• No results found

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-02-10 U2020/00060/S Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Remissinstanser Ale kommun Alvesta kommun

Amnesty International Sverige Barnombudsmannen

Bollebygd kommun

BRIS – Barnens rätt i samhället Brottsförebyggande rådet Bräcke kommun

Centrum för rättvisa Civil Rights Defenders

Delegationen mot segregation Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Fagersta kommun Friskolornas riksförbund Förbundet Humanisterna Försvarshögskolan Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Stockholm Grums kommun Gävle kommun Göteborgs kommun Göteborgs universitet Hedemora kommun Helsingborgs kommun

(2)

2 (4) Härjedalen kommun

Högskolan i Väst

Idéburna skolors riksförbund Islamiska samarbetsrådet Judiska Centralrådet Judiska ungdomsförbundet Justitiekanslern Justitieombudsmannen Jönköpings kommun Kammarrätten i Göteborg Karlsborgs kommun Konkurrensverket Kristna friskolerådet Kungälvs kommun Lidköping kommun Länsstyrelsen i Östergötland Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Malmö kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Norbergs kommun

Normalings kommun Nykvarns kommun Orusts kommun Polismyndigheten

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Regelrådet

Riksförbundet Hem och Skola Riksföreningen för skolsköterskor Rädda barnen Skolväsendets överklagandenämnd Skurups kommun Skövde kommun Statens skolinspektion Statens skolverk Stiftelsen Judaica Stockholms kommun

(3)

3 (4) Stockholms universitet

Surahammars kommun Svenska kyrkan

Svenska kyrkans unga

Svenska muslimer för fred och rättvisa Svenskt Näringsliv

Sveriges advokatsamfund Sveriges Elevkårer

Sveriges elevråd SVEA Sveriges interreligiösa råd

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges kristna råd

Sveriges Kvinnolobby Sveriges skolledarförbund Sveriges unga katoliker Säkerhetspolisen Söderköpings kommun Uppsala kommun Uppsala universitet Valdermarsviks kommun Vansbro kommun Vara kommun Åmåls kommun Ängelholms kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den

11 maj 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

hugo.wester@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2020/00060/S och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

(4)

4 (4)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa 2 exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Eva Lenberg Rättschef

Kopia till

References

Related documents

Sammanfattningsvis anser Centralrådet att förslaget om en ny definition av konfessionella inslag och förslagen om etableringsstopp för konfessionella skolor innebär att det kommer

Jönköpings kommun har inget att erinra mot den bedömning som utredningen gör avseende om skolor, förskolor eller fritidshem med ickekonfessionell inriktning förlägger firandet

Vidare är det en form av religiös diskriminering vilket strider mot Europakonventionens artikel 14 (om diskriminering) samt artikel 9 (om religionsfrihet). Ett

• vi efterlyser kartläggningar och analyser gällande barns rättigheter utifrån fler perspektiv än dessa som utgår från att fokusera på att kvalitetssäkra huvudmän för

Lärarförbundet instämmer i utredningens förslag i stort, men skulle hellre se en ökad statlig kontroll över etableringen av fristående skolor generellt och inte specifikt enbart

Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta, något Lärarnas Riksförbund ser mycket allvarligt på.. Undervisningen ska

MUCF vill också tillägga att demokrativillkoren som betänkandet föreslår bör kunna bidra till en miljö som gör detta ställningstagande enklare för den enskilde

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse