• No results found

Lösningar Fysik 1 Kapitel 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lösningar Fysik 1 Kapitel 1"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Lösningar Kap 1

Fysik

Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro

(2)

Lösningar fysik 1 Heureka:Kap 1

1.1 a) 2 b) 3, c)2, d) 3, e) 1 1.2)

3,97 + 3,95 + 3,91 + 3,93 + 3,96

5 = 3,944 𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖𝑓𝑓𝑟𝑜𝑟 ä𝑟 tre, 𝑑𝑣𝑠 3,94𝑚

1.3) 2,05·1,58=3,239𝑚2 =3,24 𝑚2 (på grund av antalet värdesiffror)

1.4) Vi omvandlar mm till cm så att vi har samma enheter.

0,11mm=0,011cm

Volymen är: 29,6·20,9·0,011=6,805=6,8𝑐𝑚3 Eftersom värdet 0,11mm har bara två värdesiffror måste vi ange svaret med två värdesiffror.

1.5) a) 0,032m=3,2·10−2𝑚 b) 58km=5,8·104𝑚 c) 0,36mm=3,6·10−4𝑚 d) 637·106𝑚 = 6,37·108𝑚 e) 458·10−9𝑚 =4,58·10−7𝑚 f) 3,80·105 𝑘𝑚 =3,8·108𝑚

Tänk på att allt ska uttryckas i meter och talet framför tiopotensen får inte vara mindre än 1 och större än 10.

1.6) a) 42𝑐𝑚2 = 42 ∙ (10−2𝑚)2 = 42 ∙ 10−4= 4,2 ∙ 10−3𝑚2 b)1,3𝑚𝑚2 = 1,3 ∙ (10−3𝑚)2 = 1,3 ∙ 10−6𝑚2

c) 7,26𝑘𝑚2 = 7,26 ∙ (103𝑚)2 = 7,26 ∙ 106𝑚2

Tänk på att svaret ska ges i grundpotensform.

1.7) En sekel är 100år alltså 100·365·24·60=52560000 minuter (5,26∙ 107)

40 minuter är 40

5,25∙107≈ 0,7 ∙ 10−6 𝑠𝑒𝑘𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑚 ä𝑟 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑒𝑙.

Svaret är alltså JA

1.8) Om vi antar att medellivslängden är ungefär 80 år, är antalet pulsslag ungefär:

80 ∙ 365 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 72 ≈ 3 ∙ 109 𝑠𝑙𝑎𝑔

Storleksordningen är alltså milliard, eller 109

1.9) Observera att kilogram är den enda SI enheten som har prefix.

a)3,5 ∙ 102𝑚 = 0,35 ∙ 103𝑚 = 0,35𝑘𝑚

b)8,1 ∙ 10−10𝑚 = 0,81 ∙ 10−9𝑚 = 0,81𝑛𝑚 (𝑛𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) c)0,00036𝑔 = 0,36 ∙ 10−3𝑔 = 0,36𝑚𝑔 (𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚) d)15 ∙ 103𝑘𝑚 = 15 ∙ 106𝑚 = 15𝑀𝑚 (𝑚𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

e)5,8 ∙ 103𝑘𝑔 = 5,8 ∙ 103∙ 103𝑔 = 5,8 ∙ 106𝑔 = 5,8𝑀𝑔 (𝑚𝑒𝑔𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚)

1.10) a) 1,21s dvs. hälften av tiden fram och tillbaka. b) Sträckan=hastigheten ·tiden.

𝑠 = 0,3 ∙ 109∙ 1,21 = 3,63 ∙ 108𝑚 = 363 ∙ 106𝑚 = 363𝑀𝑚

References

Related documents

This study showed that school stress, everyday stress, technology use and poor sleep habits were the most common reasons for sleeping difficulties as perceived by

Support is certainly needed from their parents, adolescents’ also need support from the school nurse and school health

experience of sleeping difficulties emerged: feeling dejected when not falling asleep, experiencing the night as a struggle, searching for better sleep, and being affected the

Sjukdomstillstånd som hypoglykemi, psykiska tillstånd, postiktalitet samt alkohol eller droger var faktorer som var bakomliggande orsaker till patientens hotfulla

Såväl sjuksköterskor som familjer uttryckte att praktiskt deltagande kunde vara ett hinder då det var viktigt att skydda patienten från att exponeras.. Relationen mellan familjen

När det kommer till kritik på mail, så tar alla respondenter avstånd, då de menar att risken för misskommunikation är för stor att ge negativ feedback via mail oavsett om det

Berner och Rotter (2015) studien är genomförd i Västra Götalandsregionen och denna studie är gjord i Region Jönköpings län. Av det totala antal patienter som ingick

livsstilsförändringar då patienten inte alltid följer de råd som ges vilket i sin tur kan vara frustrerande för distriktssjuksköterskan. Patienter med ohälsa relaterat till

Det leder till att kunskapsnivån hos oss sjuksköterskor ökar, vilket gör att sjuksköterskan får en förståelse för unga vuxnas situation och kan tillsammans

Resultaten från detta examensarbete visar att olika dimensioner i deltagarens livsvärld har betydelse och inverkar på om de kan vara följsamma till rekommendationerna som givits

Alla delar av vården ska vara utformad på ett sätt där vårdskador förebyggs (vårdförbundet u.å). Förebygga vårdskador innefattar både skydd för patientens och

Perinealbristningar i samband med förlossning kan påverka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa negativt. Framförallt har bristningar som involverar analsfinktern visats

Tom Kitwood (i Basun et al. 79) var den första att använda begreppet personcentrerad omvårdnad just inom demensvården. Han menar att symtom från den sjuke inte får tolkas som

Hållbar utveckling påverkar folkhälsan och innebär att alla ska ges möjlighet att aktivt delta i samhället och ha en meningsfull tillvaro (Kjellström, Håkansta & Hogstedt

Föräldrarnas starka kärlek till barnet blandat med en sorg över att det inte hade samma förutsättningar som alla andra ledde till en kämpaglöd där föräldrarnas tankar

Irritable Bowel Syndrome är en motorisk störning i mag-tarmkanalen. IBS är en sjukdom där det i många fall finns en kunskapsbrist för både patient och personal. Sjukdomen

Förekomsten av smitta kan förebyggas genom sanitet, hygien och förebyggande av infektioner (Regeringskansliet 2015). Författarna menar att en välinformerad patient

Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp, innefattande allt från lättare symtom som oro till svårare psykiatriska diagnoser. Allt fler äldre visar tecken på psykisk ohälsa, vilket

Informella ledare har en annan position, som helt beror på stöd från sympatisörer (Alvesson & Sveningsson 2012, ss. Ledarskapsrollen handlar om att kunna hantera

I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes, av dem har majoriteten diabetes typ 2. Sjukdomen kan bli allvarlig och i värsta fall leda till döden. De största

The primary aims of this study were to explore the feasibility of a randomised, double-blind, pla- cebo-controlled trial, investigating if children experience less pain, fear

De främsta problem som kvinnor upplever efter mastektomi, kopplad till sexualitet, är försämrad självbild, upplevelsen av att vara stympad, depression, minskad sexlust, känslan

De kvinnor som uttryckte att de inte fick tillräcklig information om olika alternativ var i huvudsak de kvinnor som hade valt eller föreslagit ett effektivt preventivmedel men