• No results found

Metallsökning som hobby Motion 2020/21:2050 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Metallsökning som hobby Motion 2020/21:2050 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1146

Motion till riksdagen

2020/21:2050

av Roza Güclü Hedin (S)

Metallsökning som hobby

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om metallsökning som hobby och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att söka efter metallföremål med hjälp av metallsökare är en hobby för många. Den 1 januari 2018 infördes en avgift på 700 SEK för att ansöka om tillstånd att använda metallsökare. Det är länsstyrelserna som utfärdar tillstånden och hur de är utformade kan se olika ut på grund av till exempel hur fornlämningstätt ett län är.

I samtal med äldre och pensionärer som har detta som hobby i kombination med att röra sig så blir det tydligt att många av dem inte längre har råd efter införandet av av-giften.

I Sverige får man äga hur många metallsökare som helst men inte använda dem utan tillstånd. Sedan avgiften på 700 SEK tillkom har antalet sökta tillstånd minskat kraftigt men inte försäljningen av metallsökare. Det finns nyttor med att våra metallsökare fort-sätter som tidigare. Det främjar folkhälsan och metallskräp försvinner från stränder och andra ytor där det inte skall finnas. Jag vill med denna motion lyfta vikten av att under-lätta för dem som har metallsökande som hobby.

References

Related documents

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

SKR menar att det är angeläget att kommunerna får större mandat av vita åtgärder samt relevant stöd och vägledning vid framtagande av åtgärdsprogram för att klara en

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

[r]

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA