2019-09-24 Diarienummer

Full text

(1)

ARBETSFÖRMEDLINGEN

SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Sida 1 (1)

Datum

2019-09-24 Diarienummer

Af-2019/0038 6597

Avsändarens referens

S2019/03691/SF Socialdepartementet

Socialförsäkringsenheten

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Arbetsförmedlingen tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian och har i övrigt inga synpunkter.

På Arbetsförmedlingens vägnar

- Mikael Sjöberg generaldirektör

- - .,...-··•:.1 .:- · -

Pär Björ verksjurist

----: ; ../,

,_

,,,,,.--

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av verksjurist Pär Björklund. I den slutliga

handläggningen av ärendet har rättschef Anna Middelman samt enhetschef Unni Werner deltagit.

Arbetsförmedlingen Besöksadress Telefon 0771-600 000 E-post

113 99 Stockholm

113 99 Stockholm Elektrogatan 4 Fax 010-486 01 00 registrator@arbets formedlingen.se

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :