OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00

27  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00–17:00

Beslutande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per Olof Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

Utses att justera Maria Boström-Lambrén Paragrafer 24 - 43

Justeringens plats och tid 2015-03-24, kl. 16.00

Sekreterare

Gunilla Skoog Nilsson

Ordförande

Björn Andreasson

Justerande

Maria Boström-Lambrén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-16

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-24 Datum då anslaget tas ned 2015-04-15

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

(2)

Ersättare

Övriga

Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans-Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Janette Skogshus (S) Lena Zetterström (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD)

Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef Charlotte Gillsberg, ekonom/controller

Leif Henriksson, utredare Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering ... 4

§ 25 Anmälan av arbetsutskottets protokoll ... 5

§ 26 Tillsyn - Fristående förskolan Möllan ... 6

§ 27 Svenstorps Förskola AB ”Möllan” - Likvidation ... 8

§ 28 Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning ... 9

§ 29 Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun. ... 11

§ 30 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE ... 13

§ 31 Överklagan på faktura från inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE ... 14

§ 32 Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m 2015... 15

§ 33 IKT-strategi ... 16

§ 34 Tids- och kostnadsplan för ”Informations- och kommunikationsteknologisatsning” ... 17

§ 35 Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden ... 18

§ 36 Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!! SEKRETESS ... 19

§ 37 Intern kontroll 2015 ... 20

§ 38 Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö ... 21

§ 39 Redovisning av delegeringsbeslut ... 23

§ 40 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll ... 24

§ 41 Utdelning av Kommunens förtjänsttecken ... 25

§ 42 Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge 2015-2018 ... 26

§ 43 Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne ... 27

(4)

§ 24 Godkännande av föredragningslista samt val av Justerare och tidpunkt för justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Extra ärende på ärendelistan godkännes och behandlas vid dagens möte, och 2. Maria Boström-Lambrén utses att justera dagens protokoll, samt

3. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, den 20 mars, kl. 12.00.

Ärendebeskrivning

Till dagens möte har 3 extra ärenden tillkommit.

I tur att justera: Maria Boström-Lambrén.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 25 Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från 2015-03-03 anmäls och läggs till handlingarna.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

Dnr BUN 2012/254

§ 26 Tillsyn - Fristående förskolan Möllan

Beslut

Tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, beslutar förelägga Christina Åsgot att före 2015-04-30 vidta åtgärder för att avhjälpa brister som framkommit vid tillsyn utförd i september – november 2014. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt till Barn- och utbildningsnämnden i Höör kommun.

Föreläggandet avser följande åtgärder i enlighet med tillsynsrapport efter genomförd tillsyn i september – november 2014:

- säkerställa vårdnadshavarnas inflytande i verksamheten,

- integrera läroplansmålen i det pedagogiska arbetet och dokumentera detta arbete, - rekrytera en eller flera legitimerade förskollärare,

- bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete under medverkan av förskollärare, övrig personal, vårdnadshavare och barn och dokumentera detta arbete,

Vidare att förelägga Christina Åsgot att senast samma dag som ovan, till följd av Bolagsverkets beslut om tvångslikvidation:

- redovisa var personalen är anställd, vem som äger inventarier och lokaler samt redovisa hur Svenstorps Förskola AB:s tvångslikvidation kommer att påverka verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden erinrar om konsekvenserna i händelse att föreläggandet inte följs. Enligt 26 kap. 10 – 16 §§ samt 27 § skollagen framgår de bestämmelser om ingripanden vid tillsyn som tillsynsmyndigheten, Höörs kommun, Barn- och

utbildningsförvaltningen har att följa.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutade 2013-11-21, § 69 att genomföra en förnyad tillsyn av fristående förskolan Möllan i Norra Rörum under vårterminen 2014.

Barn- och utbildningsnämnden anlitade konsultföretaget E & Y för denna uppgift.

Vid sammanträde 2014-11-27 informerade konsult Ida Brorson arbetsutskottet hur arbetet med förnyad uppföljning av tillsyn har fortskridit.

Slutgiltig tillsynsrapport av förnyad uppföljning har i december 2014 inkommit till barn- och utbildningssektorn.

Vid sammanträde 2015-02-02 gav barn- och utbildningschefen en historisk redogörelse

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

för ärendet. Rapporten från E & Y tar sitt avstamp i de kvarvarande synpunkter/avvikelser som fanns vid tidigare tillsyn från 2013. Ida Brorson, konsult E & Y lämnade muntlig redovisning av slutrapporten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-02-16, § 12 att anta lämnad tillsynsrapport av förnyad uppföljning från E & Y som sin egen rapport, samt att utifrån föredragning av rapport samt nämndens diskussioner ge barn- och utbildningschefen och arbetsutskottet i uppdrag att bereda ärendet vidare.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-03-03 § 24 att uppdra åt barn- och utbildningschefen att utarbeta förslag till ett föreläggande baserad på tillsyn utförd av E & Y samt begäran om klarläggande till följd av Bolagsverkets

tvångslikvidation. Vidare beslöt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att behandla ärendet vid sammanträde 2015-03-16, då förslag till föreläggande ska delges nämndens ledamöter.

Beslutsunderlag

Slutlig konsultrapport 2014; Förnyad uppföljning av genomförd tillsyn vid Möllans förskola, Höörs kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-02-16 BUN § 12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-03-03 § 24 Bolagsverkets beslut, förordnande och regbev 2014-10-14.pdf

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2014/252

§ 27 Svenstorps Förskola AB ”Möllan” - Likvidation

Beslut

Höörs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, förelägger Svenstorps Förskola AB att 1. Inkomma med uppgift om hur avvecklingen av bolaget fortskrider, samt

2. Ge besked om huruvida likvidatorn kommer att ansöka om återkallelse eller om någon avser att ansöka om att ta över tillståndet för fritidshemsverksamheten.

Ärendebeskrivning

Bolagsverket beslutade 2014-10-14 om att Svenstorps Förskola AB, Svenstorp 101, 243 92 Höör, ska gå i likvidation. Bolagsverket beslutade också att utse advokat Torbjörn Jönsson, co Advokatbyrån Torbjörn Jönsson AB, Box 1248, 251 12 Helsingborg till likvidator. Motiveringen var att företaget inte till Bolagsverket kommit in med korrekt årsredovisning, och där det krävs, revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012-07-01 – 2013-06-30.

Beslutsunderlag

Bolagsverkets beslut, förordnande och regbevis 14-10-14.pdf _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

Dnr BUN 2013/359

§ 28 Informationsärende: Sätofta lokalförsörjning

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Information på dagens möte om Sätofta lokalförsörjning noteras, och

2. Sätofta lokalförsörjning skall behandlas på nästkommande arbetsutskott 2015-03-31, samt

3. Barn- och utbildningsnämnden ska avge ett förnyat uppdrag till Kommunstyrelsen kring behovet av lokaler kring Sätofta området, när beskrivning av förnyat lokalbehov föreligger.

Ärendebeskrivning

Diskussioner mellan KS AU och BUN AU kring projekt förskola -Sätoftaskolan har åter aktualiserats vid möte 2015-02-03.

Lägesrapport ges muntligt vid dagens möte. Bakgrundsbeskrivning ges i dokument 2015- 02-04 av Mark- och fastighetsförvaltare. Förnyad behovsinventering för verksamheten inom BUN har tagits fram av Barn- och utbildningschefen 2015-02-19.

2015-03-02 hölls ett möte mellan kommundirektör, barn- och utbildningschef samt Mark- och fastighetsförvaltaren. Micael Andersson redogjör för mötets förutsättningar,

detaljplanarbete inom Sätofta skolområdet samt historik i ärendet.

Arbetsutskottet informerades i ärendet ”Sätofta lokalförsörjning” vid sammanträdet 2015- 03-03 och redovisas i AU:s paragraf 25.

Överläggning

Fredrik Hanell (MP) ställer frågor kring olika lösningar med nybyggnationen på Sätoftaområdet.

Björn Andreasson (M) svarar på inlägget och beskriver att nämnden arbetar med ärendet i ett brett perspektiv just nu. Statistik och forskning visar att små enheter är sårbara ur personalsynpunkt m.m. Önskemålet är att maximera personaltätheten så att det blir så bra som möjligt för barnen. Kanske kan ny förskola planeras så att var och en av

avdelningarna upplevs som enskilda ”små” förskolor. Sätoftaområdet (både förskole- och skolverksamhet) har behov av utökningar/förändringar i flera olika avseenden.

Maria Boström-Lambrén (S) anger frågeställning ”Hur beskriver och definierar vi Sätoftaområdet lokalbehov” när nämnden ska lämna beställning till Kommunstyrelsen, dels av nybyggnation av förskoleenhet i Sätoftaområdet samt dels även övriga

förändringar av skollokaler. Ärendet är komplext med många beståndsdelar.

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Beslutsunderlag

Beskrivning Proj fsk Sätoftaskolan.docx Lokaler Sätoftaområdet 2015.docx AU § 25/2015

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

Dnr BUN 2015/19

§ 29 Remissvar - Revidering av lokala miljömål för Höörs kommun.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås meddela att det inte finns något att erinra mot revideringar av Höörs kommuns lokala miljömål, samt

2. Barn- och utbildningsnämnden framhåller, att det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan. Efter

färdigställandet ska denna handlingsplan biläggas ”Lokala miljömålen för Höörs kommun”

under avsnittet Giftfri miljö i Höörs kommuns lokala miljömål.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till nämnderna att lämna om synpunkter på revidering av Höörs kommuns lokala miljömål. Det reviderade dokumentet föreslås gälla från 2015-2016 beroende på om åtgärderna är inom eller utom ram.

Miljömålen är indelade i 16 olika avsnitt där lokala mål och åtgärder föreslås. För respektive åtgärd ansvarar ett eller flera politiska organ.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar specifikt för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden:

God bebyggd miljö

Tillsyn och informationskampanj om hantering av matavfall i livsmedelsverksamheter.

Informationskampanj till kommunmedborgare, skolor och företag för att minska avfallsmängderna i kommunen.

Giftfri miljö

Utbildning samt diskussion om inköp av ekologiska livsmedel i syfte att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp i kommunen.

Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet.

Utreda möjligheter till att använda och göra leksaker av sådant som redan finns/återanvända.

(Åtgärder som behöver extra budgetanslag).

Det har påbörjats ett arbete inom sektorn med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en giftfri inne- och utemiljö inom förskolan.

Levande skogar

Information till allmänheten om allemansrätten genom exempelvis skolinformation, föreläsningar, skyltning vid angöringspunkter, hemsidan och natur- och kulturvandring.

Natur- och kulturguidning för ungdomar

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med övriga nämnder för åtgärder kopplade till de lokala målen inom följande områden:

Begränsad klimatpåverkan

Samtliga anställda i Höörs kommun som kör bil i tjänsten/kommunens bilar skall regelbundet erbjudas utbildning i sparsam körning.

Frisk luft

Kommunen skall inte köpa in däck som innehåller HA-olja till kommunens fordon eller nyttja hyrda bilar med sådana däck.

Giftfri miljö

Ingå i inköpsgruppen som består av 8 personer, varav 7 st bör gå kursen certifierade upphandlare. (Åtgärd som behöver extra budgetanslag)

Ta kontakt med leverantörer som kommunen har avtal med och ta del av de varor och tjänster som beställts. Styr upp avrop efter de mest miljövänliga alternativen och förmedla det vidare till berörda.

Uppföljning av upphandling och avrop.

Ingå i miljöråd av tjänstemän från olika förvaltningar som träffas 3-4 ggr/år.

Yrkanden

Fredrik Hanell(MP) yrkar att texten enligt sid 23 punkten ”Servera en klimatsmart maträtt en gång i månaden utöver det vegetariska alternativet” ska skrivas in under barn- och utbildningsnämndens .

Beslutsunderlag

Lokala miljömålen förslag 2014-12-03.docx Lokala miljömål remissvar från BUN.docx Utdrag.rtf

Meddelandetext AU § 13/2015 _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

Dnr BUN 2015/48

§ 30 Överklagan på faktura från

inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!! SEKRETESSÄRENDE

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr BUN 2015/47

§ 31 Överklagan på faktura från

inkomstkontrollen gällande år 2012, OBS!!

SEKRETESSÄRENDE

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

Dnr BUN 2015/54

§ 32 Regler och riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd fr o m 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ny rutin för ”Ansökan om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder” antas.

Ärendebeskrivning

De tidigare rutinerna kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinärt stöd har bearbetats och förändrats utifrån en pågående översyn.

Beslutsunderlag

Rutin kring tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder.docx AU § 23/2015

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2015/56

§ 33 IKT-strategi

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Strategi för Information- och kommunikationsteknologi i Höörs förskolor och skolor för perioden 2015-2018 fastställs.

Ärendebeskrivning

Höörs kommun har beslutat att genomföra en digital satsning inom Barn- och

utbildningsnämndens verksamheter. En strategi har tagits fram, daterad 2015-02-19.

Denna strategi ersätter tidigare beslutade IT-strategi för BUN, Höörs kommun 2009 - 2012.

IKT-strategin har varit uppe för diskussion på BUNs ledningsgrupp under januari-februari 2015.

Sektorns centrala samverkansgrupp, SÖSAM har i tidigt skede under januari och februari fått information kring IKT-strategin. Under torsdagen i vecka 10 kommer SÖSAM-organet att behandla ärendet.

Överläggning

Fredrik Hanell (MP) ställer frågor allmänt kring IKT-strategin och dess inriktning mot Apples produkter både när det gäller hårdvara (Ipads) och mjukvara (Appar).

Rolf Streijffert (SD) ställer fråga kring utvecklingsmöjligheten med Ipads vid t.ex.

programmeringsönskemål?

Beslutsordning

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till IKT-strategin.

Beslutsunderlag

AU § 17/2015

IKT-strategi 2015-2018.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

Dnr BUN 2015/55

§ 34 Tids- och kostnadsplan för ”Informations- och kommunikationsteknologisatsning”

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Tids- och kostnadsplan information- och kommunikationsteknologisatsning för åren 2015-2018 fastställs, samt

2. Barn- och utbildningsämnden ska hållas informerade om utvecklingen kring IKT- satsningen vid några tillfällen under vår- och hösttermin under perioden.

Ärendebeskrivning

I samband med införande av information- och kommunikationsteknologistrategi 2015- 2018 beskriver denna plan införandet och kostnader av den digitala satsningen.

Överläggning

Stefan Liljenberg (SD) föreslår att tids- och kostnadsplanen fastställs.

Fredrik Hanell (MP) ställer fråga kring punkt i kostnadsberäkningen. I övrigt ställer han sig positiv till planen.

Beslutsordning

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig enhälligt positiv till tids- och kostnadsplanen.

Beslutsunderlag

Tids- och kostnadsplan 2015 AU § 18/2015

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Dnr BUN 2015/57

§ 35 Utveckling av områdesindelning av skolenheter och förskoleområden

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för områdesindelning av kommunala verksamheter inom förskolan, grundskolan samt särskolan, samt

2. Förslagen ska grundas på befolkningsprognoser, planerade bostadsområden, optimala verksamhetsvolymer, lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar.

Ärendebeskrivning

En plan ska tas fram kring hur områdesindelningen inom för- och grundskolan samt särskolan ska utvecklas och formeras de kommande åren. Pedagogiska förutsättningar för barn, elever och personal ska vara vägledande i arbetet.

Grund för planen utgör befolkningsprognos, planerade bostadsområden, nuvarande grundskolors och förskolors förutsättningar, optimala verksamhetsvolymer,

lokalförsörjning samt geografiska och ekonomiska förutsättningar.

Beslutsunderlag

AU § 22/2015 _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Dnr BUN 2014/11

§ 36 Ansökan om utvidgad barnomsorg i förskola och fritidsverksamhet OBS!!

SEKRETESS

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr BUN 2014/228

§ 37 Intern kontroll 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förslag till Intern kontrollplan för 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen inkomma med intern kontrollplan. Resultatet av uppföljningen skall löpande rapporteras till nämnden. Resultatet skall även i samband med

årsredovisningen rapporteras till Kommunstyrelsen.

Förslag till internkontrollplan för Barn och utbildningsnämndens verksamheter presenterades för arbetsutskottet 2015-03-03.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan BUN.xlsx AU § 21/2015

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

Dnr BUN 2014/55

§ 38 Tilläggsäskande Investeringsbudget 2015 utemiljö

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås begära ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 1 Mkr under 2015 för att åtgärda utemiljöerna på förskolor och grundskolor, och 2. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att lägga in tillgänglighetsperspektivet när reparationer och utbyten av lekredskap sker vid förskolors- och skolornas utemiljöer, samt 3. Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring

hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor.

Ärendebeskrivning

Under våren 2015 har inspektion av kommunens förskolor och grundskolors utemiljö genomförts av extern konsult. Ansvariga rektorer och förskolechefer kan inte säkerställa arbetsmiljön då behov av reparationer och utbyten av lekredskap krävs omgående enligt utförda kontroller. Kostnaden för de mest akuta åtgärderna är uppskattad till 1 Mkr. För fortsatt utbyte av lekredskap har medel äskats i 2016 års investeringsbudget.

Driftskonsekvensen för Barn- och utbildningssektorn uppgår till 68 tkr 2015 därefter 130 tkr/ år.

Lekredskap som behöver bytas är bland annat gungställningar á 100 tkr, rutschkanor á 60 tkr och lekställningar á 120 tkr inklusive montering och markarbeten med bortforsling av deffekt utrustning från plats.

Överläggning

Helena Ohlsson (SD) välkomnar att inventeringen av lekredskapen nu skett av extern konsult.

Janette Skogshus (S) efterfrågar varför inventeringen inte skett mer planenligt tidigare?

Hon efterfrågar samtidigt tillgänglighet/otillgänglighetsperspektivet vid kontroll av lekplatserna.

Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som ingår i hyresavtal med Höörs Fastighets AB.

Yrkanden

Nämndens ledamöter efterfrågar allmän information kring vad som gäller kring hyresavtal med Höörs Fastighets AB för utemiljöerna på förskolor och skolor.

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

Beslutsunderlag

Tilläggsäskande investeringsbudget 2015 utemiljö.doc AU § 19/2015.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(23)

Dnr BUN 2015/26

§ 39 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegeringsbeslut anställningar och avgångar under februari- mars 2015

Redovisning av delegeringsbeslut från sektorschefen, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/28

Redovisning av delegeringsbeslut från ekonom/controller, februari - mars 2015, Dnr BUN 2015/27

Redovisning av delegeringsbeslut från specialpedagog, februari - mars 2015, Dnr FSK 2015/2

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(24)

Dnr BUN 2015/39

§ 40 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Statistiska Centralbyrån - Redovisning av utbetalt kommunalt vårdnadsbidrag, år 2014, Dnr BUN 2015/66

Kommunstyrelsen, § 60 - Beslut gällande Idrottsakademi vid Ringsjöskolan, Dnr BUN 2014/277

Migrationsverket - Beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61

Migrationsverket - Beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn, Dnr BUN 2015/61

Polismyndigheten - Stöld på Enebackeskolan i Höör Polismyndigheten - Stöld på Ringsjöskolan i Höör _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(25)

Dnr BUN 2015/81

§ 41 Utdelning av Kommunens förtjänsttecken

Beslut

Ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Stefan Liljenberg (SD), samt Vice ordföranden delar ut kommunens förtjänsttecken i brons till Björn Andreasson (M).

Ärendebeskrivning

Vid dagens möte utdelas kommunens förtjänstgåva i brons till dels ordförande Björn Andreasson samt dels till ledamot Stefan Liljenberg.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(26)

Dnr BUN 2015/80

§ 42 Val av representant till styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge 2015-2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ordförande Björn Andreasson (M) utses till representant från barn- och

utbildningsnämnden i Höör för att ingå i ”Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge” under mandatperioden 2015-2018.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i Styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge 2015-2018.

Under mandatperioden 2011-2014 var ordförande Björn Andreasson utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(27)

Dnr BUN 2014/269

§ 43 Val av representant till styrgruppen - Vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Vice ordförande Maria Boström-Lambrén (S) utses till representant från barn- och utbildningsnämnden i Höör för att ingå i ”Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne” under mandatperioden 2015-2018.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne har påmint om att barn- och utbildningsnämnden i Höörs kommun ska inkomma med namn på representant som ska ingå i ”Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne” under mandatperioden 2015-2018.. Under mandatperioden 2011-2014 var Maria Boström-Lambrén utsedd till nämndens representant i Styrgrupp för Vuxenutbildningssamverkan i Skåne.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :