• No results found

Visar Inledning till nr 1 2017, tema migration och arbete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Inledning till nr 1 2017, tema migration och arbete"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

6

AR

TIKEL

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 1 I våren 2017 Gästredaktörer: Petra Herzfeld Olsson och Eskil Wadensjö

6

INTRODUKTION

Internationell migration är en av de frågor som har diskuterats allra mest under senare år i Sverige och i andra länder. Migration är inte en typ av händelse med endast en effekt. De finns många former av internationell migration och många olika typer av effekter – ekonomiska, sociala och politiska. Personer lämnar ett land för att komma till ett annat av flera olika skäl; de vanligaste är arbete, studier, familjeskäl och flykt. Den migration som varit i fokus de senaste åren är flyktingmigrationen. Den ökade dramatiskt under 2015 som ett resultat av inbör-deskrig och konflikter i länder som Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia.

Kunskaper om såväl regleringen som effekterna av internationell migration har ett stort allmänt intresse. Internationell migration har effekter för många och ef-fekterna är av olika art. Mest påverkas naturligtvis dem som migrerar, men migra-tionen har effekter för såväl utvandrings- som invandringsländer. Ett område som påverkas är arbetsmarknaden. Hur går det för migranterna på arbetsmarknaden? Hur påverkas arbetsmarknaden i utvandringsländerna? Hur påverkas arbetsmark-naden i invandringsländerna?

Det går självklart inte att i några artiklar täcka alla viktiga frågor om internatio-nell migration. De artiklar som ingår i detta nummer av Arbetsmarknad & Arbets-liv har som gemensamt tema migration och arbete och uppvisar en stor bredd vad gäller såväl de frågor som behandlas som de forskningsinriktningar som författar-na representerar. Vi hoppas att de tillsammans ska ge en ökad insikt och locka till både fortsatt läsning och fortsatt forskning på området. Vi ger här i inledningen en kort presentation av de olika

artiklarna.

I ”Minnen av en framtid – Integration och etablering som meningsskapande processer” av Ulf Ericsson och Fredrik Rakar är fokus på den inledande

Inledning

Gästredaktörer:

Petra Herzfeld Olsson och Eskil Wadensjö

Petra Herzfeld Olsson, docent, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

petra.herzfeld.olsson@jur.uu.se

Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

eskil.wadensjö@sofi.su.se

FÖRF

A

TT

(2)

7

AR

TIKEL

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 1 I våren 2017

Inledning

7

INTRODUKTION

fasen, de två första åren av migranternas möte med det nya samhället. Och då speciellt möten med personer som är verksamma vid olika offentliga myndigheter och institutioner – ”frontlinjebyråkraterna”. De som kommer till Sverige, inte minst de många flyktingarna, har starkt begränsade kunskaper om det samhälle som de har kommit till och de regler och seder som styr och präglar det. Kontak-ten med ett obekant samhälle gäller för barn och ungdomar främst mötet med skolan och för vuxna främst mötet med arbetslivet. Det behövs speciella insatser under de nyanländas inledande period i Sverige. Viktiga frågor är hur lång tid som denna period med speciella etableringsåtgärder ska vara och vilka åtgärder det är som behövs. För närvarande är etableringsperiodens längd satt till två år. Är denna tid tillräcklig och är åtgärderna utformade på ett sådant sätt som gör att många lyckas etablera sig? Det är ett viktigt område för fortsatt forskning. Förfat-tarna betonar vikten av meningsfulla samtal mellan nyanlända och frontlinjebyrå-kraterna som gör att de ”nyanländas minnen av en framtid också kan få plats”.

Pernilla Andersson Joona, Alma Wennemo Lanninger och Marianne Sund-ström tar i sin artikel ”Etableringsreformens effekter på integrationen av nyanlän-da” avstamp i arbetslöshetssiffror som visar att utrikes födda har väsentligt större problem på den svenska arbetsmarknaden än inrikes födda. Detta gäller i särskilt hög grad för flyktingar och deras anhöriga. Den förra regeringen sjösatte därför den så kallade etableringsreformen i syfte att påskynda de nyanländas integration på arbetsmarknaden och i samhället. Reformen innebar att ansvaret för nyanlän-das etablering överfördes från kommunerna till staten och Arbetsförmedlingen. Nyanlända flyktingar och deras anhöriga skulle från och med den 1 december 2010 registrera sig hos Arbetsförmedlingen för att få del av etableringsåtgärder. I artikeln analyseras reformens effekter på de berördas sysselsättning, löneinkom-ster och deltagande i reguljär utbildning. Författarna använder sig av regilöneinkom-sterdata från SCB över alla nyanlända och utnyttjar deltagare i de kommunala program-men som jämförelsegrupp. Resultaten av undersökningen tyder på att reforprogram-men haft en liten positiv effekt på de nyanländas sannolikhet att vara sysselsatta någon gång under de två senare åren och att effekten var större för män än för kvinnor. Den positiva effekten på de nyanländas löneinkomster var större men även i detta fall i lägre grad för kvinnorna. Författarna pekar på bostadsortens effekt för resultaten och diskuterar om den nya bosättningslagen kan leda till en ökning av de positiva effekterna.

Andrea Dunlavy och Mikael Rostila undersöker i sin artikel ”Arbetsmiljön bland utrikesfödda anställda i Sverige” hur arbetsmiljöförhållanden skiljer sig åt mellan inrikes- och utrikesfödda på arbetsmarknaden. Datamaterialet som används i undersökningen kommer från 2010 års Levnadsnivåundersökning och Levnadsnivåundersökningen för utlandsfödda och deras barn. Artikeln syftar till att kartlägga skillnader baserat på födelseland. Författarna påtalar att den

(3)

demo-8

AR

TIKEL

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 1 I våren 2017 Gästredaktörer: Petra Herzfeld Olsson och Eskil Wadensjö

grafiska utvecklingen i Sverige gör det angeläget att de arbetskraftsresurser som finns utnyttjas. En framgångsrik integration av utrikesfödda personer är en viktig faktor. Det är också angeläget att arbetstagare inte utträder från arbetslivet i förtid. Bristfälliga arbetsmiljöförhållanden kan leda till utträde från arbetsmarknaden. I artikeln beskriver Dunlavy och Rostila den sociodemografiska fördelningen samt psykosociala, strukturella och fysiska arbetsmiljöförhållanden bland inrikes- och utrikesfödda arbetare och undersöker om sannolikheten för exponering för dåliga arbetsmiljöförhållanden är högre bland grupper av utrikesfödda anställda än för inrikesfödda anställda. Resultaten visar att anställda från Afrika och Asien samt Latinamerika oftare rapporterar låg kontroll i arbetet, en aspekt som innefattas i begreppet psykosociala arbetsförhållanden. När det gäller strukturella arbets-miljöförhållanden visar det sig att skiftarbete är betydligt vanligare bland flera utrikesfödda grupper än bland inrikesfödda. Anställda från samtliga utrikesfödda grupper uppvisar i större utsträckning exponering för fysiskt krävande arbete än vad inrikesfödda gör.

Temat för Denis Franks artikel ”Förändringar i svensk arbetskraftsinvand-ringspolitik 1954–2014” är skillnader i arbetskraftsinvandarbetskraftsinvand-ringspolitiken mellan perioderna 1954–1972 och 2008–2014. Frank är särskilt intresserad av den inre migrationskontrollen och dess relation till den yttre migrationskontrollen och hur migrationskontrollen förhåller sig till olika aktörers intressen samt hur dessa aktörer påverkat migrationskontrollen under de två aktuella tidsperioderna. Med yttre kontroll avser Frank styrning av det antal personer som reser in, medan den inre kontrollen avser de rättigheter som migranter beviljas. Metoden som används är en kvalitativt orienterad komparativ metod. Fokus i artikeln är två särskilda typer av kontroll. Den ena är i vilken mån arbetskraftsmigranter har rätt att byta arbetsgivare som de önskar och den andra gäller eventuella tidsbegränsningar av migrantens vistelse i Sverige. En av hypoteserna är att arbetsgivare och inhemska arbetstagare har motstridiga intressen vad gäller regleringen av invandringen. Frank identifierar olika skillnader mellan de båda perioderna. Under perioden 1954–1972 var en drivkraft att övervaka att maktbalansen i arbetslivet inte rubbades och att begränsa arbetsgivares makt över migrantarbetare. Han menar att 2008 års politik går i motsatt riktning och att den har förändrat maktbalansen mellan arbetsgivare och inhemska arbetstagare och ökat arbetsgivares makt över migrantarbetare. Den senare periodens politik innebär jämfört med den tidigare perioden att det tidsbegränsade momentet förstärks och att arbetstagaren binds till en viss arbetsgivare under de första två åren i Sverige.

Sverige hade en omfattande arbetskraftsinvandring under efterkrigstiden fram till början av 1970-talet. Arbetskraftsinvandringen har ökat igen under senare år delvis som en följd av Sveriges medlemskap i EES och EU sedan 1994 respekti-ve 1995 och EU:s utvidgningar i olika steg 2004, 2007 och 2013. En ytterligare

8

(4)

9

AR

TIKEL

Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 1 I våren 2017 Inledning

förklaring till ökningen är att Sverige sedan den 15 december 2008 har gjort det lättare för dem som är medborgare i länder utanför EES att få tillstånd att komma till Sverige för att arbeta. Det som krävs är ett arbetserbjudande med kollektivavtal eller villkor som motsvarar kollektivavtal. Det har lett till att högt kvalificerade it-specialister och ingenjörer har fått arbetstillstånd, men också till att personer har kommit till låglöneyrken inom servicesektorn. Olle Frödin och Anders Kjellberg behandlar i sin artikel ”Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken” just en sådan grupp. Den grupp som är i fokus för deras artikel är cirka 500 arbetskraftsmigranter som 2012 beviljades arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna i Stockholm. Ett intressant resultat är att antalet nya arbets-tillstånd i dessa branscher nådde en topp 2011 för att sedan gradvis minska. Det kan eventuellt vara en effekt av en ”mättnadseffekt” i branschen – många företag har redan den arbetskraft som de önskar och antalet nyanställningar minskar. Ett annat resultat är att de utrikesfödda (speciellt de som är från ”tredje land”) utgör en mycket stor andel av antalet anställda i dessa branscher. Av de som får arbets-tillstånd från tredje land är en betydande andel ”spårbytare” (främst från asyl till arbete). Merparten av den grupp undersökningen behandlar kommer från några länder i Asien.

En under senare år snabbt växande grupp av flyktingar är ensamkommande barn, det vill säga barn som inte kommer tillsammans med förälder eller annan legal vårdnadshavare. Under de senaste åren har Sverige mottagit fler asylan-sökningar från ensamkommande barn än något annat land i EU. År 2015 sökte mer än 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö behandlar i sin artikel ”Ensamkommande flyktingbarns väg till utbild-ning och arbetsmarknad” hur det har gått för de ensamkommande barn som fick uppehållstillstånd mellan 2003 och 2012 att etablera sig på arbetsmarknaden när de har blivit 16 år eller äldre. I den grupp undersökningen omfattar är en fjärde-del flickor och tre fjärdefjärde-delar pojkar. Merparten har kommit från några få länder: Afghanistan, Irak och Somalia. De flesta är när de kommer tonåringar; många 16 eller 17 år. Barnen är fram till och med 21 års ålder framför allt i utbildning, men efterhand är en ökande andel av dem i arbete; oftare för män än för kvinnor. De är också vanligare att kvinnor än män varken är i arbete eller utbildning (tillhör NEET-gruppen, Not in Employment, Education or Training). Bland resultaten kan nämnas att de barn som bor i Stockholms län betydligt oftare är i arbete än de som bor i andra delar av landet. Ett annat resultat är att de barn som förenas med sina föräldrar i Sverige mindre ofta har arbete; detta gäller i något större utsträck-ning för flickor än för pojkar. Det går jämfört med de andra grupperna relativt bra för den största gruppen – pojkar från Afghanistan.

9

References

Related documents

Ett skäl för detta är att kommunerna har ansvar för en rad politikområden som är av stor betydelse för insatser mot olika determinanter som påverkar jämlikhet i

Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden,

Med dessa undersökningar till grund hade det alltså framkommit information angående vilken typ av stege kunden kände sig mest bekväm med idag samt helst skulle vilja köpa, vad kunden

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Ett första omfattande tema i dessa studier är professionellas anpassning till och uppgå- ende i dessa arbetsorganisationer, där pro- fessionella i olika konstellationer

Många hade rest från olika delar av Sverige för att få delta i denna gudstjänst – kanske var du också med.. Var och en fick tända ett ljus, det var mäktigt och

Framförallt läkarna inom slutenvården upplevde att läkemedelslistan i Cosmic och listan i e-dos inte överensstämmer även om det också var ett problem som

Under senare år har detta nav utökats med Re:work i Berlin, Tyskland, – ett internatio- nellt forskningscentrum för global arbetarhistoria – och det arbetarhistoriska nätverket

En förutsättning för att ett sånt system ska fungera är att den som ges möjligheten till tidigare pension också får en pension som går att leva på, och att man inte

Results from this study, where our data analysis framework has been applied to extensive time series data from mesoderm and early cardiac differentiation of hESCs, sampled daily

En ökad aktivitet i teamen gällande smärtskattning samt smärthantering ses i de fall patienten skattar sig högt och dokumentation gällande smärtintensitet sker via en siffra,

Av de över 800 projektbeskriv- ningar inom NSP som SAK har läm- nat in till Departementet för lands- bygdsutveckling för godkännande har bara knappt 20 varit projekt som endast

Syftet med denna studie handlar om att undersöka vilka omständigheter som gör att man vill lämna eller stannar kvar på sin arbetsplats genom att analysera och undersöka den beroende

hjärtinfarkt bidrar till den högsta mortalitetssiffran hos kvinnor, hela 49 procent. Dödligheten i hjärtinfarkt har dock minskat kraftigt de senaste decennierna, men samtidigt

Resultatet kan ses som motsägelsefullt eftersom lärarna menar att Kooperativt lärande hjälper elever ta del av varandras kunskaper. De menar att utbytet av kunskaper

När det gäller planeringen, tänker en elev i år 2 så här under en intervju den 22/11-2005: ”När det är mycket kvar på planeringen, då känner man att man inte hinner.”

I detta kapitel kommer vi gå genom socialkonstruktivism, genus, narrativ, maktrelation mellan vuxen - barn samt för vår studie viktiga teoretiska begrepp vilka är

Enligt Grant McCracken (Citerad i Esaisson m.fl., 2007 s. 291) finns det tre allmänna råd när man skall välja ut intervjupersoner; främlingar, ett litet antal och sådana

This clinical study aimed to evaluate an integrated intensive cognitive behavioral group treatment for individuals with substance-related syndrome in outpatient care settings and

LO har i ett flertal rapporter och remissvar lämnat förslag på åtgärder som krävs för att skolan åter ska kunna upprätthålla sitt samhällsbärande grunduppdrag: att utbilda

Personlig assistans för barn under 16 år kommer innebära ett större ansvar för kommunerna gällande kompetens och organisation. Detta kommer innebära svårigheter för mindre

• Då Ledsagarservice inte länger ska finnas kvar som särskild insats blir det extra viktigt att tydliggöra hur ledsagning till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

ska enbart utnyttjas när det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt för att de bevarade uppgifterna inte ska utplånas innan en utredningsorder för