• No results found

Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-26 S2020/08831 (delvis) I:9 Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 171 82 Solna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur

smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera myndighetens scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver. Syftet med

uppdraget är att löpande få en bedömning om smittspridningens utveckling som kan utgöra ett planeringsunderlag för regional och kommunal hälso- och sjukvård och omsorg, myndigheter samt andra aktörer för att möta rådande situation samt ge förutsättningar för att skapa god beredskap. Scenarierna ska uppdateras varannan månad och sträcka sig som minst tre månader framåt i tiden.

Scenarierna ska innehålla både det nationella och regionala perspektivet och antalet lindriga fall och antalet fall som intensivvårdas eller vårdas på sjukhus med sjukdomen covid-19 ska redovisas. Vidare ska Folkhälsomyndigheten utifrån de olika scenarierna bedöma vilka ändamålsenliga och

kostnadseffektiva insatser, både nationella och regionala, som bör genomföras inom myndighetens ansvarsområde för att hantera de olika scenarierna för att minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall.

Myndigheten ska ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. Vidare ska bl.a. effekterna av tidigare genomförda och pågående insatser och uppdrag med relevans för uppdraget samt eventuella relevanta erfarenheter av genomförda och pågående insatser i andra länder beaktas. Scenarierna ska

(2)

2 (3) delges övriga myndigheter som Folkhälsomyndigheten ska samverka med inom ramen för detta uppdrag.

I genomförandet av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen som alla får kompletterande uppdrag samt med Sveriges Kommuner och Regioner och övriga berörda aktörer.

Myndigheten ska senast den 26 februari 2021 redovisa en första uppdatering av scenarierna till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Därefter ska scenarierna löpande redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med att de uppdateras. Uppdraget ska slutredovisas den

31 december 2021, men kan förlängas med anledning av utvecklingen av covid-19. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Den 2 juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att dels ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19, dels ta fram olika scenarier, både nationella och

regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020.

I genomförandet av uppdraget tog Folkhälsomyndigheten fram tre olika scenarier för fortsatt smittspridningen av covid-19 t.om. den 1 september 2020 (S2020/05823). Den simulering som myndigheten baserat scenarierna på grundar sig på antal fall, lindriga, allvarliga och i behov av intensivvård, från slutet av februari 2020 till början av juli 2020. Scenarierna har varit viktiga underlag för många myndigheter och andra aktörer i samhället för hur de har kunnat planera sin verksamhet för att vara väl förberedda på hur situationen skulle kunna utvecklas.

Mot bakgrund av att det återigen sker en omfattande samhällsspridning av covid-19 och att antalet personer med covid-19 som vårdas på sjukhus och inom intensivvården har ökat i flera regioner harFolkhälsomyndigheten

(3)

3 (3) tagit fram nya smittspridningsscenarier. Folkhälsomyndigheten får denna dag i uppdrag att löpande uppdatera dessa.

På regeringens vägnar Lena Hallengren Martina Bergström Kopia till Statsrådsberedningen, SAM Justitiedepartementet, SSK Finansdepartementet, BA länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Socialstyrelsen

References

Related documents

Socialstyrelsen bedömer inte att myndigheten inom ramen för sitt uppdrag att säkra skyddsutrustning för att komplettera regioner och kommuners avsak- nad av detsamma behöver

de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för- draget om Europeiska unionens

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjuk- domen

Målbilden för MSB:s hantering är att förmågan i samhället har stärkts samt att MSB:s arbete har fokuserats på att hantera de mest utmanande riskerna, de som kan påverka målen

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

Kunskap om mäns våldsutsatthet kommer främst från kvantitativa studier som fnner att män blir utsatta för särskilt psykologiskt våld och kontrollerande beteende, följt av fysiskt

I denna Genväg till forskning presenteras kunskapsläget om barn som utsätts för och bevitt- nar våld i sin familj och hur man inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) kan upptäcka

Den andra dimensionen uttrycker då istället att barn- och ungdomsidrotten inte har ett soci- alt ansvar och inbegriper att föreningar inom barn- och ungdomsidrotten bör ägna sig åt

I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system och i familjerela- terad omvårdnad är personen/patienten i centrum för vård och omsorg men hänsyn tas till hens

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

För att förbättra individens arbetsförmåga, och för- hindra sjukfrånvaro eller åstadkomma återgång i arbete vid sjukfrånvaro, behöver ofta åtgärder riktas mot både

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

Inkluderar bakterier och cyanobakterier (fd blå-gröna alger) Bara en kromosom Saknar cellkärna Saknar mitokondrier Enkel struktur Storlek: 1 µm diameter kapsel cellvägg

Avgörande är att cellen har en receptor som viruset kan binda till och att cellen har de förutsättningar som viruset behöver för att kunna producera fler virus.. Exempel

infektioner inflammation antibiotika- resistens skydd mot farliga mikrober ämnes- omsättning immunologisk stimulans Normal- flora nervsystem Normalflorans effekter Positiva

Det finns några enkla saker att komma ihåg som gör det lättare för andra att hitta dig om du skulle gå

sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, arbetsgrupper inom GMS resp NPO, samt föreningens representation i det europeiska nätverket

Det arbete som lagts ner inom ramen för att ta fram regionala system- analyser och länstransportplaner har enligt flera intervjuare bidragit till att förbättra samspelet mellan

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

Statens mest påtagliga medel för att uppmuntra kommunerna blev, från 1935 och fram till och med början av 1990-talet, att ge särskilda statliga ekonomiska stöd till kommunerna

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1