• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2018-04-12 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdagen den 12 april kl. 13:30 Plats Öresten, Kommunhuset

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Dialog revisionsrapport (I) Projektledare PwC Anna Lycke Börjesson Kommunens revisorer 5. Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 6. Budget 2019-2022 - omvärldsanalys (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 7. Begäran om ett femte år i gymnasiesärskolan (B) Förvaltningschef Dennis Reinhold 8. Rapport från kontaktpolitiker (I)

9. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 10. Meddelanden (I)

11. Delegationsbeslut (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Arkivansvarig: De som kommunfullmäktige valt till ordförande för kommunens revisorer för mandatperioden samt av utsedd handläggare Arkivredogörare: Registrator vid

För att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås framgår i budget 2018 att det görs en samlad bedömning av samtliga nyckeltal.. De två finansiella nyckeltalen avser soliditet

Vi har konstaterat att konsultanvändningen i landstinget, såväl totalt sett som inom olika delområden, legat på en relativt oförändrad nivå under de föregående tre åren medan

• Är samverkan mellan socialtjänst och berörda verksamheter inom landstinget ändamålsenlig och tillräcklig på övergripande nivå avseende barn och unga som har placerats

Ytterst handlar den interna kontrollen kring bisysslor om att tillvarata arbetsgiva- rens intresse för en god personalpolitik, att skydda landstinget mot oegentligheter och att

Vår tolkning är att det finns ett övergripande behov av att tydliggöra hur regionen ska arbeta med barnkonventionen samt att tydliggöra hur de verksamheter som inte ser sig

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska

Allm visstidsanställning, 2019-02-01 - 2019-05-31 Utfärdat av: Monica Gustavsson,