• No results found

IT för att bygga nätverk : Att komplettera personliga relationer med IT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "IT för att bygga nätverk : Att komplettera personliga relationer med IT"

Copied!
60
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

IT för att bygga nätverk

Att komplettera personliga relationer med IT

(2)

% & '

IT as base for networks

Complement personal relations with IT

( ) * (

+

,

(3)

Ett stort tack till

******************************

Vår handledare Jörgen Lindh som har visat oss vägen och visat tålamod ***

Alla företag och respondenter i Jönköpingsregionen som har deltagit i vår undersök-ning och tagit sig tid att hjälpa oss på vägen

(4)

Kandidatuppsats inom Informatik

Titel: IT för att bygga nätverk Författare:

Handledare: Jörgen Lindh

Datum 2005-09-27

Ämnesord IT, nätverk, relationer, förtroende

Sammanfattning

- . ( & ( / 0 & & 1 ," ( / , ( & & & ( ( & & / ' & , & ( "

2 & ," 2 ( & & ' & "

& , & 2 & & , & / 3

& & & & ,

2 4 2 (

& ," 2 4 ( "

/

3 & & & & & & & 2& &

& , & & ' ( ( & "

' & , & ' / &

2 & 4 ( "

4 4 ( & & "

& ,/ 0 2 & &. 1 2 1

/ 5 & 2 ( "

/ 3 2 ( 4

. 2 & & 4 ( ( & "

/

3 ' 2 & /

+ 2 & & / "

2 & (

& ,/ , & &

2 2 & / 5 "

. 2 & & 4 ," 4 "

& & &2 ' .

/

32 , 2 &

2 "

(5)

Bachelor’s Thesis in Informatics

Title: IT as base for networks

Author: Claes Frössling

Babak Sarhangpour

Tutor: Jörgen Lindh

Date: 2005-09-27

Subject terms: IT, network, relations, trust

Abstract

- 6 & & * * ( ( / 7 ( * , ( " ' / , ( " ( * * * ( / , ( * , ( & * , ( / ( * ( , * * & , * * / , ,"( , ( 4 ' ( ( * 6 4 ( ( * ( ,"( / , ( " ( ' ( '/ + 8 & ( ( * ( ( , ( * / " ( * ( .( ( ( ( * 4 ( ( 4 4( ( ( ' ,/ , ( ( & * * 1 1 , ( / , ( ( * ( ( 6 / , ' & " ( / 4 ' 4 ( ' * ( / , ' * ( ( " * / + ( * / + ( (" " ( ( ' ( ' ,/ , ( " * ' ' ( ( * ( / * & 4 " * ' , ( ( & & * (" " ( " / 9 ( ( , ( & ( * & (" " (/ : & 4 (" " ( ' /

(6)

Innehåll

1

Inledning ... 1

1.1 Bakgrund... 1 1.2 Problemformulering... 2 1.3 Syfte ... 2 1.4 Avgränsning ... 2 1.5 Intressenter ... 3 1.6 Definitioner ... 3

2

Metod... 4

2.1 Kunskapskaraktärisering och kunskapsstrategi ... 4

2.2 Val av metod ... 4

2.3 Val av metod för datainsamling ... 5

2.4 Utformning av intervjufrågorna ... 7

2.5 Litteraturstudie och informationsinsamling ... 8

2.6 Urval av företag och förundersökning... 8

2.7 Bortfall ... 8

2.8 Praktisk hantering av intervjuerna ... 9

2.9 Validitet och reliabilitet... 9

2.10 Tillvägagångssätt vid vår analys ... 10

3

Referensram ... 11

3.1 Nätverk... 11

3.1.1 Begreppet nätverk ... 11

3.1.2 Nätverkets framväxt... 12

3.2 Gränser och hierarkier... 12

3.2.1 Företags gränser ... 12

3.2.2 Den sunda hierarkin... 14

3.3 Nätverk, relationer, kommunikation och förtroende... 15

3.3.1 Nätverk och personliga relationer ... 15

3.3.2 Kommunikation på distans... 18

3.3.3 Förtroende ... 19

3.4 IT i nätverk ... 21

3.4.1 Användning av IT i nätverk ... 21

3.4.2 IT–säkerhet i nätverk ... 22

3.4.3 Vad ska skyddas och vilka hot finns det? ... 23

4

Resultat ... 25

4.1 Grundläggande principer för redovisningen ... 25

4.2 Företag A, respondent RA... 26

4.3 Företag B, respondent RB... 27

4.4 Företag C, respondent RC ... 28

4.5 Företag D, respondent RD ... 29

4.6 Företag E, respondent RE... 30

4.7 Företag F, respondent RF ... 31

5

Analys ... 32

5.1 Nätverk... 32

(7)

5.3 Nätverk, relationer, kommunikation och förtroende... 33

5.4 IT i nätverk ... 34

6

Slutsatser och avslutande diskussion... 36

6.1 Metod- och källkritik... 37

6.2 Bortfall ... 37

6.3 Generaliserbarhet?... 38

6.4 Avslutande diskussion... 38

Referenslista ... 40

Figurer

Figur 3-1 Illustration av nätverksrelationer. (Källa Svärd, 2000 s. 23) ... 17

Figur 3-2 The relationship between the theoretical model of situational trust development and determinants of cooperation. (Källa Dibben, 2000 s.240) ... 21

Figur 5-1 Integration och informalitet i samverkan och i nätverksgrupper (Källa: Berg et al., 1996, s.73) ... 35

Tabeller

Tabell 4-1 Företag och respondenter. ... 25

Bilagor

Bilaga 1 Klassificering av företag enl. EU. ... 43

Bilaga 2 Sökbegrepp... 44

Bilaga 3 Förundersökning ... 45

Bilaga 4 Intervjuguide... 46

Bilaga 5 De undersökta företagens användningsområden för IT i nätverk... 50

(8)

;

1

Inledning

1.1

Bakgrund

<+ & / * ( ( * * < =9 ( 4;##> />!?/5 2 & " & / 0 ' = @? & = 4 4 ? 2 & & ( = ? & (

/ & = 4/;>? . <A B & C "

& ( 2 4 4 ( '"

& ( ' </ & & D/;/

& ;$ " ( 2& &

( 2 2 / 5 & & '

& 2 =0 E - 4 ?/ %

2 & /

& 2 &2 & &2

& ( " ( & & 2 / 5

& ' & 2 / F2 & 2 2 4 ( 2 2 & " =0 4 ?/3 2 G 0 0 <+ =/ / <( " <?/ 5 2

& 4. ( & &

/< =0 4 4/ D?/

- . ( &

( / H & 2 2 / ,/ 1/ &

2 & 2 & 2 & ( & / 0 & "

& 1 ," ( "

/ , ( & & & "

( & (

( / 5 ' 2 & . & 2

& =0 4 ?/

& &2 ' & & 4 ( = 4

;##I?/5 & . 2 & & & ( ( &

2 ( 2 & & (

& = 4;##I?/ F

' & ; & 2

& & / J & "

4 ' 4 2 ( / 0 , .

' 4 &

. , ( & K K "

;F & & +5 2 4! F L / % ' 2 &

+5 " & ' & = ? & & & & /

(9)

& / J2 & 1 =9 ( 4;##>? &

. & & & 1 / 0 ," (

. & " ," & ( & ( 2 "

& ( & ," / 5 4 & 4 "

1 2 & ," /

3 ," & & & , & / ,

( & &2 2 / ( & ( . /

1.2

Problemformulering

: & =0 4 M 4 ;##I?/ - 2 & 2 2 (

& &2 ( . & / &

2 ( / F 2 & "

= 4;##>? ( & & & 2 ' 2 ,

& & & & &2 2

7 & ( "

2 = 4;##I?/5 & 2

& / & & , & & 2 & &

, & & 2

32 2 &2 2 ,

4 ( & &2 . 2

1.3

Syfte

' & , & ( 2 "

& ," 2 ( & & ' & & "

& 2 & & , & /

1.4

Avgränsning

& & F0 & & ' 2 , (

& ," 2 / 3 & ( & 2 "

& &2 & & ( ' & "

2 & 2 & & / 3 & & &

," 2 &2 2 (

. & & ( & ( ( . / 3 &

(10)

D

4 2 ( & ," 2 4

( /

1.5

Intressenter

5 & ," ( & & & ,"& '

( ( & 2 "

& & ( & / + ' & 2

, & & /

1.6

Definitioner

0 4 ( & & & &

( / 32 & & 2 2 & '

1/ 0 ( '( & & & "

& & & 1 & & & "

& ( '( /

, & ( : (' = !?

! " # $

% "

!

& & ( 2 & , & 4 "

( < < & ( ' 2 2 ( / 5 < < & & 4 ( & " ( / 5 4 ( < < 0% =;##I? 4 ;/ 5 & & 2" ( / "

& & & & F0

2 ( /

0 4 4 & 2 /

2 ( . . & . / : & "

& . ( ' 2& & "

2 & / D/; & & "

/

5 & & ' / : &

2 & 1 & & /

! 0 & & & ( 2 . & ,"

/ 5 & & " 4 & "

2 /

! & ' / 5

2 (

(11)

F

2

Metod

$ ! " ! & " % ! $ " ! " ! $ $ " % ! " $ $ !

2.1

Kunskapskaraktärisering och kunskapsstrategi

H - =;##>? 2 & &

& ( / ( &

&2 4 " & ( "

/

H 4& 4 (

& ( / 3 & & "

& & ( 4 & &

. ( 2 2 2& & "

. & / 3 & & & " & "

& & & & =- 4;##>?

," & ( & / 5

&2 ' & & 2"

2 & 4 4 4 ( 2"

2 =- 4;##>?/

' & & (

," & ( & ' / % &

& ' ( ( & 2 "

& ( / 5 ' & "

& & 2 =- 4;##>?/% "

' 2 1 & 4 & & 2

=- 4;##>?/

2.2

Val av metod

& ( & & , & ' "

& ( & & &2 & . / H& & ( & & /

& & & & 2 (

& & & & . = & 4;## ?/

& ' & & ( & & & "

/ <H& & &

&2 < = 4;##> /;$!?/

5 2& &

( / 5 & & 2 4

( ( 2 = & 4;## ?/ &2 "

(12)

F

!

& &4 & . 4

/

<H& & & 2 2 & &

& & & < = 4;##> / D#?/

( & =;###? ' & & "

& 4 ' ( 2 & ( / F & ( '

. & & & ' ( & & ( 2 & 4 "

( 2 & / 3 & & & 2 & 2

& & . & ( & 4 . & "

2 / 5 & 2 &2 '

4 ( ," & & & &

/ H& & 4 & . 4

( ( 2 & & / 5

2 2 & & ' . 2 2 (

& < <4< <4< < ( "

/ 0 2& & &

2 2 4 & =& 4;###?/

5 & & ' 2 ( & &

' / 5 ( & & ' & / F "

1 ( 2

& . =& 4;###?/

3 & & & & & & & & &

, & & ' ( ( & ' & ,

& ' / + & & & & & "

2 & (

& & & , & / :

& '

/ ( & =;###? & &2 ' & 4 "

( ' / 5 & & & ' "

( ( & & & (

= E & 4;###?/3 . '

&2 2 / 3 &2 & &

2 ' &2 & 2

/

2.3

Val av metod för datainsamling

5 & &. ( & & & &

( &2 2 & . &. &.

2 / 7 & 2

4 & ( 4 & 4 /

&. 2 ( 1 2 2 "

4 2 4 ( ' / : (

& 2 & &. & / /

& &. ( &. & =& 4

(13)

F

. & / & =;###? ' ' & &. / 5

• " # $

5 &.

&. & / 5 &. 2 "

. & &. ( ' 2 2

/ & 2 / / / & &

&. 2 ( 2 & / N &

'( 2 2 & & & 2

& / 5 &

& &2 & < < /

• % & & # & #& # '

# ' $ $ 5

2 &. ( 4 & "

4 &. 2 2 ( . "

& . &. / 3 2&

& "

& . &. ( . & &. 2 '

' /

• $ # '

' / 5 &. "

2 2 & 2 (

2 2& / & 2 / / / &

& &. 2 ( 2 & /

& < < < < 2 2 & 2& 2 ( . 2 ' & / F < < ( < < & 2 &. " ( 2 & ( 2 2 2 ( & ( 2 / • $ # ' 5 &.

' & &. &2 (

' / 5 & & 4 2 &. 4 &.

& / 3

2 2 & &2 & &. ."

. ( ' /

&. 2 ( ( & ' & &.

= E & 4;###?

• # # # $ 3 ( 2

2 & & / & &

5 & & < < &2 & 2 ' "

(14)

F

$

& & 2 & / 5 & &.

& & /

• ' ! # # # $ % ( & "

& ( 2 . / (

&. ' 1 ( / 5 & "

&. & & /

• # # # $ 3 & 2 & 2 . 2 ( & / 2 2 . & 2 & . 2 &. / • ( $ )3 & &. . & & 4 "

& ( & & ( & 2 2

& &

&. ./

• % * $ # ) # $ # #

## # #

* # )5 ' & &. & & &

=;##!? ' &. ( & (

& =;###? &./ F &.

=;##!? &. &. & & 2 2 4

2 & ( ( &. 2 /

J2 2 & ' 2 (

2 ' &. /

2 1 & & &2

& &./ 5 & & 2 "

& ' / 2 & ( 2

( 2 & & "

&. / &. ( 2 ( "

2 2 ' 1 &2 2 /

2.4

Utformning av intervjufrågorna

2 &. 2 @ ( & 2 &

& & 2 &2 2 / 3 '( 2

& 2 & & /

4 " 4* 4* ( 4

& 4 4 1 4 /

# 4 1 4 " * 4 " 4 4 4 "

4 4

(15)

F

,4 4 4 4 4 4

# 4 4 4 ' 4 4 &

% 2 '( & 2 / 5 & 2"

& 2 & ( & 2 /

2 2 & & &

=9 "J E 0 4;###?/

& &2 2 2 & 2 & 2 & ," "

& ' / 3 &

," 2 &

/

& &2 2 2 & 2 & 2 & ," "

& & & & & ( & "

, & /

& &2 . 2 2 & 2 2 2 ( "

& ( & ( 2 & "

& "

& 1 & /

2.5

Litteraturstudie och informationsinsamling

2 &

( & / 5 & '(

2 & ( / F &

& = E & 4;###?/ 3 ( & &

2 ( ( & "

/ 2 ' & & .

& ( 2

/ + & 2 /

2.6

Urval av företag och förundersökning

2 &2 & & & & / /

= ? / 3 & "

2 ***/ / 5 "4,"

/ & & ; / & /

2 &. & 4 D4

' ," & & , & (

& / 32 & & & 2

& 2 ' &2 & 2 ( &

/ +& 2 & 1 '( ((

( &2 & 2 . & /

2.7

Bortfall

J2 & = ?& & & 2 ,"

(16)

F

#

& , 2 & / 5 & "

4 2 2 2 & 4 & 2

2 & "

' &2 & 2 / 5 ," & .

( &

2 ( ( / 3 "

2& & &2 &

' &2 & / 5 (

2 4 2 4 & ( . ' &2 & 2

&2 & & 2 & & &

/ 5 & 2 & &

& ( & & ( & & / , 1

2 ' & /

2.8

Praktisk hantering av intervjuerna

&. & " "

( & / 5 ( & & "

& . & & & = 49 E

4;#$I?/

&. 2 4 2

( &. /

&. ( 2 ( &. 2 4

&. & 2 / : (

&. & ' & &. 2 & "

( /

2.9

Validitet och reliabilitet

0 ' & ( . & "

( & = & 4;## ? ( & =;###? & 4 2 & "

& / 7 & & 4 "

4 = E & 4;###?/

3 2 &

=9 "J E 0 4;###?/5 & 2 & &

' = E & 4;###?/ 3 & &

( ' & 4 & ' &. &

& ( ' & = E & 4;###?/ 3 & F =;##@? ( 2 & " ( / 32 &. & 4 & " F =;##@? & / F &

F =;##@? & & & & /

+ & & & / 5

( & & 4

&2 . & &. 4 (

(17)

F

/ - 2 &

& 2 &. 2

/ , 1 & & ,"

& & "

& / : ( &2 & &

2 & 2 ( & 2 & . ./

- & & & & &2

/

2 & / 5

&. 1 ( & "

& & / 0 2 &

( =F 4;##@?/ 3 & &2 & F =;##@? &

& 4 ( <+ . 2 </

- & & ( & &2 "

4 & & ( & & &

( & & 2 "

( / O &

=F 4;##@?/ 32

' 2 "

& & 2 & 2 ' / 3 (

& & &2 ./

2.10 Tillvägagångssätt vid vår analys

3 . ( & 2 ' 4 (

/ 5 ' 2 =& 4;###?/

3 & & &. ' & &

& 4 '( ' / 5 ' (

& & ( . "

' & &. /

: ' & ( & &.

. / 0 2 2 & & "

2 4 ( & 4 & 2

," & 4 4 & ( ' ( ,

( & / 5 . & 2 & "

( /

0 & =;###? 2& & & & & ' 4 & "

& ' 2 & 4 ' / & "

=;###? 2 & ' 2 2 4 ( < < &

'( & & & ' / 3 & "

&2 &. ( 2 2

(18)

N ;;

3

Referensram

$ " ' ! $ " ! ( ' ! & " ! " ! & ! " $ " " ' !

3.1

Nätverk

3.1.1 Begreppet nätverk 0 = ? ' & • : & & 4 4 & 2 / ( & & & / 5 2

( . . & . / : & &

. ( ' 2& & 2 "

& 5 & ( &

= 4 /I@"I!?/ • : & ( ( & ( & / - " ( & & ' = 4 /I$?/ • # : & ' 2 2 ' " & ( ' / 5 & '"

( & / & &

/ 0 & 2 (

( & & & / : & &

& 2 = 4 /#I?/

• ' # : & & & ( (

' 2 / 5 & ( L 4 "

/ & ( "

( & (( / 5

( /

5 & & 4 & &4 "

& & 2 , & / "

& & 2 & ( &

4 D/D/ / 7 & & "

& & & / 3 & =9 ( 4;##>?4 &

& ( =- 4 ?4 & = E & 4 ?

(19)

N

' &2 & ' ( & "

& / 5 . ( . & '

& & /

- & &2 ' & & 4 ( & /

& '

( 4 2 4 & /

& & & "

( & = 4;##I?/5 &

& ( 1 '

&2 2 ( / 0 "

< < ( & 2

' = 4;##I?/5 & & &

( &2 ( / 0 ' "

' & & & & &

( 2 &

& & = 4;##I?/

3.1.2 Nätverkets framväxt

( & "

& ' / 5 & ( & 1

& / 2 ( ( ' 4&

& ( . 4 & ' /

2 2 1 & & &

2 & 1 / 2 & 2 2 ( 2 & & / 0 & & 4 ( 4< . & </ 5 ' " & ' ( . 2 ( 2 4 " ( . & & = " 8& 4 ;?/ ) $$ )* + $ , + " - . /001#!

3.2

Gränser och hierarkier

3.2.1 Företags gränser

( ( & ' (

2 F0 2 ( .

=+ 4;##!?/P& 2 &

/ & '( 2 2

& & & = 8& 4

;?/+ =;##!? ( & ( "

L 2 & & /

(20)

N ;D • % 5 & ' / 2 4 ( 4 & & ( 4 ( 2 / 0 1

( & & ( / 5 & "

& ( / • ( 5 ( & / 5 " 2 & & 2 ( / 0 1 2 2 " & 2 ( 1 ( 2 2 2 / 5 & / • +, 5 1 . 2 ( & 4 & " ( / 5 & ( " / • - 5 1

& & ( / 5 & "

& ( 4 &

( &

/

+ 2 & ( / &

& & &

& 4 2 & / 5 2 &

' 2 ' ," & . & 1 / 5 & 1 ,"

& ' = 8& 4 ;?/ F2 "

& &

. & , / , "

& 4 4 &

& & / F2 &

& & & / 5 ( "

& & 2 / &

( & = 8& 4 ;?/ 5 & / 0 ( " 2 & ( 2 2 / 2 2 1 & 2 2 & / 5 2 ( & ( .

& 4 (4 ( & & "

(21)

N

3.2.2 Den sunda hierarkin

&2 4 &

( & ( / J2 & 2 & "

& ( 2 ( 2 (

/ F2 ( 2 .

( &2 & ( =+ 4;##$?/

3 & & ( & 4

( / 5 ' . ( &2

( & 2 / 2 & 2 &

( 2 2 ' 2 ( = . ? . &/ F 2 2 2 ( & ( . / 5 ( ( ( H & 2 / 1 2 . " F 2 . ( 4 & ( & / 5 & &2 (

& & =+ 4;##$?/3 & 2 2 &2 &

2 &2 & 2 & ( ( /

& ( &

&2 ( & 2 & / 52 ( , ' "

& & ( "

1 ' . ' / : "

4 / 1/ ' 4 , '

( & =+ 4

;##$?/

& &2 & ' 2

2 . 2 / + "

=;##$? 2 & 2 4 ( "

4 ( & & / 5 & "

( & • 2 2 • Q 2 • 5 & • • H ( 3 " 2 1 4 4 & & 4 ( / 2 & ' & ( " /

(22)

N ;! • ' / " ( 2 & ' / 2 / 5 2 & " 2 ( & ( & " 2 2 / • . &2 2 ( & / " ( 4 ( . ( & ( . / . 4 & & " 4 & & . 2 4 & 2 & . & / • 5 ( & / "

2 2& & ( &2

2& / & . . 2 & / ( & 2 / J2 2 " ' 2 ( & 2 / • 2 ( ( ( " / 2 ( & 4 2 " 2 2 & 2 L / & ( 4 " & / 5 " & 2 & /

3.3

Nätverk, relationer, kommunikation och förtroende

3.3.1 Nätverk och personliga relationer

& ' & = ? &

& 2 ( & / 5 "

& & / = ? 2 ( 2 (

& ( & & ( 2 &

/ & 2 ( "

= 4 ?/

' & . &

(23)

N 2 2 / 0 ( F (F =;## ? & ( " 2 4 1 & & 4'( ( / 5 " 1 4 ' ( ( 2 . 5 2 ( F (F =;## 4/ >I">$? ' 2 . / • 5 / • ( 2 . / • - ( 2 . / • . ( ( " / - ( & 2 2 / ( 4 ( F (F =;## ?4 4 ( ( /

P& ' 2 & &2 1 & .

& & / = ? 2 & ( "

2 & & 2 / 5 2 & 2 ( ( = 4 ?/ 0 1 2 ( & . + 2 '( " & 2 2 & 2 . 2 '( & / 2 ( / & & & 2

& & 2 & '( & & & / 5

2 2 4 2 4 & & "

& 2 /

+ &

'( & & / 5 & 2

2 & & & 2 & /

2 & & ' & ' ( 2 2

* "* & ' / 2 2 2 2 . / P& 1 2 2 / 2 2 & 2 ' & " / : & ' & 2 2 & & / 7)5 4- 4 ( = ;?

& &2 ' & &

• / # 0 + (

/

• + ( /

0 & & & & ,

2 & ( & ' / 0 "

& ( & / & '"

(24)

N

;$

( ' ' / ( & 2 2

/

& = ? & 1 & & 4 D";/

D"; & & / =H & 4 / D?

& 2 4+4 ( / =;? L ' " / 5 . & 2 & =? + ( + ( & & 1" / < & < ' ( + ( / . =D? & 1 ( 2 & L ' & / 7 & 2 2 + D" 2 & D/ 0 2 & ( 2 & / 5 " & / & " ( 2 4 " 2 / 3 & & "

," &/ =;? & & " /

=? / 1/ / . & ( . & / =;##I? &2 ( 2 ' " ( / 0 1 &2 2 2 & ' / 0 2 & 1 ( / 0 1 ' & 2& / 0 1" 2 / 0 2 ( 1 2 & 2 ' & / +& 2 / F ' / + & ( & ' & 2 = 4;##I?/ P 2 , G3

& & ( , & / "

. . ( & &

& & . &

2 / 5 . & " B A C B A C B A C 1 2 3

(25)

N

4 4 & & "

/ % & & "

( & / : ( 4 ( & & 4

& 2 & " ( & . & / 3.3.2 Kommunikation på distans 3 ( " $ 2 3 " $ " " 3" "3" "! 14156 $ # 5 ' ( =;###? ' • &H ( . R " . & & /

• &H R & &

&2 / • - H ( & / • 1 H & & / 5 2 & 4 , & 4 / 2 & & 2 4 "

( & & . / 49 ( =;#$I?

( & "

( & ( & ( & ' 2

& & & / 7

2 ( & ( & 2 . • S • . & & • 0 . & • 5 ( 2 2 & / = 4;##@?F

& & & 4 2 2

4 & 2 2 4 "

(26)

N ;# 3.3.3 Förtroende 0 & & / : . =;##$? 4 ( / J & 4 / 1/ & 4 ( . & / =;##$? '( & & 1 / 5 2 '( < " </ / & 4 & ( ( / ' 2 & 4 ( ( / &2 "

& 2 / , ( & 2 & &"

& & & . . & (

& 2 = 4 ;?/

= ;? 2 & & (

& 2 / '( 2 "

2 2 '( 4 ( 14& "

. ( & . ' = 4 ;?/

0 ' & 1 ( & &

' = 4 ;?/5 ' & &

," . /

-," & '

' / 5

( L & & / 5 2 & & "

& / 0 ' . 5 = ?/ 5 = ? 2& . 2 / 5 = ? " '( < ) < =5 4 / D>? 2 & ( '( < ) ( ( < =5 4 / D>?/ 3 & 5 = ? & 2 , & / 2 & . 2 2 & " & ( 2 ' & . / 5 "

= ? & ' & 2& . . & "

( &2 = ( . & ? " 2& .4 D" / 5 ' & / 5 = ? • ! # / 1 4 ,/ 1/ . / " ( 2 & 2 ('" / • 2 # '*! # / 5 ' & & " . L ( & ( & " / % & & / : "

& & ' & & / 7 & "

(27)

N • * ' ! # ( ' ' 3 45 ' ! # / 5 &2 ' & . / J " & / N & ( . 1 2 < < & 2 / ( & ( & / " ( 4 & / • # ' ! # / 5 ' & (" & ( ' ( . / J & " / J & ( " ( & / & "

( 2 & . & & '

/ 3 (( & 2 2 " 2 ' 2 (' (" / 5 . . & / 5 = ? • 6 * 5 & & / • ' 5 ( & & / • " 5 / 2 ( ( / • ' % & / • !' ' 7 . & '( 4 / • # % & / • 8 # 7 ( = 2 ? /

& 2 &2 2 & & &2 /

7 2 ' 2 " 2 2 / % & & ' & , & / 3 " '( & @ & '( & 2 / D "( ( =;#>D? ( =;#>>? . & 2 2 2 < "( (< & 2 /

@: ( & & 4 & &2 '( / + "

/ /&/ 0 & / / / 5 & '( . & & ( / / 1/ LL6 / L L 1 L /

(28)

N ; D" , * ( & ( / =H 5 4 / @ ?

3.4

IT i nätverk

3.4.1 Användning av IT i nätverk

& 1 ," & , & ' 4

( H ' =;##I4 / $!"$$? 2 & 2 ( & .

& • " ' , & & ( ( " ( ( 4 . & 4 ' / 3 ' ," & 2 & 2 2 ( 2 / 32 2 2

& ( & 2 & ' /

• $ 0 & . "

& & / ' 4 & 4

& & ' 2 & . / ,"

& & ' ( "

/ & & ' 1 2 , & & 4J "

(exercises an influence upon)

Cooperation threshold

Subjective decision

Cooperative behaviour / No cooperation SITUATIONAL TRUST TYPE

(from theoretical model of situational trust development) Faith-based trust Dependency-based trust CSQ reliance-based trust Familiarity-based trust Confidence-based trust CO-OPERATION DETERMINANTS (subjective judgements) Utility Importance Risk Competence Self-competence Coordinator Judgment (determines)

(29)

N . !/ J . 2 2 & ' & & ( . / ' ( . ( 2 " . / 5 & 2 ' ( & / 0 & 2 ( / • . # ' # # , . @ / ' / & ( 2

& & &/ ( 2 ( & 2 &

2 2 & /

• # ' # 2 "

( 2 . & ,/ ' (

, ( &

( / F "

& . &/ 5 & ("

' /

0 & & &

& ' / + ( ( & & "

( / 5 ( ' & 2

4 ( '( = /4;##I?/

,&2 & & & &

& 2 & ( 2 & /

3.4.2 IT–säkerhet i nätverk

+ & & ( & , ( . 2 2 &

& / + 2

4 4 2 ( "

2 2 & 2 ' (

& / J ," &

& & 2 & / 4 6 4

4F ( J ( 4/ =;##$? '( " . <7 % " )= /4;##$? O & 4 4 & (/ . ' / . ' 2 2 ( " < < 2 / J2 & , 2 & 4 " & 2 & 2 /

0 & & ' & ( & & '

& & / 5

(30)

N

D

& ( ' & &

& ," & / % & "

& & 4 4 . (/ 7 & &

& & & ( ' "

( & /

3.4.3 Vad ska skyddas och vilka hot finns det?

& & ( 2

2 2 . ( / F2 & & & 2 &

2 2 / 2 2 4 4 4 ( " & ( / F'( & " ( & " ( ( & 2 / F & 2 '( G7 2 '( 2 & " & ( G

J2 & & 1 & & "

" 2 ( & = 4 6 4 4F E J ( 4;##$?!5 & 2 2 2 " & ( & ' 2 / 0 / =;##$? . • " # 4 & 2 4 ( ( ( ( & 2 / N ( & & / • 9 # , & 4 ( ( ( ( 2 2 2 / (

( & & &

( /

• 9 *' ' ( & / 5

4 & 4 ( & & 4 (/

( ' ' ' ( & 2 . 2 & 2 ' ( & 2 / ( & & 2 ( ( 2 ( 2 ( ' . / . & ( & 2 ( ( / ( & ( . " / , & ( ( 2 &2 ( / 5 ( ' 2& = /4;##$?/ # & "

(31)

N / 5 2 4/ 1/ . & ( ( ' ' & ' " ( & ( = /4;##$?/ % 3 & 2 2 ' (

& / 0 & & (

( & & / 0 2 &

. & 4 ' ( / 3 (

& 2 '( . 2 2 . / 5

' & & ( 2 & & 4 & 4, "

(32)

N

!

4

Resultat

4.1

Grundläggande principer för redovisningen

: 2 2 &. / 2 "

2 ' / 5

& 4 & & / &. "

& & ( & / J2 2

& <& </

52 ' 4 &

2 & . / @";

( / 3 . ( &

& & & 2 4 &

& . &./ 3 & & & &

2 ( 2 ( 1 / , @"; ( / " # % : # 3 5 + N+ 0 . ( ," 2 / , 2 . ," 2 / D! N 0 ," 2 / . / I! =@ ? N 0 ," . 2 ' ( & . & ( / D =D!? 5 N5 P ( . . ( ( ( / $! = ? 0 N0 0 < < =& 2 ? ," ( / F2 2 / 3 & ," . 2 & 4 4 ' 4* ( / I =D? N 0 , 2 2 &2 4

& ( & ( & 4 (

& 2 /

;$ =;$?

S& & ( L & &

(33)

N

4.2

Företag A, respondent RA

+ & 2 & 2 ( ," ' & "

/ H & & , 2

& / + . & . ," 2

," & / + D! 2 &2 / ,

," ( && ( / N+ "

/

+ & 2 & ( / 5 & "

2 ( .

& & & ./ & "

& . & 2 & 7 /

5 & + ( " 4 ( 1 . & ' 4 2 & " 2 & ( 2 ( & " / : 2 . ' ( 2 . & " 4 ( & / + & & ( "

/ + & F 2 / 5 & & "

( 2 . / F & ( "

& & & ( N+ & &

( ( / 0 "

( 2 & 2 / H

F & " / N+ & "

+ 2 35 ( L ( ( &/ &

/ 5 & & 2 & & "

/ ," & + / 9 & ( / 0" & 2 ( 2 / + 2 2 ' ( ( . 2 / + 2 4&

2 & & / 3 & & & "

&2 & /

N+ & , & 4 " (

/ N+ &

4 ( /

+ 2 & & 2 & /

N+ & . & . '( &

& " ( / : & N+ & 2 & /

N+ ' &

& / 2 ( + & ' 2 & & 2 &

(34)

N $

4.3

Företag B, respondent RB

," . . ' & ( 4 & . 4 4 & ' 4 . . 4 4 " 4 4 . ( & & / 2 ," 2 ( 2 ( 2 2 / &

;$ ( N & &2 & / H &. 2

@ " ( N ( 4 . ( & 2 2

/

2 & & 2 & (

/ N ( & 5

=5 ?I & / N & &2 / ("

& L* ( " / 3

( . ( & / &

" ( ( * / H & , /

5 & 4 / 5 & "

( * / , & & . & 1 * "

/ : & ( & ( 2 / "

& ( 2 & / 9 ( &

& / 3 2 4 & &

/ , & ( / + / 0 N 2 & / ( & . " . / 2 &2 &" & / 2 " / & ( & / 3 2 / N & ' &

& 2 / / / 2 & / N &

& / Q & 2 & 3J:

( /

N 2 & / N

2 N 2 4 ( . & / N

. N 2 & & / + &

2 N . 2 / 5 & &

( . & "

/ /

, & & ' & * ( > ( &

' & * / N 2 & / )8 % ! '! % % " % % ! 8" % % % $ ) I LL***/ /

(35)

N 5 & ( . ( / . 2 & & " / J . 2 N & 2 ( . ( 2 / N ( & " & . /

4.4

Företag C, respondent RC

," . 2 & ( 2 ( . 2 ' "

/ & 2 & . & "

( & ( / 5 & 2 & D!

. . ( & 2

& D @ / N . ( . "

& /

' 4& & & ( / %

&2 ( ( ( / J .

. . & ( N /

' & "

& & * ( ( & /

& & ' 4 & /

& '( ( & ' & /

2 &

& ( & 4 & * "

2 / N & 2

( & & & / 3 N 2

2 2 & 2 & /

, & . 4 (

2 ( & 1 / N

2 4 & & & 2 2 (

& & . / 0

& N &2 ( ' 2

2 /

)* $ $ )

2 2 & & & & ,"& ' " 4

( ( /

N & & ( 4 2

2 ' & ( .

, 2 1 & ,/ N * "

( & ( & . &

'( & 4 ' / 2 "

2 . & '( &

/ N & ," & 2 & ' &

. / 0 . & &

(36)

N #

4.5

Företag D, respondent RD

5 2 & $ > ( . . ( ( ( 2 & 5 ( " / 5 ( ( & ( ( ( ( / 5 2 & $! 2 D & ( " &. 2 & / N5 ( ( 2 /

5 & ( & . 35/ % & 35

2 & ( ( / - (

( & ( & 5 35/ - 1

5 ( & ( & & / 5 . "

. & / N5 "

. ' 4 & & . ( 5 "

4 2 ( & /

- ( ( 35 & 4 2 '"

( & " ( 2 & &

2 / ( ' & ( & "

& & / N5 & &

. & 2 /

5 & % ( N5 2 & ( &

& /

, & 5 . 4 ( & "

2 & (

. / 5 & " & '( & . 4

( N5 " , / N5 &

( , & / 2

( & & &

* ( & /

N5 5 & . & * 4 &

&2 2 & ( . / N5 2 & . 2 & 2 & . / 5 " & 2 . . 2 ' & ( '( / ) " " , " " % )

N5 & & &

, ( 2 . & B

C/ '( N5 & & , 2 4 2

& ( & & " ( N5 & &

. & / N5 (

& " ( "

(37)

N

N5 2

( & 2 (

2 /

4.6

Företag E, respondent RE

0 2 ," I 4& & D 2 &.

4 2 . . 2 & / . 0 2 2

( 2 & ," / 5 2 2 & 4 "

4 ' 4* 4 7 (49 * (/ 0

& 2 / N0 . & "

2 /

0 & 2 & & / 5 "

. . 4 & ( & & " ( / N0 ( " / 0 '( & & 2 " 4 0 ( % / & N0 & 2 . & / N0 '(

& & & " & "

& / N0 . & 4

& & ' 0 & ( /

," & 0 ( * & 2

/ 3 & & .

& * / & 2 "

& ( " & & '

( / 0" & 2 "

/

N0 & . & , / J2 . &

N0 ' / N0 & & 2 & . / )9 $ ! : " ! , : 8 ; " ! , ! ; " !) N0 &2 ," & ," & / & 2 ( / N0 & . ( 2 & & ( 2 2 ' 4 2 . & ,/ N0 & , ( 2 & 4

& ' & ( . & & , 2

& 4 ' & / N0 ,

(38)

N D;

4.7

Företag F, respondent RF

," 2 2 &2 / 5 & ( ( &2 / 5 . ( / 2 & ;$ ( " / N ( 2 / ( 35 2 & ' 4 ( "

& / , &2 4 & ( ( . 4

. / H "

( 2 ( 2 .

( 2 /

& "

2 &24 & ( & "

/ ( " . & / 4, F 4 / 0 & . & 01 2 ( , * / , & & 2 2 ( & .

/ H & & & ' 2 "

( * / J2 * ( & " & " / N & 5 / , & 2 ' * & " 2 / 0" & ( / 3 & " & " ' ( * ( 2

/ & & & ( ' &

' / :2 & & 4 & "

& N & 2 2 / 5 & N

'( 4 2 . & & 4& "

4& 2 ( & /

N & & 4 &2 &

( & / :

" ( ' 2 / N

&2 ' & ( & & &

4 ( ' / N & & " &

& . 2 & (

& & /

)%

"

$ " % !)

N & ( & & / 5 2

2 & ( & 2 & ( ' '( &

( & / N & & & & &

(39)

+ '

5

Analys

" % ! < $ ! = > % !

5.1

Nätverk

+ & &. 2 & & / 0 & (

& ( 2 & 4 (

/ 5 & / +4 ( 0 "

& / +45 ( & /

& & / 0 &2

& / 32 2 2 "

( /

N 2 & & / N+ &

2 & ( ' & / N 5 &

( ' & ,/ N 2

( & & & / N5 & & &

& / N0 & & ' /

N 2 & & & / & ( ' "

& ' / , & & & &

& & & 2 & & /

5.2

Gränser och hierarkier

& 1 & / 0 "

4 4 & & ' 4 ( 2 &2 / 5 "

4 4 & / - " & ' 1 " & ( / 3 2 1 2 ' / & 2 ( & ( 2 2 1 / 01 2 & 2 1 "4 &4 " ( . / - " 2 2 . / 5 . & 2 ( / 5 ' +4 45404 ( " M 2 4 2 2 ( & ( / 5 2 ( 2 2 . / ( & & ( "

& & ( &

' / 5 & & ' /

3 2 2 & "

/ 5 & 2 2 (

(40)

+ '

DD

2 & / 5 & 2 & "

1 /

: & ' /

3 ( ' ( & "

+4 4540 ( ( "

& & / 5 & + =;##$? "

'( ( '

/

,&2 & &. ( & & "

= I?/3 ( & & & "

2 ( 2 &

2 & = ? & & 2 ( & /

32 ' & 2 & 4540 ( ( + ( & & " / 5 & + =;##$? & / 3 2 ( 2 & & 2 " ' / 0 2 ( ( ( 2 & ' ( " / 2 & ( ( " ( /

5.3

Nätverk, relationer, kommunikation och förtroende

2 & (

& ,/ 3

( 2 & ( . "

& ,/ & & & ( (

( ' / 5 1

( & / 3 ( 2 '( & "

( & '( &2 & , 2 "

/ 3

'( & 4 & &2 2 '( "

/ 0 2 . 2 "

2 & & & ,/ 5 ( 2 2

/ 2 2

& & (

2 & /

32 ' & & ' & 2 2 & & 2 2 "

& ( " ( ('" / F . & N ' (" ( T (" / 5 & 2 ( " (" 2 ,/ 2 ( (" " & ' & / 3 & ( & " & /

(41)

+ '

5.4

IT i nätverk

, & & ( & &.

& , & ' 2 2 "

& / - " & . 2 "

4 ' ( ( 4 (

. 2 &

& ,/ 0 & ' & &. "

& & , ( / 5

& ( & , 2 /

2 & ( & & 2 &

, & & 4 !/ : 2

& & 4

2 & & & 2

/ & , & 2 (

& " & ( ( "

& & /

3 & "

2 & / 0 & &

& / & 2

& & ( / 0 2 & 1 (

(" / 0 && 2 &

& 2 '( (( & 1 & '"

/

, . . 2 ( 1

( & / % , &

. / + & & , & ( =

& D/$? ( &. & & 2 & 2 "

' & & & ,/ 5 & "

2 & 2 & ' & &2

' / F & & &

& 2 & ' ' ( &

& ( 4

1 & ( 4& & & '

2 & & / 7 & ' & ' &

2 ( &2 & & ' &

& & /

!"; & ( 1 2 &2 ' & "

( 1 & / +& 2 &

2 / ( "

& . ( & / 3 &

& ( .

2 & & ( / J . 2 "

2 " ( 2 & & . "

/ & & & , & . ' 2 "

(42)

+ '

D!

!"; ( & ( & =H /4;##I4/$D?

+& 1 &

," & / ' & 4+4 40 ( 4 2 ,"

& ( 454 & .

& , & . "

& &2 & & ,/ 5 ," & & &

. ( N & & .

& ,/ : . 2 & ( & 2 . 4 "

( & & ' / H ,"

& & * ( " / 5 &2 & / 3

," & , "

( & 2 / 3 2 2 & & "

'( < & < & L "

2 ( . & ,/

0 2 & & 4 ," 4 & "

& &2 ' . '

= I?/ 3 2 2 2

& 2 2 / Q "

1 / & . &

& ' / 5 ( 2

2 & & ( ( & 2 / % 2

2 & & " " & 2 (

& / 0 & '( < 2 2 & " & </ - # - # 2 2 + 5 0

(43)

( &

6

Slutsatser och avslutande diskussion

" $

! "

! , $ " !

$ !

2 &2 ' & &. & .

& 2 &2 2

• ( # # # # ) &

&. & , & ' 2

2 & / 3 & , & ' 2 & ( 2 & / 32 , & " & & ( & & , ( / • % * # ! # # ! # # )5 & '" & &. 2 ,"

& & ( & & , & /

32 , & ' &

& 2 & ( ' & / , & &

& ( / O

& , 2 . & & (

' & / J & ' & '

2 ' & / 0 & ' & &

& & ( < < ( & ' /

• )- " & . 2 4 ' ( ( 4 ( . 2 & & " ,/ ' 2 & / 5

2 & & 4 ," 4 & . &

&2 ' . / 3 & & , 2 " 2 & 2 ( 2 . 2 / 7 1 . & & ' / 32 , 2 " & 2 & 4 4 2 & / 32 , 2 & 2 & 4 4 2 & /

(44)

( &

D$

6.1

Metod- och källkritik

& & . & & '( &

& & G3 . & & & "

& ' . / : & & & &

& & 4 & & /D ( &2

• " # $

& & & '( & / 3 2

&2 &. ( 2 & 2

/ + 2 & &

& 2 2 / & &2 & &.

( 2 2 ( ' 2

( ( . &. ( 2

& 2 & /

• % & # & #& # '

# ' $ $ 5

& & 2 & & / ,& & "

& &

( 2 /

• $ # '

' 5 . & / / / & &2 "

& &. 2& / 5 &

&. & & ( & "

/ 3 ( 2 & 2& "

' &. /

• $ # ' !

& - & ' "

&. 2 & ( & &

& & &2 2 &

& 2 & & ' 4 & & 2 "

/ 5 & & ( L

2 & "

/ 3 & & 2 & & 2

/

6.2

Bortfall

J2 & = ?& & & 2 ,"

/ 3 ," & (

& , 2 & / 5 & "

4 2 2 2 & 4 & 2

2 & "

' &2 & 2 / 5 ," & .

( &

2 ( ( / 3 "

(45)

( &

' &2 & / 5 ( 2"

4 2 4 & ( . ' &2 & 2 &2 "

& & 2 & & & "

/ 5 & 2 & "

& ( & & ( & & / , 1 2

' & /

6.3

Generaliserbarhet?

32 & ' & ( . 2

& & & 4 & ' & /

: & ' "

/ ( & =;###? & &2 ' & "

4 ( ' / 5 & & & '

( ( & &

& ( = E & 4;###?/3 . '

&2 2 / 3

&2 & & 2 ' &2 & "

2 / 0 & & "

& ( . & ( '

2 ( / 3 &2 & & &

2 & ( 2 & "

," 4 & 2 4 & &

/ 7 & ( (

. ," . & & & 4 4 &

& ( ( /

6.4

Avslutande diskussion

, . & & & ' 2 ,

& 2 & & 2 ' &2 &' 2 2 1 "

2 & 2 & & / 0 & &

&. & 2 & 2

," 1 (

," & / 0 ," ( . & "

," & ( & / 2 '( & ( "

( '( & &

, & /

3 2 , & ( & /

32 ' 2 & 1 , ( &

& ( ( & ," & /

1 & 2 $ ( 2 &

/ 2 4 2 & 2 4 ( "

4 4 & /

(46)

( &

D#

: & &. ( &

& & 2 & ' &

& / & = !? ' "

( ' ( "

& ( & & ' ( (

= ( , ( '4 ,? & ( / & . ( & 2 & " / = !? & 2 ( " ( 2 " ' & / & (

& / 0 ( & , & ( "

& / 0 2

& & 1 = 4 !?/5

& , & / = !? 2 2/ F

. & ' & '( /

7 & 2 = !? & 2 & &2 "

& 2 & & . / 3 2"

( & & & , & "

. ( / 3 (

& & & &2 & & &./

3 & & 2 ( ( "

& 2 & .

2 /

0 & & "

&2 . 2 2"

2 & 2 / 5 & & &

'( & 2 2

' 2 & 2 ( "

&. / 5 2 . & &. & . "

2 & ' L 2 4 "

2 & 2 2 / 5 &. & &

&. ( & 2 / 3

4/ 1/ & 4 . 2 (

&. /

% 2 & & & 2 &

& ' 2 2 2 ( & (

(47)

; H ( & / 0%/

Referenslista

+ 4 / /4E : 4 /+/ = @?/ = 7 7 ? @ + , = /?/; : * ' J 0 ( (/ + 4N/ :/ =;##$?/, / / 4+/ / =;#>>?/ ( N ( ' ( (/ / H E N/ = /?4 " " A B& " =/ D;!"DI ?/ 4: 0 / 4 / / = ;?/8 + " ? < ! 4: * " ' J (/ '45/ = @?/ C 2 ; " ! 4%H J ' J / 4/ =;##!?/ = /?/ / 4+/4 4 / E H ' J/ =;##I?/ ? $ ! ( ,0 57H 4,/4 6 4+/4 4,/4F 4 /4E J ( 4/ =;##$?/ ? ; ! % & 5 F 4F/ =;##>?/C '! - 5 5 4F/ N/ = ?/&' ! 4 F ( / - 4- =;##>?/: + 7 " 8 +7 8#! & / - 4 / = ?/ ; " 7 7 ? 9 + < 7 9 " = ?/ ( 4%H 9 ' E / 5 '4N/ E -/ =;###?/7 2 B " " " =D /?/ 9 ' E 4 / 0 4 / =;#>@?/ D " D E $ ! ( 4+ " / 0 4F/ = ?/9 % " $ ! ( " ' ( 0 4F/4E - 4J/ = /?/= ?/C " ! ( ' (

0%4;##I U#IL > L0- H & D ;##I "

2 2 ( <4& "

(48)

; H ( & / 0%/ @; 4+/4E & 4N/ = ?/- "7 ; / * ( , J ( / 4 / =;#>D?/5 & ( & " ' / F/ = /?4 $ " " B; " =3 / @4 / $!"D>I?/ : * O 9 '/ 4/ =;##>?/ ! ( / " / & 47/ =;## ?/( " " ! ' ,' ;L5 , '( / 40/ = !?/6 2 = 9 ? 9 , $ + $ 6 + 8 A " " " ! ( 5 ' ( ( N ' , ( 'L ( % & ' 4 / =;##I?/J & / / E / = /?( ( ( =/ ; ";! ?/ " 4 /4E 4 / =;##I?/5 2 / / " 4E / =N ?/4( ( ( =/;;"DD?/ " / 4 / =;##I?/ ! - 7 / * ( * J / 4 / =;##@?/0 ( ( ( ( ( + ( & " ( / 7 ;I 1JB/ ;@D";!$/ 4F/ = ?/, $ ! & " ! S % & / 8& 4H = ;? ' " $ ! ( 3 ::73+4 ; 4%/4E & 4J" / =;###?@ " =D !?/ / F 4 / = D?/ B $ " ! ( , / F 4 / / =;##@?/( / / : (' 4= !?/ ! !" D" > LL***/ / / / 1'/ ./ L. L ( L ( /. GV V W ;@ @@ 7)5 4+/4- 4+/4 45/4E 45/ = ;?/, * ( ( ( & * ( 8 / 7 , " 54=#?4 $@#"$I /

(49)

; H ( & / 0%/ 4/49 40/4E 4 / =;#$I?/ " " " " ! 9 ' E 4 / 4+4E F (F 4/ =;## ?/N ( ( " & ( ( ( ( (" 8 * & / ; "7 * ! 11= ( ;## ?4$#"# / & 4 / =;###?/7 $ % ! 0 &B 6 / & 4/ = ?/= ? " $ / - " & / N 4 / J/4=;## ?/8 A ; " , 9 " =D /?/: * ' % + J ( 9 XN & % 5 ( ' =;#;D? 9 "J 4 /4E 0 4 /,/ =;###?/9 " =I /?/ F 0 / 9 ( 4J/+/4=;##>?/; "& 9 , " 7 9 " C 2 + 7 / ( , F

(50)

; H ( & / 0%/

@D

Bilaga 1 Klassificering av företag enl. EU.

. : # ; ; F Y ; Y $ ./ Z Y ! ./ Z 2 Y ! Y $ ./ Z Y ! ./ Z F Y ! Y @ ./ Z Y $ ./ Z 2 & /

(51)

Bilaga 2 Sökbegrepp

. & & 4 " / : & 4 4 4, : * 4 4 4, . & & 0 '4+ L J7 =J T ? ( H * 7 & 4 " / : * 4 4 4,

. & & & LL***/ /( 4 "

/

(52)

D @!

Bilaga 3 Förundersökning

# # J & . & ( & & 2 2 # P 2 L 2 & L G P 2 L 2 = ?= 4 4354 & ( ? 2 2 L 2 & L G ! # 2 G + & , =" 4 4( 4 ?& G + & = 4( 4 ? G + & ' . 4 4 & 4 " G ! # + & , = 4 " 4 4( 4 ?& " & L & G

(53)

@ &.

Bilaga 4 Intervjuguide

# #

J & . & (

& & &. . 2

& ' 2 2 # # # ' L: 2 &. 3 & G 3 G 2 G ' , G • 3 • • 01 # G • F . • 2 & # # <

& & L & ( L /

& G P 2 & & G ' B • 4% 4N '4 4H' • 4 • 5 • H

(54)

@ &.

@$

• 4 4 &4 " 4

& & G

& =& ? 2 & /

& G 7 4& . 2 G & & G ! # 3 ,"& ' & • • 0" • F • S =& ? • = & ( ? • 9 ( =& ? • 3 = 2 & . ? , & G L ( & " &G ! ," ( & • L • H ' ! # # 3 ,"& ' & G , & G • • 0" • F • S =& ?

(55)

@ &. • = & ( ? • 9 ( =& ? • 3 = 2 & . ? L ( & " &G ! 5 & & L G ' B • J . • =F0" ? • & ( ( ' & & L G 3 & & L G , 2 2 & ,G & G L ( G ' B • - =& ' 2 & 2 ? • - = 2 L ? • 2 = ? • ( = & 4 4 ( && 4 & ' 2 ' ? & & G & & G & 2 2G ' B • N & • • H • - & = ? ' & & G

(56)

@ &.

@#

P 2 & & & &

: #

P 2 & 4 ' G

H & & & & G 1 "

(57)

! 5 & 2 , &

Bilaga 5 De undersökta företagens

användningsområden för IT i nätverk

Företag Resursutveckling Projekthantering Kundkontakter & kundvård Produkthantering & administration A Används delvis med

återförsäljare och partners.

Används ej. E-mail används ofta och fö-retagets hemsida är en viktig informationskanal utåt.

Används ej.

B Används med

part-ners Används med vissa kunder beroende på sä-kerhet och integritet.

E-mail används ofta och por-taler används för partners och kunder.

Används tillsammans med partners.

C Används internt. Används ej. E-mail används ofta och por-taler används för vissa part-ners.

Används med vissa partners.

D Används internt. Används ej. E-mail används delvis. Används ej.

E Används delvis. Används ej. E-mail används ofta och fö-retagets hemsida är en viktig informationskanal utåt.

Används med vissa kunder.

F Används ej. Används ej. E-mail används ofta och fö-retagets hemsida är en in-formationskanal utåt.

(58)

I + '

!;

Bilaga 6 Analysmall

Företag Organisation Gränser Informationsflöde Säkerhet Deltar i nätverk Internet

A Platt. Väl avgränsad mot

kun-derna. Ingen integration mellan A, leverantörer och kunders organisationer.

Fritt. Outlook används som informa-tionshanterare internt. Endast lednings-grupp hanterar företagskänslig informa-tion. I stort sett all övrig information till-gänglig för samtliga anställda.

Skalskydd. Ingen kryptering. Avtal på papper. Ingen känslig information via e-mail.

Deltar i tre nätverk. Ett globalt och ett lokalt. Har ett nätverk ihop med part-ners och återförsäljare.

Internet är informa-tionsportal mot be-fintliga och nya kun-der.

B Platt. Hög grad av integration

med kunder vid projekt. Använder webbportaler för projekthantering.

Fritt. Endast ledningsgrupp hanterar fö-retagskänslig information. I stort sett all övrig information tillgänglig för samtliga.

Skalskydd. Ingen kryptering. Sekre-tessavtal med kunder vid behov. Ing-en känslig information via e-mail. Ut-veckling och implementation sker of-tast på plats hos kund och innanför kundens brandväggar.

Partnerskap med några av B:s leverantörer. Vi anser att det är ett starkt slutet nätverk.

Internet är informa-tionsportal mot be-fintliga och nya kun-der. Rekrytering via webben.

C Hierarkisk.

Dock med få nivåer.

Väl avgränsad mot kun-derna. Ingen integration mellan C, leverantörer och kunders organisationer.

Begränsat informationsutbyte mellan grupper in organisationen. Oregelbundet nyhetsbrev. Nyheter finns tillgängliga på intranät.

Skalskydd. Ingen kryptering. Infor-mationsutbyte med kunder via per-sonliga kontakter eller telefon. An-vänder webbportaler med säker in-loggning tillsammans med vissa kunder.

Med i samma branschor-ganisationer som C:s kun-der.

Internet är informa-tionsportal mot be-fintliga och nya kun-der. Rekrytering via webben.

D Platt. Hög grad av integration

med kunder vid projekt då projekten är kundstyrda.

Fritt. Kommunikation mellan grupperna. VD samtalar med gruppcheferna och gruppcheferna informerar gruppmed-lemmarna.

Skalskydd. Ingen kryptering. Ingen känslig information skickas via e-mail.

Deltar i ett globalt nätverk. Internet är informa-tionsportal mot be-fintliga och nya kun-der. Rekrytering via webben.

E Platt. Arbetar integrerat hos

kunden som projektledare Kommunikationen sker mycket via e-mail och intranätet. Information går först till ledningsgruppen och sedan delges det mest till de anställda.

Skalskydd. Ingen kryptering. Ingen känslig information skickas via e-mail.

Deltar i flera nätverk. Internet används för kontakt och mark-nadsföring.

F Platt. Jobbar väl integrerad med

kunderna, formar team som jobbar dedikerat mot kunderna.

Arbetar integrerat, är uppdelade i grup-per men grupgrup-perna kommunicerar öp-pen med varandra, viss information stannar i ledningsgruppen.

Skalskydd. Ingen kryptering.

(59)

I + '

Företag E-mail Maillistor Diskussionsforum Webcam Videokonferens Deltar i IT-nätverk

A Internt och

ex-ternt. För att erhålla information från partners. Nej. Används ej. Har använts när fler kontor fanns men används inte längre.

Nej. Saknar behov.

B Internt och

ex-ternt. För att erhålla information från partners. Problemlösning vid utveck-ling/implementation av pro-dukter.

Används av utvecklarna inom

orga-nisationen. Vi anser att de är slutna. Används sparsamt Finns på kontor på större or-ter men används sällan. Telefonkonferens används flitigt.

Partnerskap med några av B:s leverantörer. Mesta kommunikationen via IT. Därefter telefon. Minimera möten med avseende på resandet och kostnader.

C Internt och

ex-ternt. Används ej. Används för informationsutbyte inom de branschorganisationer som C:s är med i och olika projekt partners.

Används ej. Används mellan större

lokal-kontor. Nej.

D Internt och

ex-ternt. Används. Används inom företaget och är in-tegrerat i intranätet. Används ej. Används ej. Nej. Har gjort försök med att driva kundprojekt via webben men det lades ned eftersom kunderna upplevde det som svårt att arbeta på det sättet.

E Internt och

ex-ternt. Används ej. Programmerarna använder det för att utbyta erfarenhet. Används ej. Används ej. Nej.

F Internt och

ex-ternt. Används ej. Används inom nätverket som företa-get är med i men företaget är pas-sivt.

Har förekommet ett fåtal

(60)

I + '

!D

Respondent Deltar i nätverk Internet E-mail Maillistor Diskussionsforum Webcam Med i IT-nätverk Faktorer som påverkar möjlighet för IT-nätverk.

RA I jobbet: VD och

ekonomichef i be-fintliga och blivande kundföretag. Privat: idrottsföre-ning. Används främst för informationssök-ning.

Ja. Nej. Öppna i idrottsföreningen. Nej. Nej. Inledande kontakter via IT är OK.

Slut-förhandling och avtalsdiskussioner måste ske vid personligt möte. Rela-tioner kan byggas till en viss gräns via IT.

RB Medlem i

Dataningen. Deltar i före-tagsinterna nätverk.

Används främst för informationssök-ning.

Ja. Ja.

Före-ningar. Tagit del av information på öppna diskussionsforum utan att själv delta.

Nej. Nej. Inledande kontakter via IT är OK. Inget avtal utan personligt möte. En bit av processen kan göras via IT. Relationer kan initialt byggas via IT men person-ligt möte är viktigt för fortsättningen.

RC Hålla kontakt med

tidigare kollegor. Föreningar.

Används främst för informationssök-ning.

Ja. Nej. Sparsam användning av

slutna diskussionsforum. Nej. Nej. Personliga kontakter är viktiga. Är be-roende av att känna ”resursen” för att kunna lova leverans till kund. Tekniken måste utvecklas. RD Aktiv i föreningslivet och arbetsrelaterade nätverk Används främst för informationssök-ning.

Ja. Nej. Använder slutna

diskus-sionsforum relaterad till jobbet och öppna diskus-sionsforum privat.

Nej. Nej. En inledande personlig kontakt måste

finnas som bas. Därefter kan olika pro-jekt drivas via IT.

RE Aktiv i ett globalt nätverk utanför yr-kesrollen.

Används främst för informationssök-ning.

Ja. Nej. Nej Nej. Nej. Den personlig mötet behövs initialt.

Därefter kan kontakt hållas via IT.

RF Nej. Används främst för

informationssök-ning.

Ja. Nej. Nej Nej. Nej. Virtuella nätverket kan agera som bas

men en personlig interaktion är viktig i slutändan.

References

Outline

Related documents

I tillägg till att besvara dessa frågor innehåller rapporten också en beskrivning och diskussion av vad en kunskapsöversikt kan innebära samt utifrån vilka olika

den här artikeln är som dess titel anger en systematisk kunskapsöversikt av vetenskapliga studier som svarar på frågan huruvida offentligt publicerad uppföljningsinformation

Följande frågeställningar besvaras i studien: på vilka olika sätt förhåller sig lärare till läroböcker i svenskundervisningen, vilka motiv finns till lärarnas val att

Författarna till denna pilotstudie anser därför det angeläget att undersöka distriktssköterskors upplevelse av deras yrkesroll och hur deras kompetens används inom

Daughtry och Hayter (2010) skriver att genom att vara ansvariga för hela förskrivningsprocessen upplevde distriktssköterskorna en ökad helhetssyn i omvårdnaden av patienten..

Inom den sociokulturella läran är det viktigt att ha möjlighet till samspel, interaktion under inlärning, olika aktiviteter och en variation av verktyg som hjälp i undervisningen

Rekryteraren behöver därför använda intervjutillfället för att ta reda på så mycket de kan om kandidaten genom att ställa följdfrågor och inte bara acceptera alla

Framförallt läkarna inom slutenvården upplevde att läkemedelslistan i Cosmic och listan i e-dos inte överensstämmer även om det också var ett problem som