82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning

Download (0)

Full text

(1)

I

landstinget DALARNA

\ ',

: ..

ItrGvtJ~ . 0 I ~

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (2)

Arbetsutskottets beslutsärenden

§ 82 Tolkning av arvodesbestämmelserna - särskild ersättning

Diarienummer LD13/02773

Arbetsutskottets beslut

1. Särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad till

förtroendevald enligt arvodesreglementet ska inte kunna utbetalas till make, sambo, föräldrar, barn eller syskon.

2. Särskild ersättning betalas mot verifikation och ersätts med utbetalat belopp jämte skatt och eventuella arbetsgivaravgifter, dock högst 0,4

% av prisbasbeloppet, f.n.178 kr/tim.

3. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer) utgår inte någon särskild ersättning.

4. Ersättning för barntillsyn utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen.

5. Den särskilda ersättningen är skattepliktig.

Sammanfattning av ärendet

Förtroendevalda har rätt till ersättning för redovisade kostnader för barntillsyn enligt arvodesreglementet. Denna bestämmelse har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning. På grund av ökat nyttjande av denna ersättning finns behov av att precisera villkoren för särskild ersättning.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag Bilaga § 82

(2)

Landstinget Dalarna

Central förvaltning

Yrkanden och beslutsgång

Protokollsutdrag Landstingsstyrelsens a rbetsutskoU

Sammanträde 2013-10-21 Sida 2 (2)

Jan Wikund (M) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), avslag på punkten 2. ovan, vidare yrkas bifall till förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5.

Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar bifall till samtliga förslag till beslut ovan.

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som arbetsutskottet godkänner: Först ställs proposition om bifall till eller avslag på förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan, efter det ställs proposition på

ordförandens bifallsyrkande till punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på punkt 2. ovan.

Ordförande ställer först proposition om bifall till eller avslag på förslag till beslut i punkterna 1 och 3-5 ovan och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Efter det ställer ordföranden proposition på sitt eget bifallsyrkande till beslut enligt punkt 2. mot Jan Wiklund med fleras avslagsyrkande på beslut i punkt 2. och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget bifallsyrkande.

Reservation

Jan Wiklund (M) och Lena Reyier (C) reserverar sig mot beslutet.

(3)

W' Landstinget

~ 11

DALARI\JA

~rl1aa LJ »0 sXrt ~; :d~~i ~~~~e~~ s ~~~

arbetsutskott

Central förvaltning Ledningsenhet

Datum 2013-10-21 Sida 1 (3)

Dnr LO 13/02773

Uppdnr 642

Postadress Box 712 791 29 Falun

2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

To~kning

av arvodes bestämmelserna - särs kild ersättning

Ordförandens förslag

1. Särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad till

förtroendevald enligt arvodesreglementet ska inte kunna utbetalas till make, sambo, föräldrar, barn eller syskon.

2. Särskild ersättning betalas mot verifikation och ersätts med utbetalat belopp jämte skatt och eventuella arbetsgivaravgifter, dock högst 0,4

% av prisbasbeloppet, f.n.178 kr/tim.

3. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer) utgår inte någon särskild ersättning.

4. Ersättning för barntillsyn utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen.

5. Den särskilda ersättningen är skattepliktig.

Sammanfattning

Förtroendevalda har rätt till ersättning för redovisade kostnader för barntillsyn enligt arvodesreglementet. Denna bestämmelse har tidigare utnyttjats i begränsad omfattning. På grund av ökat nyttjande av denna ersättning finns behov av att precisera villkoren för särskild ersättning.

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

I arvodesreglementet finns under avsnittet "Särskilda ersättningar" följande bestämmelse:

Förtroendevalda kan vid deltagande i protokollförda sammanträden få ersättning för redovisade kostnader för

o barntillsyn om barnet inte fyllt 10 år

C1J vård av handikappad som stadigvarande vistas iförtoendevalds bostad.

Denna bestämmelse har tidigare sällan använts, men har på senare tid utnyttjats i ökad omfattning för barntillsyn. Det har därför uppkommit behov av att tolka vilka villkor som ska gälla vid utbetalning av särskild ersättning .

Besöl<sadress Vasagatan 27 Falun

---- - -, Kontakt

023-490000 Org.nr: 232100-0180

. l=-:

Handläggare

Cederberg Kerstin 023-49 11 13 Chefsjurist

kerstin.cederberg@Ltdalarna.se

(4)

lan1d1st~nget Dalarna

Central förvaltning

!BlESlUl'SUNDERlAC]"·

LarndstingsstY6"e~sens

arbetsutskott

Datum Dnr

2013-10-21

Sida

2 (3)

Bestämmelsen har sin grund i kommunallagen (KL) 4 kap 12 b § som stadgar att "Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid."

I författningskommentaren till denna paragraf (prop 2001/02:80, s 140) är bl.å. följande skrivet. "Ersättningen skall vara skälig. Ersättningen kan anses skälig bara om behovet av barntillsyn uppkommit som en följd av

uppdragets fullföljande. Så kan till exempel inte anses vara fallet vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar. Ersättning för kostnader för barntillsyn som en nära anhörig, till exempel en familjemedlem, utför kan inte heller anses skälig."

I samma syfte som kommentaren ovan är skriven, finns jävsreglerna i KL 5 kap 20 § och 6 kap 24 §, där make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående pekas ut. Denna krets får inte gynnas otillbörligt genom offentliga beslut.

Mot bakgrund av ovanstående bör därför make, sambo, föräldrar, barn eller syskon uteslutas från möjligheten till att få särskild ersättning för barntillsyn eller vård av handikappad.

I författningskommentaren (prop 2001/02:80, s 141) står också följande.

"Kommuner och landsting måste beakta att ersättningen kommer att vara skattepliktig för den enskilde och beräkna ersättningen med hänsyn till detta." Den förtroendevalde ansvarar förutom att betala skatt på

ersättningen också för eventuella arbetsgivaravgifter. Ersättningens storlek behöver beräknas med hänsyn till detta.

Vid awägningen av vilken ersättningsnivå som ska gälla har jämförelse skett med såväl andra landsting som kommuner. En lämplig utgångspunkt är att bestämma ersättningen som en andel av prisbasbeloppet.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Eftersom särskild ersättning inte utbetalas i så många fall, kommer

föreslagen tolkning av bestämmelsen i arvodesbestämmelserna endast att marginellt påverka landstingets ekonomi i positiv riktning.

Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättning för barntillsyn är skattepliktig och kan medföra skyldighet att betala sociala avgifter och lämna arbetsgivarintyg. Någon särskild ersättning för skatt och sociala avgifter utöver maxbeloppet på f.n. 178 kr/ tim utgår således inte från Landstinget. Avdragsrätt finns för hushållsnära tjänster.

(5)

land/stinget Dalarna Central förvaltning

Barnkonsekvens

BIESLLDTSUNDERlAG

laB1ldstingsstyre~seU1S arbets Lds kott

Datum Dnr

2013-10-21

Sida

3 (3)

För barn är det ofta tryggare att få tillsynen tillgodosedd av anhöriga än av utomstående personer. Detta behov får tillgodoses utan ersättning från landstinget.

Juridik

Enligt Landstingsstyrelsens reglemente § 37 ska arbetsutskottet tolka rese-, arvodes- och pensionsbestämmelserna och besluta hur dessa ska tillämpas för förtroendevalda i enskilda fall. Den tolkning som görs i detta fall, görs i överensstämmelse med förarbetena till kommunallagens regel om

ersättning för barntillsyn och gällande jävsregler.

Patientperspektiv, miljö, likabehandling, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet.

Samverkan med fackliga organisationer Beslutet kräver inte någon facklig medverkan.

Uppföljning

Detta beslut kommer att följas upp i samband med den översyn av arvodesbestämmelserna som görs inför kommande mandatperiod.

Figure

Updating...

References

Related subjects :