• No results found

Digitalt utanförskap Motion 2020/21:841 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Digitalt utanförskap Motion 2020/21:841 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1170

Motion till riksdagen

2020/21:841

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Digitalt utanförskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att motverka digitalt utanförskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsen i Dalarna släpper årligen en rapport om grundläggande betaltjänster i Sverige. I rapporten för 2019 anger 17 av 21 länsstyrelser att tillgången till grundläg-gande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. För grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning bedömer länsstyrelserna däremot att situationen är mer problematisk. 15 av 21 länsstyrelser bedömer att situationen inte är tillfredsställande för gruppen äldre. Det är särskilt allvarligt nu under den rådande pandemin då många äldre är ensammare än tidigare och kanske inte kan få hjälp av anhöriga i samma utsträckning.

16 av 21 länsstyrelser bedömer att situationen för personer med

funktionsnedsättning inte är tillfredsställande. Dessa bedömningar grundas på att antalet platser för kontantuttag och betalningsförmedling med personlig service har minskat samt att den ökande digitaliseringen kan utgöra ett problem. Länsstyrelserna ser att det även för asylsökande och nyanlända personer blir svårare att utföra betaltjänster, då tillgången till kontanta tjänster och personlig service minskar. Även i dessa grupper förekommer ett digitalt utanförskap.

Man har slagit fast att det inte längre enbart är en fråga om kontanthanteringen i glesbygd, utan att den försämrade tillgången på kontanter även påverkar tätorter. Den digitala utvecklingen går snabbt och mängden kontanter i omlopp har halverats sedan 2007. För många är tekniken för dyr och det saknas kunskaper i hur digitala tjänster ska användas.

Länsstyrelserna kan inom ramen för betaltjänstuppdraget både ge stöd till tillhanda-hållare av grundläggande betaltjänster och genomföra utvecklingsinsatser. I dagsläget finns det 47 betaltjänstombud i hela landet som får stöd av länsstyrelserna. Det är nio fler än vid samma tid förra året. Arbetet med att inrätta ombud på orter där behov finns pågår kontinuerligt.

(2)

Länsstyrelserna bedömer att frågan om digital delaktighet är central för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Viktiga insatser görs redan idag, av både offentliga och privata aktörer, för att öka den digitala delaktigheten. Länsstyrelserna bedömer dock att behovet är större än de insatser som erbjuds. Det krävs såväl fler utbildningsinsatser som ökad möjlighet till personlig service. Det är även viktigt med kontinuitet i dessa insatser. Särskilt fokus bör läggas på grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning samt asylsökande och nyanlända. Även länsstyrelser gör insatser för att öka den digitala delaktigheten. Men frågan om att öka den digitala del-aktigheten är bredare än länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag.

Det krävs utbildningsinsatser för att minska det digitala utanförskapet och med den här motionen vill jag lyfta vikten av att stärka möjligheterna att ge grupper som står utanför utvecklingen av grundläggande digitala betaltjänster möjlighet till utbildning och stöd.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S) Patrik Engström (S)

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren efter föredragning av verksjuristen Jenny Nyman. I den slutliga handläggningen av ärendet har

 Kvinnors Nätverk menar att det behöver utredas hur man kan anpassa lagstiftningen för att bättre komma till rätta med den hedersrelaterade brottsligheten så att rättsväsendet

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

The ‘maintainability’ discipline integrates engineers with maintenance experience into the design process with a view to optimise maintenance tasks, including consideration of

The challenge is to build a virtuous cycle: a combination of data rich analysis and modelling leading to a strong programme of implementation; implementation leading to a further