• No results found

Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines. Red. Staffan Carlshamre och Anders Pettersson. McGill-Queen’s University Press. Montreal & Kingston, London, Ithaca 2003.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines. Red. Staffan Carlshamre och Anders Pettersson. McGill-Queen’s University Press. Montreal & Kingston, London, Ithaca 2003."

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Samlaren

Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 25 2004

I distribution:

Swedish Science Press

(2)

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson

Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Conny Svensson (recensioner) Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 75 26 Upp-sala. Uppsatserna granskas av externa referenter. Ej beställda bidrag skall inlämnas i form av utskrift och efter antagning även på diskett i något av ordbehandlingsprogrammen Word för Windows eller Word Perfect. Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är  juni 2005 och för recensioner  september 2005.

Sedan årgång 2002 av Samlaren erhåller uppsatsförfattarna ett digitalt underlag för sär-tryck. Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil, lagrad på en diskett.

Abstracts har språkgranskats av Sharon Rider om inget annat anges.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

ISBN 9–87666–22–7 ISSN 0348–633 Printed in Sweden by

(3)

Övriga recensioner · 435 Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines.

Red. Staffan Carlshamre och Anders Pettersson. McGill-Queen’s University Press. Montreal & Kingston, London, Ithaca 2003.

Som forskare inom humaniora ställs man förr el-ler senare inför frågor som på ett elel-ler annat sätt har med tolkningsteori och -praktik att göra. Hur förhåller sig exempelvis det som brukar kallas ana-lys eller en så kallad läsning till aktiviteten tolk-ning, och är tolkning någonting annat än förstå-else? Frågorna är välkända. Som universitetslärare i litteraturvetenskap hamnar man i var och varan-nan undervisningssituation i samtal om vad tolk-ning är. Visst går det att tolka texten på flera olika sätt, men alla tolkningar är rimligen inte rimliga tolkningar. Ja, situationen är förstås bekant. Sam-tidigt som tolkningsbegreppet alltså tillhör huma-nistens vardag så är det ett av den humanistiska vetenskapsvärldens rymligaste och mest svårfång-ade begrepp. Termen ”tolkning” tycks kunna an-vändas om snart sagt varje aktivitet som inbegri-per ett möte mellan ett mänskligt medvetande och någon form av naturliga eller kulturella före-teelser. Denna akuta begreppsförvirring har fem av forskarna i det Stockholmsbaserade, nyss av-slutade tvärvetenskapliga projektet ”Mening och Tolkning” försökt att, åtminstone något, råda bot på. I boken Types of Interpretation in the

Aesthe-tic Disciplines bidrar de med varsin essä om vad

tolkning är, vad tolkning av estetiska artefakter innebär och vilka grundläggande tolkningstyper man som forskare inom de estetiska disciplinerna måste skilja mellan. Dessutom har redaktörerna, litteraturteoretikern Anders Pettersson och filo-sofen Staffan Carlshamre, försett antologin med ett fylligt förord (Pettersson) och avslutande me-tareflektioner (Carlshamre).

Torsten Pettersson försöker besvara två grund-läggande frågor om tolkning: vad anses vara en tolkning i vår samtida västvärld och vilka typer av tolkning bör vi skilja mellan? Svaret blir, bland annat, en distinktion mellan tre olika varianter av tolkning: tolkning av mänskliga aktiviteter och produkter, tolkning av den fysiska världen och tolkning i betydelsen framförande av ett konst-verk eller liknande. Den första, för den estetiskt inriktade forskaren viktigaste, typen av tolkning beskriver Pettersson som en avsiktligt skapad sam-manhängande begreppslig representation av med-vetna varelsers aktiviteter eller produkter, som fokuserar element vars mening, enligt tolkarens

uppfattning, behöver tydliggöras och förklaras. Anders Petterssons utgångspunkt är det domi-nerande syftet med en viss typ av tolkning och den skillnad som framför allt står i fokus är den mel-lan den ordinäre läsarens förståelse av en litterär text och forskarens eller kritikerns analys av tex-ten. Läsarens, åskådarens eller betraktarens för-ståelse består av två moment: en ”rekonstruktion” av textens, ofta konventionellt bundna, mening eller representationer och en ”assimilation”, d v s en mer personlig reaktion på texten, som inne-bär att texten uppfattas som en meningsfull upp-levelse med relevans för mottagarens liv och in-tressen. Forskarens och kritikerns tolkningsakti-viteter (som exempelvis kan vara en intentionell tolkning, en explikation eller en strukturanalys) är av ett fundamentalt annat slag och syftar till att fördjupa vår förståelse av och bidra med ny kun-skap om den litterära texten.

Göran Rossholm utgår från ett vitt tolknings-begrepp och beskriver sedan tolknings-begreppets viktigaste förgreningar. Rossholm skiljer exempelvis mellan faktiska, kontrafaktiska och afaktiska tolkningar, och mellan tolkningar som kan vara referenti-ellt och substantireferenti-ellt oförenliga. I centrum för in-tresset står så kallade kvalificerade estetiska tolk-ningar, som alltså går utöver odiskutabla fakta och som kan stå i motsättning till andra lika välmo-tiverade tolkningar, och som således, med Ross-holms terminologi, karaktäriseras som afaktiska tolkningar (av konstverk), utan sanningsvärde men med referentiella konkurrenter.

Anders Pettersson, Torsten Pettersson och Gö-ran Rossholm utformar mer eller mindre ge-nomförda typologier. Staffan Carlshamre höjer abstraktionsnivån ytterligare och diskuterar, inte bara olika typer av tolkning, utan olika typer av tolkningstypologier. Klassificeringen kan utgå från distinktioner som redan är förhanden i det aktuella språkbruket, den kan grundas på em-piriskt observerbara tolkningstyper eller försöka kartlägga tolkningens logik. Men Carlshamre har också saker att säga om tolkning, en aktivitet som generellt är en rörelse från det manifesta till ett blottläggande av det fördolda, som i sin tur förkla-rar det manifesta. I tolkningen av en litterär text kan vi således urskilja många sådana rörelser: från trycksvärtespåren på papperet till bokstaven, från sekvensen av bokstäver till ordet, från ordet till begreppet, från det explicit uttryckta till det im-plicita, från delen till helheten, från exemplet till det generella o s v. Den estetiska tolkningen

(4)

be-handlar Carlshamre genom att diskutera distink-tionen mellan läsningar (”readings”) och anspråk (”claims”); en läsning kan utvecklas och förfinas men behöver inte rättfärdigas, anspråk kan däre-mot rättfärdigas på olika sätt, med hänvisning till författaren, läsaren, texten eller verkligheten.

Margaretha Rossholm Lagerlöfs artikel be-handlar tolkningen av visuell konst. Hon kriti-serar den akademiska tendensen att göra åtskill-nad mellan forskarens rationella tolkning å ena sidan och inlevelse i och känslor inför konstver-ket å den andra. Tvärtom menar Rossholm La-gerlöf att den estetiska upplevelsen och uttolka-rens subjektivitet är centrala även i den akade-miska tolkningen.

Det är svårt att inte uppskatta avsikterna med den föreliggande antologin. Som systematiskt och teo-retiskt lagd humanist upplever jag det ibland som frustrerande att så få forskare inom de estetiska disciplinerna förklarar eller ens tycks veta vad de menar med det de säger eller är klara över hur de begrepp de gör bruk av ska definieras. Viljan att försöka ringa in och definiera det centrala begrep-pet tolkning eller snarare belysa dess heterogenitet och mångfald är ett steg mot en mer genomtänkt reflektion kring estetiska objekt. Strävan efter att försöka skilja det ena fenomenet från det andra, d v s sökandet efter den klargörande distinktio-nen, är välkommen, inte minst inom litteraturve-tenskapen. Många tolkningsteoretiska kontrover-ser inom litteraturvetenskap och andra discipliner handlar om en oförmåga att tydliggöra vad man egentligen talar om och en ständig ihopbland-ning av olika fenomen och aktiviteter. Ett exem-pel är den till synes eviga frågan om författarens intention. Ett auktorialt, intentionellt perspektiv är kanhända oftast ointressant för kritikerns eller den närläsande forskarens utläggning och förkla-rande tolkning, men högst relevant i en litteratur-historisk tolkningskontext. Här kan boken Types

of Interpretation lämna ett värdefullt bidrag.

Det är framför allt de två redaktörerna An-ders Petterssons och Staffan Carlshamres artiklar som gör antologin läsvärd. Petterssons distink-tion mellan och diskussion av fem olika typer av tolkning har en fast förankring i den littera-turvetenskapliga praktiken. Vilken är egentligen skillnaden mellan den ”vanlige” läsarens och fors-karens aktiviteter, och i vilken mening är olika typer av litteraturvetenskapliga undersökningar tolkningar? Carlshamres artikel diskuterar, med

hjälp av distinktionen mellan läsningar och an-språk, några för litteraturvetaren grundläggande teoretiska frågor: författarintention, fiktion, tex-tens centralitet och den estetiska tolkningens plu-ralism. Båda dessa texter borde snarast införlivas med de litteraturvetenskapliga teori- och metod-kursernas litteraturlistor runtom i landet. Söker man däremot hard-core-teori i den analytiska fi-losofins anda kan Göran Rossholms artikel re-kommenderas.

Samtidigt som antologin alltså innehåller flera intressanta texter är det svårt att värja sig mot känslan av att det gemensamma temat i boken i själva verket är mycket svagt och vagt. Fem fors-kare som skriver om att ordet tolkning kan betyda många olika saker, och att begreppet tolkning täcker många skilda aktiviteter låter väl egent-ligen mer som ett icke-tema än som ett genuint sammanhållande element. Och tangerar inte iakt-tagelsen (kring vilket förordet kretsar) om tolk-ningbegreppets heterogenitet det triviala? Vilket är för övrigt det centrala teoretiska problemet? Man kan givetvis fråga sig hur intressant det är med typologier som ju i princip alltid kan byggas ut med ytterligare en distinktion och ytterligare en och ytterligare en o s v ad infinitum. Staffan Carlshamres fråga ”Why bother?” verkar i sam-manhanget en smula riskfylld. Några av de mer extrema exemplen på typologiserande i antologin för också tankarna till filateli snarare än till forsk-ning och teori.

Antologin är sprungen ur ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt och har tvärvetenskapliga am-bitioner. Frågan är dock hur mycket tvärveten-skap det egentligen blir av det hela. En filosof som filosoferar kring tolkning av estetiska verk, tre lit-teraturvetare som spelar rollen av filosofer och en konstvetare som skriver om den konstnärliga upp-levelsens betydelse för konstforskarens tolknings-verksamhet. De överbryggande resonemangen ly-ser emellertid med sin frånvaro. Och var finns filmvetaren, teatervetaren, musikvetaren, semio-tikern, den kontinentale filosofen, den interme-dialt verksamme forskaren, den estetiskt inriktade språkvetaren? Om nu tolkning kan vara många olika saker, om det är av största vikt att skilja mel-lan olika typer av tolkning borde det då inte vara intressant att undersöka om olika typer av medier och discipliner kräver olika slags tolkningsaktivi-teter? Och vore det inte av vikt att mot det analy-tiska projektet ställa något mindre ”vetenskapligt” alternativ? Hur förhåller sig förresten de olika

(5)

ty-Övriga recensioner · 437

perna av tolkning (och de olika tolkningstypolo-gierna) till varandra; rör det sig om familjelikhet, finns det prototypiska, centrala former och mer perifera varianter, kan de olika typerna kanske re-lateras hierarkiskt till varandra?

Som tur är finns Staffan Carlshamres avslu-tande metareflexioner. Här vidgas perspektivet på ett sympatiskt och nödvändigt sätt och många av de frågor som jag ovan ställt och som de flesta lä-sare av antologin sannolikt ställer sig diskuteras på ett insiktsfullt sätt. Carlshamre konstaterar att tolkningstyper kan förbindas på tre olika sätt: ge-nom ordet ”tolkning” (tolkningstyperna är alltså homonymer), genom begreppet tolkning (som kan definieras enligt Aristoteliska eller Wittgen-steinska principer) eller genom att tolkningsty-perna förhåller sig till varandra som delar av en helhet. Carlshamre frågar sig också vad som gör en taxonomi bra eller fruktbar och om estetisk tolkning har specifika egenskaper. Sist men inte minst funderar han kring varför det är menings-fullt att ställa upp tolkningstypologier och vilka riskerna med ett sådant förfarande kan vara. Ty-pologin och distinktionen syftar ofta till att lösa vetenskapliga konflikter och avslöja rent verbala motsättningar mellan forskare. Carlshamre ifrå-gasätter emellertid, försöksvis, om metoden att genom typdistinktioner skapa ökad klarhet verk-ligen är så neutral och okontroversiell som dess förespråkare hävdar. Innebär inte det analytiska projektet en ”vetenskapifiering” och objektifie-ring av den estetiska artefakten där värde och fakta skiljs åt och där den hermeneutiska dialogen med verket går förlorad? Och är det möjligt att skilja deskriptiva frågor om tolkningstyper från nor-mativa frågor om vilka slags tolkningsaktiviteter man som forskare och universitetslärare bör ägna sig åt? Kanske inte. Vidare: vad handlar normativa tolkningsfrågor egentligen om och vad grundar vi våra argument rörande meningsfulla och legi-tima tolkningsprojekt på? Carlshamre menar att en god sak med det typologiska perspektivet är att det tvingar oss att fundera över dylika frågor. Jag tror att han har rätt.

Christer Johansson

Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktä-rer. Red. Lars-Åke Skalin (Örebro Studies in

Lite-rary History and Criticism 2). Örebro 2003;

Be-rättaren. En gäckande röst i texten. Red. Lars-Åke

Skalin (Örebro Studies in Literary History and Criticism 3). Örebro 2003.

På våren 2002 inleddes ett samarbete mellan Cen-ter for Dansk og Engelsk, Syddansk Universitet och ämnet litteraturvetenskap vid Örebro univer-sitet i form av ett seminarium kring litterära ka-raktärer som hölls i Kolding, Danmark. På hös-ten samma år fortsatte detta samarbete med ännu ett symposium, där även forskare från Stockholm medverkade, denna gång under rubriken ”Sam-ling kring berättaren”. Dessa möten har nu re-sulterat i de bägge konferensvolymerna Ordet och

köttet. Om teorin kring litterära karaktärer och Be-rättaren. En gäckande röst i texten, redigerade av

en av initiativtagarna till samarbetet, Lars-Åke Skalin.

I bägge volymerna finns både essäer som kan ses som analyser av enskilda verk och mer teore-tiskt orienterade bidrag. På grund av eget intresse tänkte jag koncentrera mig på några bidrag ur den senare gruppen.

I Ordet och köttet behandlar flera författare på lite olika sätt problematiken kring huruvida ka-raktärer ”bara är ord” eller om de också kan ges något slags vara ”utanför texten”. I den danska forskaren Per Krogh Hansens bidrag ”Det kunne være mennesker (…men er altså tekstlige kon-struktioner)” möter denna problematik kring ”ord” och ”kött” i form av frågor gällande vad som utgör rimliga tolkningar av litterära karaktä-rer eller gestalter. Problemet gäller i första hand i vilken mån vi som läsare kan tillåtas att tillskriva fiktionella karaktärer egenskaper som en författare inte explicit tilldelat dem. Som Hansen riktigt på-pekar så verkar det nästan omöjligt att som läsare inte ägna sig åt en sådan utfyllnad av ”den fiktio-nella världen”, för att använda Hansens metafor. Det verkar t.ex. rimligt att som läsare av The Sun

Also Rises anta att den manlige protagonisten Jake

har både hjärta och njurar trots att Hemingway (såvitt jag minns) inte uttryckligen säger så. Men samtidigt så kan vi ju uppenbarligen inte tillskriva fiktionella karaktärer egenskaper hur som helst – en tolkning som hävdar, säg, att Jake i sin ungdom hade njurbäckeninflammation skulle vara svår att argumentera för. Det verkar alltså finnas en gräns för, så att säga, ”hur mycket extra kött” vi får ge

References

Related documents

Andra exempel är om testamentstagaren dött före testator utan att någon ska träda i hans ställe eller om mottagaren inte får ta testamente på grund av att han förverkat sin

[r]

testamentstolkningsterminologi skulle det innebära ” den egentliga sanningen om vad som varit testators faktiska eller hypotetiska vilja ”, men i dispositiva tvistemål föreligger

SPI images of bound-water distribution in Scots pine with a spatial resolution on a sub-millimeter scale were acquired when one of the orthotropic directions of

Genusforskaren Jeff Hearn (2008) har i en autoetnografisk artikel uttryckt att det personliga är arbete, som i sin tur är politiskt, vilket i sin tur är teoretiskt. Jag håller med

This work has presented the first user-centred evaluation of stereo- scopic 3D parallel coordinates, and compared performance between stereoscopic and monoscopic displays.. The

Förslaget syftar till att undersöka möjligheterna för aktivering av gatunivån utan att anlägga kommersiella lokaler i markplanet samt hur fasaden med enkla me- del kan anpassas

Enligt personalen vid institutionen var den språkliga uttrycksformen för ungdomarna många gånger en svårighet, (då till exempel miljöpåverkan eller upplevelser i ungdomarnas

I min undersökning kommer jag fram till att det trots pedagogernas olika bakgrund i genrekunskap, utbildning, och nivå på elever finns många gemensamma nämnare för hur deras

Respondenten som är personalchef och enligt egen utsago även ansvarig för hur de politiska målen ska omvandlas till konkret arbete inom kommunen talar endast om jämställdhet utifrån

The focus of this study is on Swedish private/family controlled investment companies within private equity, that develop their portfolio companies through active

Each class is assigned a dedicated storage area, but goods within a same class are stored randomly (Z. One of class-based storage’s advantages is the balance

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upplevelse av misshandel också ska kriminaliseras och tillkännager detta för

De undersökta läromedlen visar på att de vill bidra till en högre läsbarhet och variablerna visar också att de i mångt och mycket förhåller sig till vad ett lättläst

I ett framtida försök hade det varit intressanta att följa tillväxtgrisarna hela vägen till slakt för att visa om det finns någon skillnad i tillväxten från

Detta kan åstadkommas genom att bolaget lämnar information som leder till att avtalet blir mer tydligt för den försäkrade och på så sätt exempelvis bidrar till att den

”gudomar” och ”andar” och Yomi-no-kuni ’världen av mörker’ (dödsriket) till ”Hades”. 8 I uppsatsen har jag genomgående, i citat som belyser ritualer, valt att byta

Kristoffer Stighäll (2015): Habitat composition and restocking for conservation of the white-backed woodpecker in Sweden.. Örebro Studies in Life

Redovisning av resultaten av intervjuerna kommer att bestå av röster som komplement till diskussionsdelen kring typsnittets betydelse för textens budskap och tolkning..

Även HR är dock lite osäkra till användningen av oklarhetsregeln då de menar att denna främst bör användas då oklarheten medför att andra parten haft fog för att på visst

Nilholm förklarar vidare, i sin forskningsrapport (2006), att en viktig del i att tala om inkludering till skillnad från till exempel integrering är just att vi ska se till skolans

Detta innebär att tolkningsteorierna inte kommer presenteras i sin helhet utan jag har valt att fokusera på det som varit mest relevant för tolkningen av de aktuella

Den här enkätundersökningen vänder sig till präster och andra församlingsföreträdare (diakoner, studentpräster, kaplaner, komminister, domkyrkolektorer, domkyrkoteologer,