• No results found

Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens (Sjöfartsverkets) båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens (Sjöfartsverkets) båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri"

Copied!
3
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-04-16 I2020/01135/US I 2 Infrastrukturdepartementet Sjöfartsverket 601 78 Norrköping Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att analysera och föreslå hur

myndighetens båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri. Sjöfartsverkets samtliga sjögående enheter omfattas av uppdraget. Såvitt avser isbrytarna ska resultat av andra relaterade regeringsuppdrag beaktas.

Sjöfartsverket ska redovisa samtliga förutsättningar för omställningen till fossilfrihet, inklusive möjligheter, hinder, tidsaspekter, vilka åtgärder som krävs och vilka kostnader som dessa beräknas medföra, bl.a. uppskattade kostnader, totalt och per båt eller fartyg. Myndigheten ska analysera och redovisa om det bedöms bli en merkostnad, på kort respektive lång sikt, jämfört med om flottan inte skulle bli fossilfri. Analysen ska innehålla en beskrivning av finansiering, till exempel via Sjöfartsverkets avgifter. Myndighetens redovisning ska också innehålla en konsekvensbeskrivning såvitt avser andra aspekter, bl.a. med effektbedömning vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Sjöfartsverket ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Trafikverket och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021.

(2)

2 (3)

Skälen för regeringens beslut

I juni 2017 beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk som

innehåller en klimatlag (2017:720) och nya ambitiösa klimatmål. Ett av dessa mål är ett sektormål som anger att växthusgasutsläppen för inrikes

transporter, utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Detta är numera även ett transportpolitiskt etappmål.

Etappmålet för inrikes transporter omfattar även utsläppen från inrikes sjöfart. Av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, prop. 2019/20:65, framgår att nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. Det innebär att sjöfartens utsläpp måste minska. Av

handlingsplanen framgår vidare att på motsvarande sätt som det har utretts för flyget ska det även analyseras hur sjöfarten kan ställa om för att minska växthusgasutsläppen.

Regeringens ambition är att staten ska vara föregångare i omställningen till fossilfria transporter, bl.a. genom att alla fartyg som staten äger ska bli fossilfria. Detta är både en fråga om att staten behöver vara trovärdig i klimatpolitiken och att visa andra aktörer att det går att ställa om.

Sjötransporter är, jämfört med vägtransporter, ofta energieffektiva på grund av den låga drivmedelsförbrukningen per vikt och sträcka transporterat gods. De flesta fartyg drivs dock av fossila drivmedel vilket innebär att även om sjöfartens utsläpp står för en mindre del av de inrikes transporternas totala växthusgasutsläpp, behövs även här en omställning till fossilfrihet för att klimatmålen ska nås. Utvecklingstakten för sjöfarten har varit lägre vad avser nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Staten och övrig offentlig sektor bör gå före och visa vägen mot fossiloberoende även inom sjöfarten. Regeringen uppdrog 2018 åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, samt lämna förslag till en strategi, inklusive förslag till åtgärder för hur detta kan nås. Trafikverket har redovisat uppdraget.

Trafikverket bedömer att åtgärder i första hand bör riktas mot Trafikverket (Färjerederiet), Kustbevakningen och Sjöfartsverket då de står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser från den statliga flottan.

(3)

3 (3) Trafikverket menar vidare att fram till 2030 bör åtgärder främst genomföras i samband med att fartyg ska omsättas eller halvtidsmoderniseras.

På regeringens vägnar Tomas Eneroth Kajsa Lindström Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/SSK

Försvarsdepartementet/MFI och MFU Finansdepartementet/BA

Miljödepartementet/KL

Infrastrukturdepartementet/TP, TM och EE Försvarsmakten

Kustbevakningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket

Statens energimyndighet Trafikverket

References

Related documents

Från och med nu blev i princip alla rutnätsplaner rätvinkliga och för det mesta rektangulära, vid både grundande av nya och reglering av äldre städer, ett typiskt kännetecken

I deluppdrag Funktion mot byggskador ska Boverket förstärka arbetet med inomhusmiljö och säkerhet genom att identifiera, utreda och före- bygga förekomst av fel, brister och

Boverket fick under sommaren 2011 regeringens uppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt som går ut på att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering

annan bidragande faktor till att idrotten ibland kan upplevas som en frizon av icke-heterosexuella kvinnor är när det finns flera andra som inte är hete- rosexuella i ens lag

Där skulle man försöka bygga upp elitidrott- scentra, dels inom respektive idrott och samla mycket kompetent folk, men även inom andra idrotter så vi fick det där

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Systoliskt BT – det första pulsslag som känns vid palpatorisk metod alt det första ljud som hörs vid auskultatorisk metod – (Korotkoffs ljud fas 1).. Diastoliskt BT

• Räknat som gestationsveckor sker befruktningen första dagen i gestationsvecka 3 - dvs två veckor efter sista mensens första dag. •

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Det kan tilläggas att paret där den efterlevande endast har garantipension och maken hade pension utan tjänstepension hade rätt till bostadstillägg även före dödsfallet..

a) Beskriva kostnaderna för omlastning mellan olika trafikslag och analysera dels hur omlastningskostnaden påverkar konkurrens- förhållandena mellan de olika trafikslagen, dels om

Förvärvad resistens Mutationer eller upptag av genetiskt material från andra bakterier medför resistens mot ett eller flera antibiotika:. • minskat upptag

Vilka immunologiska celler behövs för att bekämpa infektionen.. Går det att

signalsekvens. SRP binder till signalpeptiden och ribosomen fäster vid ER. SRP binder till SRP-receptorn i membranet och för den växande polypeptiden genom ER: s

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

Eftersom det enligt detta förslag fortfarande skulle krävas ackreditering för andra byggnader än småhus, skulle de aktörer som besiktigar dessa byggnader även i

Boendeutgifternas andel av den disponibla inkomsten för unga, 20–25 år, 1999, 2003 och 2007 efter kön, svensk och utländsk bakgrund samt region.. Antal kommuner med brist

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten.. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, samt lämna förslag till en strategi,

Regeringen har beslutat att Trafikver- ket ska analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och

bedömningen ”möjlig”. Huruvida bedömningen av ett visst bränsle i kombination med ett fartyg kan.. justeras beror i stort på om den utslagsgivande faktorn är av operationell