Månadsrapport per maj månad 2012

Download (0)

Full text

(1)

SDN 2012-06-14

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012

bromma@stockholm.se www.stockholm.se/bromma

Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport per maj månad 2012

Förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj månad 2012.

Pia Bäck Annica Lagerqvist

T.f. Stadsdelsdirektör T.f. chef VO administration Sammanfattning

Förvaltningen förutser ett samlat utfall i balans med budget, när hänsyn tas till budgetjusteringar samt resultatdispositioner.

För VO Socialtjänst och fritid pekar den nuvarande kostnadsnivån mot underskott med netto 6,0 mnkr, vilket hänför sig till större behov än beräknat inom funktions- nedsättning (2,9 mnkr) och ekonomiskt bistånd (5,0 mnkr). Prognosen baseras på att verksamhetsområdet genomför planerade åtgärder motsvarande 4,2 mnkr.

Uppdraget att söka åtgärder för en budget i full balans är dock oförändrat.

VO Äldreomsorg, liksom VO Förskola och teknik, prognostiserar balanserade utfall.

VO Administration prognostiserar överskott med 0,2 mnkr till följd av vakanser.

För stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören bedöms ett kostnadsutfall balans med budget.

Resultatenheterna beräknas redovisa ett underskott med 10,4 mnkr mot årets prestationer, vilket till del beror på utnyttjande av befintliga fondmedel. Utgående fondsaldon till 2013 beräknas minska från 30,5 mnkr till 19,5 mnkr.

Andelen dagar med sjukfrånvaro var 5,7 % i april jämfört med 5,8 % under april 2011.

(2)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten inom verksamhetsområde Administration i samråd med övriga verksamhetsområden.

Bakgrund

Verksamheten är, utöver nämnd och direktör, organiserad inom fyra verksamhets- områden med ett varierat antal enheter med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Förvaltningen redovisar månadsvisa ekonomiska prognoser till såväl stadsledningskontoret som stadsdelsnämnden. I redovisningen till nämnden rapporteras avvikelser mot budget per enhet. De enheter som prognostiserar under- skott har i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att nå ett balanserat resultat.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomi är fortsatt ansträngd. Samtliga enheter har i uppdrag att bidra till ett totalt utfall i balans med tilldelad budget.

Budget efter förväntade tillägg 1 237,7 Beräknat utfall (netto) 1 248,7 Resultat (före fondavsättning) -11,3

Fondmedel från 2011 30,5

Beräknade fondmedel till 2013 19,5 Utfall efter fonddispositioner. 0,0

Resultatenheterna räknar sammantaget med underskott för året med 10,4 mnkr.

Det samlade fondnettot reduceras till 19,5 mnkr. Av samtliga 20 resultatenheter beräknas 16 enheter föra med sig positiva ackumulerade fondsaldon till 2013 med totalt 21,5 mnkr. Fyra enheter (Nockeby förskolor, Personligt stöd, Södra hem- tjänsten och Tranebergs restaurang) beräknas dock föra med sig negativa fond- saldon med sammantaget 2,0 mnkr.

VO Förskola och teknik

Ansvarsområdet beräknas redovisa ett balanserat utfall efter fonddispositioner och beräknade budgetjusteringar. Förvaltningen har i tertialrapporten begärt kompen- sation med 1,2 mnkr för merkostnader i samband med omstrukturering av lokaler.

Förvaltningen sökte även bidrag för sex avdelningar i ny förskola vid Pippi Lång- strumps gata, totalt 4,8 mnkr.

(3)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

I verksamhetsplanen var bedömningen att 8,4 mnkr av kommunfullmäktiges preli- minärt tilldelade schabloner, skulle behöva återredovisas till staden. Denna bedömning ligger fast till dess kommunstyrelsens gör sin preliminära budget- justering i samband med tertialrapport 2.

Resultatenheterna inom förskoleverksamheten beräknas redovisa underskott med 0,5 mnkr relativt årets prestationer, bland annat till följd av planerat fondutnyttj- ande. Det samlade fondsaldot beräknas som följd av detta minska till 12,8 mnkr.

Nockeby förskolor förutser ett negativt fondsaldo till 2013, totalt 89 tkr. Enheten hänvisar till ovanligt hög personalfrånvaro under första kvartalet p.g.a. sjukdoms- fall och vård av barn samt till att enhetens intäktssida påverkas av färre (6) inskrivna barn än beräknat.

Vid sidan av förskolans resultatenheter prognostiserar ansvarsområdets anslags- finansierade Teknikenhet (stadsmiljö, lokaler, IT) en budget i balans.

VO Socialtjänst och fritid

VO Socialtjänst och fritid prognostiserar underskott med netto 6,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Familjeenheten prognostiserar ett mindre överskott med 0,2 mnkr, vilket förklaras av vakanshållning av anställningar och ersättning för ensamkommande

flyktingbarn. Även vuxenenheten bedöms kunna redovisa ett marginellt överskott med 0,1 mnkr. Detta överskott hänför sig till insatser inom socialpsykiatrin efter att hänsyn tagits till intäktskrav motsvarande hyreskostnad om 0,9 mnkr. Insatser för vuxna missbrukare bedöms resultera i ett balanserat utfall.

Enheten för arbete och försörjning prognostiserar ett större underskott med 4,9 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapporten.

Antalet biståndshushåll har i snitt ökat med 20 mellan januari och maj månad och den månatliga kostnaden har hittills legat 0,5 mnkr högre än planeringsnivån.

Enheten bedömer att målgruppens förutsättningar att nå den reguljära arbets- marknaden är begränsad men räknar med att åtgärder under året ska ge en besparingseffekt motsvarande 1,0 mnkr. För arbetsmarknadsåtgärder prognos- tiserar enheten ett överskott med 0,2 mnkr och för flyktingsmottagandet ett balanserat utfall efter prestationsjusteringar.

Resurs- och fritidsenheten redovisar ett prognostiserat överskott på 0,3 mnkr.

Resultatenheten Långskeppet, prognostiserar ett överskott för året på 0,7 mnkr, framför allt på grund av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. Enheten kan inte, på grund av stadens regler, ytterligare öka sitt ackumulerade fondöverskott, varför dessa 0,7 mnkr istället tillgodoräknas verksamhetsområdets utfall.

(4)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

beräknas enheten för biståndshandläggning redovisa underskott med 2,9 mnkr efter beräknade budgettillägg om 11,1 mkr och en besparingsplan om 3,2 mkr.

Åtgärderna består bland annat av en systematisk genomgång av samtliga kunders insatser, omförhandling av avtal samt en översyn av rutiner i samband med uppföljning av kostnader. Åtgärdsplanen kommer följas upp kontinuerligt och metodiskt för att säkerställa att beräknad effekt uppnås.

De två resultatenheterna inom funktionsnedsättning bedöms båda redovisa under- skott för året med sammantaget 1,8 mnkr. Underskottet inom enheten för personlig stöd beror dels på övertalighetskostnader dels på bortfall av intäkter för LASS- insatser. Resultatenheten fortsätter arbetet för att minska underskottet men räknar med att ett negativt ackumulerat fondsaldo till 2013 med 0,9 mnkr.

Boenheten ( f.d. grupp och servicebostäder) beräknas redovisa underskott för året med 0,3 mnkr men lämna ett positivt ackumulerat fondsaldo till 2013 med

0,4 mnkr.

VO Äldreomsorg

Ansvarsområdet beräknas redovisa ett balanserat utfall, när hänsyn tas till fond- dispositioner.

Enheten för biståndshandläggning. I samband med att behovet av heldygnsplatser ökat under året har prognosen för årets kostnader ökat. Analys av denna oväntade ökning sker kontinuerligt och åtgärder för att balansera dessa ökade kostnader pågår. Antalet biståndshandläggare har utökats för att stärka möjligheterna till systematisk uppföljning av insatsernas genomförande och kvalitet.

Resultatenheterna. Resultatenheternas bruttokostnader beräknas överstiga intäkt- erna för årets prestationer. Detta beror huvudsakligen på att 8,8 mnkr av de fond- överskott (14,9 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år, tas i anspråk för ändamål som ligger vid sidan av den reguljära driften av årets verksamhet.

De enheter som förutser en faktisk ekonomisk obalans för 2012 är Tranebergs servicehus resp. Blackebergs servicehus. De har intagningsstopp sedan början av mars i avvaktan på omställning till trygghetsboende respektive i avvaktan på beslut från arbetsmiljöverket. Detta medför minskade prestationsintäkter och hyresintäkter samtidigt som de har kvarstående kostnader för lokaler, avtal och personal. För hemtjänstenheterna i egen regi kan ses en successiv minskning av intäkter. Bemanningen kan av schematekniska skäl inte minska i samma takt som intäkterna sjunker.

(5)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

VO Administration, stadsdelsnämnden samt stadsdelsdirektören

VO administration bedöms redovisa överskott motsvarande 0,2 mnkr till följd av vakanser under årets första månader.

Kostnaderna för stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören beräknas ligga i nivå med budget.

Utvecklingen av förvaltningens sjukfrånvaro

Hög sjukfrånvaro innebär merkostnader för förvaltningens verksamheter samtidigt som ohälsan kan indikera problem i arbetsmiljön. Staden har ett långsiktigt mål att successivt sänka sjukfrånvaron och nämndens mål för 2012 är att sjukfrånvaron går ner till 5,5 %. Utvecklingen sedan 2010 följs varje månad och beskrivs i diagrammet nedan:

Sjukandelen dagar i april är 5,7 % jämfört med 5,8 % och 7,3 % under åren 2011 resp. 2010.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 7,5 8,8 8,3 7,3 7,0 6,5 5,6 5,9 7,4 7,3 6,7 6,8 2011 6,7 7,0 6,2 5,8 6,1 5,5 4,5 4,9 6,0 5,9 5,7 5,7 2012 5,9 7,5 6,8 5,7

0,01,0 2,03,0 4,05,0 6,0 7,08,0 10,09,0

Procent

Sjukfrånvaro antal dagar i procent

(6)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

ENHETER (Ansvar 3) Budget Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat

Månad 5 Riktvärde 41,7%

Netto Års- avvikelse

Budget just.

Överfört från 2011

Beräknad till 2013

Prognos inkl allt

STADSDELSNÄMNDEN

IA Stadsdelsnämnden 1 960 0 0 0 0 0

STADSDELSDIREKTÖREN

JA Stadsdelsdirektören 15 000 5 844 0 0 0 5 844

VO FÖRSKOLA OCH TEKNIK

AA VO ledn & gemensamt förskola 296 390 4 980 -4 980 0 0 0

AB Abrahamsbergs förskolor 0 -619 0 1 996 1 377 0

AC Blackebergs förskolor 0 45 0 2 360 2 405 0

AE Mariehälls och Bällstas förskolor 0 969 0 353 1 322 0

AF Bromma Kyrka förskolor 0 -318 0 2 344 2 026 0

AH Alvik förskolor 0 32 0 674 706 0

AI Ulvsunda förskolor 0 -311 0 1 116 806 0

AJ Nockeby förskolor 0 -89 0 7 -82 0

AK Ålstens förskolor 0 -43 0 1 794 1 751 0

AL Blackeberg Olovslund förskolor 0 249 0 276 525 0

AM Äppelvikens förskolor 0 8 0 1 842 1 850 0

AN Åkeslunds förskolor 0 -388 0 534 146 0

AR Teknikenheten 42 700 -1 000 1 000 0 0 0

Total 339 090 3 515 -3 980 13 297 12 833 0

VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID

CA VO ledn & gemensamt 2 576 270 0 0 0 270

CB Vuxenenheten 42 935 143 0 0 0 143

CD Familjeenheten 31 446 200 0 0 0 200

CE Enheten för arbete & försörjning 50 054 -4 750 -100 0 0 -4 850

CF Resurs och fritidsenheten 17 546 300 0 0 0 300

CI Västerorts aktivitetetscenter 0 0 0 0 0 0

CJ Långskeppet (resultatenhet) 0 700 0 1 134 1 114 720

CM Ledning funktionsnedsatta 1 400 655 0 0 0 655

CN Enheten för biståndshandläggning 186 030 -14 538 11 130 0 0 -3 408

CO Åkeshovs korttidshem (entreprenad) 0 0 0 0 0 0

CP Gruppbostad och dagverk (entreprenad) 0 0 0 0 0 0

CQ Boenheten 2 013 -268 0 742 401 73

CR Utförarenheten för personligt stöd 0 -1 460 0 450 -899 -111

Total 334 000 -18 749 11 030 2 326 616 -6 009

(7)

MÅNADSRAPPORT PER MAJ 2012 BROMMA SDN

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

ENHETER (Ansvar 3) Budget Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat

Månad 5 Riktvärde 41,7%

Netto Års- avvikelse

Budget just.

Överfört från 2011

Beräknad till 2013

Prognos inkl allt

VO ÄLDREOMSORG

GA VO ledn & gemensamt 13 200 0 0 0 0 0

GB Norra Hemtjänsten 0 -1 500 0 2 421 921 0

GC Rehab 5 400 0 0 0 0 0

GD Södra Hemtjänsten 0 -2 500 0 1 852 -648 0

GE Blackebergs äldreboende 0 -1 400 0 1 613 213 0

GH Brommagårdens äldreboende 0 0 0 1 734 1 734 0

GI Mälarbackens vård och omsorgsboende 0 -3 000 0 7 259 4 259 0

GJ Tranebergs restaurang 0 -400 0 18 -382 0

GK Öppen dagverksamhet 1 000 0 0 0 0 0

GL Pensionatet Kinesen 4 600 0 0 0 0 0

GM Äo projekt 0 0 0 0 0 0

GN Biståndshandläggning 495 000 -900 900 0 0 0

Total 519 200 -9 700 900 14 897 6 097 0

VO ADMINISTRATION

KA Stabsenheten 7 160 2 0 0 0 2

KB Ekonomienheten 6 822 1 0 0 0 1

KE Personalenheten 5 356 -27 0 0 0 -27

KG VO ledn och gemensamt 1 212 207 0 0 0 207

Total 20 550 182 0 0 0 182

Totalt 1 229 800 -18 907 7 950 30 520 19 545 17

Figure

Updating...

References

Related subjects :