• No results found

Verksamhetsberättelse SFMG 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verksamhetsberättelse SFMG 2018"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse 2018

Sid 1 (2) Verksamhetsberättelse 2018

 Styrelsen har under året utgjorts av: Anna Öfverholm, Göteborg, ordförande

Sofia Thunström, Göteborg, vetenskaplig och facklig sekreterare Anna Erlandsson, Göteborg, ekonomiansvarig

Magnus Burstedt, Umeå, ledamot Rebecka Pestoff, Linköping, ledamot Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör

 Nationellt ämnesmöte i klinisk genetik, Genetikdagarna, hölls 25-26/1 2018, på

Sigtunahöjden konferenshotell i Sigtuna. I anslutning till mötet hölls SFMGs årsmöte.  Vid mötet fattades beslutet att föreningen ändrar namn till Svensk Förening för

Medicinsk Genetik och Genomik, ändringen genomfördes administrativt under våren  Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten per videolänk eller telefon.

 SFMG har under året svarat på ett tiotal förfrågningar och remisser från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Svenska läkarförbundet, Svenska

läkaresällskapet. Ordförande eller styrelsen svarar eller skickar vidare till lämpliga personer t ex studierektorer eller verksamhetschefer.

 SPUR-inspektion av ST-utbildningen i Lund har ägt rum. Studierektor Samuel Gebre-Medhin ansökte om inspektion, Cecilia Hulthe, Göteborg och Magnus Nordenskiöld, Stockholm inspekterade.

 SFMG har adjungerat en representant från Sverige, Danmark, Finland och Norge till Scientific Program Committee för ESHG. ESHG äger i år rum i Göteborg.

 Ordföranden deltog i SLS fullmäktigemöte 15/5. Den stora frågan gällde ny modell för medlemskap för sektionerna i SLS, här beslutades att en arbetsgrupp skulle utses med representanter från sektionerna och kansliet med uppdrag att föreslå stadgeändringar, i syfte att SLS organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning. Detta

kommer förhoppningsvis fastställas under 2019.

 SFMG har ca 170 000 kr i likvida medel. Vi har haft några förfrågningar om bidrag från medlemmar. Styrelsen har diskuterat användandet av pengarna och ser att bidrag framför allt kan bevilja vidareutbildning av och möten för våra medlemmar. I år har vi

(2)

Verksamhetsberättelse 2018

Sid 2 (2)

beviljat bidrag till arbetsmöte för genetiska vägledares förening, arbetsmöte för utbildningsgruppens studierektorer samt extern föreläsare till Genetikdagarna.  Under året har aktiviteter pågått i onkogenetisk arbetsgrupp, hematologisk

arbetsgrupp, kardiogenetiskt nätverk, ST-läkarnas nätverk, utbildningsgruppen, Sveriges sjukhusgenetiker, nätverk för genetiska vägledare samt föreningens representation i europeiska nätverk. Detta redovisas på årsmötet i början av 2019.

Under 2018 besöktes föreningens webbplats https://sfmg.se totalt 9533 gånger av 5697 unika besökare. Det innebär en ökning om 15% i antalet besök och en ökning om 21% i antal unika besökare jämfört med föregående räkenskapsår. Andelen besök från mobila enheter (telefoner, tablets) har stabiliserats, och utgjorde under året 25% av samtliga sidbesök. Totalt 25% av besöken var från utlandet, med flest utländska besökare från Frankrike och USA. Utöver startsidan var den mest besökta sidan även detta år riktlinjerna avseende hematologisk genetik (976 sidvisningar).

 Till diplomerade sjukhusgenetiker utsågs: Kristin Ayoola Gustafsson, Uppsala, Daniel Nilsson och Ellika Sahlin, båda Stockholm

 Antalet medlemmar i SFMG i december 2018 var 108 st.

References

Related documents

 En bättre följsamhet till gällande riktlinjer avseende rutin för dokumentation av byte enligt kloka listan, dokumentation av telefonordination,

Planeringsmötena i vissa av verksamheterna har fött tankar om att de verksamheter man utsett i första skedet kan vara för stor eller för spridd och därför behöver trattas ner så

PH och KS arbetar med Otimo om detta och utgångspunkten skall vara att så långt möjligt hitta likande lösning som för

Ombud till AKs representantskap Josefin Deiving ordinarie Agneta Emmervall ordinarie Sofie Evertsson ordinarie Florian Maindl ersättare Thomas Carlén

Vi yrkade att delar av det prognostiserade överskottet skulle användas till att öka antalet feriearbeten för ungdomar och till insatser av engångskaraktär för att höja kvaliteten

Ett av detta, det tydligen inom fol- kets bredare lager mest gångbara och verkningsfulla, refereras av den vid Albigenserprocesserna i början av 1200-talet verksamme

Inköp av inventarier till socialförvaltningens nyrenoverade lokaler på Hälsans hus bedöms kunna finansieras inom ramen för resterande medel av de 40 mkr med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en strategisk styrning av offentlig upphandling och tillkännager detta för

Kommunala handläggare som arbetar i arbetsflöden, där det finns ett behov av att hämta hem förrättnings- och plandokument från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Akt

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Genom att samma riktlinjer införs för hela kommunkoncernen ökar möjligheten att påverka för ökad hållbar

H ä r finns, i den bety- delse för subjektets verklighetsförankring som Beauvoir tillmäter också den kvinnliga kroppsuppfattningen, embryot till ett femi- nistiskt återtagande av

olika kulturer kräver också olika villkor, menar Lone Rahbek Christensen.. Att se dessa olika perspektiv

Varför abjek- tion även (fel)kanaliseras till motsättningar som t ex rent/orent, även om dessa i sin tur oftast kopplas till kön, och inte enbart till Kvinnan, är en fråga

Detta beror på att de skiljer sig åt på så sätt, att den ena är en reform som delvis är genomförd (för- äldraförsäkring), m e d a n den andra endast existerar som förslag.

Att just maktför- hållandet är centralt för att förstå kvinnors agerande här stöds av den empiriska erfaren- het jag har där identitetsgemenskap inte är något

Denna brist på kommunikation beror till stor del på att dessa olika förskare har valt att betona olikheten av deras studieob- jekt (kvinnor, homosexuella män) i stället för

Du är administratör för ett nätverk och vill kunna fjärradministrera nätverket även när det är i ” Quiet mode”.. I Cisco IOS CLI-läge kan du förutom att

- Inom ramen för aktionsfältet har över 30 FN och EU-rollspel genomförts och elevinriktade insatser för EU-frågor, Sex och samlevnad, Klimatfrågan, demokratifrågor och IT

Anbud med högre pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris / högre pris x 5 poäng.. Poängsumman

Dels inom ramen för Pedagogiskt centrum med att stärka pedagogers kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik, dels på marknadsföringens område genom att fortlöpande lyfta

Valet av den kvalitativa ansatsen, togs till följd av den tidigare kvalitativa forskningen kring åtgärdsprogram och särskilt stöd. Studiens tillämpning av Sarah Ahmeds

5 Arbetsprocess och tidsplan för första

Målen är ökad tillgång till målgruppsanpassade hiv/STI preventiva insatser bland MSM, ökad synlighet om säkrare sexstrategier för målgruppen, ökat egenvärde samt positiv