• No results found

1982 nr 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1982 nr 4"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svensk

tidskrift

Årg. 69 · 1982 · nr 4

llldaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund I!Miioassekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas

IIMiioa och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 4 7 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 727 44-6.

wp-o 575-7620 ·Prenumeration: kr 70:- får helår, kr 40:- f"år halvår. I Finland Fmk 45:70 för helår ... r kr 8:50 ·Pärmar till årgångarna: kr 30:- ·Tidskriften utkommer med tio nummer om året .

...._.Tryckeri, Stockholm 1982 · ISSN 0039-677X

Ullare

. s frågor

lelumner Artiklar

Partipolitiseringen av samhället

Bodström lurar medlemmarna

l socialistisk riktning Utöka tidningskrönikan! Politik eller marknad? Med andras pengar Nepotism

Tiderna förändras

OM skurkaktiga advokater. Av Johan Hjertqvist

OM den heliga arbetarrörelsen. Av Janerik Larsson

Demokratins faror. Av Stig Strömholm

Demokrati i kris. Av Nils Andren

Demokratins framtid i Sverige. A v Gustaf Petren Yttrandefriheten och demokratin. A v Anders Björck

Mittens svek mot borgerligheten. Av Kjell Treslow

Ny väg i bostadspolitiken. Av Georg Danell

Inför kyrkomötet. Av Carl Strandberg

158 160 162 162 163 163 164 165 166 169 170 178 183 187 191 194 198

References

Related documents

För att underbygga min undersökning har jag läst och granskat kända socialistiskt realistiska verk, såsom Fёdor Gladkovs Cement (1925) och Nikolaj Ostrovskijs Kak

Skulle Jennie Marcusson få som hon vill så ska skattebetalarna hosta upp uppemot 10 miljoner kr ytterligare.. Hasse Tavér på Örnsköldsviks Allehanda ställer som vanligt

Även när det gäller vissa av de övriga uppgifter som den sociala resurs- förvaltningen har maskerat anser kammarrätten att det inte rör sig om sådana uppgifter som innebär att

förslagsvis av den utredning som har tillsatts för att se över arbetsmarknadsverkets organisation (Dir 1981:65). Som vägledning för utredningsarbetet vill utskottet

mateTial~ Huruvida kondensation inträffar eller ej bestämmes för- utom av temperatttr~, och fukttör- hållandena därj~-:tmte av materia- lens diffusionsmotstånd

Steen Gade har också meddelat att han kommer att ta initiativ till ett forum för europadebatt, som skall varaöppet för socialdemokrater, SF-are,.

kvenser, för illspelning däremot önskar man en i största möjliga mån »rak kurva». Då studion främst skulle användas för återgivning måste akustiken i

ti yery broad, especially in ils lateral, downrvards prolonged porlions \r'hich :rre fused rxith a broad plate corering the segment underneath (figs. 2 and

PaP: Tåglägeskanalerna används vissa timmar för Pre- arranged Paths..

Det sägs att också kineserna spelade en stor roll för att sprida islam i området.. Men till stor överraskning upptäckte man för en tid sedan att muslimerna i Indonesien

Jennie Marcusson tänker inte investera en enda krona om inte skattebetalarnas börs öppnas till hennes fördel.. Ett direkt

Att kvinnor är fattigare än män, jobbar längre dagar, har osäkrare anställningar, står för större delen av det oavlönade hushållsarbetet, utsätts i mycket större grad

1.2 Syfte Denna förstudie syftar till att inventera och kartlägga specifika förutsättningar och metoder samt behovet av arbetsinstruktioner för bland annat arbetsberedning

Enligt svaren fr˚ an enk¨ aten ¨ ar det tydligt att aktivitet har stor betydelse f¨ or vilken musik folk vill lyssna p˚ a. 49 utav 55 personer ans˚ ag att aktivitet ¨ ar en

policies facilitating the labour market integration of refugees are key to increase the positive economic impact of refugee migration in receiving societies. Fiscal, macroeconomic

T his article traces the way in which Swedish R&B artist Fredrik FreddeRico Ekelund, whose song “Don’t Go” was extremely successful on the Central American market in 2013,

Slöjdämnet står i startgroparna för en mycket intressant utveckling och får det bara rätt förutsättningar så tror jag att det finns oanade möjligheter för hur man kan

arbetskamraterna får arbeta ännu mer när ingen ersättare tillsätts. På restauranger kör man oftast på med en man/kvinna kort eller att någon får jobba dubbla pass vid sjukdom,

Ms Pac-Man [5] is a framework for competition in Ms Pac-Man. This is partly used for competition because of the properties of the game. Research within computational and

När barnen skulle försöka lära sig skriva tyckte inte Regina att det viktigaste var att de skrev på linjen utan hon menade att det var väldigt individuellt, för vissa barn kunde

Diskursanalys ( Winther Jörgensen & Phillips, 2000) som teori och metod talar mot själva existensen av allenarådande sanningar. I stället betonas att verkligheten skapas av och i

The results implied that the students in the experimental group benefitted from the comic reading materials more than the control group benefited from the course book, as

Syftet med den här studien var att undersöka hur många elever i årskurserna fyra till sex på Västra Hamnens skola som hade tillgång till att se inspelade matematikgenomgångar hemma