1 PROTOKOLL. Plats och tid Badhusgatan 4, Borgholm 09:00-12:10, 13:10-15:40

Full text

(1)

Borgholm Energi AB 2016-10-12

§133-149

Plats och tid

Badhusgatan 4, Borgholm 09:00-12:10, 13:10-15:40 Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M)

Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S)

Bertil Lundgren (MP) ersättare för Joel Schäfer, gick 14:45 Övriga deltagande

Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant , gick 15:20 Martin Johansson, arbetstagarrepresentant

Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef Annika Karpfors, sekreterare Patrik Helin, WSP §133

Pontus Göransson, WSP §133 Åsa Amnér §134

Daniel Pettersson §135-139 Utses att justera

Tomas Lind (FÖL)

Justeringens tid och plats

Badhusgatan 4, 2016-10-24, kl13:00

(2)

Innehållsförteckning

§ 133 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

2016/124

3 - 4

§ 134 Projekt BFUS - kunddatasystem

2016/98

5

§ 135 Månadsuppföljning 2016

2016/1

6

§ 136 Investeringar 2017 Borgholm Energi AB

2016/136

7

§ 137 Taxor 2017 Borgholm Energi AB

2016/137

8 - 9

§ 138 Budget 2017 Borgholm Energi AB

2016/135

10

§ 139 Projekt översyn VA-taxa

2016/149

11

Pågående och planerade VA-projekt

2016/9

§ 140 Vattensituationen Borgholms kommun

2016/24

12

§ 141 Information om Resedan 10 -

bostadsrättsföreningen och hälsocentralen

2016/119

13

§ 142 Flytt av förråd för teknisk verksamhet

2015/186

14 - 15

§ 143 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

2016/2

16

§ 144 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun

2016/48

17 - 18

§ 145 Pågående fastighetsprojekt

2016/153

19

§ 146 Attestreglemente

2016/87

20

§ 147 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)

2016/6

21

§ 148 VD informerar

2016/7

22

§ 149 Sammanträdesdagar 2017

2016/138

23

(3)

Borgholm Energi AB 2016-10-13

§ 133 Dnr 2016/124

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13.

Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi.

Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson.

Tidplan:

Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017.

Budget:

Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr.

Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P.

Upphandlingar

Genomförda: Stomme (Nybro Cement Gjuteri), Vattenreservoarer (ABetong AB), Huvudentreprenad (Löttorps Betong).

Kommande: Process (augusti) ändrat till september sista anbudsdag 2016-10-07,

Havsvattenintag (oktober), Pumphus (oktober), Reservkraft (oktober) samt Ledningsnät.

Genomförda aktiviteter

Följande aktiviteter har genomförts:

(4)

Ärendets behandling

Statusen i projektet redovisas vid varje styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Patrik Helin, projektansvarig WSP och Pontus Göransson, projektledare WSP redogjorde för projektets status. Tidplanen följs. En riskanalys är genomförd. Upphandling pågår för havsvattenledning, processdelen . Fråga ställdes vem som bör göra upphandling av ledningsnät utanför avsaltningsverket. WSP tar frågan med sig. WSP meddelade att

havsvattenledning ska vara färdig att köra i april. Diskuterades riktlinjer för Samhällskritisk upphandling. Styrelsen uppdrog åt WSP att återkomma snarast möjligt med datum för invigningsceremoni vilken beräknas kunna ske veckan före midsommar. Markus Wertwein- Ros redovisar statusen för projektet vid nästa möte i november. WSP gör ny avrapportering för styrelsen i januari anternativt februari 2017. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

(5)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 134 Dnr 2016/98

Projekt BFUS - kunddatasystem

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att CGI slutar drifta kundhanteringssystemet K+, som bolaget använder för fakturor och kundärenden, krävs att bolaget övergår till ett nytt. Man har valt att gå över till CGI:s nya system, kallat BFUS, som idag används av ett flertal liknande

organisationer.

Styrgrupp för projektet är VD Anders Lindholm, VA-chef Markus Wertwein-Ros och

kundtjänstchef Åsa Amnér. Åsa Amnér är projektledare för projektet. Arbetet initierades i mars i år i och med att projektplanen godkändes och den första testkonverteringen kommer att göras i juni och sedan fortsätta under hösten tillsammans med utbildningar.

Leveransgodkännande förväntas ske i december om allt löper enligt plan.

Dagens sammanträde

Kost och Kundtjänstchef Åsa Amnér redogjorde för projektets status. Dry-Run 1

genomfördes enligt plan augusti 2016. Utbildningar för personalen startade i augusti 2016.

Kvarstående utbildningar genomförs under oktober, november samt Q1 2017. BFUS implementeras i verksamheten den 26 november 2017. Datum för leveransgodkännande är ej fastställt och förväntas ske senare än aviserat då inkörstiden bör vara längre mellan implementering och godkännande. Projektet håller budget. Logg på utestående poster redovisas nästa styrelsemöte. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

(6)

§ 135 Dnr 2016/1

Månadsuppföljning 2016

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrog åt VD Anders Lindholm att boka möte med Kommunstyrelsens ordförande och t f kommunchef gällande Gata/Park-frågan.

Styrelsen uppdrog åt ekonomchef Annika Hermansson att undersöka husbilarnas ökning för redovisning nästa styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

För den skattefinanasierade verksamheten gäller att Gata/Park överskrider budget.

Investeringarna håller budget. Återvinning och Avfall är svårt att periodisera. Likviditeteten är god, 60 Mkr på kontot. Djupvik Lofta ligger under budget. Avsaltningsverket har stora upparbetade kostnader men ligger enligt budget.

Ärendets behandling Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Pettersson redogjorde för ärendet.

Såsom tidigare redovisats överskrider Gata/Park budget, vilket gäller även denna rapporteringsmånad. Styrelsen är ej nöjda med övertrasseringen och konstaterar att

åtgärd måste vidtagas. Beställningar går direkt till Gata/Park, fakturorna går till kommunen.

Fråga ställdes vem som ansvarar för extrabeställningar. Gata/Park är nu meddelad att man måste ha en underskrift vid extrabeställningar samt att rapport måste gå till kommunen.

Bättre samarbete med kommunen efterlyses.

Fråga från styrelseledamot om husbilarnas ökningstakt.

En reservoar för anslutning till Revsudden, Stora Rör för jämnare flöde diskuterades.

Projektet har fungerat mycket bra. Faktura till Mörbylånga kommun ska skickas före årsskiftet. Dammen faktureras för sig. Total slutsumma ca 11 Mkr.

Avsaltningsverket har mycket upparbetade kostnader, budget hålls.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per den sista september 2016.

(7)

Borgholm Energi AB 2016-10-14

§ 136 Dnr 2016/136

Investeringar 2017 Borgholm Energi AB

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Dagens sammanträde

Som meddelats i kallelsen var ärendet en diskussionspunkt på dagens möte. Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson redogjorde för ärendet utifrån

Investeringsplan VA. Konstaterades att det i alla investeringar är viktigt att förhålla sig till miljömålen. Stora kommande investeringar planeras för: Djupvik Lofta, Hornsjöns reglering (vattendomen), Ombyggnation för ökad kapacitet Byxelkrok ARV, samt saneringsarbeten som kommer att öka de kommande åren. För 2018 diskuterades utbyggnad ledningsnät, ca 28 Mkr.

En utförlig redovisning av investeringarna behöver göras med beskrivningar och

motivering. Poängterades vikten av investeringar i Vatten och Avlopp för att utvecklingen på norra Öland ska fortskrida och verksamheterna fungera. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

(8)

§ 137 Dnr 2016/137

Taxor 2017 Borgholm Energi AB

Styrelsens beslut

Taxor för verksamheterna gata-park, vatten och avlopp och återvinning och avfall för 2017.

Styrelsen beslutade att godkänna underlaget för beslut hos KF.

Sammanfattning av ärendet

Gata-park-taxorna är helt oförändrade från 2016.

För att möta ökade kostnader och samtidigt harmonisera taxan till lagen om allmänna vattentjänster föreslår vi följande justeringar i vatten och avloppstaxan.

Va-taxa 2017:

 5,3 % ökning av brukningsavgifter

 20 % ökning av anläggningsavgifter Text ändras på följande sidor i taxedokumentet:

 § 3 - Tillägg över fastighetstyper som jämförs med bostadsfastighet: Samlingslokaler

§ 5, punkt 5,2 - följande text tas bort: Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.

§ 6,punkt 6.2 - följande text tas bort: Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.

Avfallstaxa 2017:

Fasta och rörliga avgifter höjs med 2 %, undantaget Byte av abonnemang samt Byte av skadat kärl då skadan är orsakad av kund.

 Vikttaxan är avrundad något uppåt.

 Samtliga avgifter som berör latrinhämtning höjs med 20 %.

 Texten vid gångavstånd har förtydligats:

Sophämtning:

Tillägg per kärl och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än renhållningsfordonets stopplats: Gångavstånd 0 - 10 meter 35,50 kr, tillägg för varje ytterligare påbörjat 10

metersintervall 12,50 kr. Upplåsning och öppning, eller endast öppning, av dörr, grind eller dylikt debiteras som ett gångavstånd. Upplåsning av kärl debiteras som ett gångavstånd. Om beslut om område där kärl inte får ställas ut vid tömning har tagits enligt 16 §

renhållningsföreskrifterna för Borgholms kommun debiteras de berörda fastigheterna inte avgift för gångavstånd.

(9)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

Latrinhämtning:

Tillägg per kärl och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än renhållningsfordonets stopplats: Gångavstånd 0 - 10 meter 40 kr, tillägg för varje ytterligare påbörjad 10 meter 13,80 kr.

Volymavgiften för Extra säck(ar) har ersatts med styckpris.

Extra säck placerad bredvid sopkärl räknas som extrahämtning. Om antalet extrasäckar bredvid behållare är fler än en (vilket tillåts vid enstaka tillfälle), debiteras 62 kr per säck samt den viktbaserade avgiften (3,77 kr/kg för kärl och 2,21 kr/kg för container).

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson föredrog ärendet i enlighet med kompletterade handlingar.

Beslutsunderlag

Underlag utsänt till styrelsemedlemmarna innan mötet.

(10)

§ 138 Dnr 2016/135

Budget 2017 Borgholm Energi AB

Styrelsens beslut

Budget 2017 gällande vatten och avlopp. Samtidigt inrättas en investeringsfond gällande processen i avsaltningsverket. Styrelsen beslutar att godkänna Budget 2017 Borgholm Energi AB.

Sammanfattning av ärendet

För VA föreslås en generell kostnadsökning för att möta framtidens utmaningar gällande kommunens försörjning av vatten och spillvattenhantering.

Tjänsteköp föreslås öka, personalsidan förstärks med tre personer och driftsättning av avsaltningsverk är inkluderade i budget. VA tar en större fördelning av bolagsgemensamma kostnader där VA kommer ta mer tjänster i anspråk, ex upphandling, ekonomi och

taxeprojekt.

För att balansera ökade kostnader föreslås brukningstaxan höjas med 5,3%.

Anläggningsavgifter föreslås höjas med 20% för att komma närmare en självfinansiering för utbyggnadsprojekt inom upprättade VO. Budget för VA uppgår till kostnader på 63 410 tkr och intäkter för 63 422 tkr. Resultat för 2017 12 tkr. Inkluderat i budget för 2017 ingår resultatet från 2016 som periodiseras i en investeringsfond som fördelas mot processen i Sandviks avsaltningsverk (15 år).

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson föredrog ärendet i enlighet med kompletterade handlingar.

Beslutsunderlag

Underlag utsänt till styrelsemedlemmarna innan mötet.

(11)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 139 Dnr 2016/149

Projekt översyn VA-taxa

Styrelsens beslut

Styrelsen beslöt att godkänna projekt översyn VA-taxa.

Ärendets behandling

Bolaget arbetar med en översyn av VA-taxorna gällande nivåer och effekter, för att tidigare beslut av KF ska kunna träda i kraft. Arbetet beräknas fortgå under 2017 med nyanställd taxestrateg samt controller. Korrigerade taxor beräknas vara färdiga att implementeras januari 2018. VA-taxorna bör därför vara färdig för analys och fastställande i augusti 2017.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm och Ordförande Carl Malgerud föredrog ärendet. Meddelades att en taxestrateg har anställts, börjar 2 januari 2017 samt en projektanställd knuten till bolaget under 2017. Ordföranden fann att styrelsen beslöt att stödja förslaget om ny VA-strategi.

Beslutsunderlag

VA-budget 2017.

(12)

§ 140 Dnr 2016/24

Vattensituationen Borgholms kommun

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Vattenförbrukningen under juli månad har varit lägre än under tidigare år, trots ett rekordstort antal besökare på Öland under sommaren och ett soligt och torrt väder.

Information om vattenbristen och att ta hänsyn till bevattningsförbud och övriga vattenbesparande åtgärder har troligen nått VA-kunder och övriga besökare via nyhetsrapportering och informationskampanjen Vattensmart.

Vidtagna åtgärder har gjort att Köpingsviksområdet har klarat förbrukningen under sommaren. Transporter med lastbil från Löttorp har bidragit med 300 kubik / dygn, sjöledningen med 270-300 kubik /dygn och vattenproduktion i det nya filtret i Rälla med 500 kubik / dygn. Dessutom kan ledningsnätet från Borgehage, som tidigare gått söderut, nu även leverera vatten norrut, mot Köpingsvik, vilket har avlastat Köpingsviks vattenverk med ca. 700 kubik / dygn. Två nya brunnar har även tagits i bruk i Köpingsvik och trycket i nätet har, precis som tidigare år, sänkts, för att på så sätt minska vattenförbrukningen.

Helikopterburna grundvattenundersökningar påbörjas på Öland i slutet av augusti.

Helikopterundersökningarna utförs av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och kommer troligtvis att starta den 29 augusti. Syftet är att öka kunskapen om

grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för dricksvatten- försörjning på Öland. Det finns viss risk att djur kan bli skrämda av en lågt flygande helikopter, varför ett informationsarbete planeras.

Ärendets behandling

Styrelsen har mottagit information om vattensituationen vid varje styrelsemöte under 2016.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

(13)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 141 Dnr 2016/119

Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Bostadsrättsföreningen har inkommit med en skrivelse med synpunkter, som är besvarad.

Förhandlingar pågår med bostadsrättsföreningen. Förslag till fastighetsreglering på Resedan 10 finns framtaget. Avtalsförslag kommer att skickas till bostadsrättsföreningen.

Möte mellan bostadsrättsföreningen och BEAB den 7 oktober 2016 där

bostadsrättsföreningen redogjorde för sitt förslag. Möte har även ägt rum mellan

juristrepresentant för bostadsrättsföreningen och styrelsens ordförande Carl Malgerud.

Ärendets behandling

BEAB har meddelat Bostadsrättsföreningen Resedan 10 att man ser över förslaget och återkommer i ärendet.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm och styrelsens ordförande Carl Malgerud redogjorde för ärendet.

(14)

§ 142 Dnr 2015/186

Flytt av förråd för teknisk verksamhet

Styrelsens beslut

Ärendet är inte färdigt för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Det finns i dagsläget 2 förslag gällande flytt av förråds-verksamheten på Resedan 5.

1. VA och Gata/park flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på 13 480 000kr. Exklusive byggherrekostnader*. Ökade kostnader i ny kalkyl gentemot kalkyl utförd i mars 2016 beror på mer preciserad

kravspecifikation från VA.

2. VA flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en

kostnad på 9 062 000kr. Exklusive byggherrekostnader*. Gata/park flyttar till Osten.

Kostnader är under utredning.

3. VA flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på 9 062 000kr. Tillkommer gör byggherrekostnader*. Gata/park flyttar till lokal som uppförs externt av Kapelludden på Smörblomman 22. Hyran (kallhyra) uppskattas av Kapelludden till ca 600 000kr/år.

*I byggherrekostnader ingår projektering, projektledning, administration,

myndighetskostnader, byggkontroll/besiktningar m m. Dessa utgör i allmänhet ca 15-20%

av den totala produktionskostnaden.

Övrigt

Kostnader som kan uppstå gällande det arrende som är avtalat gällande den mark som tas i anspråk är ej utrett.

Om förlag 1 genomförs måste en rimlig fördelning av kostnaderna mellan Gata park och VA tas fram. Eftersom fastigheten kommer att nyttjas av båda verksamheterna.

(15)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

I tabelluppställning nedan ingår ej byggherrekostnader.

Förslag 1 Flyttas till kostnad

Gata/park + VA Guntorp 13 480 000kr (bilaga 1)

Totalt: 13 480 000kr

Förslag 2 Flyttas till kostnad

Gata/park Osten Under utredning

VA Guntorp Anpassning: 9 062 000kr (bilaga 3)

Totalt

Förslag 3 Flyttas till kostnad

VA Guntorp Anpassning: 9 062 000kr (bilaga 3)

Gata/park Smörblomman 22 Årshyra ca 600 000kr

Totalt: 9 062 000kr + 600 000/år

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm redogjorde för ärendet. Hammaren 13 som tidigare var föreslagen i Förslag 2, är ej längre aktuell. Har bytts ut och Osten är ett nytt alternativ och utgör nu huvudalternativet vars kostnader är under utredning. Fortfarande finns oklarheter och ärendet är inte färdigt för beslut.

(16)

§ 143 Dnr 2016/2

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tjänsteutlåtande 2016/2 finns inga nya ärenden i Mark- och miljödomstolen eller i övriga rättsliga processer.

Dagens sammanträde

Styrelsens ordförande meddelade att ärendena är avslutade samt att inga nya ärenden uppkommit.

(17)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 144 Dnr 2016/48

Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn, medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen.

Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska

ställningstaganden kan utredas.

En förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. En projektgrupp och en projektledare ska utses. Projektledaren ska sedan ta fram en projektplan och projektstart sker när

projektplanen godkänns av styrgruppen. I styrgruppen ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL), Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt servicechefen Hans Johannesson att ta

(18)

Vid sammanträde 2016-04-13, § 58, godkändes förslaget till förstudie och ordförande Carl Malgerud uppdrogs att presentera förstudien för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid sammanträde 2016-05-11, § 75, utsåg styrelsen Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson som representanter för Borgholm Energi i styrgruppen.

Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2016-06-08, § 93, kommunstyrelsen att 100 tkr tilläggsbudgeteras till förstudiens genomförande.

Kommunstyrelsen föreslog 2016-06-21, § 128, kommunfullmäktige att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet 2016. Förslaget bifölls.

Styrelsen beslutar 2016-09-14 att uppdra till styrelseledamot Tomas Lind att hitta en projektledare till förstudien.

Dagens sammanträde

Styrelseledamot Tomas Lind redogör för ärendet och meddelar att projektledare är utsedd och styrgruppen är informerad.

(19)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 145 Dnr 2016/153

Pågående fastighetsprojekt

Styrelsens beslut

Ärendet bordlades.

Sammanfattning av ärendet

Pågående projekt inom verksamheten fastighet omfattar bland annat renovering, till- och nybyggnationer samt underhåll på de egna och kommunens fastigheter.

Dagens sammanträde

Ärendet kommer att redovisas vid kommande möten.

(20)

§ 146 Dnr 2016/87

Attestreglemente

Styrelsens beslut

Attestreglemente daterat 2016-10-12 antas.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner. Med anledning av nyanställning av VD- assistent behöver attestreglementet uppdateras.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att anta attestreglementet.

Beslutsunderlag

Attestreglemente, daterat 2016-10-12.

(21)

Borgholm Energi AB 2016-10-17

§ 147 Dnr 2016/6

Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar vilka ärenden som är avslutade.

Sammanfattning av ärendet

Aktuella uppdrag, som är beslutade av styrelsen, samt ärenden som är översända till kommunstyrelsen för beslut, redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Restlista, daterad 2016-09-19.

(22)

§ 148 Dnr 2016/7

VD informerar

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden:

 Olika ställningstaganden kring förrådsflytten.

 Controller anställd.

 Taxestrateg anställd.

 Rekryteringsprocess pågår för tjänsten som kommunikatör/kundtjänstchef.

 Anpassning Smörblomman.

(23)

Borgholm Energi AB 2016-10-18

§ 149 Dnr 2016/138

Sammanträdesdagar 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget för sammanträdesdagar samt bolagsstämma för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdena för Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät föreslås planeras till den andra veckan varje månad, såsom beslutades för 2016, för att ärenden ska ha störst möjlighet att effektivt nå ev. nästa beslutsinstans – kommunstyrelsen eller

kommunfullmäktige. Eftersom kommunfull¬mäktige sammanträder 4:e veckan i varje månad kan ärenden som behandlas av Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät den andra veckan gå till kommunstyrelsens arbetsutskott som då sammanträder två veckor efter det, därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige månaden efter.

Detta innebär att månadsuppföljningen inte kommer att vara sammanställd i samband med utskicket utan får presenteras vid sittande bord.

Med anledning av julledighet föreslås januarimötet utgå.

Sammanträdena föreslås till följande dagar 2017:

8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 13/12 Bolagsstämma föreslås till fredagen den 7 april 2017.

Dagens sammanträde

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :