• No results found

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En grön flyglinje mellan Visby och Bromma Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:2848

av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

En grön flyglinje mellan Visby och

Bromma

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle i svenskt inrikesflyg och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flyglinjen mellan Visby och Bromma kan och bör bli världens första gröna flyglinje driven enbart med biobränsle. Eftersom flygningarna Bromma–Visby inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan Visby– Bromma dessutom bli världens första klimatsmarta flyglinje.

Flyglinjen mellan Visby och Bromma är en viktig flyglinje i Sverige. Den hade år 2017 229 507 resenärer. Flygsträckan är 190 kilometer och den totala bränsleförbruk-ningen var 2 041 ton jetbränsle. Koldioxidutsläppen var 6 429 ton koldioxid. Bränsle-förbrukningen per person var 0,5 liter per mil.

Snabba, säkra, miljövänliga kommunikationer till rimliga priser är den avgörande utvecklingsfaktorn för Gotland. Gotlänningarna är helt beroende av sin färja och sitt flyg för att klara de fysiska transporterna. Flyget kommer att förbli Gotlands enda snabba transportalternativ under lång tid framöver. Därför är det avgörande att flyget blir klimatanpassat.

Centerpartiet vill införa en obligatorisk inblandning av biobränsle med ett slutmål om ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle det kunna börja genomföras genom ett antal helt biobränslebaserade flyglinjer, och Bromma–Visby är en lämplig sådan första linje. En grön flyglinje hjälper också att bygga upp en basefterfrågan på en ny produktionslinje för grönt flygbränsle i Sverige. Det är avgörande för att få ner dagens höga priser på biojetbränsle.

Gotland har av regeringen utsetts till att vara pilotlän i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. Särskilda medel har tillförs Energimyndigheten för detta uppdrag. Energimyndigheten har ansvar för detta uppdrag, men en grön flyglinje skulle kunna rymmas inom det.

(2)

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle, inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle.

Lars Thomsson (C) Martin Ådahl (C)

References

Related documents

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Branschen har många av de ingångsjobb som fungerar som inträde på arbetsmarknaden och på kort sikt riskerar arbetslösheten att öka och rekryteringar att utebli, vilket till viss

I socialtjänstlagen kap.5 §10 skall man erbjuda stöd till personer som hjälper, stödjer eller vårdar sjuka personer eller personer med funktionshinder.. Det

Burlövs kommun ställer sig positiva till betänkandet i sin helhet och har inget ytterligare att tillägga. ~ stberg Socialchef E-POSTADRESS

tjänstepensionskassor, som tillfälligt och i rådande marknadsläge inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet, inte ska nekas tillstånd att driva verksamhet

Sveriges Kvinnolobby Sveriges skolledarförbund Sveriges unga katoliker Säkerhetspolisen Söderköpings kommun Uppsala kommun Uppsala universitet Valdermarsviks kommun

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

Beslut i detta ärende har fattats av ordförande Hälso-, äldre- och idrottsnämnd Monica Harr Sandström efter föredragning av kanslichef

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att.. planera, genomföra och

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle

3 (4) Sveriges advokatsamfund Sveriges domareförbund Säkerhetspolisen Södertälje tingsrätt Tullverket Uppsala tingsrätt Åklagarmyndigheten Örebro tingsrätt

Detta yttrande avges av tillförordnad generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av verksjurist Jennie Åkesson Holst.. I beredningen har deltagit versksjurist

En synpunkt som fördes fram i remissyttrandet över delbetänkandet och som Försäkringskassan inte kan se har belysts i slutbetänkandet är, att även om unionsrätten är

Växjö kommun avstår från att svara på Remiss från Finansdepartementet - Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investerninstöd...dnr Fi 2019/02681/BB.

Vägledande principer för regeringen i förhandlingarna om CAP är totalt väsentligt minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor,

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera arbetet med de uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft

Hultsfreds kommun har fått möjlighet att lämna remissvar på förslaget till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa.

Hylte kommun är utsedd av Finansdepartementet som remissinstans för en promemoria med förslag till förordning om stöd av undsättning och omstrukturering av vissa kommunala

Därmed ställer sig Bonde bland annat frågan om hur motsatsen till kvinnors för- väntade icke existerande sexualitet speglas i beskrivningen av mäns sexu- alitet.. Samma

I stället får läsaren något av en omarbetad, i viss mån uppdaterad utgåva av Drömmen om Norden, där till och med vissa kapitelrubriker har återanvänts nästan ordagrant (till