vilket

stärker europe iska exportbolags konkurrenskraft på världsmarknaden. Aktiemarknaden har haft en positiv utveckling, men har ännu inte stigit lika myck- et som i exempelvis USA.

1160 Aktieobligation Europa

Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Utvecklingen för aktiekorgen startar på plus 10 procent.

Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) Nominellt belopp: 10 000 kr/obligation

Teckningskurs: 10 000 kr/obligation

Courtage: 200 kr/obligation

Återbetalningsskydd: 90 % av nom belopp på ord återbetalningsdag Valuta: SEK (avkastning beroende av utvecklingen i EUR) Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 %

Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 12 månaderna

Löptid: 6 år

Underliggande: 10 europeiska bolag, likaviktad korg

Risk: Låg

Marknadssyn: Positiv

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg Euro Stoxx 50 Index Källa: Bloomberg. Period: 7 april 2010 – 7 april 2015. Euro Stoxx 50 Index finns endast med i grafen för jämförelse. Underliggande bolag: GlaxoSmithKline, HSBC, Muenchener Rueckver, National Grid, Nestle, SSE, Swiss Re, Swisscom, TeliaSonera och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

RISK LÅG

1161 Autocall Europa Sektorer Duo

Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt 15 procent under första löpåret och därefter en ackumulerande kupong om 5 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Emittent: Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Kupong år 1: 15 % indikativt, lägst 12 % Ackumulerande kupong år 2-5: 5 %

Autocallbarriär: 100 % av startvärde Kupongbarriär: 100 % av startvärde

Kursfallsskydd: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: EuroSTOXX Banks, STOXX Europe 600 Oil & Gas

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100%

Startvärde, Autocall- och kupongbarriär

Riskbarriär

Ex 1 Ex 2

Ex 4 Ex 3

Grafen visar utvecklingen i sämsta marknad.

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 15 % Ex 2: Nominellt belopp 15% + 2 x 5 % Ex 3: Nominellt belopp

Ex 4: Nominellt belopp – nedgång i sämsta marknad

Kupong år 1: 15% Ackumulerande kupong år 2-5: 5%

Nominellt belopp - nedgång i sämsta marknad 3

MEDEL

RISK

(6)

1162 Marknadswarrant Europa Bonus

Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent.

Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och teckningskursen.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg Euro Stoxx 50 Index Källa: Bloomberg. Period: 7 april 2010 – 7 april 2015. Euro Stoxx 50 Index finns endast med i grafen för jämförelse. Underliggande bolag: GlaxoSmithKline, HSBC, Muenchener Rueckver, National Grid, Nestle, SSE, Swiss Re, Swisscom, TeliaSonera och Zurich Insurance Group. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

Emittent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A+) Nominellt belopp: 100 000 kr/warrant

Teckningskurs: 11 000 kr/warrant

Courtage: 2 000 kr/warrant

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK (avk beroende av utv i EUR)

Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: 10 europeiska bolag, likaviktad korg

Risk: Hög

Marknadssyn: Positiv

RISK HÖG

Placering ISIN Observations-

datum Autocall-

barriär Sämst utvecklade sedan start

Autocall Europeiska Banker 4 Combo Defensiv CH0237920522 2015-04-17 90% Credit Suisse ... -2,84%*

Autocall Globala Förvaltare Combo 4 Defensiv SE0005757499 2015-04-17 80% State Street ...+15,64%*

Autocall Svenska Bolag 26 CH0136518716 2015-04-23 100% Swedish Match +10,49%*

Autocall Svenska Bolag Plus/Minus 19 CH0125149366 2015-04-27 100% NOKIA OYJ ...+21,26%*

Autocall Svenska Bolag Combo 56 SE0005094836 2015-04-27 100% Electrolux ...+30,50%*

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv SE0005768157 2015-04-17 90% SSAB ... -9,38%*

Kommande autocall- observationer

Under emission 2015:3 har följande placeringar observation med möjlighet till kupongutbetalning eller förfall.

*per stängning 2015-04-08

1163 Marknadswarrant Outperformance Europa vs USA

Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent, vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150 200 250

10 11 12 13 14 15 Källa: Bloomberg. Period: 7 april 2010 – 8 april 2015.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

S&P 500 Index EuroSTOXX 50® Index Emittent: Commerzbank AG (S&P: A-)

Nominellt belopp: 100 000 kr/warrant Teckningskurs: 10 500 kr/warrant

Courtage: 2 000 kr/warrant

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: EuroSTOXX 50® Index vs S&P 500 Index

Risk: Hög

Marknadssyn: Positiv

RISK HÖG

(7)

Global Konsumtion

Sedan finanskrisen har utvecklingen i världseko- nomin stabiliserats och till växten har tagit fart på flera markna der. Centralbanker runtom i världen har under de senaste åren genomfört omfattande penningpolitiska stimu lanser i syfte att öka den ekonomiska aktiviteten. Resultatet är en miljö med historiskt låga räntor och en stärkt tillväxt. Ett för­

bättrat ekonomiskt kli mat, stigande tillgångspriser och låga finansieringskostnader skapar förut­

sättningar för en växande konsum tion vilket gynnar konsumtionsinrikta de bolag.

USA och Kina är världens två största ekonomier.

USA hör till de länder som haft den starkaste åter- hämtningen efter finanskrisen. Omfattande stimulan- ser från centralbanken har lett till en stigande tillväxt och fallande arbetslöshet. Den amerikanska ekonomin drivs till stor del av konsumtion och hushållens spen- derande står för om kring 70 procent av landets BNP.

Kina har under de senaste decen nierna haft en stark ekonomisk tillväxt, främst driven av exportsek- torn. Nu ska den kinesiska tillväxten stabilise ras på en i kinesiskt perspektiv lägre nivå, omkring 7 pro- cent, med fokus på inhemsk konsumtion och en ökad levnadsstandard. Trots att den kine siska ekonomin under de senaste 20 åren växt med i genomsnitt 10 pro cent är det fortfarande bara drygt 10 procent av befolkningen som katego riseras som medelklass. Med statliga konsumtionsfrämjande reformer förväntas fler kineser kunna konsumera utöver sina grund­

läggande behov och efterfrågan stiga.

1154 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger

Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid utveckling ned till minus 50 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

Emittent: SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 12 % (indikativt) lägst 9,5 % Autocallbarriär: 50 % av startvärde Kupongbarriär: 50 % av startvärde

Kursfallsskydd: 50 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: Apple, Conn´s, JC Penney, Sears Holdings

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 50%

100% Startvärde

Autocall-, kupong-, och riskbarriär Ex 1

Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 12 % Ex 2: Nominellt belopp + 5 x 12 % Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Ackumulerande kupong 12 % Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

MEDEL RISK

1153 Aktieobligation Kinesisk Konsumtion Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i 10 kinesiska konsumtionsinriktade bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra aktier som på slutdagen utvecklats bäst har en förutbestämd avkastning om 30 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Emittent: Morgan Stanley & Co. International Plc (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/obligation

Teckningskurs: 11 000 kr/obligation

Courtage: 200 kr/obligation

Kapitalskydd: 100 % av nom belopp på ord återbetalningsdag Fixed best: Fast avkastning om 30 % för de fyra aktier

med bäst utveckling

Valuta: SEK (avkastning beroende av utvecklingen i USD) Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 %

Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: 10 kinesiska bolag, likaviktad korg

Risk: Låg

Marknadssyn: Positiv

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg Hang Seng Index Källa: Bloomberg. Period: 7 april 2010 – 7 april 2015. Hang Seng Index finns endast med i grafen för jämförelse. Underliggande bolag: Belle International Holdings, China Mengniu Dairy, China Resources, Hengan Intl Group, Jiangsu Expressway, Sinopharm Group, Tingyi Holdings, Tsingtao Brewery, Want Want China Holdings och Yue Yuen Industrial Holdings.Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

RISK LÅG

(8)

1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet till en månadsvis ackumulerande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 50 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

Emittent: SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Månadsvis ackumulerande kupong:

1 % indikativt, lägst 0,8 %

Autocallbarriär: 70 % av startvärde Kupongbarriär: 50 % av startvärde

Kursfallsskydd: 50 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 9 mån-5 år

Underliggande: Apple, Conn’s, JC Penney, Sears Holdings

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 50%

100% Startvärde

70% Autocallbarriär

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie.

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 9 x 1 % Ex 2: Nominellt belopp + 60 x 1 % Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Månadsvis ackumulerande kupong 1 % Förfall och kupongutbetalning Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

Kupongbarriär, kursfallsskydd Ex 1

7

2

Ex 2 Ex 3

MEDEL RISK

Vill du lära dig mer om

strukturerade placeringar?

Beställ ett kostnadsfritt exemplar av Guide till Strukturerade Placeringar

genom att maila oss på info@strukturinvest.se

(9)

Global Säkerhet

Bedrägerier som kapade kontokort eller stöld av käns- lig information har under senare år ökat, och drabbar både privatpersoner, företag och myndigheter. Under 2014 ökade antalet säkerhetsrelaterade incidenter med 48 procent jämfört med föregående år. Att be­

drägerierna ökar tyder på ett växande gap mellan hackarnas snabbt förändrade metoder och före­

tagens satsningar på säkerhet. Många företag har idag så dålig IT-säkerhet att de ofta inte ens upptäcker intrången. Investeringarna i IT-säkerhet har dock börjat öka, inte minst på grund av ett antal uppmärk- sammade bedrägerier mot större företag.

58 procent av globala företagsledare anser att risken för cyberattacker innebär ett betydande hot. Datain- trång, virusattacker och spridning av konfidentiell in- formation kan leda till långvariga avbrott i företagets verksamhet, skada rykte och konkurrenskraft och i förlängningen påverka resultatet negativt. IT-säkerhet

är idag snarare en strategisk fråga för företagsledningen än en IT-frå- ga. Med anledning av den ökade hotbilden förväntas investeringar i förebyggande åtgärder öka och fö­

retagsledare anger säkerhet som det område som prioriteras högst inom

IT­investeringar under 2015. Det bör gynna bolag som tillhandahåller den här typen av produkter eller tjänster och de lyfts därför fram av flertalet banker som intressanta investeringsobjekt.

1151 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio globala bolag verksamma inom säkerhet genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Emittent: Commerzbank AG (S&P: A-) Nominellt belopp: 10 000 kr/obligation Teckningskurs: 11 000 kr/obligation

Courtage: 200 kr/obligation

Kapitalskydd: 100 % av nom belopp på ord återbetalningsdag Fixed best: Fast avkastning om 30 % för de fyra aktier

med bäst utveckling

Valuta: SEK (avk beroende av utvecklingen i USD) Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 %

Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: 10 globala bolag, likaviktad korg

Risk: Låg

Marknadssyn: Positiv

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg MSCI World Index Källa: Bloomberg. Period: 31 mars 2010 – 31 mars 2015. Underliggande bolag: ADT Corp, Assa Abloy, Cisco Systems, Intel Corp, Intl Business Machines, Securitas, Secom, Stanley Black & Decker, Symantec, Trend Micro. MSCI World Index finns endast med i grafen för jämförelse. ADT finns med i grafen fr.o.m.

17 september 2012 då det inte finns mer tillgänglig data. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

RISK LÅG

1152 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv

Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ner till minus 40 procent i sämsta bolag. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 40 procent.

Emittent: UBS AG, London Branch (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 10 % indikativt, lägst 8 % Autocallbarriär: 90 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde

Barriär: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: Juniper Networks, FireEye, Symantec, Palo Alto Networks

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100% Startvärde

90% Autocallbarriär

Kupong- och, Buffertbarriär Ex 1

Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 2 x 10 % Ex 2: Nominellt belopp + 5 x 10 %

Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie som överstiger 40 % x 100/60 Ackumulerande kupong 10 %

Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie som överstiger 40 % x 100/60 2

MEDEL

RISK

(10)

1166 Marknadswarrant Global Säkerhet Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 globala bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag som på slutdagen utvecklats bäst har en förutbestämd avkastning om 30 procent vardera.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg MSCI World Index Källa: Bloomberg. Period: 31 mars 2010 – 31 mars 2015. Underliggande bolag: ADT Corp, Assa Abloy, Cisco Systems, Intel Corp, Intl Business Machines, Securitas, Secom, Stanley Black & Decker, Symantec, Trend Micro. MSCI World Index finns endast med i grafen för jämförelse. ADT finns med i grafen fr.o.m.

17 september 2012 då det inte finns mer tillgänglig data. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

Emittent: Commerzbank AG (S&P: A-) Nominellt belopp: 100 000 kr/warrant Teckningskurs: 10 000 kr/warrant

Courtage: 2 000 kr/warrant

Kapitalskydd: Nej

Fixed best: Fast avkastning om 30 % för de fyra aktier med bäst utveckling

Valuta: SEK (avk beroende av utv i USD)

Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: 10 globala bolag, likaviktad korg

Risk: Hög

Marknadssyn: Positiv

RISK HÖG

”Med strukturerade

placeringslösningar kan den riskjusterade avkastningen i en portfölj avsevärt

förbättras genom bättre

riskkontroll och anpassade

avkastningsmöjligheter.”

(11)

Grundutbud

Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjlig- heter att anpassa såväl marknadsexponering som av- kastningspotential och risk efter rådande marknads- förutsättningar och individuella investeringsbehov.

Strukturerade placeringar bör vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, antingen som kom- plement till traditionella fond- och aktieinvesteringar eller som byggstenar i en portfölj enbart bestående av strukturerade placeringar med varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå. Med strukturerade placeringslösningar kan den riskjusterade avkast­

ningen i en portfölj avsevärt förbättras genom bätt­

re riskkontroll och anpassade avkastningsmöjlig­

heter. En strukturerad placering ger möjlighet till en avkastning som liknar den från riskfyllda tillgångar

utan den vanligtvis medföljande risken, något som ger positiva effekter i en portfölj. Vår målsättning är att vid varje emission erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Vårt grundutbud utgörs av ett antal placeringar som tagits fram för att kom­

plettera placeringarna i emissionens case. Det är placeringar som ger exponering mot marknader eller tillgångsslag som vi just nu tycker är intressanta och som vi anser erbjuder en attraktiv avkastningspotenti- al i förhållande till risken.

RISK LÅG

1159 Valutaobligation Tillväxtmarknader

Placeringen ger exponering mot en korg av tillväxtmarknadsvalutor mot euron genom en indikativ deltagandegrad om 180 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Utveck- lingen för valutakorgen startar på plus 10 procent.

Emittent: Morgan Stanley & Co. International Plc (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/obligation

Teckningskurs: 10 000 kr/obligation

Courtage: 200 kr/obligation

Kapitalskydd: 90 % av nom belopp på ord återbetalningsdag

Valuta: SEK

Deltagandegrad: 180 % (indikativt) lägst 140 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: Korg av tillväxtmarknadsvalutor mot EUR

Risk: Låg

Marknadssyn: Positiv

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150

10 11 12 13 14 15 Valutakorg vs EUR Källa: Bloomberg. Period: 31 mars 2010 – 31 mars 2015. Underliggande valutor indiska rupier, turkiska lira, brasilianska real, sydafrikanska rand, samliga mot euron.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

RISK LÅG

1147 Buffertautocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent. Investeraren har en buffert om 40 procent på slutdagen, vilket innebär att förluster först uppstår om någon aktie fallit med mer än 40 procent.

Emittent: UBS AG, London Branch (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 12 % indikativt, lägst 9,5 % Utbetalande kupong: 4 % indikativt, lägst 3 % Autocallbarriär: 90 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde

Barriär: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: Getinge, Kinnevik, SEB, Volvo

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100% Startvärde

90% Autocallbarriär

Kupong- och, Buffertbarriär Ex 1

Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 4 % + 2 x 12 % Ex 2: Nominellt belopp + 4 x 4 %

Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie som överstiger 40 % x 100/60 Ackumulerande kupong 12 %

Utbetalande kupong 4%

Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie som överstiger 40 % x 100/60 2

MEDEL

RISK

(12)

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 13 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde.

Emittent: SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 13 % (indikativt) lägst 10 % Utbetalande kupong: 5 % (indikativt) lägst 3,5 % Autocallbarriär: 90 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde

Kursfallsskydd: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: ABB, Ericsson B, Nordea, TeliaSonera

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100% Startvärde

90% Autocallbarriär

Kupongbarriär och kursfallsskydd Ex 1

Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 5 % + 2 x 13 % Ex 2: Nominellt belopp + 4 x 5 %

Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie Ackumulerande kupong 13 %

Utbetalande kupong 5%

Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie 2

MEDEL RISK

1157 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv

Placeringen ger exponering mot fyra guldbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Emittent: SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 15 % indikativt, lägst 12 % Autocallbarriär: 80 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde

Kursfallsskydd: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: Eldorado Gold Corp, Goldcorp, Yamana Gold, Kinross Gold Corp

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100% Startvärde

80% Autocallbarriär

Kupongbarriär och Kursfallsskydd Ex 1

Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 2 x 15 % Ex 2: Nominellt belopp + 5 x 15 % Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Ackumulerande kupong 15 % Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie

2

MEDEL RISK

Investerings- sparkonto hos Strukturinvest

Samla ditt sparande i strukturerade pla- ceringar och fonder. Med ett investerings- sparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera dina värdepapper utan att behöva tänka på skattemässiga konsekvenser eller redovisa det i din deklaration.

Du slipper deklarera dina affärer

FÖRDELAR MED ISK

Kostnadsfri sparform (du betalar ingen avgift till Strukturinvest)

Du behöver inte ta hänsyn till skattekonsekvenser i ditt sparande

(13)

1158 Autocall Guldbolag

Placeringen ger exponering mot fyra guldbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 26 procent vid utveckling ned till minus 10 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Emittent: SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Ackumulerande kupong: 26 % (indikativt) lägst 21%

Autocallbarriär: 90 % av startvärde Kupongbarriär: 90 % av startvärde

Kursfallsskydd: 60 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 1-5 år

Underliggande: Eldorado Gold Corp, Goldcorp, Yamana Gold, Kinross Gold Corp

Risk: Medel

Marknadssyn: Neutral

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN***

1år 2år 3år 4år 5år 60%

100% Startvärde

Riskbarriär

Ex 1 Ex 2

Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3

UTBETALNING

Ex 1: Nominellt belopp + 26 % Ex 2: Nominellt belopp + 5 x 26 % Ex 3: Nominellt belopp – nedgång i sämsta aktie

Ackumulerande kupong 26 % Nominellt belopp - nedgång i sämsta aktie 90%

Autocall- och kupongbarriär

MEDEL RISK

1148 Buffertbevis Sverige

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 105 procent.

Investeraren har en buffert om 30 procent vid negativ indexutveckling, vilket innebär att förluster först uppstår om index fallit med mer än 30 procent.

Emittent: Morgan Stanley & Co. International Plc (S&P: A) Nominellt belopp: 10 000 kr/certifikat

Teckningskurs: 10 000 kr/certifikat

Courtage: 200 kr/certifikat

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Deltagandegrad: 105 % indikativt, lägst 85 % Genomsnittsdagar: 13 observationer sista 12 månaderna

Barriär: 70 % av startvärde på slutdagen

Löptid: 5 år

Underliggande: OMXS 30 index

Risk: Medel

Marknadssyn: Positiv

SÅ FUNGERAR DET***

Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen.

0%

50%

100%

150%

200%

250%

100%

80%

60%

40%

20%

0 -20%

-40%

-60%

-80%

-100%

Buffertbevis Sverige Index

Nominellt belopp

MEDEL

RISK

(14)

14

1164 Marknadswarrant Tillväxtmarknadsvaluta

Placeringen ger exponering mot en korg av tillväxtmarknadsvalutor mot euron genom en indikativ deltagandegrad om 180 procent. Placeringen ger möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150

10 11 12 13 14 15 Valutakorg vs EUR Källa: Bloomberg. Period: 31 mars 2010 – 31 mars 2015. Underliggande valutor indiska rupier, turkiska lira, brasilianska real, sydafrikanska rand, samliga mot euron.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Emittent: Goldman Sachs International, London, UK (S&P: A) Nominellt belopp: 100 000 kr/warrant

Teckningskurs: 8 500 kr/warrant

Courtage: 2 000 kr/warrant

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK

Deltagandegrad: 180 % (indikativt) lägst 140 % Genomsnittsberäkning: Nej

Löptid: 3 år

Underliggande: Korg av tillväxtmarknadsvalutor mot EUR

Risk: Hög

Marknadssyn: Positiv

RISK HÖG

1165 Marknadswarrant Asiatisk Infrastruktur

Placeringen ger exponering mot en korg av tolv asiatiska bolag verksamma inom infrastruktur genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet till en hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

HISTORISK JÄMFÖRELSE*

0 50 100 150 200

10 11 12 13 14 15 Aktiekorg MSCI World Index Källa: Bloomberg. Period: 31 mars 2010 – 31 mars 2015. Underliggande bolag: APA Group, Asia Cement Corp, Axiata Group Berhad, Cheung Kong Infrastructure, China Steel Corp, CLP Holdings Ltd, Hong Kong & China Gas, Keppel Corp Ltd, KT Corp, MTR Corp, Telstra Corp Ltd,

West Japan Railway Co. MSCI World Index finns endast med i grafen för jämförelse. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Grafen visar inte valutakursfluktuationer.

Emittent: Commerzbank AG (S&P: A-) Nominellt belopp: 100 000 kr/warrant Teckningskurs: 11 500 kr/warrant

Courtage: 2 000 kr/warrant

Kapitalskydd: Nej

Valuta: SEK (avk beroende av utv i USD)

Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsberäkning: 7 observationer sista 6 månaderna

Löptid: 3 år

Underliggande: 12 asiatiska infrastrukturbolag, likaviktad korg

Risk: Hög

Marknadssyn: Positiv

RISK HÖG

(15)

VIKTIG INFORMATION

Om riskerna i investeringen

En investering i en placering är förenad med ett antal riskfaktorer.

Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna.

För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänli- gen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare.

Kreditrisk

Med kreditrisk menas att emittenten av en placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åta- ganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen.

Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande expo- nering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta.

Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)

Placeringarna har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala mark- nadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell mark- nadskurs på NASDAQ Stockholm eller annan marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhål- landen kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen.

Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahands- marknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmod- eller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa para- metrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan säl- ja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden utanför reglerad marknadsplats medför en kostnad på 2 procent av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter och tas ut av Strukturinvest. Det lägsta handelsbeloppet på an- drahandsmarknaden är nominellt 100 000 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

Valutarisk

Placeringarna ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen i en del placeringar påverkas dock av en eller flera utländska valutor i förhållande till den svenska. Placeringens valutaexponering anges i marknadsföringsmaterialet samt emittentens prospekt.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den under- liggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En inves- tering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinves- tering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt.

Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring

Placeringarna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 10 tr, 411 21 Göteborg, 556759-1721.

Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringarna.

Mer information finns i respektive utgivares (emittents) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och erbjudandet i dess helhet. Produkterna erbjuds av Struktur- invest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”). Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas inves- terare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.

Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strukturinvest.

se.

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och even- tuell information markerad med ** avser simulerad historisk infor- mation. Simulerad information är baserad på Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tids- perioder som använts i marknadsföringsbroschyren.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exempel för att under- lätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkast- ningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

Om en placering är en lämplig respektive passande invester- ing måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte inves- teringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv al- ternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessu- tom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placerin- gens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finan- siella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för vär- deutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden av- seende det slutliga utfallet av en investering.

Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor

Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindan- de under förutsättning att de fastställda villkoren inte understiger den lägst angivna nivån. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckning- stiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genom- föra erbjudandet.

Ersättningar

Allmänt: Vid en investering i en placering som arrangeras av Struk- turinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2% av nominellt belopp. Courtage tillkommer även vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid.

Arrangörsarvode: För att utgivaren av placeringen (emittenten) skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal

med olika leverantörer (”arrangörer”) av vissa produkter eller tjän- ster, däribland Strukturinvest. För denna service betalar emittenten en ersättning till arrangörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du betalar kan således utgöra del av den ersättning som betalas av emittent till aktuell arrangör. Ersättningen till arrangören är inkluderat i placeringens pris och den kan variera mellan olika emittenter och mellan olika placeringar som tillhan- dahålls av samma emittent. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på placeringen utan att komma i konflikt med investera- rens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Nivån på ersättningen bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placerin- gen. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt be- lopp motsvarande cirka 0,7 procent per år och med antagandet att placeringarna innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest. Ersättningar till förmedlare:

Förmedlingen av placeringen görs av olika förmedlare. För dessa tjänster betalar Strukturinvest en ersättning tillförmedlarbolaget.

Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas och motsvarar cirka 0,5 procent per år med antagandet att placeringen innehas till ordinarie förfall.

Intressekonflikter

Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och imple- mentering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av struktur- erade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse – att utveckla och upphandla de bästa placer- ingslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Struktur- invest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturin- vest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmed- lare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja.

Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placer- ingslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder.

Beskattning

Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för prelim- inärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professio- nella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en inves- tering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Notering

En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ Stockholm med första handelsdag senast den trettionde dagen efter emis- sionsdagen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknads- förhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se.

Tidsplan emission 2015:3

22 maj 2015 Sista teckningsdag. En komplett teckningsanmälan måste vara Strukturinvest tillhanda.

29 maj 2015 Sista betalningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota.

5 respektive 8 juni 2015 Startdag. Startvärden och slutgiltiga villkor fastställs.

22 juni 2015 Emissionsdag. Leverans av värdepapper till angivna depåer.

Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm. Fax: 08-458 22 39.

Betalning: Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro 683-1812 eller klientmedelskonto hos Swedbank 8105-9 923 271 149-0.

(16)

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värde- pappersbolag specialiserat på utveckling och implemen- tering av finansiella investeringslösningar. Vi har skap- at en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och

risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsik- tigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn.

Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :