• No results found

2019-09-24 Diarienummer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2019-09-24 Diarienummer "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ARBETSFÖRMEDLINGEN

SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Sida 1 (1)

Datum

2019-09-24 Diarienummer

Af-2019/0038 6597

Avsändarens referens

S2019/03691/SF Socialdepartementet

Socialförsäkringsenheten

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Arbetsförmedlingen tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian och har i övrigt inga synpunkter.

På Arbetsförmedlingens vägnar

- Mikael Sjöberg generaldirektör

- - .,...-··•:.1 .:- · -

Pär Björ verksjurist

----: ; ../,

,_

,,,,,.--

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av verksjurist Pär Björklund. I den slutliga

handläggningen av ärendet har rättschef Anna Middelman samt enhetschef Unni Werner deltagit.

Arbetsförmedlingen Besöksadress Telefon 0771-600 000 E-post

113 99 Stockholm

113 99 Stockholm Elektrogatan 4 Fax 010-486 01 00 registrator@arbets formedlingen.se

(2)

References

Related documents

1 § Folkhälsomyndigheten föreslår följande tillägg för att inkludera tex livsmedelsburen smitta: -Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren, om det gäller en sjukdom som

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung.. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika

Domstols- verket har bedömt att förslagen inte, i någon större mån, påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända

Den nödvändiga vården står för en större andel än den planerade vården vilket bör innebära att det totala antalet ärenden inte kommer att minska i någon större

I promemorian Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexitanges att 6 § lagen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF). Inspektionen

Samuelsson, HR-ansvarig Caroline Carlsson, HR-strateg Angela Berthelsen samt enhetscheferna Ola Leijon och Mats Granér deltagit.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Regeringens förslag innebär att svenska sociala trygghetsförmåner även fortsättningsvis ska kunna betalas ut till enskilda personer i Förenade kungariket och

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

Juridiska fakultetsnämnden har inget att anföra i sak vad avser de, i promemorian, föreslagna förändringarna av lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i

5 § En person och dennes familjemedlemmar som före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade EU hade rätt att få eller fick en förmån ut- betald i Förenade kungariket med