Alginatsavtryck dimensionsstabilitet beroende på exponeringstiden i olika desinfektionsmedel

24  Download (0)

Full text

(1)

Alginatavtryck

s

dimensionsstabilitet beroende

på exponeringstiden i olika

desinfektionsmedel

Yanchun Ma

Amra Hodzic

Handledare:

Zdravko Bahat, Universitetsadjunkt

Odontologiska fakulteten

Examensarbete (15 hp)

Malmö universitet

Tandteknikerprogrammet

Odontologiska fakulteten

(2)

2

Sammanfattning

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur olika desinfektionsmedel och olika exponeringstider kan påverka alginatavtryckens dimensionsstabilitet.

Material och metod: Till studien användes Blueprint Xcreme alginat. En mastermodell av mässing tillverkades med tydliga mätlinjer för att enkelt kunna utvärdera

dimensionsstabiliteten. Total tillverkades 50 provkroppar av alginat och delades in i 4 huvudgrupper:

• En kontrollgrupp utan behandling ”Kontroll” • En grupp för desinfektionsmedlet ”Zeta 7 solution” • En grupp för desinfektionsmedlet ”Dax extra” • En grupp för desinfektionsmedlet ”Ozono”

Huvudgrupperna (förutom kontrollgrupp) delades in i undergrupper med olika

exponeringstider i desinfektionsmedlet baserat på tillverkarnasrekommendationer.

Kontrollgruppen och varje undergrupp bestod av 5 stycken provkroppar. Direkt efter

respektive avtrycktagning och exponering i desinfektionsmedlet mättes mätlinjerna med hjälp av ett mikroskop med en förstoring på 6.51x med en lågvinkelsljuskälla. För att analysera resultaten användes statistiska metod; One-way ANOWA.

Resultat:

En jämförelse mellan grupp Zeta (alla exponeringstiderna: 5, 10 och 20 min) mot kontrollgruppen för alla tre mätlinjerna (A-C) visade signifikant skillnad där Zeta hade krympt. Samtidigt visade gruppen Dax (med 2 minuter exponeringstid) också en signifikant skillnad (i krympning) gentemot kontrollgruppen gällande mätlinje A och mätlinje C, men inte för mätlinje B.

En signifikant skillnad visades också hos olika exponeringstider inom Zeta gruppen (5 min jämfört mot 20 min exponering, även 5 min jämfört emot 10 min exponering) hos mätlinjerna A och B. Ju längre tid som provkropparna exponerades desto mer krympte provkropparna. Slutsats:

Resultaten visar att både desinfektionsmedel och olika exponeringstider påverkar alginat dimensionsstabiliteten signifikant.

Inom ramen för denna studies begränsningar kan följande slutsatser dras:

• Resultaten visar att desinfektionsmedel (grupp Zeta 7 och grupp Dax 2 min) och olika exponeringstider påverkar alginatens dimensionsstabiliteten signifikant.

• Grupp Zeta 7 och grupp Dax 2 min påverkar alginatens dimensionsstabilitet mer i jämförelse med andra desinfektionsmedel.

• Ozono kan användas för klinisktavtrycks desinfektion utifrån ett dimensionsstabilitets perspektiv då det inte finns signifikant skillnad finns i jämförelse med kontrollgrupp . • Nollhypoteserna kan därmed förkastas.

(3)

3

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to investigate how different disinfectants and different exposure times can affect the dimensional stability of alginate impression material.

Material and method: The study used Blueprint Xcreme as alginate. A master model of brass with clearly visible measurement lines was manufactured in order to evaluate the dimensional stability. A total of 50 specimens were made of alginate and divided into 4 main groups: • One control group without treatment "Control"

• One group for the disinfectant "Zeta 7 solution" • One group for the disinfectant "Dax extra" • One group for the disinfectant "Ozono"

These main groups (except the control group) were divided into subgroups with different exposure times in disinfectants based on the manufacturer's recommendations. The control group and each subgroup consisted of 5 specimens. Directly after the respective

impressioning and dipping, the lines were measured using a microscope with a 6.51x magnification using low angel light source. To analyse the result, statistical methods were used; One-way ANOVA.

Results:

A comparison between group Zeta 7 spray (all exposure times - 5, 10 and 20 min) against the control group for all three measurement lines (A-C) showed significant difference. At the same time, the group Dax (with 2 min exposure time) also showed a significant difference to the control group for the measurement lines A and C, but not for the measurement line B. A significant difference also showed at different exposure times within Zeta group (5 min compared to 20 min, also 5 min compared to 10 min) of measurement lines A and B. Conclusion:

Considering this study´s limitation, the following conclusions can be drawn:

• The resultas show that disinfectants (group Zeta 7 and group Dax 2 min) and different exposure times significantly affect the alginates dimensionality.

• Group Zeta 7 and group Dax 2 min affect the dimensional stability of the alginate more than other disinfectants.

• Ozone can be used for clinical disinfection based on a dimension of stability perspective, because there is no significant difference, compared to control group. • The null hypothesises can be rejected.

(4)

4

Innehåll

SAMMANFATTNING ... 2

INNEHÅLL ... 4

INLEDNING ... 5

MATERIAL OCH METOD ... 7

MATERIAL ... 7

KONSTRUKTION AV MODELL ... 7

AVTRYCKSTAGNING OCH TILLVERKNING AV PROVKROPP ... 9

PROVKROPPSDOPPNING I DESINFEKTIONSMEDEL OCH MÄTNING ... 11

STATISTISK METOD ... 13 RESULTAT ... 14 DISKUSSION ... 18 SLUTSATS ... 21 MATERIALLISTA ... 22 REFERENSER ... 23 SLUTORD ... 24

(5)

5

Inledning

Dentala avtryck/ Alginat Avtrycksmaterial

Avtrycket spelar en viktig roll för att kunna spegla patientens befintliga tänder och bettsituation. Vid tillverkning av en protes till en patient måste det vara möjligt att kunna framställa ett avtryck av patientens käke så likt vävnader och käkens struktur som möjligt. Materialet som används vid avtryck kan med fördel vara elastiskt för att det ska vara enkelt att ta bort det ur patientens mun. Dessutom måste materialet vara stabilt nog att hålla formen innan avtrycket används för vidare hantering. Detta för att kunna återge patientens

förhållanden så exakt som möjligt(1).

Det finns olika typer av avtrycksmaterial; exempelvis agar, alginat och silikon. Dessa kan användas för olika tillämpningar och klassificeras i två stora grupper: oelastiska (gips,

termoplast, zinkoxid eugenol) och elastiska (elastomerer och hydrokolloider). Hydrokolloider delas upp i två undergrupper; reversibla och irreversibla.

Alginat (irreversibla hydrokolloider) är ett av de mest använda vattenblandbara

avtrycksmaterialet då alginatpulvret är enkelt att blanda och hantera samt att det inte kräver mycket utrustning. Dessutom är alginat ett billigt material. När alginatpulver blandas med vatten då billdas alginatavtrycksmassa. Massan måste hanteras innan det stelnar enligt fabrikantsanvisningen. Alginat har vissa egenskaper så som krympning och passformen påverkas vid avdunstning av algnatavtryck(syneres). För att undvika detta måste avtrycket slås ut så fort som möjligt, inom 24 timmar(2). Annars placeras alginatavtrycket i en fuktig miljö genom att lägga avtrycket i en tättslutande plastpåse med ett blött papper runt om avtrycket för att förhindra kontrahion, innan det slås ut i ett tandtekniskt laboratorium(3).Vid desinfektion med desinfektionsvätskor som innehåller vatten kan hydrokolloida material

absorbera vatten och svälla.Andra nackdelar med alginatavtrycksmaterial är att det har låg

rivhållfasthet och att det inte ger tillräckligt detaljerad återgivning jämfört med andra material så som silikon(4). På grund av detta används inte alginatavtryck vid till exempel

implantatbehandling och inlay onlay utan begränsas till studiemodeller, motbitningsmodeller, avtagbar protetik, ortodonti, bettskenor med mera.(5).

Desinfektion av alginatavtryck

Det är obligatoriskt att desinficera avtryck efter avtryckstagning innan de levereras till tandtekniskt laboratorium. Orsaken till detta är att det kan finnas mikroorganismer i

eventuella blod- och salivrester i avtrycket som kan orsaka spridning av olika sjukdomar(6). Det finns många olika sätt att desinficera alginatavtryck, där de mest förekommande

metoderna är doppning och sprejning(7). Sprejningen är inte lika effektiv som doppning eftersom det inte går att säkerställa att alla ytor på avtrycket behandlas tillräckligt med desinfektionsmedel. Vid sprejning finns det risk för inhalering av kemikaliepartiklar från sprejmedlet vilket kan ha negativa hälsoeffekter(6).

(6)

6

På marknaden finns det många olika typer av desinfektionsmedel som används för att kunna doppa sina avtryck i, så som klorinlösningar, aldehydlösningar, jodlösningar och fenoler. Alla har samma grundfunktion; att döda bakterier för att undvika spridning av

infektionssjukdomar. Varje producent har sina egna ingredienser och olika koncentrationer av dem. Det är viktigt att följa fabrikantens anvisningar vid desinfektionsproceduren (hänsyn till rekommenderad doppningstid) för att få en lyckad desinfektion med minst påverkan på avtryckets dimensionsstabilitet. Det finns olika studier om alginats dimensionsstabilitet vid desinfektion. En litteraturgenomgång av E. Kotsiomiti, om avtrycksmaterial som utsatt för kemisk desinfektion, visade resultatet på att alginats exponeringstid i desinfektionsmedel ska hållas inom en begränsad tid(7). En annan studie av Abour MA visade att det inte fanns någon skillnad i dimensionsstabilitet mellan kontrollgrupp utan behandling och desinficerade

provkroppar som exponerats i desinfektionsmedel under 30 minuter(8).

Med bakgrund av detta är syftet med studien att undersöka om det finns skillnader mellan alginatmaterialets dimensionsförändringar beroende på typen av desinfektionsmedel som används och exponeringstiderna. När ett avtryck från en patient ej återges korrekt i sina dimensioner kan det innebära att man måste göra om protetik, detta vill man undvika då det är tidskrävande och kostsamt samt kan skapa irritation hos patienten. Med denna studie kan förhoppningsvis ge en indikation och referens till det kliniska arbetet.

Hypotes 1: Det finns inga skillnader oavsett vilket desinfektionsmedel som används. Hypotes 2: Det finns inga skillnader oavsett hur lång tid alginatavtryck exponeras i desinfektionsmedlet.

(7)

7

Material och metod

Material

Alginatmaterial: Blueprint Cremix (irreversibel hydrokollid) Desinfektionsmedel: Dax Extra, Zeta 7 Spray och Ozono.

Konstruktion av modell

En cylinderformad modellE tillverkades av mässing (se figur 1) för att mäta linjär

dimensionsförändring på avtrycken. På en underdel gjordes en perforerad cirkelformad upphöjning (se underdelen av figur 1). Perforeringarna används till att fästa provkroppen emot underlaget. På denna upphöjning placerades ett cylinderformat rör (se mittendelen av figur 1) i vilken alginat applicerades. Cylinderns innerdiameter omslöt upphöjningen så att den blev tätslutande.

Figur 1, Konstruktionsutformning

För att kunna mäta och jämföra provkropparna frästes 2 mätlinjer (Mätlinje A och Mätlinje B) på stansen som pressades emot alginatet inuti cylindern. Skarven mellan den tunnare och tjockare delen användes som den tredje mätlinjen (Mätlinje C). På så sätt erhåller 3 mätlinjer på provkropparna (figur 2a och figur 2b).

(8)

8

Tabell 1 - Mätlinjerna på den tillverkade stansen hade följande definitioner och längder:

Mätlinje Beskrivning Mått i μm

Mätlinje A Längden mellan punkt a och b på den tjockare delen av stansen i μm

9592

Mätlinje B Längden mellan punkt b och c på den tunnare delen av stansen i μm

9365

Mätlinje C Längden mellan punkt d och e vilket är skarven mellan den tjockare och tunnare delen i μm

19333

Figur 2a, Stans uppifrån

(9)

9

Avtryckstagning och tillverkning av provkropp 1.

Förbehandling av konstruktionsdelarna (cylinder, underlag och stans). För att simulera munnens miljö inför varje avtryckstagning, förvärmdes alla konstruktionsdelarna i ett

värmeskåpF, till en önskad temperatur på 35°C (+- 1°C).

2. Cylindern monterades på underlaget med den perforerade upphöjningen.

3. IsoleringsvätskaGapplicerades med en mjuk porslinsuppläggningspenselH på cylinderns

insida samt på stansen. På så vis kan alginat lätt avlägsnas från cylindern och stansen. 4. Underlaget stabiliserades på arbetsbänken.

5. Alginatpulver och vatten (med temperaturen 21°C) tillblandades i en vakuumblandareI

med v/p tal i enlighet med fabrikantens anvisningar.

6. För att kunna standardisera provkropparna fylldes alginatblandningen i cylindern upp

till kanten med hjälp av en spatelJ. Därefter skrapades cylinderns kant så att den blev

(10)

10

Figur 3 - Alginat applicerat i cylinder

7. Sedan applicerades stansen med ett jämt fördelat tryck på 10kg. Detta tryck på 10kg

skapades genom att lägga två stycken metallplattorK med respektive vikt om 5 kg

ovanpå stansen (figur 4).

Figur 4 - Tyngder placerade på stans under stelningsprocessen

8. När stelningstiden uppnåtts för alginat (2.5 minuter) avlägsnades metallplattorna, stansen samt den omslutande cylindern.

9. En provkropp har skapats med följande form (figur 5) och provkroppen är fäst på det perforerade underlaget.

(11)

11

Figur 5 - Provkropp på perforerat underlag

Provkroppsdoppning i desinfektionsmedel och mätning

Tre typer av desinfektionsmedel testades och olika doppningstider valdes beroende på tillverkarens instruktioner:

A. Zeta 7 Solution har en rekommenderad doppningstid om 10 min, där jämfördes halva doppningstiden (5 minuter) respektive den dubbla doppningstiden (20 minuter).

B. För DAX Extra rekommenderades maximalt 60 sekunders doppningstid, därav jämfördes den halva rekommenderade doppningstiden om (30 sekunder) respektive den dubbla max tiden doppningstiden (2 minuter).

C. Ozono desinfektionsmetoden blandar ozongas med vatten. Den maximala tiden som Ozono kan användas för desinficering är 15 minuter då ozongasen därefter har avdunstat från vattnet. Som jämförande doppningstider för Ozono utöver den maximala tiden valdes 50% av den maximala tiden (7 minuter och 30 sekunder) samt 25% av den maximala tiden (3 minuter och 45 sekunder).

(12)

12

Tabell 2 - Fördelning av provkropparna per desinfektionsmedel och doppningstid.

Varje doppningsgrupp (A – I), enligt tabellen ovan, innehåller 5 stycken provkroppar. Varje enskild provkropp doppades enligt följande:

a. Provkroppen doppades tillsammans med det perforerade underlaget i ett badL med

desinfektionsmedlet (figur 6).

Figur 6 - Provkropp i desinfektionsmedel

När provkroppens doppningstid enligt tabellen ovan uppnåtts togs provkroppen upp och

sköljdes under rinnande vatten i 15 sekunder i 21℃ .

b. Samtliga mätlinjer (A – C) på provkroppen mättes i mikroskopM med en förstoring på

6.51x och en lågvinkelsljuskälla med hjälp av en mikroskopkameraN och mätdata

registrerades i en tabell. För att minimera risken för mätningsfel utfördes varje mätning av respektive mätlinje tre gånger i mikroskopet och ett medelvärde av dessa tre mätningar användes. På detta vis utfördes totalt 9 mätningar per provkropp. c. Efter varje tillverkad provkropp rengjordes mastermodellen och alla dess delar

noggrant med vatten och servettpapper.

d. Nästa provkropp kunde skapas enligt steg 1-9 varefter proceduren upprepades tills alla 5 provkropparna tillverkats i samma doppningsgrupp (i en följd efter varandra). En kontrollgrupp (J) om 5 stycken provkroppar tillverkades vilka inte utsattes för något desinfektionsmedel. Stegen b – e enligt ovan upprepades för varje provkropp tillhörande

(13)

13

kontrollgruppen. Efter tillverkning och sköljning, mättes mätlinjerna A – C på samma sätt på dessa 5 provkroppar i mikroskop och registrerade värdena i samma typ av resultattabell.

Statistisk metod

Med hjälp av datorprogrammet SPSS genomfördes en statistisk analys där mätvärdena

analyserades med one way Anova (α= 0.05). Doppningsgrupperna och tidsfaktorn jämfördes. Den beroende variabeln var dimensionsstabiliteten. För att utvärdera statistisk skillnad mellan grupperna användes Anova multiple comparisons (Tukey HSD).

(14)

14

Resultat

Medelvärde och standardavvikelse, för samtliga grupper och mätlinjer, sammanställdes. i tabell 3.

(15)

15

Tabell 3 - Medelvärden och standard avvikelser för samtliga doppningsgrupper och mätlinjer:

Med hjälp av ett Tukey HSD test kunde vidare analys utföras. Resultatet från denna analys visade signifikanta skillnader i dimensionsförändringar jämfört mot kontrollgruppen, dessa är indikerade med gul markering i tabell 4.

(16)

16

Tabell 4 - Jämförelse mellan kontrollgruppen mot övriga grupper:

Enligt tabell 4, visar det på signifikant skillnad mellan Zeta (alla exponeringstiderna - 5, 10 och 20 min) jämfört mot kontrollgruppen för alla tre mätlinjerna (A-C), där provkropparna som exponerats i Zeta har kontraherat jämfört emot kontrollgruppen. Samtidigt visar gruppen Dax 2min också en signifikant skillnad i kontraktion gentemot kontrollgruppen för

mätlinjerna A och C.

En signifikant skillnad på dimensionsförändringar hos mätlinjerna A - C beroende på olika exponeringstider för samma desinfektionsmedel visas i tabell 5 (indikerat med gul

(17)

17

Tabell 5 - Jämförelse av exponeringstider inom samma doppningsgrupp

Tabellen utvisar det finns signifikant skillnad inom Zeta (5 min jämfört mot 20 min) hos mätlinjerna A och B, där de provkroppar som exponerats i grupp Zeta 20 min har kontraherat mer jämfört med grupp Zeta 5 min.

(18)

18

Diskussion

Som alginatmaterial valdes en irreversibel hydrokolloid Blueprint CremixA. Anledningen till

att detta alginat valdes beror på att det är vanligt förekommande hos kliniker och används i

vår undervisning. Dax extraB, Zeta 7 solutionCoch OzonoD valdes som desinfektionsmedel för

att undersöka och jämföra olika doppningstider och desinfektionsmedel. Motivet för valet av

dessa desinfektionsmedel är att, Dax extraB används dagligen på fakultetens klinik för

desinfektion av alginatavtryck. Zeta 7 solutionC är alginatfabrikantens rekommendation.

OzonoD är en ny metod som är mer miljövänlig och innehåller inga kemikalier där blandas

ozon gas ihop med vatten.

Enligt resultaten i studien kan nollhypoteserna förkastas. Det finns skillnad på desinfektionsmedel som används och hur lång tid alginatavtryck exponeras i desinfektionsmedlet.

Att behålla alginatavtryckens dimensionstabilitet är ett gemensamt mål för kliniker och laboratorier. Utifrån litteraturen vet vi att alginatavtrycken ska hållas fuktiga inom en begränsad tid om dem inte slås ut i gips direkt(9). Vid desinfektion ska fabrikantens rekommendationer och anvisningar följas för att erhålla optimala dimensioner. Enligt

America Dental Association.(ADA), är en acceptabel dimensionsförändring efter desinfektion angiven till 2%. I boken Dental materials; clinical applications for dental assistants and dental hygienists som skrivit av Carol Dixon Hatrick, W. Stephan Eakle WFB (3)går det att läsa att alginat kan exponeras i desinfektion under 10-30 minuter utan att påverka sin

dimensionsstabilitet.

Utifrån de utförda testerna kan vi se skillnad mellan de olika doppningsgruppernas

exponeringstider och använt desinfektionsmedel. Detta beror förmodligen på att de tider som alginat exponerades i desinfektionsmedel har gått över dem rekommenderade tiderna. De provkroppar som exponerats i Dax under 2 minuter har en signifikant skillnad gentemot provkropparna i kontrollgruppen för mätlinjerna A och C, men inte för mätlinje B. Detta visar att 2 minuter är en för lång exponeringstid. Doppningstiden ska begränsas till inom 1 minut enligt tillverkarens rekommendation. Anledningen till att mätlinje B inte uppvisar en signifikant skillnad kan bero på att mätlinje B tillhör den tunnare, det vill säga den längre delen av provkroppen. Detta kan förmodligen bero på provkroppens mindre underliggande volym för mätlinje B som visar mindre dimensionförändring jämfört med de andra

mätlinjerna.

Gällande exponeringstiderna för Zeta 7 (5, 10 och 20 min) uppvisades en signifikant skillnad jämfört mot kontrollgruppen för alla tre mätlinjerna (A-C).

På grund av begränsad tillgång av Zeta 7 ersattes vätskan med Zeta 7 spray. Vi valde att använda oss utav doppning istället för sprayning för att kunna exponera alginaten i vätska under en viss tid. Det hade varit svårt att åstadkomma med sprayning. Då Zeta 7 spray användes för doppning istället för sprayning kan detta vara en eventuell felkälla. Denna sprayvätska har även en annan sammansättning och koncentration vilken kan ge upphov till felkällor. Vid ytterligare jämförelse inom Zeta gruppen (5 min jämfört mot 20 min) finns en signifikant skillnad på mätlinjerna A och B, men inte C. Detta kan bero på att mätlinje A finns på den tjockare delen av provkroppen och mätlinje B finns på den tunnare delen av

(19)

19

provkroppen och är inte lika stabil jämfört med mätlinje C (vilken återfinns i skarven mellan den tjockare och tunnare delen av provkroppen). Mätlinje A och B har en teoretisk längd som motsvarar radien av provkroppen medan mätlinje C motsvarar provkroppens diameter vilken är mer stabil.

Doppningstiderna som använts utgick från tillverkarens rekommenderade exponeringstid, samt den dubbla tiden och halva tiden. Metoden där ozongas används tillsammans med avhärdat vatten tillämpades en annan infallsvinkel eftersom gasen avdunstar från vattnet efter en viss tid och därmed inte ger någon desinfektionsfunktion. Studien baserades kring den maximala verkningstiden som ozon ger en desinfektionseffekt (15 minuter), och som jämförelse valdes halva tiden (7.5 minuter) samt en minimal exponering om 25% av den samma (det vill säga 3 minuter och 45 sekunder). En vidare studie kring ozonets

desinfektionseffekt vid så låg exponering som endast 3 minuter och 45 sekunder hade kunnat vara intressant att jämföra emot den rekommenderade exponeringstiden.

Det finns visa faktorer som kan vägas in och påverka studiens kvalitet respektive resultat, såsom hantering och noggrannhet vid utförandet av testerna. För att standardisera utförandet av samtliga provkroppar och avtryck tillverkades en konstruktionsmodell i mässing och under avtrycktagning mättes alginatpulver och vätska (vatten) noggrant (med hjälp av volym mått för vätska och av fabrikant anvisad sked för pulver) innan blandning. Det kan ha uppstått fel vid uppmätning av vattnet då mindre skillnader i volymen kan ha uppstått på grund av ytspänningar. Vätskans temperatur 21 grader kontrollerades innan den blandades med alginatpulvret i vakuumblandaren. Små skillnader i temperaturen kan ha påverkat

stelningsförloppet även om en studie av Cohen BI et al visar att vattnets temperatur inte har någon påverkan på alginatets formstabilitet.

En annan faktor som skulle kunna påverka alginatets stelningstid, de mekaniska och kemiska egenskaperna är vattnets mineralinnehåll och hårdhet. I denna studie är det avhärdade vattnets exakta egenskaper okända och skulle kunna utredas vidare. Olika alginattillverkare använder olika komponenter i sina produkter vilket i sin tur kan påverka dimensionsstabilitet. Om en annan tillverkares material hade möjligen ett annat resultat uppnåtts.

Valet av antalet provkroppar i varje doppningsgrupp (5 stycken) är baserat på två huvud referenser(10)(1) där en liknande frågeställning testats och man har utgått ifrån 5 stycken provkroppar per grupp.

Vid avtryckstagning hos en patient används patientens saliv som ett naturligt isoleringsmedel mellan alginat och tandytan vilket gör det enklare att avlägsna avtrycket. Detta har simulerats

genom att applicera en tunn hinna av isoleringsmedelG i cylindern och på stansen. Detta

isoleringsmedel skulle kunna påverka alginatet under stelningsförloppet då det kan påverka alginatets V/P tal.

Vid avtryckstagning fylldes alginatmassan upp till toppen av cylindern innan stansen applicerades, den faktiska volymen som fyllts i cylindern kan skilja sig åt mellan provkropparna och kan vara en felkälla.

(20)

20

Stelningstiden under framställning av provkropparna följdes alginattillverkarens rekommenderade 2,5 minuter innan stans och omslutande cylinder avlägsnades. Då

avlägsnandet av cylinder och stans utfördes manuellt, kunde inte stelningstiden samt tiden för att avlägsna cylinders och stans mätas exakt. Detta skulle kunna ge upphov till felkällor i produktionen av provkropparna.

Under stelningstiden stod modellen med alginat i rumstemperatur med tryck på stansen, detta skiljer sig från en klinisk miljö där stelning sker i en temperatur av ca 37C. Vi använde oss inte utav ett värmeskåp vid detta tillfälle då det hade tagit för lång tid att förflytta

provkroppen från värmeskåpet till mikroskopet då dessa befann sig i olika rum.

Tillverkning och mätning av provkroppar inom samma doppningsgrupp utfördes vid samma tillfälle, tillverkning och mätning av olika doppningsgrupper fördelades över flera olika tillfällen, distribuerat över flera veckor, på grund av tillgänglighet av utrustning.

För att kunna minimera mätningsfel, har varje mätning utförts 3 gånger i mikroskop, därefter beräknades ett medelvärde för varje mätning vilka sedan har använts i den statistiska

analysen.

För att begränsa frågeställningen var denna studie enbart inriktad på hur alginat

dimensionsförändras vid doppning i olika desinfektionsvätskor utan att ta hänsyn till någon sprejningsmetod.

Ingen etisk prövning har gjorts i studien då inga människor eller djur har använts för någonting i samband med undersökningarna.

Syftet med denna studie var att undersöka frågeställningen om hur alginatavtrycks

dimensionstabilitet påverkas efter exponeringar i olika desinfektionsmedel samt jämföra tiden som exponeringen skedde i respektive desinfektionsmedel.. Någon undersökning av

desinfektionsmedlens funktioner och effektivitet att eliminera bakterier har inte gjorts. Som en vidare studie skulle detta kunna utvärderas.

Det finns olika typer av desinfektionsmedel som skulle kunna gå att studera och utvärdera vidare, till exempel olika koncentrationer och på vilket sätt det påverkar alginat.

Resultatet i föreliggande studie visar på en dimensionsinstabilitet beroende på var mätlinjerna är placerade på provkroppen, det vill säga hur tjock provkroppen är vid mätlinjen. Det skulle kunna vara intressant att undersöka hur provkroppens tjocklek kan påverka alginats

(21)

21

Slutsats

Inom ramen för denna studies begränsningar kan följande slutsatser dras:

• Resultaten visar att desinfektionsmedel (grupp Zeta 7 och grupp Dax 2 min) och olika exponeringstider påverkar alginatens dimensionsstabiliteten signifikant eftersom det sker en större krympning av alginaten.

• Zeta 7 och Dax 2 min påverkar alginatens dimension stabilitet mer i jämförelse med andra desinfektionsmedel.

• Enligt denna studie kan ozono användas för kliniskt desinfektion utifrån en dimensions stabilitets perspektiv.

(22)

22

Materiallista

Tabell 6 - Materiallista

ID Material/ Produkt / Maskin / Utrustning

Tillverkare LOT / Modell /

Serie Nr

A Blueprint Cremix Dentsply DeTrey,

GmbH

LOT 1804291609

B Dax extra CCS Hygien A/S LOT SE10058546

C Zeta 7 solution / spray Zhermack LOT 306581

D Ozono mix1 Envira O3 AB Serie Nr

OZ031209084

E Master model Serviceenheten,

Odontologiska

fakulteten, Malmö

Universitet, Sverige

F Värmeskåp Memmert Nr 29358

G Isoleringsvätska Dentanrum Germany LOT 456609A

H Mjuk porslins uppläggningspensel NOVA Synthetics Storlek 8 4017505

117511 (5570)

I Vakuum blandare Hauschild Dental AM501

J Spatel Larident TD0337MIX

K Metallplatta/vikt Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet, Sverige 500g L Desinfektionsbehållare / bad (cylinderformad behållare)

M Mikroskop Wild Heerbrugg AG,

Schweiz

MZ6

N Mikroskopkamera Leica, Heerbrugg

AG, Schweiz

Leica DFC420 med

mjukvara Leica

Application Suite v.3.7.0

(23)

23

Referenser

1. Muzaffar D, Braden M, Parker S, Patel MP. The effect of disinfecting solutions on the

dimensional stability of dental alginate impression materials. Dent Mater [Internet]. 2012 [cited 2018 Nov 25];28:749–55. Available from: www.sciencedirect.com

2. Marcia A MD. Clinical Aspects of Dental Materials: theory, Practice, and Cases. 5th

ed. Wolters Kluwer Health; 2018. 119 p.

3. Carol Dixon Hatrick, W. Stephan Eakle WFB. Dental materials; clinical applications

for dental assistants and dental hygienists. 2003: 202 p.

4. Anne Peutzfeldt, Erik Asmussen ECM. Aftryks- og Modelmaterialer. Köpenhamn.

2003. 6 p.

5. Nandini VV, Venkatesh KV, Nair KC. Alginate impressions: A practical perspective. J

Conserv Dent [Internet]. 2008 Jan [cited 2019 Jan 16];11(1):37–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142882

6. Taylor RL, Wright PS, Maryan C. Disinfection procedures: their effect on the

dimensional accuracy and surface quality of irreversible hydrocolloid impression materials and gypsum casts [Internet]. [cited 2019 Jan 16]. Available from: www.elsevier.com/locate/dental

7. KOTSIOMITI E, TZIALLA A, HATJIVASILIOU K. Accuracy and stability of

impression materials subjected to chemical disinfection – a literature review. J Oral Rehabil [Internet]. 2008 Apr 1 [cited 2018 Dec 9];35(4):291–9. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2842.2007.01771.x

8. Abour MA, O’Neilly PJ, Setchell DJ, Pearson GJ. Physical properties of casts prepared

from disinfected alginate. Eur J Prosthodont Restor Dent [Internet]. 1996 Jun [cited

2019 Feb 19];4(2):87–91. Available from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9181899

9. Nassar U, Aziz T, Flores-Mir C. The Journal of Prosthetic Dentistry Clinical

Implications Dimensional stability of irreversible hydrocolloid impression materials as a function of pouring time: A systematic review [Internet]. Vol. 106, The Journal of Prosthetic Dentistry. 2011 [cited 2019 Jan 16]. Available from: https://ac-els-cdn-

com.proxy.mau.se/S002239131160108X/1-s2.0-S002239131160108X-

main.pdf?_tid=aabe173d-620f-4f95-b7e6-ec039e3ec8d3&acdnat=1547641866_5bcd5275b2124f905b2a91a782ac624a

10. Danish Muzaffar. Dimensional changes in alginate impression during immersion in a disinfectant solution [Internet]. [cited 2018 Nov 24]. Available from: http://www.jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=2922

(24)

24

Slutord

Författarna vill ge ett stort tack för medverkan och stöd till följande:

Zdravko Bahat, universitetsadjunkt, för handledning och värdefull korrekturläsning. Evaggelia Papia, universitetslektor, för gott stöd och uppmuntran.

Jens Andeberg, tandtekniker, för lån av Ozono desinfektionsgenerator. Lela Carlsson, tandsköterska, för gott stöd.

Verkstaden, Odontologiska fakulteten Malmö Universitet, för tillverkning av konstruktionen. Till familj för korrekturläsning, oerhört mycket stöd och uppmuntran.

Figure

Tabell 1 - Mätlinjerna på den tillverkade stansen hade följande definitioner och längder:

Tabell 1 -

Mätlinjerna på den tillverkade stansen hade följande definitioner och längder: p.8
Figur 3 - Alginat applicerat i cylinder

Figur 3 -

Alginat applicerat i cylinder p.10
Figur 5 - Provkropp på perforerat underlag

Figur 5 -

Provkropp på perforerat underlag p.11
Tabell 2 - Fördelning av provkropparna per desinfektionsmedel och doppningstid.

Tabell 2 -

Fördelning av provkropparna per desinfektionsmedel och doppningstid. p.12
Figur 6 - Provkropp i desinfektionsmedel

Figur 6 -

Provkropp i desinfektionsmedel p.12
Tabell 3 - Medelvärden och standard avvikelser för samtliga doppningsgrupper och mätlinjer:

Tabell 3 -

Medelvärden och standard avvikelser för samtliga doppningsgrupper och mätlinjer: p.15
Tabell 4 - Jämförelse mellan kontrollgruppen mot övriga grupper:

Tabell 4 -

Jämförelse mellan kontrollgruppen mot övriga grupper: p.16
Tabell 5 - Jämförelse av exponeringstider inom samma doppningsgrupp

Tabell 5 -

Jämförelse av exponeringstider inom samma doppningsgrupp p.17
Tabell 6 - Materiallista

Tabell 6 -

Materiallista p.22

References

Related subjects :