• No results found

Störande ljud och musik från bilar Motion 2020/21:2139 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Störande ljud och musik från bilar Motion 2020/21:2139 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1224

Motion till riksdagen

2020/21:2139

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Störande ljud och musik från bilar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda, se över och stärka polisens befogenheter för att motverka störande ljud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fordon som spelar extremt hög musik kväll och nattetid, är tyvärr ett växande problem i många svenska orter. I Dalarna och Skaraborg har problemet med störande ljud från bilar varit en angelägen fråga under en lång tid då det påverkar inte bara stadsmiljön, boende på orten utan också besöksnäringen och resten av näringslivet. Flera röster bekräftar att vi i många kommuner tappar arbetstillfällen och medborgare som inte kan arbeta eller leva sina liv då störande ljud påverkar för mycket.

Polisen saknar idag verktyg för att kunna vidta rättsliga åtgärder för att få bort dessa störande moment så som lagstiftningen och förordningarna är utformade idag. Detta bör utredas och ses över hur man kan stärka polisens möjligheter.

Vårt samhälle bygger på att vi visar respekt och hänsyn till varandra och till vår omgivning. Sveriges välstånd bygger främst på att vi arbetar och bidrar till vårt

gemensamma samhällsbygge. Människor arbetar på olika tider, under alla dygn och alla timmar. Det är orimligt att dessa ska få sin sömn förstörd eller att man går miste om

(2)

2

arbetstillfällen på grund av att hänsynslösa bilister tillåts spela störande hög musik utan att samhället agerar.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Sjuksköterskorna uppger att det på avdelningen finns en medvetenhet om att personalen själv åstadkommer stor del av bullret, men att det trots detta ofta händer att det ropas i

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser

Förslaget innehåller inga förslag till regellättnader när det gäller vattenverksamhet, vilket Länsstyrelsen inte heller bedömer är nödvändigt eller lämpligt, men det innebär

 Tillståndsplikt ersätts av en anmälningsplikt när en ny verksamhet för att tillfälligt lagra timmer ska anläggas om lagringen är brådskande och behövs till följd av

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA