s. 47, not 177, fjärde raden: ”Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform” ska vara i kursiv stil

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Erratablad

Dunker, Rickard, Lokala ordningsföreskrifter, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2019

ISBN 978-91-7797-536-6 (tryckt) och 978-91-7797-537-3 (PDF)

s. 47, not 177, fjärde raden: ”Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform” ska vara i kursiv stil

s. 47, not 177, elfte raden: ”Lagrådet och den offentliga rätten 2007–2009” ska vara i kursiv stil

s. 116, rubriken till avsnitt 3.6, andra raden: ”nödiga” ska vara ”onödiga”

s. 142, not 487, tolfte raden: ”med” ska vara ”men”

s. 163, första stycket, sista raden: ”gjorts” ska vara ” har gjort”

s. 185, tredje stycket, nionde raden: Kronofogdemyndig- heten” ska vara ”Kronofogdemyndighetens”

s. 247, andra stycket, femte raden: ”sådant är” ska vara

”sådant som är”

s. 275, andra stycket, åttonde raden: ”1” omedelbart efter parentesen ska vara ”och”

I källförteckningen, under rubriken litteratur (s. 279 f.), ska följande post läggas till: ”Ekroth, Jesper, JO-ämbetet.

En offentligrättslig studie, Stockholms universitet, Stock-

holm, 2001”

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :