• No results found

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

7 kap.

2 a § Landstinget ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

9 kap.

1 § Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av lands- tingets ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäk- ran om att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,

2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och 4. planerad vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294.

SFS 2018:553

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.. På regeringens vägnar

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning

1 § Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar- resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt

en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det att den en- skilde har sökt kontakt med

Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadig- varande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska

en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,.. besöka den specialiserade vården,