Yttrande över remiss för komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

E-POSTADRESS burlovs.kommun@burlov.se WEBBPLATS www.burlov.se POSTADRESS Box 53, 232 21 Arlöv BESÖK Kärleksgatan 6, Arlöv TELEFON Växel: 040-625 60 00 Fax: 040-43 51 12 Org.nr: 212000-1025 Bankgironr: 650-3890 Plusgiro: 112010-4 YTTRANDE DATUM 2020-04-28 1/1 DIARIENUMMER KS/2019:219-119 Kommunstyrelsen Justitiedepartementet

Yttrande över remiss för komplettering av

departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot

tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Ert dnr: Ju2020/01217/L5

Burlövs kommun betraktar kompletteringen avseende behandling av personuppgifter hos de verksamheter som avses i lagförslagets 1 § som nödvändig för att lagen ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt.

Kommunen delar utredarens uppfattning att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen utgör ett sådant rättsligt anspråk som avses i 5 § § st. 1 p. förordningen (2018:219) med komplette-rande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Mot bakgrund av detta tillstyrks förslaget.

På kommunstyrelsens vägnar

Lars Johnson

Ordförande Charlotta Wemme Dehlin

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :