• No results found

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

3-DELS SYSTEM

Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare

Klocka

Monteringsbar på väggen Fjärrkontroll

iPod Anslutning

INSTRUKTIONSBOK MCI-7800

www.denver-electronics.com SPECIFIKATIONER

AC

Strömförsörjning

AC 230V, 50Hz

DC 3V (1.5V x 2 “AAA” batterier för tuner och klockminne).

Batterierna medföljer ej.

Uteffekt 5 W/CH 10% THD

Storlek:

Huvuddel 619(W) x 200(D) x 315.5(H)mm

Radiodelen Tuning: PLL med 40 förinställningar (FM 30, MW 10) Frekvens område: MW 522-1620KHz

FM: 87.5-108MHz

CD-Sektion Vertikalt frontmatad CD spelare

Högtalarsystem Woofer: 4", 4 ohm Tweeter: 2", 4 ohm

Fjärrkontroll 32 Knappar, Batteristorlek

“CR2032” (Batteri medföljer)

TILLBEHÖR Instruktionsbok iPod Anslutningsinsats Fjärrkontroll med batterier MW slingantenn

Väggmonteringsfästen för huvudkonsol & högtalare Plugg & skruv

Fästen för högtalare

1 st 6 st 1 st 1 st 3 st 6 st vardera 2 st

Instruktioner för miljöskydd

Kasta inte denna produkt i de vanliga hushållsavfallen när apparaten nått sin fulla livslängd;

lämna över den till ett uppsamlingscenter för återvinning av elektriska och elektroniska anläggningar. Symbolen på produkten, användningsinstruktionerna eller förpackningen upplyser dig om de olika bortskaffningsmetoderna

Materialen är återvinningsbara enligt angivelser i denna anmärkning. Genom återvinning eller andra former av återanvändning av gamla apparater hjälper du till att skydda vår miljö.

Vänligen kontakta de lokala myndigheterna angående en auktoriserad bortskaffningsanläggning.

Manufacturer code: 3388

(2)

!

!

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

RISK FÖR ELCHOCKER ÖPPNA EJ

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN AV ELCHOCKER,TA INTE BORT SKYDDEN.

INGA UNDERHÅLLSBARA DELAR FINNS INUTI.

LÅT KVALIFICERAD PERSONAL TA HAND OM SERVICE

Denna symbol anger att farlig spänning utgör risk för elchocker inom denna enhet.

Denna symbol anger att det finns viktiga skriftliga instruktioner för användning och service som medföljer denna apparat.

z FÖR ATT UNDVIKA BRANDFAROR ELLER FARA FÖR ELCHOCKER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER ANNAN FUKT.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER : UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR VATTEN ELLER FUKT FÖR ATT UNDVIKA RISKEN AV ELCHOCKER.

KÄRE ANVÄNDARE : VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE

INSTRUKTIONER FÖR EN BÄTTRE FÖRSTÅELSE AV DENNA PRODUKTS FUNKTIONER. EFTER ATT HA LÄST DESSA INSTRUKTIONER, BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA HÄNVISNING.

Iaktta följande instruktioner:

z Denna apparat måste anslutas till en

strömspänning som är den samma som den som används på plats. Om inte, finns det risk att man

"bränner" enheten, vilket kan orsaka brand.

z Utsätt inte apparaten för en temperatur över 35°C.

z Undvik att installera apparaten i närheten av element eller på platser med direkt solljus.

z Sörj för god ventilation.

z Skydda apparaten från damm, fukt och vatten.

z Undvik starka magnetfält, som tex. Nära TV apparater eller andra apparaters högtalare.

z Undvik att använda starka rengöringsmedel.

z Smörj inte eller olja inte in komponenter, rörliga komponenter mm. CD spelaren kräver ingen service.

z Ta apparaten till en godkänd servicekontor för underhåll.

VARNING:

z För att undvika elchocker, bör inte denna apparat utsättas för rinnande vatten eller vattenstänk.

z Utrymme runt omkring apparaten är nödvändig för en god ventilation;

z Ventilationen får inte hindras genom att täcka för ventilationsluckor med objekt så som tidningspapper, dukar, gardiner mm.

z Inga brinnande objekt, som t.ex. brinnande ljus, får placeras på apparaten;

z Användning av apparaten i tropiska och/eller normala klimat.

z Innan produktens skrotas, ta bort batterierna och placera dem i en särskild batteriuppsamlingsplats.

VARNING

KLASS 1 LASER PRODUKT

Användning av Kommandon eller justeringar eller utförande av procedurer andra än de som finns beskrivna här kan leda till utsättning för strålning.

VARNING RENGÖRING:

Koppla alltid ur enheten från strömkällan innan den rengörs.

Använd en mjuk trasa fuktad med vatten och milt rengöringsmedel och torka försiktigt.

Använd inga lösningsmedel eller poleringsmaterial.

LASERSÄKERHET

Denna apparat använder laser. Endast kvalificerad personal får reparera denna apparat.

FARA: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR MAN ÖPPNAR OCH NÄR MAN INTE KAN STÄNGA ENHETEN ELLER NÄR STÄNGNINGSMEKANISMEN ÄR TRASIG.

UNDVIK ATT DIREKT UTSÄTTA SIG FÖR STRÅLNING. VARNING: FARLIG

LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING OCH VID TRASIG STÄNGNING.

Denna apparat har konstruerats och testats för att uppfylla säkerhetsnormerna.

VARNING – ANVÄNDNING AV KOMMANDON ELLER REGLERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV PROCEDURER ANDRA ÄN DE SOM FINNS BESKRIVNA HÄR NEDAN KAN LEDA TILL UTSÄTTNING FÖR STRÅLNING. DENNA APPARAT FÅR INTE JUSTERAS ELLER REPARERAS AV NÅGON ANNAN ÄN KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

FÖR EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

z Skada inte anslutningskabeln.

z När apparaten inte används bör kontakten dras ut från vägguttaget. Ta tag i kontakten inte i sladden när kontakten dras ut ur vägguttaget.

z Om vatten skulle komma in i apparaten finns det risk för elchocker eller funktionsstörningar. Använd apparaten på fukt- eller dammfria platser.

z Montera inte isär eller ändra på apparaten på något sätt.

z Använd inte apparaten på platser med extrema temperaturer (under 5°C eller över 35°C), eller där apparaten utsätts för direkt solsken.

z I och med att CD spelaren lämnar ifrån sig lite ljud på ett vitt område, finns det en tendens till att höja volymen på förstärkaren mer än nödvändigt. Om man gör det kan förstärkare orsaka skador på högtalarna. Var mycket noggrann vid dess användning.

z Plötsliga temperaturförändringar i miljön kan orsaka dagg på den optiska pickup linsen inuti apparaten.

Under dessa villkor kan det vara möjligt att apparaten inte fungerar korrekt. Om detta skulle inträffa, ta bort skivan och låt spelaren anpassa sig till omgivningens temperatur.

z Använd endast original CD programvara, man rekommenderar inte att använda kopierade skivor.

DENNA APPARAT FÅR INTE JUSTERAS ELLER REPARERAS AV NÅGON ANNAN ÄN KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

14 15

16 17

18 19

20

23 24

25 26 27

28

22

10 11

21 13

29 30

31

36 38 37 39

35 41

32 33

34

40

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

13.

18.

KONTROLLENHETERNAS PLACERING KONTROLLENHETERNAS PLACERING

Löstagbar Högtalare (L)

List för fasthakning

CD Fack OPEN/CLOSE Knapp Öppna eller Stäng CD facket

Bakåtknapp för iPod/CD-SKIP/TUNING/CLOCK ( )

-iPod/CD-Skip/sök bakåt -TUNER- tuning eller sökning av stationer bakåt

-Klocka eller Timer- Tidsval -SUREWAKE (funktionen för säker väckning)reglerbar inställning av volymnivån CD Fack

Knapp för volym UPP (+) För att öka volymen LCD Display

Anger driftstatusen i alla funktionslägen Framåt-knapp för

iPod/CD-SKIP/TUNING/CLOCK ( ) -iPod/CD-Skip/sökning framåt

-TUNER-Tuning eller sökning av stationer framåt -Klocka eller Timer- Tidsval

-SUREWAKE (funktionen för säker väckning) reglerbar inställning av volymnivån

POWER ON/STANDBY Knapp

För att sätta PÅ, ska standby lampan stängas av Sensor för Fjärrkontroll

List för fasthakning

Löstagbar Högtalare (R)

Omgivningsindikator

Knapp för SURROUND ON/OFF

Tryck för att sätta PÅ eller stänga AV surround ljudet. Indikatorn lyser när funktionen är PÅ.

Knapp för iPod PLAY/PAUS

För att starta iPodens uppspelning/kort avbrott av iPodens uppspelning

Knapp för AUX

För att aktivera AUX funktionen Knapp för MP3 LÄGE/ST/MO/ENTER -För att visa ID3 TAG information, om närvarande, under MP3 uppspelning -För att välja Stereo eller Mono i TUNER FM läget

-För att bekräfta vald iPod meny Knapp för

FÖRINSTÄLLNINGAR/MAPP/VAL -Tryck för att återställa förinställda radiostationer neråt

-Tryck för att hämta MP3 mapp neråt -Tryck för att välja iPod meny neråt Knapp för

FÖRINSTÄLLNINGAR/MAPP/VAL -Tryck för att hämta förinställda radiostationer uppåt

-Tryck för att hämta MP3 mapp uppåt -Tryck för att välja iPod meny uppåt iPod ANSLUTNING

Knapp för Volym NED (+) För att sänka volymen Bas

(4)

33.

34.

35.

36.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

32.

29.

37.

38.

39.

40.

41.

30.

31.

1

2

3

2 2

1 1

2 1

2

KONTROLLENHETERNAS PLACERING

CD/iPod STOPP Knapp( )

För att avbryta CD/iPod uppspelning/rensa CD programmet/För laddnings iPods

laddningstillstånd CD PLAY/PAUS Knapp

För att spela upp eller pausa CD uppspelning Knapp för

PROG/MENY/KLOCKINSTÄLLNING -Knapp för Tuner/CD program/Klockinställning (i off läge)

-iPod menyval

Knapp för TUNER/BAND

Ställer in tuner (radio) läget och väljer MW eller FM band

DISPLAY ON/OFF Knapp För att välja ON/OFF av displayens bakgrundsbelysning

AUX INGÅNGS Kontakt (3.5mm) AUX ingång för stereo linje in nivå

PLACERING AV KONTROLLENHETERNA (cont.)

AUX Kontakt (V) (LINJE UT)

AUX Kontakt (H) (LINJE UT)

FM Antenn (kontakt 75 ohm)

AUDIO UT för iPod (H)

AUDIO UT för iPod (V)

VIDEO UT för iPod

HÖRLURAR kontakt (3.5mm)

Anslut ett par stereohörlurar (medföljer ej) för att lyssna ensam

Högtalarterminal

Anslut högtalarkablarna till höger respektive vänster högtalare

Subwoofer-kontakt

För att ansluta elansluten subwoofer (medföljer ej)

Ingångskontakt AC

För att ansluta AC kraftkabel Uppmärksamma:

Kabeln har fixerats på huvudenheten Batteriskydd/Batterihållare

För strömförsörjningsreserv för tuner och klockminne, sätt i 2 st. 1.5V batterier av typen

“AAA”

FÄSTE FÖR VÄGGMONTERING

MW Antennkontakt

MW antennanslutningskontakt (för sling antennen som medföljer som tillbehör)

INSTALLATION (Högtalare och Dekorativ Insats))

MONTERA ISÄR OCH FIXERA DEN DEKORATIVA INSATSEN

Ta bort insatsen genom skruva bort de 3 skruvarna (1), dra sedan bort insatsen från huvudenheten.

Sätt fast insatsen genom att placera det med de två hålen mot huvudenhetens högtalarfäste (2), och skruva fast dem med de 3 skruvarna (3).

PLACERA OCH FIXERA HÖGTALARNA z Sätt i högtalarfästet i hålet som finns på

huvudenheten (1).

z För högtalaren bakåt tills man hör ett klickande ljud (2).

MONTERA ISÄR HÖGTALARNA

z Skjut högtalaren bakifrån och fram (1).

z Ta bort högtalaren från huvudenhetens högtalarfäste (2).

(5)

B

B

A A 1 2

1 2

VINKELJUSTERING (Högtalare)

Används för att ansluta stöden (medföljer) för att kunna vinkla högtalarlådan.

VERTIKAL VINKEL

För i stödet med sidan (A) och tryck uppåt för att justera vertikal vinkel.

LUTNINGSVINKEL

För i stödet med sidan (B) och tryck uppåt för att justera till önskad vinkel.

INSTALLATION (Väggmontering)

Installationsmöjligheter:

z Väggmontering

Montering av mittsektionen på väggen:

z Placera fästena (medföljer) på väggen (enligt bilden nedan) där du vill hänga upp apparaten. Borra 2 något underdimensionerade hål för stadigt fäste.

z Säkra fästena på väggen genom att använda 2 pluggar och 2 skruvar (medföljer).

z Monteringsskruven ska sättas fast i en trä eller betong vägg. Montera mittsektionen på väggfästena.

z Kontrollera att monteringsspärren på mittsektionen passar in i väggfästenas monteringsöppning.

z Skruvar och plastpluggar medföljer även med högtalarna om de ska monteras separat på väggen.

z Obs: högtalarna kan monteras separat på väggen enligt bilden nedan.

(6)

1a 1b

2 3

4

4243 44 46 47

48 49

50 51

52 53

54 55

56 58

59 60

61 62

63 64

65

45

57

LOCATION OF CONTROLS - REMOTE CONTROL (Cont.)

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

56.

57.

61.

58.

59.

60.

62.

63.

64.

65.

55.

FJÄRRKONTROLL

Installation av batterierna

1. Ta bort batteribrickan genom att samtidigt trycka (1a) inåt och sedan dra ut (1b).

2. Dra ut batteribrickan.

3. Sätt i eller byt ut knappbatteriet av typen

“CR2032” (medföljer).

4. Stäng batteribrickan. Obs: Dra ut isoleringsfliken från

batteribrickan innan fjärrkontrollen används.

PLACERING AV FJÄRRKONTROLLENS KONTROLLKNAPPAR

MUTE Knapp För att stänga av ljudet Knapp för CD Fackets ÖPPNING/STÄNGNING

Tryck för att öppna eller stänga CD facket i CD Läget

SUREWAKE/TIMER Knapp För att aktivera

surewake-funktionen/avaktivera timern Fjärrkontrollens sändare

POWER ON/STANDBY Knapp Stänger av och på systemet 0 - 9 NUMERISKA Knappar

Tuner: För att hämta förinställda CD stationer:

För att hämta spår REPEAT Knapp

Repeterar 1/ALLA funktioner för CD/iPod läget INTRO Knapp

Spelar upp 10 sekunder av varje CD spår RANDOM Knapp

CD:n spelar upp i slumpmässig följd Volym UPP Knapp (+)

För att öka volymen SUPER BASS Knapp

Tryck för att erhålla djupare basljud PLAY/PAUS Knapp

För att starta CD/iPod uppspelning/kort avbrott av CD uppspelning

EQ Knapp

För att välja “ PASS, CLASSIC, ROCK, POP och JAZZ” för önskad ljudeffekt

Framåt-knapp

föriPod/CD-SKIP/TUNING/CLOCK ( ) -iPod/CD-Skip/sökning framåt

-TUNER- Inställning eller sökning av stationer framåt

-Klocka eller Timer- tidsval

-SUREWAKE (funktionen för säker väckning) reglerbar inställning av volymnivån

Volym NED Knapp (-) För att sänka volymen Bakåt-knapp för

iPod/CD-SKIP/TUNING/CLOCK ( ) -iPod/CD-Skip/sökning framåt

-TUNER- Inställning eller sökning av stationer framåt

-Klocka eller Timer- Tidsval

-SUREWAKE (funktionen för säker väckning) reglerbar inställning av volymnivån

Knapp för FÖRINSTÄLLNINGAR/MAPP/VAL -Tryck för att hämta förinställda radiostationer neråt

-Tryck för att hämta MP3 mapp neråt -tryck för att välja iPod meny neråt CD/iPod STOPP Knapp( )

Avbryter CD/iPod uppspelning/rensning CD programmet/För iPod laddningstillstånd Knapp för FÖRINSTÄLLNINGAR/MAPP/VAL -Tryck för att hämta förinställda radiostationer uppåt

-Tryck för att hämta MP3 mapp uppåt -Tryck för att välja iPod meny uppåt Knapp för

PROG/MENY/KLOCKINSTÄLLNING

-Knapp för Tuner/CD program/Klockinställning (i off läge)

-iPod menyval

Knapp för MP3 LÄGE/ST/MO/ENTER -För att visa ID3 TAG information, vid närvarande, under MP3 uppspelning -För att välja Stereo eller Mono i TUNER FM läget

-För att bekräfta vald iPod meny SLEEP Knapp

Tryck för att somna in till musikfunktionen TUNER/BAND Knapp

Ställer in tuner (radio) läget och väljer MW eller FM band

SÖK Knappen

För att välja “CD, iPod, AUX, TUNER” läge

(7)

+

-+ -

230V AC, 50 Hz

POWER/STANDBY

POWER/STANDBY

STRÖMTILLFÖRSEL

AC kraftanvändning

Ta ut kabeln och anslut den

BATTERIFÖRSÖRJNING (För strömreserv för Tuner/Klockminne)

VIKTIG ANMÄRKNING:

FÖRBRUKADE ELLER URLADDADE BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER AVYTTRAS I ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGAR.

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, KONTAKTA DIN LOKALA MYNDIGHET FÖR FASTA AVFALL.

Installera batterierna (medföljer ej).

Observera + och - tecken.

Kom ihåg att återplacera batterihållarens lock 2 batterier av typen “AAA”

VARNING:

NÄR MAN INSTALLERAR BATTERIERNA För att undvika läckage från batterierna, som är frätande och kan orsaka personskador och skador på enheten, observera följande försiktighetsåtgärder : 1. Batterierna måste installeras på rätt sätt.

Placera polerna (+ och - tecken) på batterierna mot polerna som visas i apparatens

batterihållare (se ovan).

2. Blanda inte nya batterier med gamla och använda batterier.

3. Använd bara batterier av samma typ och märke.

4. Om apparaten inte används på lång tid, ta bort batterierna och förvara dem på kall plats.

5. Var noggrann med att följa batteritillverkarens råd för en korrekt användning och

bortskaffande.

6. TILLÅT INTE SMÅ BARN ATT HANDSKAS MED BATTERIERNA.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

POWER ON/OFF

När AC strömförsörjning är ansluten, visas “-- -- : -- --“ på LCD displayen.

1. Tryck på POWER/STANDBY knappen för att sätta på apparaten.

Obs: LCD displayen tänds och ordet “HELLO” visas på displayen, STANDBY varningslampa slås av. Volym på 13 (max 30).

2. Du kan nu välja den önskade musikkällan genom att trycka på en av funktionsknapparna: TUNER/BAND eller CD PLAY/PAUS eller AUX eller iPod på huvudkonsolen.

3. För att stänga av apparaten, tryck på POWER/STANDBY knappen. Ordet “GOOD BYE” visas då på displayen.

STANDBY varningslampa tänds.

4. Displayens bakgrundsbelysning ON/OFF påverkas inte av på och avstängning.

Obs: Stäng av apparaten innan huvudenhetens elkontakt kopplas ifrån.

Exempel : FM läge

STÄLL KLOCKAN

När apparaten ansluts för första gången till ett AC kraftuttag, visar displayen "-- -- : -- --". För att ställa in den aktuella tiden på klockan, gör enligt följande:

1. I avstängt läge, tryck och håll PROG knappen nedtryckt i 2 sekunder, “12” timmars tecknet börjar att blinka.

2. Tryck på för att ställa in önskad 12 eller 24 timmars tidsformat.

3. Tryck på PROG knappen till tim funktionen.

4. Tryck på för att reglera timmarna medan de blinkar. Var noggrann med att ställa in AM eller PM, beroende på vilken tid det är på dygnet.

5. Tryck på PROG knappen än en gång till minut funktionen.

6. Tryck på för att reglera minuterna medan de blinkar.

7. Tryck på PROG knappen än en gång, displayen slutar att blinka och klockan börjar att fungera.

(8)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 ON/OFF INSTÄLLNING AV TIMERN

Obs: Klockan bör justeras innan inställning av Timern.

1. Tryck en gång på SUREWAKE TIMER knappen, TIMER ON indikatorn och tiden börjar att blinka.

2. Tryck på för att justera timmarna framåt eller bakåt. Var noggrann med att ställa in AM eller PM, beroende på vilken tid det är på dygnet.

3. Tryck en gång på SUREWAKE TIMER knappen och minuterna börjar att blinka.

4. Tryck på för att justera minuterna framåt eller bakåt.

5. Tryck på SUREWAKE TIMER knappen på fjärrkontrollen igen, TIMER OFF indikatorn och tiden börjar att blinka.

6. Tryck på för att justera timmarna framåt eller bakåt. Var noggrann med att ställa in rätt timme på AM eller PM, beroende på vilken tid det är på dygnet.

7. Tryck på SUREWAKE TIMER knappen igen och minuterna börjar att blinka.

8. Tryck på knappen för att justera minuterna framåt eller bakåt.

9. Tryck en gång på SUREWAKE TIMER knappen och ställ in på: TUNER eller CD eller iPod, som väljs genom att trycka på knappen.

10. Tryck på SUREWAKE TIMER knappen och därefter på för att välja volymnivå.

11. Tryck på TIMER knappen på fjärrkontrollen en gång till och Timer On och Timer Off justeringarna är fullbordade och " " tecknet förblir i ON läge (SUREWAKE TIMER inställningen kommer nu att visas en gång på displayen).

Obs: Timer funktionen med SUREWAKE startar musiken på låg volym för att sedan öka successivt till rumsnivå eller till er önskade nivå för att försäkra sig om att ni vaknar.

För att avbryta Timer On inställningen, tryck på SUREWAKE TIMER knappen på fjärrkontrollen tills

" " tecknet släcks.

Obs: För att stänga av inställningen medan timern är påslagen, tryck på POWER knappen.

INSTÄLLNING AV SLEEP FUNKTIONEN

Genom att trycka på SLEEP knappen på fjärrkontrollen tillåts en inställning från 90 minuter. När den önskade tiden kommer upp, genom att släppa upp fingret ställs tiden in. (Genom att trycka på

"SLEEP" efter de visade 10 minuterna, avbryts timern för sleep funktionen)

Ändring av SLEEP Inställning

BASFUNKTIONER Elektronisk volymkontroll

Display för elektronisk volymkontroll

1. Tryck på VOL-DOWN (-) knappen för att sänka ljudvolymen, volymnivån (00 - 30) kommer att anges på LCD displayen.

2. Genom att hålla knappen nedtryckt kommer volymen att fortsätta att sänkas.

3. På samma sätt, om man trycker på VOL-UP (+

knappen kommer volymen att höjas

Mute Funktion

Om MUTE knappen trycks ned, kommer det utgående ljudet att stängas av, och displayen startar att blinka.

Genom att trycka på MUTE knappen igen återstartar uppspelningen.

SUPER BASS Kontrollknapp

Tryck på SUPER BASS knappen för att erhålla ett djupare basljud.

SUPER BASS visas på displayen

För att stänga av SUPER BASS funktionen, tryck på knappen än en gång.

SUPER BASS visas på displayen

EQUALIZERFÖRINSTÄLLNING

Tryck upprepade gånger på fjärrkontrollens EQ knapp för förflytta sig genom de förinställda EQ angivna på LCD displayen -- PASS, CLASSIC, ROCK, POP och JAZZ.

(9)

1.

5.

2.

4.

3.

5.

TUNER/

BAND

2.

LYSSNA PÅ RADION

1. Tryck på POWER/STANDBY knappen för att sätta på apparaten.

2. Tryck på TUNER/BAND knappen för att välja radiofunktion.

Exempel : FM läge

3. Tryck på TUNER/BAND knappen upprepade gånger för att välja MW eller FM band.

4. Tryck på SKIP Framåt eller Bakåt knapparna för att ställa in den önskade kanalen.

Auto tuning – Tryck tillfälligt på TUNING Framåt eller Bakåt knappar och släpp upp. Tunern förflyttar sig framåt eller bakåt till nästa tillgängliga station.

Manuell Tuning – Tryck och håll SKIP Framåt/Bakåt knapparna nedtryckta tills displayen närmar sig din önskade stationen. Tryck knapparna upprepade gånger tills displayen visar den exakta frekvensen.

När du har lyssnat färdigt, tryck på POWER knappen för att stänga av systemet.

Obs: För MW mottagning, anslut den medföljande ramantennen till en MW ANT uttag. Justera sedan ramantennen till ett läge med bästa möjliga mottagning.

LAGRA FÖRINSTÄLLDA KANALER Ställ in den radiokanal du önskar att lagra.

Apparaten tillåter dig att programmera FM 30 stationer och 10 MW stationer.

Tryck på PROG knappen en gång, numret för den förinställda stationen blinkar.

Tryck på PRESET knappen upprepade gånger för att ställa in det önskade stationsnumret.

Tryck på PROG knappen igen. Stationen är lagrad.

För att lagra andra stationer, repetera ovanstående förlopp.

ÅTERKALLA FÖRINSTÄLLDA STATIONER tryck på PRESET knapparna för att välja önskad station.

Obs: När man ställer in eller återkallar en förinställd station, genom en direkt tryckning på fjärrkontrollen; tryck på numeriska knappen 0, 1 för att förinställa station 01; tryck på 0, 9 för att

UPPSPELNING AV COMPACT DISC (CD) 1. Sätt på och flytta CD PLAY/ PAUS knappen

till CD läget

2. Om det inte finns någon CD skiva inuti, kommer "NO DISC" att anges på displayen.

När det inte finns någon skiva

Sätt i en skiva

1. Tryck på CD FACKETS OPEN/CLOSE knapp för att öppna CD facket.

Sätt i en skiva genom att lägga i skivan på mittspindeln och tryck sedan på OPEN/CLOSE knappen igen för att stänga CD facket.<0}

{0><}0{>Efter det startar läsning av

innehållsförteckningen.<0} {0><}0{>Försäkra dig om skivan har monterats rätt på spindeln och fixerats på plats.

Efter läsning av innehållsförteckningen

Displayen kommer att ange det totala antalet spår och skivans uppspelningstid.

Uppspelning av skivan ( )

Tryck på PLAY/PAUS knappen för att spela upp CD skivan.

Spela upp spår 1

ESP slutar att blinka efter 40 sekunder.

Pausa uppspelningen ( )

Tryck på PLAY/PAUS knappen medan skivan spelas upp, uppspelningstiden börjar att blinka.

Medan pausen är aktiverad

Tryck på PLAY/PAUS knappen igen för att återuppta uppspelningen.

Stoppa skivan Tryck på STOPP ( )

Stoppläge (display av innehållsförteckning)

Användning via fjärrkontroll

Välj det önskade spåret genom att trycka på knapparna 0-9 och därefter trycka på PLAY/PAUS knappen för att starta uppspelningen. Exempel:

03=Spår 3, 11=Spår 11.

Skip och Sökfunktion

Tryck på SKIP Framåt eller Bakåt knapparna tillfälligt under uppspelningsläget eller stoppläget.

I UPPSPELNINGSLÄGET TRYCK EN GÅNG

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET AKTUELLA LÅTEN

NÄSTA LÅT NÄSTA LÅT

TRYCK TVÅ GÅNGER

LÅTEN INNAN

I STOPPLÄGET TRYCK EN GÅNG

LÅTEN INNAN

Tryck och håll SKIP knappen nedtryckt under uppspelning:

: SNABBT BAKÅT : SNABBT FRAMÅT

(10)

1.

2.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Repetera ett spår eller skiva

Tryck på REPEAT knappen på fjärrkontrollen en gång och "ett spårs upprepning" kommer att aktiveras. “REPEAT” visas på displayen.

Ett spårs upprepning

Vid ännu en nedtryckning, kommer "upprepning av alla spår" att aktiveras. “REPEAT ALL” visas på displayen.

Upprepning av alla spår

Med ytterligare en nedtryckning, avbryts upprepningsfunktionen.

Random uppspelningsfunktion

Tryck på RANDOM knappen på fjärrkontrollen under uppspelning av CD skivan eller under stoppläget för att starta Random uppspelningen. Genom att trycka en gång till kommer funktionen att avbrytas.

Start av Random uppspelningen

Obs: Random uppspelningen fungerar inte under uppspelning av programmerade spår.

Intro uppspelningsfunktion

Under stoppläget, tryck på INTRO knappen för att starta intro uppspelningen. Därefter kommer 10 sekunder av varje låt att spelas upp.

Om INTRO knappen trycks ned igen kommer CD spelaren att ändras till normalt uppspelningsläget.

Intro uppspelning

PROGRAMMERAD UPPSPELNING

CD spelaren tillåter dig att programmera upp till 64 låtar i den ordningsföljd du önskar. Första val CD spelarens stoppläge.

Tryck på PROG knappen en gång.

Programmeringens ingångsläge

Tryck på SKIP Framåt eller Bakåt knapparna för att välja den önskade låten som ska

programmeras. Till exempel:

Välj spår 4

Fortsätt att programmera genom att återupprepa förlopp 2 och 3.

Se över de programmerade spåren Tryck på PROG knappen upprepade gånger.

Det spårnumret som programmerats på varje programnummer kommer att visas.

Tryck på PLAY/PAUS knappen för att spela upp de programmerade spåren.

Obs: Om programfunktionen har stoppats, tryck på PROG knappen och sedan PLAY/PAUSE knappen och den programmerade

uppspelningen kommer att starta.

Rensa programmeringen

Under stoppläge, tryck på PROG knappen en gång och därefter på STOPP knappen. De förinställda programmen kommer att raderas.

UPPSPELNING AV MP3 SKIVA

Sätt på apparaten och flytta CD PLAY/ PAUS knappen till CD läget Sätt i en MP3 skiva.

Efter läsning av innehållsförteckningen

Tryck på MAPP eller knapparna för att välja önskat album.

Tryck på SKIP eller knapparna för att välja önskat spår.

Tryck på PLAY/PAUS knappen för uppspelning av MP3.

Obs: När MP3 spelas upp, om du trycker ner och håller funktionsknappen för MP3 spelaren nedtryckt i cirka 2 sekunder kommer spårnummer, titel och

artistinformation att visas vid upprepade tillfällen på displayen om skivinformation är tillgänglig.

För att återgå till normal uppspelnings display, tryck ner och håll funktionsknappen för MP3 spelaren nedtryckt i cirka 2 sekunder. Observera: Ingen garanti lämnas på fel i uppspelningen av MP3/CD vilka beror på att man använt icke-standardiserade

formatdefinitioner eller tillverkning av MP3/CD uppspelningsfunktioner. DENVER ansvarar inte för uppspelningsförmågan av MP3 spelaren på grund av inspelningsförhållandena som t.ex. datorns

prestationsförmåga, skrivningsprogram, Mediakapacitet m.m.

Albumsökning (om ingen skivinformation är tillgänglig)

Tryck på funktionsknappen för MP3 sperlaren en gång och Titelnamnet visas. (Om det inte finns något namn på skivan, kommer INGET att visas).

Tryck på SKIP eller för att välja titel från A till Ö, 0 till 9, och tryck därefter på PLAY/PAUS knappen för att starta uppspelningen.

Tryck på funktionsknappen för MP3 spelaren två gånger och ALBUMET visas. (Om det inte finns något namn på skivan, kommer OKÄND att visas).

Tryck på SKIP eller knappen för att

Repetera ett spår eller album

Tryck en gång på fjärrkontrollens REPEAT knapp och MP3 spelaren upprepar

uppspelningen av ett spår och REPEAT visas.

Ett spårs upprepning

Tryck på denna knapp två gånger, MP3 spelaren upprepar alla spår och REPEAT ALL visas.

Upprepning av alla spår

Tryck på denna knapp tre gånger, MP3 spelaren upprepar det Album som spelas för tillfället och ALBUM REPEAT visas.

Upprepning av Album

För att avbryta upprepningsfunktionen, tryck på REPEAT knappen på fjärrkontrollen upprepade gånger tills den angivna upprepningsfunktionen stängs av.

Random uppspelningsfunktion

Tryck på RANDOM knappen på fjärrkontrollen under uppspelning eller i stoppläge för att starta random uppspelningen. Genom att trycka en gång till kommer funktionen att avbrytas.

Start av Random uppspelningen

Intro uppspelningsfunktion

Under stoppläge, tryck på INTRO knappen för att starta intro uppspelningen. Därefter kommer 10 sekunder av varje låt att spelas upp.

Om INTRO knappen trycks ned igen kommer MP3 spelaren att ändras till normalt uppspelningsläge.

Intro uppspelning

(11)

1. 5.

2.

3.

4.

6.

7.

PROGRAMMERAD UPPSPELNING

MP3 spelaren tillåter dig att programmera upp till 64 spår i den ordningsföljd du önskar. Första val CD spelarens stoppläge

Tryck på PROG knappen en gång.

tryck på SKIP eller knapparna för att välja den önskade mappen; till exempel mapp 3.

Tryck på PROG knappen igen.

Tryck på SKIP eller knapparna för att välja det önskade spåret; till exempel spår 10.

Tryck på PROG knappen en gång till och spår 10 från mapp 3 har lagrats.

Fortsätt att programmera genom att återupprepa förlopp 1 till 5.

Se över programmeringarna Tryck på PROG knappen upprepade gånger. Det spårnumret som

programmerats på varje programnummer kommer att visas.

Tryck på PLAY/PAUS knappen för att spela upp de programmerade spåren.

Obs: Om programfunktionen har stängts, tryck på PROG knappen och sedan på PLAY/PAUS knappen och den

programmerade uppspelningen kommer att starta.

Rensa programmeringen

Under stoppläget om man trycker på PROG knappen en gång och därefter på STOPP knappen kommer de förinställda

programmeringarna att raderas eller stängas av eller CD facket öppnas eller stängas.

iPod FUNKTIONER

När du ansluter en iPod till denna iPod Anslutning, försäkra dig om att det är den rätta löstagbara insatsen som används.

iPod Anslutningsinsats

Till denna iPod Anslutning medföljer 6 löstagbara insatser.

Placera en anslutningsinsats:

1. Hänvisa till kompatibilitetstabellen som medföljer och välj den rätta insatsen för din iPod. Genom att använda den rätt insatsen och garantera att din iPod sitter rätt kan man undvika att slita på iPodens anslutningskontakt när du använder apparaten.

2. Justera och sätt i iPoden försiktigt i anslutningen. (iPoden får inte befinna sig i en kartong eller “förvaringspåse”).

3. Ta bort en anslutningsinsats genom att första avlägsna iPoden, ta sedan tag i insatsen och dra den försiktigt uppåt.

Obs: Om iPod enheten är i PAUS-läge kan inte huvudkonsolen hitta iPoden för att automatiskt spela upp när den anslutits till dockningen, utan man måste trycka på play-knappen för att spela upp iPoden.

- iPoden kan användas direkt till en TV/Förstärkningsanläggningar när den är avstängd.

(12)

A B C D

1GB 2GB4GB

Foto 20GB

30GB 40GB60GB

4G 20GB

40GB

Mini 4GB

6GB

3G 10GB

15GB 20GB 30GB 40GB

X X X

X

X X X

80GB 30GB60GB

2GB4GB 8GB

X X X

E F

X

X

nano

mini 40GB

X

X X X X X X X

X X

Foto 20GB 40 / 60GB

Anslutningsinsatsens Kompatibilitet

20GB (Färg)/

Foto 30GB

5G med Video

nano

(1:a generationen)

nano

(2:a generationen)

Ladda din iPod

Försäkra dig om att du använder den rätta insatsen för din iPod och att apparaten är rätt ansluten.

OM SÅ INTE ÄR FALLET KAN DET LEDA TILL ATT iPoden inte har möjlighet att laddas.

Medan iPoden är ansluten till systemet kommer den att laddas (tills den nått sin fulla laddning) genom systemets strömförsörjning.

När iPod tas bort från anslutningen övergår huvudkonsolen till standby-läge för att sedan stängas av.

Obs: det existerar ingen laddningsfunktion medan huvudkonsolen är i off-läge.

Lyssna på din iPod 1. Sätt i iPoden.

2. Sätt på huvudkonsolen, tryck på iPodens PLAY/PAUS knapp och "iPod" kommer att anges på displayen.

3. Tryck på iPodens PLAY/PAUS knapp på apparaten för att starta, kontrollera och stoppa uppspelningen.

Obs: Volymkontrollen på iPoden är endast tillför volymjustering på hörlurar, den påverkar dock inte

FELSÖKNINGSGUIDE

Skulle denna enhet visa några som helst problem, kontrollera följande innan du uppsöker service.

Symtom Möjliga orsaker Lösning

Radio

Oljud eller förvrängt ljud på MW eller FM sändningar.

FM STEREO indikator lyser inte

MW eller FM, inget ljud.

Stationen inte rätt inställd för MW eller FM

FM: Antennkabeln är inte utdragen.

MW: Ramantennen är inte rätt placerad.

FM funktionsknapp är ställd på MONO läge.

Funktionsknappen för TUNERN har inte tryckts ned.

Volym på minimum

Ställ återigen in MW eller FM radiostationerna.

Dra ut antennkabeln.

Förflytta ramantennen tills man har uppnått den bästa möjliga mottagningen.

Ställ FM FUNKTIONEN på FM STEREO.

Tryck på funktionsknappen för TUNER/BAND.

Öka volymen.

CD Spelare

CD spelaren spelar inte upp.

CD spelaren hoppas under uppspelning.

Skivan är isatt men CD spelaren hoppar över spår och spelar inte alls,

Funktionsknappen för CD spelaren har inte tryckts ned.

CD skivan har inte satts i eller är felaktigt isatt.

Skivan är smutsig eller repad.

Skivan har satts i upp och ned.

Skivan är smutsig.

Skivan är inte standard.

Tryck på funktionsknappen för CD spelaren.

Sätt i CD skivan med etikettsidan uppåt.

Torka av skivan med en trasa eller använd en annan skiva.

Sätt i skivan rätt.

Rengör skivan.

Använd rätt sorts skiva.

iPod Spelare

Går inte att ansluta iPoden.

iPodens anslutningsinsats är inte den rätta.

Det finns damm eller föremål i Anslutningen.

Kontrollera anslutningsinsatsen.

Avlägsna dammet och föremålen från Anslutningen och sätt iPoden igen.

Om normal funktion inte kan återhämtas, dra ur anslutningskontakten från vägguttaget och sätt i den igen.

References

Related documents

Yttranden i tryckta skrifter och i medier styrs närmare av tryckfrihets- förordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Dessa lagar syftar bl.a. till att

Utskottet hänvisade då i fråga om hets mot transpersoner till att utskottet tidigare delat regeringens bedömning att de personer som ingår i beteckningen

Utskottet hänvisade till de pressetiska reglerna och att den som känner sig kränkt har en möjlighet att vända sig till Allmänhetens Press- ombudsman och till

I  stoppläge,  tryck  på  FOLDER  +  knappen  på  fjärrkontrollen  (eller  tryck  och  håll  ner  FOLDER+  knappen  på  enheten)  för  att  byta  mapp.  Tryck 

Ett antal intressanta dokument finns på Parliament of the Republic of Uganda och likaså webbplatsen Parliament of South Africa innehåller mycket information... En intressant samling

Räkna ut handens area och fotens area genom att lägga kvadratcentimeterkuber tills de täcker hela ytan.. Räkna hur många kvadratcentimeter det blev och skriv in arean i

Ni ska idag på labb undersöka vilket tryck olika föremål utövar på sitt underlag.. Till er hjälp har ni linjal, våg

biblioteket i Stockholm finns ett rikt material av äldre populärlitteratur som till stora delar ännu inte har blivit föremål för forskning.. Det gäller inte minst de skrifter