Slokkeanlegg i kombinasjon med tidlig deteksjon i korridor

29 

Full text

(1)

RISE Fire Research

RISE-rapport A17 20282:1

Rapport

Slokkeanlegg i kombinasjon med

tidlig deteksjon i korridor

Forfatter:

Kristian Hox

(2)

Slokkeanlegg i kombinasjon med tidlig

deteksjon i korridor

VERSJON 1 DATO 2017-08-25 FORFATTER Kristian Hox OPPDRAGSGIVER Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSGIVERS REF. Runar Berget PROSJEKTNR. 20282 ANTALLSIDER OG VEDLEGG: 27 inkludert vedlegg SAMMENDRAG

Det er utviklet en testprotokoll basert på CEN/TS 14972:2011 og gjennomført en testserie for å teste detektorsystemer og forvarselsslokkeanlegg for bruk i korridorer som benyttes til opphenging av klær på skoler . Det er testet tre ulike detektorsystemer som har vist seg å fungere godt med de riktige innstillingene, men det er stor variasjon på deteksjonstid når innstillingene endres. Av slokkesystemene tilfredsstiller

vanntåkesystemet fra Prevent Systems med Prev3exp-dyser og sprinkleranlegget fra Tyco med veggdyser av typen TY1334 kriteriene i testprotokollen.

Det er også gjennomført en fribranntest som viser hvor viktig det er å gjennomføre tiltak for å detektere og kontrollere brann i rømningsveier da forholdene i korridoren raskt gjør det vanskelig å rømme.

UTARBEIDET AV Kristian Hox SIGNATUR KONTROLLERT AV Christian Sesseng SIGNATUR GODKJENT AV Christian Sesseng SIGNATUR RAPPORTNR. A17 20282:1 GRADERING Åpen

GRADERING DENNE SIDE Åpen

(3)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 2 av 27

Historikk

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE

(4)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 3 av 27

Innholdsfortegnelse

1

Innledning 5

2

Testprotokoll 5

Evaluering av brannfare 6 1.1 Evaluering av testrom 6 1.2

Ytelseskrav for systemene 7

1.3 Testprosedyren 8 1.4 2.1.1 Deteksjonstest 8 2.1.2 Tester av slokkesystem 9 2.1.3 Fribrann 10

Store forsøkshall ved RISE Fire Research 11

1.5 Detektorer 11 1.6 Slokkesystem 12 1.7 Instrumentering 13 1.8 2.1.4 Temperatur 13 2.1.5 Vanntrykk 13 2.1.6 Bilder og video 13

3

Resultater 14

4

Diskusjon 15

5

Konklusjon 15

Referanser 16

A

Test resultater Prevent Prev3exp

17

A.1

Test nr. 12 - VT1

17

A.2

Test nr. 13 – VT2

18

A.3

Test nr. 14 – VT3.1

19

A.4

Test nr. 15 – VT 4

20

B

Test resultater Tyco ULF AM24

21

B.1

Test nr. 18 – VT1

21

B.2

Test nr. 19 – VT2

22

B.3

Test nr. 22 – VT3.2

23

(5)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 4 av 27

C

Test resultater Tyco TY1334

25

C.1

Test nr. 23 – VT1

25

C.2

Test nr. 24 – VT2

26

D

Test resultater Fribrann

27

(6)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 5 av 27

1 Innledning

Undervisningsbygg Oslo KF (Undervisningsbygg) administrerer 790 bygg fordelt på 180 skoler og har et betydelig antall brannforløp i løpet av året der en stor andel starter i garderober og på toaletter. I forbindelse med endring av forskrift om brannforebygging § 11[1] ble det innført krav om at det skal være ubrennbare overflater i alle rømningsveier. I mange av byggene Undervisningsbygg administrerer brukes korridorene til oppbevaring av uteklær og gymtøy og liknende som kan være svært brennbare. På en del av skolene er det mulig å sette inn garderobeskap i korridorene, men på en del andre er ikke dette mulig pga. plassbegrensninger. Alternativet er å bruke undervisningsrom som garderobe og dermed minke elevkapasiteten på disse skolene.

RISE Fire Research (RISE) har derfor testet ut vannbaserte forvarselsslokkeanlegg kombinert med tidlig deteksjon som erstatning for ubrennbare overflater i korridorer.

2 Testprotokoll

Testprotokollen er basert på CEN/TS 14972:2011 Appendix B, Faste brannslokkesystemer –

Vanntåkesystemer – Dimensjonering og installering – Guidelines for developing

representative fire test procedures for water mist systems [2]. Prosedyren for å utvikle en ny

testprotokoll er vist i Figur 2-1 og vurderingene gjort for hvert punkt følger i påfølgende delkapitler.

(7)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 6 av 27

Figur 2-1 Figuren viser prosedyren på å utvikle en ny testprotokoll i henhold til CEN/TS 14972:2011 Appendix B [2].

Evaluering av brannfare

1.1

Brannfaren er antenning av klær og bagger med for eksempel gymtøy. Testen bør bestå av antenning av materialer som simulerer klær og som gjør at testene både kan repeteres med liknende brannforløp hver gang og kunne reproduseres ved en senere anledning.

Evaluering av testrom

1.2

Testrommet bestod av en lukket korridor som var 30 m lang, 3,5 m bred, og 2,7 m høy kledd i ubrennbare materialer, etter innspill fra Undervisningsbygg. Dette representerte maksimal lengde, bredde og høyde på de korridorene der installasjon av slokkeanlegg er aktuelt. På veggene ble det montert langsgående knaggrekke med hylle over 1,65 m over gulvet. En skisse av korridoren er vist i Figur 2-2.

(8)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 7 av 27

Figur 2-2 Figuren viseren skisse av testkorridoren.

Ytelseskrav for systemene

1.3

Tidlig deteksjon og slokkeanlegg er i dette tilfellet et kompenserende tiltak for ubrennbare overflater. Vi legger derfor følgende kriterier til grunn.

 Slokkesystemet må stoppe temperaturutviklingen og spredningen av brann umiddelbart, inkludert ved testing av forsinket deteksjon.

 Deteksjon og velfungerende slokkesystem må gjøre at rømning gjennom korridoren er mulig til enhver tid.

 Ved testing med blokkert dyse må slokkeanlegget kontrollere temperaturen og muliggjøre rømning unntatt ved antennelsespunktet.

Dette fører til følgende kriterier når det kommer til skade og temperaturer:

 Vanntåketest 1, 2 og 3 (VT1, VT2 og VT3): Maksimal temperatur på 60 °C i korridoren 30 sekunder etter slokkeanlegget er aktivert og maksimal skade på 5/7 av klærne og 10 % skade på madrassene basert på brannskaden som oppstår i løpet av

(9)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 8 av 27

 Vanntåketest 4 (VT4): Maksimal temperatur på 60 °C i korridoren 30 sekunder etter slokkeanlegget er aktivert (termoelementet i midten av korridorlenden der brannen starter utelatt) og ingen kriterier på skade.

Testprosedyren

1.4

2.1.1 Deteksjonstest

Målet for deteksjonstestene er å finne typisk deteksjonstid for hver enkelt detektor i korridoren og optimalisere tiden med å justere på detektorfølsomheten. Testen tar utgangspunkt i allerede typegodkjente detektorer.

Test D1 Deteksjon

Antennelse midt i korridoren og detektorene monteres slik at antennelsen er midt mellom 2 detektorer. Alle deteksjonssystemene monteres i henhold til monteringsanvisningen for hvert enkelt system. Brannen får utvikle seg til alle detektorer i korridoren er løst ut og brannen blir deretter slokket manuelt. Et bilde av brannen i korridoren er vist i Figur 2-3.

Figur 2-3 Bildet viser brannen som ble antent midt i korridoren og detektorene som ble montert i taket.

(10)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 9 av 27

2.1.2 Tester av slokkesystem

Forbrenningstiden ble bestemt basert på resultatene fra deteksjonstestene der den gjennomsnittlige tiden til to detektorer var utløst ble satt som forbrenningstid til vanntåketestene. Testene ble gjennomført med maksimal avstand mellom dysene og minimum vanntrykk på dysene. Ut i fra kravene fra oppdragsgiver ble vanntrykket satt til 4 bar ved inntaket til slokkesystemet i alle testene. Slokkesystemet ble montert slik at det var en dyse midt i lengderetningen på korridoren og alle testene ble gjennomført i tørr korridor med nytt brensel (tøy). Det ble målt temperaturer ved antennelsesstedet i selve klærne og i en rekke midt i taket i korridorens lengderetning. Det var ett termoelement montert midt i korridoren og videre 5 meter mellomrom mellom hvert termoelement i hver retning. I tillegg ble vanntrykket målt ved dysen lengst fra inntaket.

Brensel

Brenselet bestod av 2 madrassremser laget av polyeterskum dekket av et bomullstrekk som ble lagt oppå hverandre på hyllen. Madrassene tilfredsstilte kravene i CEN/TS 14972:2011 kapittel A.3.2.3 [2], [3]. I tillegg ble det hengt 7 tøystykker bestående av 1 m × 1,4 m Quiltfôr

natur 121 g/m2 og 1 m × 1,55 m Bomullslerret, ubleket 177 g/m2 på spiker fra midten av

langsiden på tøystykket med 0,5 m mellomrom. Et bilde av oppsettet er vist i Figur 2-4. Brannen ble startet ved å antenne det midterste klesplagget i alle testene.

Figur 2-4 Figuren viser et bilde av brenselet brukt i testene (test scenario VT2). Test VT1 Under en dyse

Antennelse midt i korridoren under én dyse. Brannen får brenne i 30 sekunder før

slokkeanlegg aktiveres. Brannen slokkes manuelt etter ti minutter vannpåføring før skade på madrassene (volumprosent) og klesplaggene (alt som ikke er fullstendig uskadd teller som 100 % skade) blir evaluert.

(11)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 10 av 27

Test VT2 Mellom to dyser

Brensel og antennelse forskjøvet en halv dyseavstand slik at brannkilden er mellom to dyser. Brannen får brenne i 30 sekunder før slokkeanlegg aktiveres. Brannen slokkes manuelt etter ti minutter vannpåføring før skade på madrassene (volumprosent) og klesplaggene (alt som ikke er fullstendig uskadd teller som 100 % skade) blir evaluert.

Test VT3 Repetisjon med forlenget forbrenningstid

Det verste tilfellet av VT1(test VT3.1) og VT2(test VT 3.2) når det gjelder skade testes med forlenget forbrenningstid. Brannen får brenne i 60 sekunder før slokkeanlegg aktiveres. Brannen slokkes manuelt etter ti minutter vannpåføring før skade på madrassene

(volumprosent) og klesplaggene (alt som ikke er fullstendig uskadd teller som 100 % skade) blir evaluert.

Test VT4 Blokkert dyse

Testoppsettet er som VT1: med antennelsen under én dyse. Denne dysen skal imidlertid blokkeres slik at det i praksis testes mellom 2 dyser med dobbel dyseavstand. Brannen får brenne i 30 sekunder før slokkeanlegg aktiveres. Brannen slokkes manuelt etter ti minutter vannpåføring før skade på madrassene (volumprosent) og klesplaggene (alt som ikke er fullstendig uskadd teller som 100 % skade) blir evaluert.

2.1.3 Fribrann

Det ble gjennomført en fribrenningstest i henhold til CEN/TS 14972:2011. Denne ble gjennomført med seksten plagg langs veggen og fire madrasser oppå hyllen. I tillegg var det hengt opp plagg på motstående vegg i korridoren for å se om brannen spredte seg over korridoren.

(12)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 11 av 27

Store forsøkshall ved RISE Fire Research

1.5

Testene ble gjennomført inni store forsøkshall ved RISE, Trondheim. Hallen er utstyrt med et ventilasjonssystem med tilluft gjennom kanaler i gulvet og utlufting gjennom vifter i taket. Testene ble gjennomført med ventilasjonssystemet avstengt. En skjematisk oversikt over hallen er presentert i Figur 2-5.

Figur 2-5 Oversikt over dimensjoner og ventilasjon for store forsøkshall ved RISE i Trondheim.

Detektorer

1.6

Det ble gjennomført sju detektortester med røyk- og flammedetektorer fra tre ulike

leverandører. I de fem første testene ble det brukt ulike innstillinger og detektorer, mens test 6 og 7 var repetisjoner av den beste detektoren fra hver leverandør. Flammedetektorer ble kun brukt i test 6 og 7. En oversikt over de ulike detektorene som ble testet er vist i Tabell 2.1.

(13)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 12 av 27

Tabell 2.1 Tabellen viser oversikt over hvilke detektorer som ble testet i detektortestene. I hver test ble det testet en røykdetektor fra hver av de tre leverandørene. I tillegg ble det brukt flammedetektor fra hver av leverandørene i test 6 og 7.

Test nr.  Produsent  Serie  Type  Kat.   Parameter 

1 Honeywell IQ8 O Optisk Default

Autronica Autroprime BH200 Optisk Kontor

Schneider Intelia EDI 20 Optisk L3

2 Honeywell IQ8 O Optisk Default

Autronica Autroprime BH200 Optisk Datarom

Schneider Intelia EDI 20 Optisk L1

3 Honeywell IQ8 O2T Multi Default

Autronica Autroprime BH220 Multi Kontor/røyk

Schneider Intelia EDI 30 Multi L3

4 Honeywell IQ8 O2T Multi Clean rom

Autronica Autroprime BH220 Multi Datarom/røyk

Schneider Intelia EDI 30 Multi L1

5 Honeywell IQ8 OTBlue Høysensitiv Default

Autronica Autroprime BH500S Høysensitiv Default

Schneider System 200 LZR1 Høysensitiv Default

6 - 7 Honeywell Best Best Best Best

Honeywell Konv. CFD 601F- Flamme Default

Autronica Best Best Best Best

Autronica Autroprime Autroflame Flamme Class 2

Schneider Best Best Best Best

Schneider Intelia EDF UV Flamme Default

Detektorsystemene ble utvalgt, levert og montert av installatører valgt av oppdragsgiver til testene. RISE har ingen kjennskap om egenskapene til de testede produktene representerer produktenes gjennomsnittlige egenskaper. Detektorene ble også brukt under pretestene til slokketestene for å bekrefte den typiske tiden for detektering av brann i korridoren.

Slokkesystem

1.7

Det ble gjennomført fire pretester for å evaluere testprotokollens egnethet og for å kunne utføre eventuelle justeringer (test nr. 8-11) før det ble gjennomført tretten tester med tre ulike slokkesystemer fra to ulike leverandører. Alle systemene ble testet med 4 bars vanntrykk på inntaket og samme røropplegg i taket ble brukt i alle testene. En oversikt over

(14)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 13 av 27

Tabell 2.2 Oversikt over hvilke dysetyper som ble testet ut fra de to leverandørene.

Test nr. Leverandør Dysenavn Avstand mellom dysene

K-faktor Type

12-15 Prevent systems Prev3exp 4,32 m 14 l/min/bar1/2 Vanntåke

16-22 Tyco ULF AM24 4,32 m 9,2 l/min/bar1/2 Vanntåke

23-24 Tyco TY1334 4,32 m 60,5 l/min/bar1/2 Sprinkler

veggdyse

TY1334 er en veggmontert sprinklerdyse og for denne ble to sentrale dysene montert på veggen, mens de resterende dysene ble montert horisontalt i korridoren for å simulere reelt vanntrykk. Dysene ble montert fra taket.

Instrumentering

1.8

All instrumentering ble logget med RISEs loggesystem med en frekvens på 1 Hz.

2.1.4 Temperatur

For å måle gasstemperatur ble det benyttet kapslete termoelement av type K med diameter 1,5 mm. Det ble målt gasstemperatur ved antennelsespunktet og langsgående midt i taket med 5 meters mellomrom og et termoelement plassert midt i korridoren oppunder taket.

2.1.5 Vanntrykk

Vanntrykket ble målt ved den siste dysen på rørstrekket med trykktransduser med ID nr. 1255.

2.1.6 Bilder og video

(15)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 14 av 27

3 Resultater

Resultatene er oppsummert i Tabell 3.1, Tabell 3.2 og Tabell 3.3. Grafer av temperatur- og vanntrykksmålinger er vist i vedlegg A, B, C og D. For detektortestene observeres det stor variasjon i deteksjonstid med samme detektor og ulike innstillinger, men alle tre systemene fungerer godt med optimale innstillinger. I slokketestene ble det testet tre forskjellige systemer der to av disse oppfylte kriteriene beskrevet i kapittel 1.3. For Tyco TY1334 ble det pga. tid ikke gjennomført test VT3 eller VT4.

Fribrannen viser høye temperaturer og raskt en atmosfære det vil være risikabelt å rømme igjennom. I de gjennomførte testene spredte brannen seg ikke på tvers av korridoren. I reelle korridorer kan brannlasten være enda høyere og det er ikke utenkelig at det da kan gå til overtenning.

Tabell 3.1 Tabellen viser oversikt over resultatene fra deteksjonstestene. Test

nr.

Dato Tid Tid

Honeywell første detektor Tid Honeywell andre detektor Tid Autronica første detektor Tid Autronica andre detektor Tid Schneider første detektor Tid Schneider andre detektor 1 2017-02-13 12:15 12 s 83 s 79 s - 22 s - 2 2017-02-13 12:30 19 s 35 s 27 s 48 s 23 s 41 s 3 2017-02-13 12:45 19 s 48 s 30 s 37 s 11 s 55 s 4 2017-02-13 13:15 11 s 22 s 21 s 38 s 20 s 48 s 5 2017-02-13 13:45 13 s 16 s 20 s 22 s 17 s 49 s

(16)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 15 av 27

Tabell 3.2 Tabellen viser oversikt over resultatene fra testene av slokkeanlegg. Test

nr. Dato Tid Dysetype

Test scenario Gjennomsnittlig vanntrykk siste dyse på rørstrekket Totalt forbruk fra sju dyser i korridor1 Maksimal temperatur Skade madrasser Skade klær

12 2017-02-17 11:00 Prev3exp VT1 2,6 bar 25,4 l/min 22,8 °C 5 % 3/7

13 2017-02-17 13:00 Prev3exp VT2 2,5 bar 25,4 l/min 11,9 °C 0 % 3/7

14 2017-02-20 14:00 Prev3exp VT3.1 2,5 bar 25,4 l/min 17,9 °C 8 % 5/7

15 2017-02-21 09:00 Prev3exp VT4 3,2 bar 25,4 l/min 19,2 °C2 (251,1 °C) 98 % 5/7

18 2017-02-22 09:45 ULF AM24 VT1 2,9 bar 17,1 l/min 100,5 °C 25 % 3/7

19 2017-02-22 11:15 ULF AM24 VT2 3,0 bar 17,1 l/min 107,9 °C 60 % 4/7

21 2017-02-22 13:45 ULF AM24 VT4 3,4 bar 17,1 l/min 77,7 °C2 (218,7 °C) 50 % 4/7

22 2017-02-23 13:30 ULF AM24 VT3.2 2,8 bar 17,1 l/min 88,0 °C 88 % 4/7

23 2017-02-24 13:30 TY1334 VT1 0,3 bar 88,7 l/min 53,7 °C 5 % 5/7

24 2017-02-24 14:15 TY1334 VT2 0,3 bar 88,7 l/min 15,0 °C 0 % 2/7

Tabell 3.3 Resultat fra fribrannen.

Test nr. Dato Tid Maksimal temperatur Skade madrasser Skade klær

25 2017-02-24 15:00 144,5 °C (276,6 °C) 70% 9/16

4 Diskusjon

5 Konklusjon

Testserien viser at testprotokollen utviklet basert på CEN/TS 14972:2011 fungerer godt for både å optimalisere innstillinger på detektorsystemer og for å teste slokkesystemer.

Vanntåkesystemet fra Prevent Systems med Prev3exp-dyser og sprinkleranlegget fra Tyco med veggdyser TY1334 tilfredsstiller kriteriene. Testene viser hvor viktig det er å stille inn detektorene riktig for å detektere branntilløp på et tidlig tidspunkt.

1 Beregnet fra k-faktor og vanntrykk.

(17)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 16 av 27

Fribrannstesten som er gjennomført viser hvor viktig det er å gjennomføre tiltak for å detektere og kontrollere brannen i rømningsveier da forholdene i korridoren raskt gjør det vanskelig å rømme.

Referanser

[1] Justis- og beredskapsdeparementet, Forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om

brannforebygging. 2015.

[2] «CEN/TS 14972:2011. Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation». 2011.

[3] «ISO 5660-1:2002 Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method).» ISO Copyright office,

(18)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 17 av 27

A Test resultater Prevent Prev3exp

A.1

Test nr. 12 - VT1

0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tem p eratur [ °C] Tid [min] TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Start slokkesystem 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trykk [ba r] Tid [min]

(19)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 18 av 27

A.2

Test nr. 13 – VT2

0

10

20

30

40

50

60

0

3

6

9

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(20)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 19 av 27

A.3

Test nr. 14 – VT3.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(21)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 20 av 27

A.4

Test nr. 15 – VT 4

0

50

100

150

200

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pressure [bar]

Time [min]

(22)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 21 av 27

B Test resultater Tyco ULF AM24

B.1

Test nr. 18 – VT1

0

20

40

60

80

100

120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(23)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 22 av 27

B.2

Test nr. 19 – VT2

0

20

40

60

80

100

120

140

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(24)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 23 av 27

B.3

Test nr. 22 – VT3.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(25)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 24 av 27

B.4

Test nr. 21 – VT4

0

50

100

150

200

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(26)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 25 av 27

C Test resultater Tyco TY1334

C.1

Test nr. 23 – VT1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Trykk [bar]

Tid [min]

(27)

RAPPORTNR. A17 20282:1 VERSJON 1 26 av 27

C.2

Test nr. 24 – VT2

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Temperature[°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

Start slokkesystem

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Trykk [bar]

Tid [min]

(28)

RAPPORTNR. A17 20282:1

VERSJON

1 27 av 27

D Test resultater Fribrann

D.1

Test nr. 25 – F1

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Temperatur [°C]

Tid [min]

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

(29)

RISE Fire Research AS

Postadresse: Telefon: E-post: Internett:

Postboks 4767 Sluppen, 7465 Trondheim 464 18 000

post@risefr.no www.risefr.no

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :