- Förslag till nya stadgar

I dokument Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande (sidor 162-168)

Stadgar för Sveriges export- och investeringsråd (rådet)

Inledande bestämmelse

1 § Sveriges export- och investeringsråd, som inrättades år 1972, driver sin verksamhet med stöd av ett avtal mellan Svenska staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (parterna), avtalet senast ändrat den 24 oktober 2003 (nytt datum fylls i när avtalet ändrats).

Uppgift

2 § Rådets uppgift är att i enlighet med avtalet stimulera ekonomisk tillväxt genom att stödja och främja svensk export och internationalisering samt utländska direktinvesteringar i Sverige, och göra det lättare för svenska företag att växa internationellt.

3 § Rådet skall planera och leda handelssekreterarnas verksamhet och exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen.

Till rådet kan även i övrigt efter överenskommelse mellan parterna överlämnas statliga förvaltningsuppgifter enligt lag eller annan författning. Dessa uppgifter finansieras med medel som staten ställer till förfogande.

Bilaga 4 Ds 2011:29

162

Representantskap

4 § Enligt avtalet finns ett representantskap som högsta beslutsorgan för rådet och som består av representanter för de bägge parterna, dock högst fyra från vardera part. Ett möte i representantskapet hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På detta möte behandlas följande frågor.

- val av ordförande vid representantskapet, - val av sekreterare och två justeringsmän samt

- framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Vid detta möte skall vidare fattas beslut om

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,

b. disposition av rådets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,

d. auktoriserad revisor och revisorssuppleant och av vardera parten föreslagen lekmannarevisor och suppleant för denne samt

e. arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

Därutöver beslutar representantskapet hur medel över en viss nivå ("överskottsmedel") av det egna kapitalet skall disponeras.

Styrelse

5 § Rådets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

6 § Rådets styrelse skall bestå av lägst åtta ledamöter. (Hälften utses av regeringen och hälften av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening). Ledamöter utses för ett år i taget så snart som möjligt efter det representantskap då ansvarsfrihet

Ds 2011:29 Bilaga 4

beviljas till och med nästa motsvarande representantskap. Avgår en ledamot, skall en efterträdare utses för återstoden av den avgångnes mandatperiod. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

7 § Styrelsen sammanträder när det behövs efter kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden dock minst fyra gånger per år. Styrelsen skall alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

8 § Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Som beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Kan majoritet för en mening inte uppnås, anses något beslut inte vara fattat.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet i första hand av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med verkställande direktören, och i andra hand av verkställande direktören. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

En ledamot i styrelsen får inte delta i behandlingen av ett sådant ärende i vilket ledamoten eller ett denne närstående företag har ett väsentligt intresse.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. Styrelsen skall fortlöpande bedöma rådets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall vidare meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Bilaga 4 Ds 2011:29

164

9 § Av styrelsen avgörs

1. frågor om rådets organisation och förvaltningen av rådets angelägenheter,

2. frågor om planering och inriktning av rådets och handelskontorens verksamhet,

3. frågor om budget för och uppföljning av rådets och handelskontorens verksamhet dvs se till att rådets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och rådets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt,

4. viktigare frågor som rör samarbetet med andra organisationer i Sverige med liknande verksamhet,

5. frågor om anställande av verkställande direktör samt lön och andra anställningsvillkor för denne,

6. frågor som enligt av styrelsen fastställd instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen, verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar skall beslutas av styrelsen.

Verkställande direktör

10 § Rådet skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Verkställande direktören deltar i styrelsens sammanträden men har ingen rösträtt.

Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av rådets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas

utan väsentlig olägenhet för rådets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att rådets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

Ds 2011:29 Bilaga 4

Redovisning

11 § Rådets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 § Styrelsen och verkställande direktören upprättar årligen årsredovisning som avges till representantskapet senast 1 mars.

13 § Rådet skall följa bokföringslagen, årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens rekommendationer. Avsteg skall dokumenteras i särskild ordning.

Revision

14 § För granskning av rådets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen i representantskapet en revisor och en revisorssuppleant som skall vara auktoriserade. Därutöver skall ägarna vardera årligen föreslå en lekmannarevisor jämte suppleant.

15 § Riksrevisionen och revisionskontoret vid regeringskansliet får granska rådets användning av statliga medel och utförande av statliga myndighetsuppgifter.

Riksrevisionen och revisionskontoret vid regeringskansliet får ta del av rådets räkenskaper i den utsträckning som behövs för sådan granskning.

Budgetunderlag

16 § Rådet skall senast 1 mars årligen till regeringen avge budgetunderlag för nästkommande budgetår enligt avtalet.

Firmateckning m.m.

17 § Styrelsen beslutar vem eller vilka som äger företräda rådet och teckna dess firma.

Bilaga 4 Ds 2011:29

166

Eget kapital

18 § Nivån på erforderligt eget kapital bestäms i representantskapet. Disposition av eget kapital utöver denna nivå beslutas av representantskapet.

Övriga bestämmelser

19 § Beslut om ändring av rådets stadgar fattas i representantskapet.

20 § Dessa stadgar träder i kraft den då tidigare stadgar upphör att gälla.

Godkänns för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening Stockholm den xxx

I dokument Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande (sidor 162-168)