Förbättrad arbetsmiljö i slöjdverkstäder

25 

Full text

(1)

9307036

iEM^rp(D)isir

Arnold Hägglund

Förbättrad arbetsmiljö

i slöjdverkstäder

Trätek

I N S T I T U T E T F O R T R A T E K N I S K F O R S K N I N G

(2)

Arnold Hägglund

FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ I SLÖJD VERKSTÄDER

Trätek, Rapport P 9307036 ISSN 1102- 1071 ISRN TRÄTEK - R - - 93/036 - - SE Nyckelord furniture industry working conditions Stockholm juni 1993

(3)

Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk forskning — är kompletta sammanställningar av forskningsresultat eller översikter, utvecklingar och studier. Publicerade rapporter betecknas med I eller P och numreras tillsammans med alla ut-gåvor från Trätek i löpande följd.

Citat tillätes om källan anges.

Reports issued by the Swedish Institute for Wood Technology Research comprise complete accounts for research results, or summaries, surveys and

studies. Published reports bear the designation I or P and are numbered in consecutive order together with all the other publications from the Institute. Extracts from the text may be reproduced provided the source is acknowledged.

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be-tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu-faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig träför-ädlande industri), träfiberskivor, spånskivor och ply-wood. Ett avtal om forskning och utveckling mellan industrin och Nutek utgör grunden för verksamheten som utförs med egna, samverkande och externa re-surser. Trätek har forskningsenheter i Stockholm, Jönköping och Skellefteå.

The Swedish Institute for Wood Technology Re-search serves the five branches of the industry: sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous-es, furniture and other woodworking plants), fibre board, particle board and plywood. A research and development agreement between the industry and the Swedish National Board for Industrial and Technical Development forms the basis for the Institute's activities. The Institute utilises its own resources as well as those of its collaborators and other outside bodies. Our research units are located in Stockholm. Jönköping and Skellefteå.

(4)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

1. FÖRORD 3

2. BAKGRUND OCH SYFTE 3

3. SPÅN- OCH DAMMUTSUGNING 4

4. REFERENSANLÄGGNING 5

4.1 Förutsättningar 5 4.2 Spån- och dammutsugningssystemet 5

4.3 Utrustning, upphandling och kostnader 6

4.4 Utvärdering och bedömning 7

5. ALTERNATIVA LÖSNINGAR 7

6. SLUTSATSER 9

7. LITTERATUR 10

8. LEVERANTÖRER 10

(5)

1. F Ö R O R D

Denna rapport baserar sig på utfört projektarbete "Förbättrad arbetsmiljö i slöjdverk-städer". Uppdragsgivare har varit riksorganisationen SAME ÄTNAM med huvudkansli i Arvidsjaur. Arbetet har utförts av TRÄTEK Skellefteå i samarbete med SAME ÄTNAM och slöjdaren Bernhard Stenvall i Arvidsjaur.

Rapporten har granskats av TRÄTEK i Jönköping.

Ett varmt tack riktas till de som levererat utrustningar och bistått med råd i olika avseen-den.

Projektet har finansierats av Riksorganisationen SAME ÄTNAM och Arbetsmiljöfonden.

2. BAKGRUND OCH SYFTE

Arbetsmiljön i slöjd verkstäder, där främst trä och horn bearbetas, har uppmärksammats en längre tid. Problemen med framför allt damm är betydande, främst beroende av att

spån-/dammutsugning saknas eller att befintliga utsugningar fungerar otillfredsställande. Trädamm kan vålla svåra hälsoproblem. Därför beslutades i Sverige 1981 om ett hygie-niskt gränsvärde på 4 mg damm per m^ luft (AFS 1981:8). 1989 skärptes det svenska gränsvärdet till 3 mg/m^ (AFS 1990:13), och en ytterligare skärpning till 2 mg/m^ har aviserats. Denna nivå, 2 mg/m\ gäller redan nu vid planering av nya anläggningar och vid ombyggnad.

Vid återföring av filtrerad luft från träbearbetningsmaskiner är kravet på återluften 1/20 av gällande gränsvärde. Vid återföring av filtrerad luft fordras således en mycket hög avskilj-ningsgrad på filtreringsutrustningen.

Även små slöjdverkstäder behöver effektiva spån-/dammutsugningssystem och en fungerande allmänventilation.

På uppdrag av Riksorganisationen SAME ÄTNAM gjordes en förstudie (1988) som syftade till att klarlägga aktuella miljöproblem i berörda slöjdverkstäder, samt föreslå program för en miljövänlig referensanläggning. Förstudien redovisades som uppdrags-rapport (2100/880413).

På uppdrag av SAME ÄTNAM har föreliggande projekt "Förbättrad arbetsmiljö i slöjdverkstäder" genomförts. Projektarbetet har i huvudsak gjorts under 2:a halvåret

1992.

Projektet syftade till att inhämta och förmedla kunskap om teknik och lämplig utrustning för spån- och dammutsugning, för att uppnå en godtagbar arbetsmiljö till rimlig kostnad i slöjdverkstäder med 1-3 slöjdare. I projektet har ingått planering och utformning av utrustning för spån- och dammutsugning i den referensverkstad som inrättats i Auktsjaur, Arvidsjaur.

(6)

3. SPÅN- O C H DAMMUTSUGNING

En väl fungerande utsugning skall förhindra spån- och dammspridning vid maskin- och bänkarbete.

Spån- och dammutsugning kan indelas i tre sammanhängande delar:

1. Spånhuvar för infångning av spån och damm vid maskiner och bänkarbetsplatser. 2. Spån- och dammutsugning. Spånsug, stoftavskiljning, rörsystem och anslutningar. 3. Ventilation. Luftåterföring och ersättningsluft.

Anpassning av spånhuvar för infångning av spån och damm från de enskilda bearbetnings-maskinerna och bänkarbetsplatsema, är av avgörande betydelse för minskningen av dammspridningen vid maskin- och bänkarbete. Spånhuvar och andra infångningsanord-ningar måste som regel utformas speciellt för varje maskin och arbetsplats, med hänsyn till bearbetning, material, verktyg etc.

För att uppnå en effektiv spån- och dammutsugning måste spånsug (fläkt), rörledningar, slangar och anslutningar (spånhuvar) dimensioneras och utformas så att tillräcklig sugkapa-citet uppnås, med hänsyn till kravet på samtidig användning av flera utsugningsställen. Avstängningsspjäll monteras för reglering av kapacitet till de utsugningsställen som användes.

Spånsugar är försedda med filter för stoftavskiljningen. Filterytan är avgörande för den avskiljningsgrad som uppnås. Säckfilter, som är vanligen förekommande, har relativt låg avskiljningsgrad vad gäller små dammpartiklar. Krävs en hög avskiljningsgrad används s k patronfilter, även kallat mikrofilter eller finfilter.

Om spånsug måste placeras i slöjdlokalen är det viktigt att anläggningens ljudnivå är så låg som möjligt. Ljuddämpande åtgärder kan då behöva göras.

Av betydelse för luftens kvalitet i slöjdlokalerna är även allmänventilation, där luftåter-föring och ersättningsluft är viktiga faktorer. Ett utsugningssystem utan luftåterluftåter-föring, där frånluften ventileras ut, ger den bästa luftkvaliteten i slöjdlokalen förutsatt att tillräcklig mängd uppvärmd ersättningsluft tillförs. Kostnaderna för uppvärmning av ersättningsluften kan dock bli betydande, då luftomsättningen i lokalen kan uppgå till 20 - 40 ggr lokalens luftvolym när utsugningssystemet används.

Den bästa lösningen är att frånluften efter stoftavskiljningen ventileras ut via en värme-växlare som värmer ersättningsluften. Den lösningen är dock som regel inte möjlig i små slöjdverkstäder på grund av de förhållandevis höga kostnaderna för en värmeväxlare. Slöjdverkstädemas ofta förhållandevis små rumsvolymer och begränsade uppvärmnings-kapacitet gör det därför nödvändigt att utsugningsluften filtreras och helt eller delvis återförs till slöjdlokalen, för undvikande av alltför stora värmeförluster, särskilt under den

(7)

kalla årstiden. Kravet på allmänventilation skall alltid tillgodoses, (10-15 m^/h och m^ golvyta).

Det skall i sammanhanget nämnas att i skolomas slöjdlokaler får utsugningssystem med återluft inte användas. Detta gäller även slöjdverkstäder där lärlingsutbildning pågår. Det finns i dag på marknaden ventilationstekniska lösningar som avsevärt minskar trädammhalten i slöjdverkstäderna under förutsättning att utformning, val av utrustning och underhåll görs rätt.

En effektiv och flexibel spån- och dammutsugningsanläggning, som kan visas och demonstreras, kommer att installeras på Trätek i Jönköping.

4. REFERENSANLÄGGNING

Målsättningen med en referensanläggning har varit att utforma en väl fungerande spån-och dammutsugning i en mindre slöjdverkstad, som kan vara vägledande för andra slöjdare som vill förbättra sin arbetsmiljö. Målsättningen har även varit att undersöka alternativa utrustningar i fråga om lämplighet, funktion och kostnad.

4.1 Förutsättningar

Referensanläggningen planerades i samarbete med sameslöjdaren Bernhard Stenvall i Arvidsjaur och för den slöjdverkstad han har i Auktsjaur, Arvidsjaur. Slöjdlokalerna består av två rum på tillsammans ca 22 m^ samt ett utrymme för bl a spånsug och kompressor på ca 6 m^. (Se bilaga 1:1.)

Damm- och spånutsugningsanläggningen skall utformas som ett fast (stationärt) system med kapacitet för samtidig användning av två till tre utsugningsställen.

Punkmtsugning skall kunna ske från två bänkarbetsplatser och från fem bearbetnings-maskiner.

4.2 Spån- och dammutsugningssystemet

Med utgångspunkt från ovan beskrivna förutsättningar planerades och utformades anläggningen. (Se bilaga 1:1-4)

Beskrivning av utsugningssystemet:

Spånutsugningssystemet består av en spånsug, Typ EJKA SA 25, som placerades i särskilt utrymme intill slöjdlokalen. Spånsugen har utrustats med tvåhastighetsmotor och med s k patronfilter (mikrofilter) med hög reningsgrad.

(8)

6

Spånsugen har anslutits till det fast monterade rörsystemet med böjbar sugslang. Rörsystemet har monterats med ställbara konsoler på vägg.

Alla grenuttag för utsugningsställen är försedda med skjutspjäll och böjbara sugslangar för anslutning till maskinemas/arbetsplatsemas sughuvar.

Särskild utrustning för städning ingår.

Spånsugens hel- och halvfart gör det möjligt att reglera sugkapaciteten efter behov och efter antal samtidigt öppna sugställen. Vid ex vis bänkarbete (handarbete), och ett sugställe, ger spånsugens halvfart god sugkapacitet och en låg ljudnivå. Reglaget har placerats vid arbetsbänk.

Ventilation - återföring av filtrerad luft:

Den filtrerade luften från utsugningssystemet kan regleras så att den antingen via ett extra fmfilter kan återgå till slöjdlokalen eller ventileras ut genom rummets yttervägg.

Den filtrerade luften kan givetvis regleras så att den delvis återgår till slöjdlokalen och delvis ventileras ut. Det som avgör hur regleringen sker är uteluftens temperamr (behov av värmeåtervinning) och behov av allmänventilation.

Regleringen medger således helt eller delvis återföring av filtrerad luft under den kallare årstiden, för undvikande av alltför stora värmeförluster, och en mer eller mindre

fullständig ventilation till uteluften när man så vill.

Den frånluft som ventileras ut behöver ersättas med uppvärmd tilluft så att temperamr och luftkvalitet bibehålls.

4.3 Utrustning, upphandling och kostnader

Efter genomförda undersökningar och bedömningar planerades och upphandlades den utrustning som behövdes till referensanläggningen i Auktsjaur. (Se bilaga 2.) Utrustningen består av lättmonterade standardkomponenter. Spånsugen har utrustats med två-hastig-hetsmotor.

Leverantörer har varit:

EJCA Verkstads AB Värnamo Scandia Elevator Vara

SCANDAB Burträsk LUNA Alingsås

Den sammanlagda materialkostnaden för utrustningen har uppgått till ca 26.000:- exkl moms. Kostnader för uppmontering och installation tillkommer.

(9)

4.4 Utvärdering och bedömning

Efter genomförd installation har utsugningssystemet utvärderats.

Lufthastigheter och luftmängder har uppmätts för olika praktiska situationer och med varierande antal öppna sugställen.

Gjorda mätningar har visat på mycket tillfredsställande resultat, trots systemets för-hållandevis höga tryckfall som avsevärt reducerat fläktens fria luftmängdskapacitet. Utsugningssystemets kapacitet medger samtidig användning av minst tre sugställen vid helfart och två sugställen vid halvfart. (Se tabell. Bilaga 3.)

(Dammhaltsmätningar har inte gjorts.)

5. A L T E R N A T I V A LÖSNINGAR

Spånsugens nettoeffekt vid maskinemas och arbetsplatsemas sughuvar är starkt beroende av det tryckfall som utsugningssystemet orsakar. Tryckfall uppstår i spånhuv, slangar, rör och rörböjar samt i filter för stoftavskiljningen.

Vid val av alternativa lösningar, främst då spånsugar med lägre kapacitet användes, måste hänsyn tas till systemets utformning och därmed dess tryckfall.

Alternativ 1

Altemativ 1 är ett minialtemativ som, rätt installerat och rätt använt, kan ge ett förhållan-devis tillfredsställande resultat.

En mindre spånsug med lägre effekt kan användas. Typ EJCA W 178.

För att minimera tryckfall i systemet bör slangar/rörledningar vara så korta och raka som möjligt. Helst bör då spånsugen placeras i slöjdlokalen i nära anslutning till maskiner och arbetsplatser.

Spånsugen förses med grenrör med spjäll för anslutning av två sugslangar, diameter 100 mm. Är behovet av sugställen mer än två kan sugslangarna flyttas till mindre frek-venta sugställen vid behov.

Utsugningens kapacitet medger samtidig användning av högst två sugställen.

Spånsugen förses med patronfilter (mikrofilter) för bättre avskiljningsgrad. Trots spån-sugens förhållandevis låga ljudnivå kan ljuddämpande åtgärder behövas för att minska ljudnivån.

Observera att systemet ger 100 % återluft, varför den allmänna ventilationen behöver lösas på ett tillfredsställande sätt.

(10)

8

Materialkostnaden för ett minialtemativ bestående av spånsug W 178 med mikrofilter 6,7 m^, grenrör med spjäll och ca 10 m sugslang 100 mm, beräknas uppgå till

ca 7.000:-. Med mikrofilter 11 m^ ca 8.000:-.

Alternativ 2

Finns lämpligt angränsande utrymme bör spånsugen placeras utanför slöjdlokalen. Reglering av återluften blir då utförbar på liknande sätt som referensverkstaden visar. Där så är möjligt skall rör användas i stället för sugslangar. Sugslangar används endast som anslutningar till spånsug och spånhuvar. Rörledningen placeras i bänkhöjd eller på golv vid vägg med två spjällförsedda anslutningar. Onödiga böj ar på rör och slangar skall undvikas. Den allmänna ventilationen behöver även här tillgodoses.

Kostnadsökningen jämfört med alternativ 1 kan uppgå till 2 - 3.000:-, avseende ytterligare rördetaljer och reglerspjäll. Total materialkostnad för anläggningen beräknas uppgå till 9 - 10.000:-.

Alternativ 3

Alternativ 3 kan vara utformat lika alternativ 2 men med högre kapacitet genom att spånsug SA 25 användes. Den högre kapaciteten medger samtidig användning av ytterligare ett utsugningsställe.

Spånsugen kan dessutom förses med två-hastighetsmotor för praktisk reglering av sugkapa-citeten.

Kostnadsökningen för större spånsug, två-hastighetsmotor och ytterligare rördetaljer och sugslangar beräknas uppgå till 7 - 8.000:-. Total materialkostnad för anläggningen 16 - 18.000:-.

Samtliga alternativ kan modifieras på olika sätt beroende på särskilda behov och förutsätt-ningar. Alternativ 3 kan utökas ytterligare med fast rörsystem i varierande omfattning upp till referensanläggningens utformning.

Ytterligare kapacitet, utöver referensanläggningens, torde knappast bli akmell för små slöjdverkstäder.

Renare luft:

Trots en effektiv spån- och dammutsugning sprids i viss omfattning fint damm till lokalen framför allt vid putsningsarbete.

Luftrenare finns för ytterligare filtrering av luften i slöjdlokalen, ex vis RENAIR takupp-hängda luftrenare som finns i olika storlekar och prislägen. För att luftrenaren skall fungera bra krävs underhåll och föreskrivna filterbyten. En lämplig luftrenare för slöjd-lokaler kostar 6 - 10.000:-.

(11)

6. SLUTSATSER

Projektarbetet har visat att det är möjligt att förbättra arbetsmiljön i slöjdverkstäder till förhållandevis rimliga kostnader. En väl fungerande spån- och dammutsugning är av största betydelse.

Anpassningen av spånhuvar för infångning av spån och damm från bearbetningsmaskiner och bänkarbetsplatser är av avgörande betydelse för dammspridningen, och därmed arbetsmiljön i slöjdlokalen.

De spånsugar som vanligen används i slöjdlokaler är som regel försedda med säckfilter med mycket begränsad filteryta, vilket innebär en avsevärd spridning av fint damm till lokalen.

Om spånsug med säckfilter används bör den filtrerade luften ventileras ut och uppvärmd ersättningsluft tillföras lokalen. Om spånsug med 100 % återluft är placerad i slöjdlokalen, eller i angränsande lokal med möjlighet att reglera återluften, bör spånsugen vara försedd med patronfilter/mikrofilter med stor filteryta och hög avskiljningsgrad. Detta för att underskrida gällande gränsvärde för damm och för arbetsmiljöns skull i allmänhet.

Vid slipning (putsning) eller annan bearbetning där gnistbildning kan uppstå skall särskild försiktighet iakttas för undvikande av dammexplosion och/eller brand.

Kravet på allmänventilation skall alltid tillgodoses.

Befintliga utsugningssystem kan förbättras, dels genom nya och bättre spånhuvar, dels genom att ersätta spånsugamas säckfilter med patronfilter/mikrofilter med stor filteryta och hög avskiljningsgrad. Vid nyinstallation bör endast spånsug med patronfilter/mikro-filter användas.

En slöjdverkstad med många utsugningsställen bör ha ett fast rörsystem med fasta spjällförsedda anslutningar, för att enkelt reglera sugkapacitet där så behövs. Ett fast rörsystem kan med fördel monteras i bänkhöjd om så är möjligt.

Spånsug med hel och halvfart gör det möjligt att reglera sugkapaciteten efter behov och efter antal samtidigt öppna sugställen. Halvfartsdrift ger dessutom låg ljudvolym. Den filtrerade luften från utsugningssystemet bör kunna regleras så att den, helt eller delvis, ventileras ut eller återgår till slöjdlokalen. Den frånluft som ventileras ut bör helst ersättas med uppvärmd tilluft.

Även andra miljöfaktorer, som torr luft, buller, lösningsmedel, ljus etc, behöver beaktas för att totalt förbättra arbetsmiljön i slöjdverkstädema.

(12)

10 7 L I T T E R A T U R Arbetarskyddsnämnden: Arbetsmiljöinstimtet: Johan Johansson TRÄTEK Jönköping. Åtgärdsblad 9206 01 9206 02 9206 03 9206 04 9206 05 Rapport Kontenta 9108049 9108050 9108051 9006033 9006034 9006035 9108046 9108047 Säkrare Träbearbetning.Idéhandbok

Undersökningsrapport 1989:30, "Skolors Träslöjdsalar"

Möjligheter att förbättra bandsågen vertikalbandslipen planhyveln

cirkelsågen bordsfräsen

Ny teknik minskar dammemission vid vertikal skivsåg dubbeltappmaskin kapsågar -Säkrare arbete vid bordsfräsen 1

bordsfräsen 2 cirkelsågen... Bättra arbetsmiljö med ny teknik 1 Bättre arbetsmiljö med ny teknik 2

8. LEVERANTÖRER

Några företag som tillhandahåller utrustningar för ventilation- och spånutsugning i slöjdsalar och slöjdverkstäder.

Företag: Telefon:

EJCA VERKSTADS AB 331 27 Värnamo 0370 / 116 30 SCANDAB Burträsk 937 31 Burträsk 0914 / 106 06 ÅSS - Konsult 442 21 Kungälv 0303 / 109 65 CENTAIR Filtr. teknik AB 531 55 Lidköping 0510 / 242 10 DUSTCONTROL 143 65 Norsborg 0753 / 860 60 AD A L A N AB 199 23 Enköping 0171 / 912 25 10

(13)

11

9. B I L A G O R

Bilaga 1:1-4 Slöjdlokal i Auktsjaur

Bilaga 2:1-4 Utmstningsspecifikation

(14)

SLOJDLOKAL I AUKTSJAUR

Bemhard Stenvall Domäng 17 B Arvidsjaur Skala 1:50 Bilaga 1:1 1. Arbetsbänk 2. Bandputs 3. Svarv 4. Rikt/planhyvel 5. Bandsåg 6. Bandputs 7. Skivputs 8. Borrmaskin 9. Spånsug 10. Arbetsbänk VY: A p — — — 1 Kompr.

I ]

1

I 3. 5. Vy B J I

I

I I I

vyc ^ - ' ,

6.1 L J 10. T g " 4,1 m 3,45 m 2,4 m 2,9 m

(15)

ID

<

—i CO H I OJ to IT) OJ

<

O

R <

CO >

o

Bilaga 1:2 o. - 6 ^ 6 2^ kl o O- ^ o. a. •o

e

6 6 § 8 S o ^ S S S t*-. , .-o in Cl. r- C a: CO CO CO 0^ cc: cd 00

2 d ^ d d 2

-C'

"o 2

DO C *- O r! I- C 3

"SI'S

CO ^ ocd p3

°§ °1

"o .S S

e

Bl

Bi

00

.s

c —• 3

e

6 o

o ^

P

e

e

I T ) U. , U i ^ C Ui fl)

0^:0

^. . ^ . . . .

i - H c4 c<S »n vo

(16)

Bilaga 1:3 LO to o OJ OO Cd < CO fe ID < O

Q

O _ l CO CD OJ OJ _C5 OJ CO

>

Li r- - O J OJ OJ OJ LO CD N. OJ OJ OJ o «-CO «-CO OJ CO ro CO o

o

s

E OJ

o

o. o, 'c c •o o 6 B9> 00 > 00 CO 02 0^ 0^ CO ed o

o

o

o

6 B B m O :0 :0 O O VO E 6 E 6 E E Q

" 2

«3 0 0 ^

2

^ 0 0 ^ OC^COCOOD^COCOO

(17)

Bilaga 1:4 2 J ,ea (T) IT) to 00 ' j . ro ZD

<

—) CO l -ZD

<

O _ l Q — > O _ i CO in OJ 00 CJ

>

in CO ro CO CO (Ti ro O 1— CO D ro o in ^ -a S •C > B. c l-< u< u> :0 CO 0< ou I Ja^ o , B 3 Si) 3 Dh "4 ••o ' j ? p CX uj Di c/2 C/3 CO cd <NcnT}•^nvC'r-cco^o CcJ O CO O CO

(18)

UTRUSTNING FÖR SPÅNUTSUGNING SPECIFIKATION

Bilaga 2:1

PfiS. Artikel: Tvp/Nr: Antal; A-pri§; Pris:

1 Spånsug SA25, 27-02504 1st 4 980:-2 Mikrofilter 47-80112 1 st 3 550:-3 - 2-hastighetsmotor Special 1 st 2 000:-4 Finfilter. 600 x 600 x 380 mm F103 F85 1 st 577:-5 fästram 600 x 600 mm F105 1 st 189:-6 Rör, 100/300 mm 61 03 99 2 st 34:- 68:-7 " 100/1000 mm 61 03 97 3 st 58:- 174:-8 " 100/2000 mm 61 03 95 1 st 110:-9 " 125/500 mm 61 23 98 2 st 45:- 90:-10 " 125/1000 mm 61 23 97 1 st 75:-11 " 125/2000 mm 61 23 95 1 st 135:-12 " 300/1000 mm 63 03 97 1st 147:-13 Teleskopdel, 100 mm 61 04 50 1st 65:-14 125 mm 61 24 50 1st 75:-15 Reduktion, 100/80 mm 61 08 10 1 st 136:-16 150/125 mm 61 58 20 1st 17 Rörböj, 100mm/60° 61 03 85 5 st 48:- 240:-18 100 mmJW 61 03 90 2 st 51:- 102:-19 125 mm/60° 61 23 85 1st 80:-20 125mm/90° 61 23 90 2 st 94:- 188:-21 Grenrör, 100/80/80 mm 61 07 40 1 st 297:-22 100/100/100 mm 6107 00 2 st 297:- 594:-23 125/125/125 mm 61 27 00 1 st 323:-24 125/100/125 mm 61 27 05 1 st 323:-25 125/100/100 mm 61 27 40 2 st 323:- 646:-26 Skjutspjäll, 100 mm 61 02 21 7 st 340:- 2380:-27 Reglerspjäll, 300 mm 63 02 18 2 st 386:- 772:-28 Sugslang, 80 mm 60 81 87 3 m 120:- 360:-29 100 mm 61 01 87 15 m 120:- 1800:-30 125 mm 61 21 87 2,5 m 120:- 300:-31 Slangklämma, 80 mm 60 82 00 4 st 8:- 32:-32 100 mm 61 02 00 1 2 st 9:- 108:-33 125 mm 61 22 00 2 st 10:- 20:-34 Snabbkoppling, 100 mm 61 0001 23 st 36:- 828:-35 125 mm 61 20 01 10 st 36:- 360:-36 300 mm 63 00 01 2 st 72:- 144:-37 Konsoler 100 mm 61 08 00 10 st 85:- 850:-38 125 mm 61 28 00 4 st 85:-

340:-39 VK Jalusislutare, 350 mm (HALAB, Skellefteå) 1st 206:-4Q Summa utrustning för spånutsugning 23

(19)

664;-EXTR AUTRIISTNING AR SPECMKATION Bilaga 2:2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Artikel;

Slangnippel, NPUlOO, för an-slutning av städslang eller spånhuv

Slangnippel, NPUlOO, för golv-städslang

Muff, MF 100, för städslang, golvmunstycke och huvar Golvmunstycke

Typ / Nr: Antal: A-pri$; Prisi

47-30636 Städslang 63/2000 mm, komplet

med reduktion RCFU 100/63, muff MF 63, borstmuff 45° och borste

Industriarm (Scandab) SKCA-01 Spånhuv för borrmaskin eller arbetsbänk, 100 mm Spånhuv för bandsåg Spånhuv för svarv Spånhuv för bandslipmaskin 43-41323 2 st 1 st 4 st 1st 1st 1 st 1 st 1 st 1 st 1st 25:- 50:- 25:- 100:- 740:- 466:-1 466:- 100:-? 220:-7

(20)

445:-EJCA VERKSTADS AB P.O. BOX 714 S ^ l 27 VÄRNAMO SWEDEN Bilaga 2:3 Golv-och b ä n k s t a d u t t a g . /2 a Smycke

(21)

Bilaga 2:4 / S f / f i p p e / MPUfOO TT \ \

iLu

DO

Zs/- SlonoklämmQ

For5i'muff46'!ArhiC0éOO7

20Q<D L

(22)

BUaga3:l

S L Ö J D L O K A L I A U K T S J A U R

Bernhard Stenvall Domäng 17 B Arvidsjaur

Skala 1:50

Mätpunkter för uppmätning av luftmängder och

luftkapacitet.

S S.s S.f A B A l A2 A3 A4 A5 B l Bla B l b B2 V Y : A Spånsug Säckfilter Finfilter (Mikrofilter) Stamledning Stamledning Utsug arbetsbänk Utsug bandputs Utsug skivputs Utsug rikthyvel Utsug arbetsbänk Utsug bandsåg golv bord Utsug svarv (9) (8) (6) (7) (4) (5) (3) p — — — 1 Kompr. I J

1

( D ©

I 4,1 m A5 Vy B T.1 Bla B l B l b B Vy C A4 A3 A2 3,45 m A l ; C? 2,4 m 2,9 m

(23)

l i l a g a 3:2

<

O) <

<

I

-0)

UJ

>

O

O

- I (O

LU

CO

o

o

D

C/)

D

<

O

X

o

o

Q. 0) i 0) •-» •CO "O 0) E (D • Q • a 0) E O) (O C •<a Q . 03 CE UJ Q O 1 mm . mensio r A B 1 2 5 18. 1 80 0 CD ^ O) ^ 14. 7 65 0 O) o CO 13, 6 60 0 ^ in CO 15, 8 70 0 in ^ - h~ CO CO nin g / d B 125 15. 8 70 0 in [2 co" CO Stamle d A 125 18, 1 80 0 CO ^ - CM O) ^ 14, 7 65 0 CO 13, 6 60 0 ^ in . CM CO 22, 6 100 0 12, 2 54 0 m o 00 19, 3 35 0 10, 4 18 8 Bl a o 00 19, 3 35 0 10, 4 18 8 •»-1 o 25, 0 70 0 13, 3 37 5 21, 2 60 0 11. 6 32 5

i 5 l s

23, 0 65 0 12. 4 35 0 15, 9 45 0 CO CM mensio r A 3 10 0 täll e / d i A 2 10 0 Utsugs s 10 0 28, 0 80 0 15, 0 42 5 19, 5 55 0 10, 6 30 0 Kapacitet : Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart , m/ s m3/ h Anta l utsug . CM

(24)

B i l a g a 3:3

<

C/)

<

d

<

GC liJ > O "D

:0

CO LU H C/) CO

o

o

CO < O X

o

o

z

Q. CO 0) ••—' i k-O •o 0) E 0) k— E, Q •O 0) E (O C •<0 CL CO cc m Q G Z =< t _J X O o cc UJ 1 l— UJ X o 05 1- ?^ c/J < Z X t CL LU ! IG T A V EN L O oc z m z t T PUN I Q . H CL =< 3 2 mm . mensio r A B 1 2 5 22, 2 98 0 12, 0 53 0 24, 3 107 5 12, 9 57 0 25. 8 114 0 13, 6 60 0 26, 3 116 0 14. 1 62 5 25. 5 112 5 14, 0 62 0 •o in O) CDI CM C ••-'c 11, 3 50 0 CO CM o> ^ % CM CO o 00 CO in

g

CM Sta m le d A 125 22, 2 98 0 12. 0 53 0 13, 0 57 5

§

CD CO 16. 8 74 0 ® 2 CO CO 17, 7 78 0 CO ^ - CM O ^ 25, 5 112 5 14, 0 62 0 CQI ° o 00 13, 8 25 0 11. 0 20 0 00 - o in 10, 5 19 0 m B1 a o 00 13, 8 25 0 11. 0 20 0 CO ^ in" 2 10,5 19 0 in- o o ml o 17.7 500 COO) CM - o 2 14. 400 h- CM 13,4 380 T- O CM

a s

14. 2 40 0 - co CO CVJ T- O r>. CM o o "»t ^ CO- in o in co" ® 11, 3 32 0 °- S CO r - o eA ^ CO CM TT ^ - CM 1 -CM )P co"

t

in co" o> C

1

31 §

E 1 - o h- CM o o ' T ^ täll e / d i A 2 10 0 O CM O O '«•" ^ Utsugs s A 1 10 0 20, 5 58 0 10, 6 30 0 20, 3 57 5 10. 6 30 0 14, 9 42 0 00 o . CM CM 12. 4 35 0 ^ 2 co" ^ 14. 1 40 0 7, 8 22 0 Kapacitet : Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart . m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart , m/ s m3/ h Helfart . m/ s m3/ h Halvfart , m/ s m3/ h Anta l utsug . CM CM CO in

(25)

Detta digitala dokument skapades med anslag från

Stiftelsen Nils och Dorthi

Troédssons forskningsfond

Trätek

I N S T I T U T E T F O R T R A T F . K N I S K 1 O R S K N I N G

Box 5609, 114 86 S T O C K H O L M

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 Telefon: 08-14 53 00 Telefax: 08-11 61 88 Asenvägen 9, 553 31 JÖNKÖPING Telefon: 036-12 60 41 Telefax: 036-16 87 98 Skeria 2, 931 87 S K E L L E F T E . Besöksadress: Bockholmsvägen Telefon: 0910-652 00 Telefax: 0910-652 65

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :