• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2010.pdf Pdf, 1.5 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2010.pdf Pdf, 1.5 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nykvarns kommuntidning • Nr 1-10

VÅRDCENTRAL OCH TANDVÅRD I PRIVAT REGI ÖKAD INFORMATION OM SKOLAN MÖT ÅRETS FÖRETAGARE INFORMATIONSMÖTE OM BROKVARN

Visionen om

Nykvarn 2025 Visionen om

Nykvarn 2025

(2)

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • www.nykvarn.se Ansvarig utgivare: Sune Eriksson

Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Lena Ramdani, Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Tryck: Kringel-Offset 4.700 ex (2010)

NR 1 • MARS 2010

Nykvarns kommuntidning

TUTAN • MARS 2010

Planeringen på- går för fullt för det kombinerade natio- naldagsfirandet och

Nykvarnsdagen i Folkparken den 6 juni.

– Förra året hade vi 3.500 besökare, berättar kultur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg. I år siktar vi på ännu större uppslutning!

Som vanligt består dagen av två de- lar, där den första timmen är ett mer tra- ditionellt nationaldagsfirande, medan resten av dagen fylls av uppträdanden, aktiviteter och andra roligheter.

– Programmet är inte klart ännu, och detaljer kommer att falla på plats allt eftersom, säger Lottie. Ett definitivt program kommer dels att skickas ut till samtliga hushåll i mitten av maj,

Nationaldagen och Nykvarnsdagen söndag den 6 juni i Folkets Park

– Nu upprepar vi förra årets succé!

dels att finnas på kom- munens hemsida www.

nykvarn.se.

Själva ramprogram- met är dock redan tydligt:

Nationaldagsfirande kl. 11.00-12.00

Dagen inleds med traditionellt natio- naldagsfirande. Fanborgen marscherar från centrum kl. 10.45. På programmet finns bland annat musik med Musik- kåren, uppträdande av Åsa Dellham, högtidstal, utdelning av fana och flagga samt naturligtvis ett unisont framföran- de av nationalsången.

Nykvarnsdagen kl. 12.00-15.30

Folkets Park och idrottsplatsen fylls med olika nöjen för hela familjen:

prova-på-aktiviteter, uppvisningar,

ponnyridning, lotterier, tivoli och ut- ställningar.

Nykvarns Rotaryklubb uppmärksam- mar Årets Företagare 2010 och delar ut stipendium till årets ungdomsförening i Nykvarn. På stora scenen blir det upp- trädanden av bland andra Musikkåren med gästartist Lotta Arvidsson.

Nationaldagsfirandet och Nykvarns- dagen arrangeras av Nykvarns kom- mun, Basta Arbetskooperativ och ABF Södertälje-Nykvarn i samverkan.

– Jag tycker att det är ett jättebra ex- empel på hur kommunen, föreningar och näringsliv kan samverka för att skapa bra evenemang i Nykvarn, säger Lottie.

(3)

MARS 2010 • TUTAN

Sedan början av året har Folktandvården och landstinget lämnat över tandvården och vårdcentralen i Nykvarn i privat regi. Vad innebär det för oss som bor här?

Generellt sett märks nog ingenting, för- utom att det gradvis blir lite bättre, sä- ger distriktsläkare Lennart Holmquist, verksamhetschef vid Nykvarns vård- central.

Proxima Primärvård

Vårdcentralen har överlämnats till fö- retaget Proxima Primärvård, som dri- ver vårdcentraler även i Nacka, Tyresö, Tungelsta och Järna samt Närakuten i Uppsala. Man sköter också röntgenav- delningen på Södertälje Sjukhus.

- Det är ett företag med många års erfa- renhet av primärvård, berättar Lennart.

Han tror att den enskilda patienten till en början inte kommer att märka någon skillnad alls.

- Det är samma vård, samma perso- nal, samma lokaler, samma öppettider, säger han. Så det bör inte märkas någon påtaglig förändring.

Privat vårdcentral och tandvård

- vad innebär det?

Övergången genomfördes den 1 februari, så det är alldeles nytt. Och bakom kulisserna pågår förstås en del förändringar som på sikt kommer att innebära förbättringar för patienterna.

- Vi håller på med helt nya adminis- trativa system och inte minst ett nytt journalsystem som vidgar våra möjlig- heter att följa patienternas journaler.

Distriktstandvården

Den tidigare Folktandvården sköts se- dan mitten av januari av företaget Di- striktstandvården, som på liknande sätt har mottagningar på tio orter i Stock- holms län.

Även här kommer det mesta att vara sig likt framöver.

– Ja, såtillvida att vi har samma per- sonal, samma priser och samma loka- ler, säger VD Ibbe Gnem. Men vi har gjort en ganska rejäl modernisering av mottagningen, och vi siktar på en mer välkomnande miljö med en öppnare planlösning. Så rent fysiskt kommer man förhoppningsvis att märka en po- sitiv förändring som patient hos oss.

Ansök om svensk flagga

och fana!

Som enskild person folkbokförd i Nykvarns kommun kan du ansöka om att få en svensk flagga, och för- eningar och organisationer med säte i Nykvarn kan ansöka om en fana.

Utdelning av flagga och fana sker på Nationaldagen den 6 juni.

Blanketterna ”Ansökan om svensk flagga enskild person” och

”Ansökan om svensk fana fören- ing/organisation” finns att hämta i blankettarkivet på www.nykvarn.se i mappen ”Kultur och fritid”, samt i kommunhusets reception, Centrum- vägen 20.

Ansökan ska vara inne senast den 7 maj 2010. n

Valborgs- firande

Valborgsmässoafton är en liten startsignal för våren och för som- marens antågande. Här i Nykvarn firar vi som vanligt vid Herrgår- den.

- Programmet är inte riktigt klart i detalj ännu, men hålltiderna blir ungefär som vanligt, berättar kul- tur- och fritidssamordnare Lottie Palmborg.

- Servering, korvgrillning, lotteri med mera startar klockan 19.00.

Kl. 19.45 börjar programmet enligt följande:

• Nykvarns Musikkår spelar

• Kort allsång

• Vårtalare Lotta Ferrer, Frivillig- centralen

• Valborgselden tänds ca kl 20.30

• Fyrverkerier

På vårdcentralen och tandläkarmottagningen är det mesta sig likt, åtminstone till det yttre.

(4)

TUTAN • MARS 2010

Ökad information om skolan

Öppningar om pendlingen

”Ankomstluckan” i pendeltrafi- ken, främst på morgnarna, består än så länge. Och det lär den göra åtminstone fram till sommaren.

Men kommunen driver frågan vidare, och man tror att det kan komma en öppning därefter.

- Vi har haft överläggningar med SL, med Mälab – som handlar upp trafiken i Söder- manland – och med SJ, berättar kommun- chef Sune Eriksson. Och läget ser lite mer hoppfullt ut nu än vad det gjorde tidigare.

Han har tillsammans med kommunsty- relsens ordförande Ann Johansson (NP) haft flera överläggningar med de berörda parterna, och nu tycks en viss förståelse för situationen i Nykvarn ha nått fram.

- Mälab kommer nu att handla upp ytter- ligare två avgångar per dag, vilket innebär att vi kommer att få lite tätare turer gene- rellt under dagarna, berättar Sune vidare.

- Vi har även ställt krav på att ankomst- luckan i pendlingstrafiken i Nykvarn ska täppas till. SL har stött oss i den frågan och SJ har försäkrat oss om att det ska ordnas.

Någon gång under mars månad ska be- sked komma om hur detta ska gå till.

- Men det blir dessvärre ingen förbättring före sommaren, och kanske kommer änd- ringen först i samband med att vintertidta- bellen träder i kraft, säger Sune Eriksson.

Ann Johansson berättar att man just nu diskuterar med SL om att hitta någon form av temporär lösning till dess att den nya tabellen träder i kraft. Dessa diskussioner fortsätter.

På toppen av allt detta kommer dock ett nytt slag mot pendlingen: under perioden 20 juni-21 augusti kommer tågtrafiken att vara helt avstängd på grund av ombyggna- den till dubbelspår.

- Det är ännu inte helt klart hur ersätt- ningstrafiken kommer att lösas under den tiden, säger Anders Larsson, kund- och marknadsansvarig på SJ. Planeringen på- går fortfarande.

Information kommer dock att finnas längre fram, lovar han.

- Det kommer att finnas tydlig informa- tion på vår hemsida, och vi kommer med all säkerhet att informera Nykvarnsborna även via andra kanaler.

Tutan återkommer givetvis också med mer information, och även på kommunens hemsida läggs information ut så snart den finns tillgänglig. n

Basplaceringen av elever till skolorna inför höstterminens start är klar. Den nya organi- sationen, där Lillhagaskolan blir en 6-9-skola och Björkes- taskolan och Turingeskolan blir F-5-skolor, har inneburit att några elever blivit place- rade på nya skolor till nästa läsår.

- Elever och föräldrar har varit övervägande nöjda med basplaceringen, säger utbild- ningschef Anders Mebius samt rektor Kristiina Riskula och biträdande rektor Kristina Se- gernäs vid Björkestaskolan.

Nu pågår en process där eleverna delas in i klasser, och den har föregåtts av en period där eleverna har fått välja fyra kamrater man gärna vill vara tillsam- mans med i den nya klassen.

- Även det har fungerat smidigt, sä- ger Anders Mebius. Nu har pedago- gerna på skolorna gjort en preliminär klassplacering, och skolassistenterna sorterar listorna och försöker pussla ihop det så att alla ska få åtminstone någon av de valda kamraterna med i den nya klassen.

- På det sättet tror vi att eleverna känner en större trygghet.

Ingen större oro

Inför förändringen fanns en farhåga bland vissa föräldrar att processen skulle skapa oro bland eleverna.

- Varken vi eller lärarna har märkt av någon större oro bland eleverna inför ett eventuellt byte av skola eller klass, säger Kristiina och Kristina. Vi har

pratat med lärarna om det, men det märks inga påtagliga orostecken.

Just nu pågår också ett ganska om- fattande arbete som handlar om för- delningen av personalen på de nya arbetsplatserna.

- Det är förstås en stor förändring, säger Anders Mebius. Men vi har fått till stånd en bra dialog med de fack- liga organisationerna, där vi gemen- samt försöker hitta de bästa lösning- arna.

Under mars månad räknar han med att personalsammansättningen på skolorna ska vara klar.

Regelbunden information

En nyhet blir att Anders kommer att skicka ut löpande information i fort- sättningen.

- Min målsättning är att komma ut med information varannan vecka, säger han. Och jag vill gå ut med in- formation även om det inte har hänt något särskilt, bara för att hela tiden hålla alla berörda informerade.

Informationen kommer att gå ut via eleverna men också på kommu- nens hemsida och på Skolsidan.

I övrigt finns det förstås också en rad konkreta arbetsuppgifter inför höstterminens start.

– Vissa saker ska flyttas, det ska packas ihop och märkas, berättar Kristina Segernäs. Och en del min- dre ombyggnader måste göras – det planerar vi just nu tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten.

En nyhet kan Tutan dock redan nu avslöja: buss 782 kommer från höst- terminen att stanna även vid Björkes- taskolan på morgonen och på efter- middagen.

(5)

MARS 2010 • TUTAN

Hur ska Nykvarn se ut om femton år? Det är den frågan som visionsarbetet Nykvarn 2025 vill ha genomlyst – av så många Nykvarnsbor som möjligt.

Att ha en vision för hur vår kommun ska se ut i framtiden är inte en fråga om önskedrömmar.

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen.

Framtidens Nykvarn bygger

vi tillsammans!

Framtidens Nykvarn bygger

vi tillsammans!

Hur ska Nykvarn se ut om femton år? Det är den frågan som visionsarbetet Nykvarn 2025 vill ha genomlyst – av så många Nykvarnsbor som möjligt.

Att ha en vision för hur vår kommun ska se ut i framtiden är inte en fråga om önskedrömmar.

Visionsarbetet Nykvarn 2025 syftar istället till att vi ska ha en gemensam bild av hur vårt samhälle ska gestalta sig i framtiden – och den bilden utgör en riktlinje för det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen.

VISION NYKVARN 2025

(6)

Vid två tillfällen i början av året har politiker från kommunstyrelsen och nämnder samt verksamhetscheferna samlats för att mejsla ut den bild de har av Nykvarn, omvärlden och framtiden. Man har gjort en analys av kommunens styrkor och svag- heter, hot och möjligheter, och man har också tittat på omvärlden och på olika trender, och försökt se vilka tänkbara utvecklingar som kan ligga framför oss.

I den bilden har gruppen också satt upp några mål som är viktiga att de- finiera för framtiden: tillväxt (av både människor och arbete), utbildning och lärande, pendling och boende.

Det är sådana frågor som man tror blir avgörande för hur kommunen ska – eller bör – utvecklas fram till år 2025.

Vilken bild?

Målen är en typ av framtidsbilder vi kan måla upp.

En annan är den bild vi tror – eller vill – att omvärlden ska ha av oss år 2025. Även dessa frågor har grup- pen tittat på, och kommit fram till tre centrala saker:

Vi vill att omvärlden ska betrakta Nykvarn som en kommun med en tydlig egen identitet, en ”själ” som

är unik för oss. Vidare ska Nykvarn genast kännas igen, därför att vi ska ha en så stark och klar karaktär att vi sticker ut. Slutligen ska kommu- nen präglas av mod – politiskt mod, entreprenörskap, kreativitet och vilja och förmåga att hitta nya vägar.

Tre scenarier

I all huvudsak ligger Nykvarns fram- tid i våra egna händer. Vi kan styra mycket genom vår näringslivspolitik, bostadspolitik och annat – men vi är också utsatta för händelser i omgiv- ningen; om till exempel stora arbets- givare i regionen lägger ner verksam- heten eller friställer stora delar av sin arbetskraft.

Därför har politikerna och verksam- hetscheferna mejslat fram tre olika framtidsscenarier som kan vara bra att ha i bakhuvudet i visionsarbetet.

”Det rullar på…”

Det mellersta scenariot är ett där allt rullar på ungefär som det är idag. I ett sådant, mer neutralt, scenario kommer Nykvarn att ha cirka 12.000 invånare år 2025. Vi fortsätter att ex- pandera, men mycket försiktigt och utan någon starkt utveckling. En lugn, ganska trygg och stillsam fram- tidsbild, med andra ord.

Utgångspunkten...

”Hotbilden”

I det mer hotfulla scenariot krymper Nykvarn. Stora regionala arbetsgi- vare har fått lägga ner eller minska sin verksamhet betydligt, och be- folkningen i kommunen har krympt till cirka 8.000 invånare mot dagens drygt 9.200.

”Den kreativa framtiden”

I en mer optimistisk framtidsbild har Nykvarn utvecklats starkt, dragit till sig nya, kreativa människor och fö- retag och befolkningen har ökat kraf- tigt, kanske så mycket som upp till 20.000 invånare.

Det finns anledning att ha alla dessa scenarier i minnet när man tänker vidare i visionsarbetet. Vid en första anblick kan det verka helt klart vad som är mest önskvärt, men faktum är att alla tre scenarier har sina för- och nackdelar. De illustreras närmare på de kommande sidorna.

En annan intressant jämförelse är att titta tillbaka på vad som har hänt sedan 1999, då vi blev en egen kom- mun – utvecklingen i Mörby, Vidby- näs, centrum, skolorna, förskolorna, Björkestahallen, bostadsutveckling- en… det har onekligen hänt mycket på tio år! Vad kan inte hända på yt- terligare femton år?

VISION NYKVARN 2025

FOTO: Lennart Hansson

(7)

Hej, mamma!

Här i Nykvarn är det mesta sig likt sedan jag var här senast för 15 år sedan! Kommunen är lite större (jag hörde att det bor ungefär 12.000 människor här nu), och det har kommit till en hel del villor och flerbostadshus. Annars ser man ingen stor förändring vid första påseendet, men det är samma fina boendemiljöer som det alltid har varit.

Var ute i Taxinge igår, och där har det blivit en ny tätort med en liten F-5-skola. Hela Taxinge-Finkarby-Nygård har liksom växt ihop, och det är säkert ännu trevligare att bo där nu – det finns ju lite mer service.

Jag trodde att det skulle ha blivit ännu mer av tätortsbildningar på andra platser – borta vid Sundsvik, till exempel, men där är det ingen större skillnad mot hur det såg ut 2010.

Mörby har växt en del med fler företag och det börjar likna en fullt utbyggd företagsby. Ett kul upplevelseföretag har etablerat sig, vilket säkert är bra för besöksnäringen, och en ny avfart är byggd från motorvägen vid Almnäs, så där kanske det kan växa mer i framtiden. Och så går det en matarbuss mellan Nykvarn och Mörby – bra för dem som jobbar där!

Centrum är sig också ganska likt. Det har renoverats och byggts om en smula, och det har tillkommit några småbutiker och en mataffär till, men om man vill ha något extra måste man fortfarande åka in till Södertälje, till exempel.

Däremot har ett taxiföretag kommit till kommunen, så det är lite enklare att förflytta sig. Annars är kommunikationerna riktigt bra, och fjärrtågen går på dubbelspår och stannar fortfarande i Nykvarn. Det är nog rentav lite tätare turer idag än det var förr - men jag kanske minns fel...

Allt rullar liksom på i sina invanda spår, men kommunen verkar lite konturlös på något sätt. Jo, fritidsgården blomstrar, men den är ju inte aktuell för mig längre.

Nykvarn är fortfarande fint och trivsamt, men kommunen har inte tagit något stort steg i någon riktning. Det är samma gamla fina Nykvarn, fast lite större.

Puss och kram Maria

I visionsarbetet Nykvarn 2025 vill kommunen att du och så många som möjligt av dina vänner, grannar och andra Nykvarnsbor ska vara med och bygga bilden av vår framtid.

Det är en bred demokratisk satsning kommunen gör – inte för att ta fram partipolitiska handlingsplaner, utan för att mejsla fram en gemensam bild av var vi vill befinna oss om femton år, en bild som delas av så många som möjligt och som känns bra för oss alla.

I det arbetet tänker man sig först en bild av hur man önskar att tillväxten ska ha varit de kommande femton åren. Vilket av de tre scenarierna tror vi kommer att passa in bäst på Nykvarn?

Hur ser ditt Nykvarn ut 2025?

VISION NYKVARN 2025

(8)

TUTAN • MARS 2010

Hallå, brorsan!

Oj – kom hit! Du måste bara se hur det är i Nykvarn idag! Det har utvecklats från en landsbygdskommun till en liten stad med flera tätorter runt omkring – och det sjuder av liv!

I Taxinge-Finkarby-Nygård har samhället växt ihop till en liten tätort med spännande boenden, hästhagar, skola och förskolor. Och Sundsvik är också en liten tätort med en

”miljöby” och det finns planer på en skola även här. Här finns ett nytt landmärke – en kvarn som både producerar el och är en symbol för den nya typen av boende.

Det finns till och med små närbutiker i de nya tätorterna!

Skolan, ja. Kommunen har bestämt att man ska bygga upp ”framtidens skola”, landets bästa utbildning, och man har byggt en helt ny skola som är en prototyp och som lockar till sig de bästa pedagogerna. Du skulle se kulturskolan och de nya, nischade gymnasieprogrammen inom framtidsbranscherna.

Idag bor det hela 20.000 människor i Nykvarn, och det har byggts bostäder – villor, flerbostadshus, bostadsrätter, generationsboende. Och olika typer av ”livsstilsboende” – golfnära, hästgårdar – det är hur spännande som helst! Men samtidigt är det förstås en stor utmaning för kommunen - man har bland annat fått bygga ut förskolan och skolan ordentligt för att hålla jämna steg med expansionen!

Centrum skulle du inte ens kunna föreställa dig! Tågstationen är överdäckad (det finns för övrigt en tågstation i Taxinge också) ihop med delar av Centrumvägen, och centrum är en helt ny ”riktig” stadsdel, med specialbutiker, ett levande torg och myllrande av liv. Och det finns flera, riktigt bra, restauranger!

Tågen går var 30:e minut, det finns matarbuss till Sundsvik och SL-kortet fungerar på både tåg och bussar.

Allra störst är kanske att Nykvarn har blivit så attraktivt att det har dragit till sig alla möjliga spännande och kreativa människor, inte minst företagare och entreprenörer. Stockholms Syd Logistikcenter är fullt utbyggt, det finns ett upplevelseföretag och ett science centre, och stora regionala företag har förlagt sin forskning och utveckling hit, där de anställda också bor i Nykvarn. Det finns hur mycket fritidsaktiviteter som helst och ett fantastiskt föreningsliv.

Brorsan, Nykvarn är glittrande, myllrande, sjudande, välkomnande och kaxigt. Jag vill flytta hit med mitt företag – du borde också fundera på att ta hit ditt innovationsföretag. Det skulle passa perfekt här!

Vi hörs mer om detta – jag kommer och visar fler bilder!

Lisa Hallå, pappa!

Det är inte så där jättekul att komma tillbaka till Nykvarn så här 15 år senare. Det rullar på i lugn takt på ytan, men det märks att det är en kommun som krymper…

Befolkningen har faktiskt minskat till 8.000 – det är en ganska uppseendeväckande förändring som har fått stora konsekvenser för allt här.

Mycket beror nog på att de stora regionala företagen har skurit ner sin verksamhet dramatiskt – det påverkar både anställda som bor här och underleverantörer i kommunen. Flera småföretag har fått lägga ner, och ganska många har sålt sina

hus. Det är inget kul – priserna sjunker förstås, så de som säljer gör ofta en stor förlust, och en hel del människor sitter fast – har varken råd att sälja eller bo kvar.

Nykvarnsbostäder har avvecklats helt.

De som bor kvar här lever i ett lugnare tempo. Centrum är utarmat, flera av de små butikerna har stängt och matbutiken är mycket mindre, mera som en närbutik. Det ser rätt tråkigt ut i centrum – mycket

klotter, tomma butiker och en del krossade rutor.

Dessutom har en av skolorna och en förskola fått stänga. Och då har ändå den offentliga servicen fått minskas till att omfatta i stort sett bara lagstadgad verksamhet – kulturskolan är till exempel helt nedlagd.

Det är trist i sig, men det ligger också ett större problem i botten: dialogen med medborgarna minskar, så engagemang och demokrati blir utsatta frågor.

Kommunikationerna är kraftigt nedskurna, så det är svårt att pendla hit eller härifrån om man inte har egen bil. Jag träffade en distriktsläkare igår på ett av de två kvarvarande matställena, och hon berättade att sociala problem och ohälsa ökar i kommunen.

Även om en del av dem jag har träffat säger att de tycker det är OK med ett lite lägre tempo i kommunen så märks det väldigt tydligt att det är en kommun lite på dekis. Det är svårt att få folk att flytta hit ens för att jobba. Jag undrar faktiskt om Nykvarn kan fortsätta vara en egen kommun så länge till…

Nej, det får bli ett kort besök här – här vill jag inte stanna.

Kram och sköt om dig!

Malin

VISION NYKVARN 2025

(9)

MARS 2010 • TUTAN

Nästa steg i visionsarbetet blir att

”tänka baklänges”. Bestäm dig för den framtidsbild av Nykvarn du vill ha, och försök sedan tänka: Hur har utvecklingen hit sett ut sedan 2010?

Vad är det för utveckling som har lett till att Nykvarn har blivit så här år 2025? Vilka enskilda händelser och skeenden har skapat det Nykvarn vi befinner oss i?

Det finns några viktiga aspekter att ta med i beräkningen, som kanske kan hjälpa dig att spalta upp hur du tror att utvecklingen har varit:

• Nykvarns plats

Världen förändras snabbt och Ny- kvarn kan bara fungera som en del i den förändringen. Vilken är Nykvarns plats i regionen, i Sverige och i värl- den? Som bostadsort, företagsort och på andra sätt?

• In- och utflyttning

Varför har vi blivit fler eller färre invå- nare i kommunen? Vilka har flyttat hit och härifrån? Och varför har de flyttat hit eller härifrån?

• Konkurrens

Vilken konkurrens har Nykvarn haft från andra kommuner, främst i regio- nerna runt omkring oss. Hur har vi lyckats gentemot dem som bostads- ort, företagsort, med fritid, kultur, skola och annat? Vad är det som har gjort oss starkare?

• Teknisk utveckling

Hur har den tekniska utvecklingen bidragit till att göra Nykvarn till det samhälle det är 2025? Hur har vi kunnat ta tillvara tekniska landvin- ningar i fråga om kommunikation, informationsteknik, tillverkning, miljö och liknande?

• Samverkan

Hur har Nykvarn gjort för att lyckas med en framgångsrik samverkan mellan olika aktörer – kommunen, landstinget, staten, regionen, andra kommuner, företag, föreningsliv?

• Tätortsbildningar

Vad har lett fram till en rad tätorts- bildningar i kommunens ytterområ- den – eller avsaknaden av sådana?

Vilken tillväxt och vilka behov har lett till att Taxinge/Nygård/Finkarby och Sundsvik har blivit egna tätorter, med utvecklad offentlig och kommersiell service? Hur har centrala Nykvarn förändrats?

• Trygghet och säkerhet

Hur har Nykvarn lyckats bryta tren- den med en ökad social oro och osä- kerhet, så att alla medborgare kan känna sig trygga och uppleva säker- het i sin egen miljö?

• Befolkningsstruktur

År 2010 är tendensen tydlig – befolk- ningen blir äldre och äldre, allt fler ska försörjas av allt färre i arbetslivet.

Hur har Nykvarn lyckats lösa det pro- blemet under åren fram till 2025?

Centrala frågor

Allt det här kan låta komplicerat och svåröverskådligt, men egentligen är det inte särskilt märkvärdigt. Det handlar i grunden bara om att försöka se framför sig hur vi vill att Nykvarn ska se ut i framtiden, och sedan låta den gemensamma bild vi skapar av Nykvarn 2025 vara vägledande i de beslut vi tar och i arbetet med att ut- veckla kommunen.

Du behöver givetvis inte ge en hel- täckande bild av alla aspekter som beskrivs på de här sidorna – det räcker bra med att peka på vad du tror och vill ska hända, vad du tycker är bra och mindre bra i kommunen och vad du tycker att vi ska satsa på för framtiden.

För att starta visionsarbetet har vi utarbetat några centrala frågor som kanske kan vara till hjälp för dig. På nästa sida kan du läsa hur du kan svara på dem, liksom om hur visions- arbetet i övrigt kommer att gå till. Du får gärna peka på flera saker under varje fråga!

Tänk baklänges!

VISION NYKVARN 2025

• Vad tycker du är Nykvarns styrka som kommun?

• Vad tycker du är Nykvarns svaghet som kommun?

• Vilket av de tre tillväxtscenarierna ser du helst för Nykvarn de kommande femton åren?

• Vad skulle du vilja förändra eller förbättra i Nykvarn?

• Vad vill du bevara i Nykvarn?

• Hur kan vi göra Nykvarn unikt?

Se på nästa sida hur du kan lämna in dina idéer för

Vision Nykvarn 2025!

(10)

TUTAN • MARS 2010

Visionsarbetet i kommunens förskolor och skolor

Barn och ungdomar i förskolor och skolor kommer att inbjudas att delta i olika former i skolarbetet – närmare detaljer om detta utformas inom för- valtningen och på respektive skola.

Även Elevråden involveras i arbetet.

Visionsarbetet för anställda i kom- munen

Kommunanställda kommer givetvis också att delta i visionsarbetet – sär- skilda visionsträffar är inplanerade under våren.

Diskussionsforum

Diskutera hur du vill att Nykvarn ska utvecklas de kommande femton åren i vårt diskussionsforum på kommu- nens hemsida www.nykvarn.se

Chatta

Den 16 mars kl 19.00-20.30 kan du chatta med politiker och tjänstemän på www.nykvarn.se. Ungdomar har också ett särskilt chatt-tillfälle den 15 mars (se separat artikel).

E-post

Skicka dina synpunkter via e-post till vision2025@nykvarn.se

Svarslådor

Lämna dina synpunkter i svarslådor- na i kommunhusets foajé, biblioteket och ICA Supermarket Nykvarn.

Formulär på webben

Fyll i frågeformuläret på kommunens hemsida www.nykvarn.se.

Skicka brev

till Nykvarns kommun, 155 80 Ny- kvarn eller lägg brevet i kommunhu- sets brevlåda, Centrumvägen 20.

Hör gärna av dig om du har förslag på aktiviteter som vi kan göra för att nå ut med visionsarbetet!

Sammanställning av visionen

Nästa steg är att ställa samman alla tankar och idéer som har kommit fram under visionsturnén och visions- arbetet. Ur detta material ska sedan en gemensam vision mejslas fram.

Därefter tas det politiska beslutet om Vision 2025, först i kommunstyrelsen den 25 maj och därefter i kommun- fullmäktige den 17 juni.

Presentation av visionen

Den färdiga visionen kommer att pre- senteras under Nationaldagen och Ny- kvarnsdagen i Folkets Park den 6 juni.

Välkommen till visionsträffar!

Ett antal representanter för visionsgruppen åker ut på turné och träffar dig på hemmaplan för att höra dina synpunkter och ta in förslag och idéer.

Visionsturnén gör följande stopp:

• 17 mars kl 18.30: Centrala Nykvarn - Qulturum Sländan

• 18 mars kl 18.30: Södra kommundelen – Sätravik

• 23 mars kl 18.30: Taxinge – Taxinge bygdegård

• 24 mars kl 18.30: Turinge/Sundsvik – Mångfaldens Hus

• 30 mars kl 18.30: målgrupp näringslivet - Qulturum Sländan

Vi bjuder på kaffe och macka!

Hjärtligt välkommen!

Under perioden 9 mars–7 april drar visionsarbetet igång på allvar. Må- let är att engagera så många som möjligt i arbetet. Välj det sätt som passar dig bäst och var med och gör din röst hörd – och hjälp till att bygga framtidens Nykvarn!

Det finns en rad olika sätt att delta i visionsarbetet, både direkt via svar på frågorna, synpunkter och förslag via post, e-post eller i särskilda brevlådor, och också vid olika möten och aktiviteter.

Så här går visionsarbetet till

Och sedan?

Det stora arbetet börjar när visionsar- betet är klart. Då gäller det att arbeta utifrån visionen, vilket förstås i stor utsträckning handlar om vad som be- stäms i kommunens politiska organ.

Men här har också alla medborgare en viktig roll - att fortsätta komma med synpunkter, idéer och förslag på de sätt som står till buds.

En av de större politiska uppgifterna de kommande åren är att ta fram en ny översiktsplan. Den lägger fast ra- marna för hur kommunens mark ska användas i framtiden för bostäder, företagsetableringar och friluftsområ- den, bland annat. Arbetet med den planen kommer att inkludera ett brett remissarbete ut till kommunens invå- nare.

Du kan alltså vara med och påverka besluten i Nykvarn på olika sätt, i stor och smått och i många enskilda frå- gor.

Det viktigaste är dock att alla med- borgare i Nykvarns kommun känner för visionen och drar sitt strå till stack- en. Först då kommer Vision Nykvarn 2025 att i grunden kunna påverka vårt samhälle åt det håll vi önskar.

VISION NYKVARN 2025

MER INFORMATION OM VISIONSARBETET NYKVARN 2025 HITTAR DU PÅ www.nykvarn.se!

(11)

MARS 2010 • TUTAN

Framtidsvision för ungdomar

Vision Nykvarn 2025 handlar om vår kommun om femton år. Det är en bit bort i tiden, men femton år kan också gå snabbare än man tror.

Och för en grupp Nykvarnsbor är visionen kanske särskilt viktig – för ungdomarna.

Visionsarbete av den här typen brukar i första hand locka till sig medborgare i vuxen ålder. Men för dem som är tonåringar idag är det egentligen ännu vikti- gare.

För tonåringar

- De som idag är tonåringar kommer att vara runt trettio år gamla år 2025, säger kommunens informationschef Lena Ramdani. Det är de som befinner sig mitt i uppbyggnaden av livet då, med arbete, familj och vardagsliv. Det är i stor ut- sträckning deras Nykvarn vi ska börja fundera på nu.

Därför gör kommunen en extra satsning på att få med barn och ungdomar i så stor utsträckning som möjligt i visionsarbetet. En viktig del kommer förstås att ske i form av olika aktiviteter på skolorna. Men även för en mer direkt dialog med ungdomar kommer några kanaler att prövas.

Chatt och Facebook

Ungdomar är förstås välkomna att delta i dialogarbetet på samma sätt som alla andra, via brev, hemsida, e-post och möten.

- Vi vill gärna ha en direktkontakt med ungdomarna och få en bättre inblick i deras frågor och intressen för framtiden i Nykvarn, säger kommunfullmäkti- ges ordförande Effe Östman (M). Därför kommer ungdomarna bland annat att kunna chatta direkt med oss politiker måndagen den 15 mars kl 19.00-21.00.

Då är det öppet att ställa frågor, komma med synpunkter, idéer och förslag till våra lokala politiker.

– Dessutom kommer vi att sätta upp en Facebookgrupp där Nykvarnsborna kan gå in och lämna sina synpunkter, säger Lena Ramdani. Det är en form av socialt media som vi vet kan kännas mer välbekant för ungdomar att använda sig av.

Så – du som är ung och bor i Nykvarn, och som dessutom vill bli kvar här när du blir äldre: var med i visionsarbetet och hjälp till att utforma vårt Nykvarn i framtiden!

Äntligen plus i bokslutet!

Efter två års minusresultat i den kommunala budgeten kan kom- munen nu äntligen visa på ett plusresultat för år 2009. Det är ett blygsamt överskott om 24.000 kro- nor, men markerar ändå ett viktigt trendbrott.

- Jag är mycket glad för detta!

säger kommunstyrelsens ordfö- rande Ann Johansson (NP). Som alla kommuner i landet så har vi ar- betat med att komma tillrätta med ekonomin efter att skatteintäkterna minskade drastiskt under 2009.

- De effektiviseringar och nöd- vändiga besparingar som vi har beslutat om har gett det resultat vi hoppades på.

- Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka alla medarbetare i Nykvarns kommun - att vi lyckats så bra är helt och hållet deras för-

tjänst. n

Prenumerera på nyheter om

gator och trafik - och

annat...

Kommunens tekniske driftschef Kjell Åström producerar med jäm- na mellanrum ett nyhetsbrev för tidningen Måsen.

Nu kan du även läsa hans ny- hetsbrev på kommunens hemsida www.nykvarn.se och också prenu- merera på nyhetsbrevet och få hem det som e-post.

I det senaste brevet talar Kjell bland annat om snöröjningen – ett ämne som skapat problem i hela landet den här vintern, men där vi i Nykvarn faktiskt har fått ett över- vägande gott betyg.

Du kan för övrigt prenumerera på en rad olika nyhetsbrev på hem- sidan. Klicka på ”E-tjänster” i hö- germenyn och välj sedan ”Övrigt”.

Under rubriken ”Prenumerera på nyheter” kan du välja mellan flera olika nyhetsbrev. n

VISION NYKVARN 2025

(12)

TUTAN • MARS 2010

Blodbussen kommer

- igen!

Den 13 februari hade Blod- bussen premiär i Nykvarn och under dagen hade man besök av 13 blodgivare, varav tio var nya. Blodbus- sen återkommer igen den 20 mars och efter det ska insatsen utvärderas.

Är du mellan 18 och 60 år, frisk och väger minst 50 kilo? Då är chansen stor att du kan bli blodgivare. Du får ge blod högst tre gånger per år om du är kvinna, fyra om du är man.

- Första gången du besöker Blod- bussen får du fylla i papper om din hälsa, berättar kommunens infor- mationschef Lena Ramdani. Du får också lämna ett blodprov som sedan skickas för test i ett laboratorium.

Om allt är OK får du sen en kallelse hem i brevlådan att du är välkom- men för blodgivning nästa gång Blodbussen kommer till Nykvarn.

Nästa tillfälle är alltså:

• Tid: lördagen den 20 mars kl. 10.00-14.00

• Plats: Nykvarns centrum utanför vårdcentralen - Du måste visa giltig fotolegiti- mation vid varje besök, påminner Lena. Läs mer om hur det går till att bli blodgivare på webbplatsen geblod.nu

- Blod är en färskvara och behövs alltid. Ta tillfället i akt och bli blod-

givare! n

Det var en uppsluppen stäm- ning när Hökmossens förskola firade sin officiella invigning den 19 februari. Mest nöjd var kanske förskolechef Erica Thor-Bergkvist, som kunde kon- statera att förskolan blivit en jättesuccé.

- Allt har fungerat perfekt, säger hon.

Invigningen var egentligen en ceremo- ni lite i efterhand – förskolan var igång redan den 12 januari.

- Ja, då började de första invänj- ningarna, säger Erica. Och därefter har allt gått fantastiskt bra – vi har fått så mycket beröm av både barn, föräldrar och personal.

Flaggan hissas och bandet klipps

Utbildningschef Anders Mebius höll i själva invigningsceremonin, och han passade på att överlämna gåvor till för- skolan. En särskilt viktig gåva var den svenska flaggan, som Erica Thor-Berg- kvist nu kunde hissa för första gången i den nya flaggstången.

Barnen följde intresserat invigningen, och sexåriga Maria från Kastanjen fick assistans av mamma Kristina som hög- tidligt bar saxen på en broderad kudde.

Men själva bandet klippte Maria själv med stor bravur – och så var förskolan invigd.

Fyraåriga Felicia trivs bra i den nya

förskolan, och lite blygt berättar hon via mamma Helen att hon gillar att vara ute, åka skridskor och leka i snön.

- Vi trivs jättebra med den nya för- skolan, säger Helen. Den är ny och fin, men det fungerade faktiskt riktigt bra även i de provisoriska lokalerna, i alla fall för oss som har barnen i I Ur och Skur-avdelningar.

Positiva och uppsluppna tongångar överlag, och förskolesamordnare Mar- gareta Karlsson var inget undantag.

- Nu är förskolekön nere på noll, kon- staterar hon glatt. Och vi har kapacitet för att ta emot alla barn som kan för- väntas tillkomma under resten av året.

Hökmossens förskola invigd

Fyraåriga Felicia trivs jättebra i den nya förskolan, berättar mamma Helen.

(13)

MARS 2010 • TUTAN

På kommunstyrelsens samman- träde i mars ska frågan om ka- meraövervakning i kommunen diskuteras. Om förslaget går igenom kan strategiska platser både bevakas och skyddas på ett helt nytt sätt.

- Det är en känslig fråga, men det sys- tem vi föreslår omöjliggör individuell identifiering, förklarar kommunens fastighetschef Per-Göran Skog. Det är mer ett system som gör det möjligt att se att något är på gång, och ingripa på olika sätt innan problemen uppstår, klargör han.

Högtalare

- Vi planerar att köpa tjänsten av Secu- ritas, som vi har ett ramavtal med, sä- ger kommunens säkerhetssamordnare Kenth Johansson. Men själva systemet drivs av ett företag som heter NYX Security AB, och det är utformat så att det ska visa på aktivitet men inte kunna leda till identifiering av personer.

Systemet bevakas av väktare som hela tiden kan se om det pågår någon ovanlig aktivitet på olika platser i kom- munen. Det har också ytterligare en möjlighet som provats flitigt bland an- nat i England, där kameraövervakning

Får vi

kameraövervakning?

har blivit utbrett.

- När väktarna ser att något pågår kan de tilltala personerna via högtalare, be- rättar Kenth. Det räcker vanligen för att förhindra incidenten. Men i annat fall kan man givetvis dirigera dit väktare, polis, brandkår, ambulans eller vad det kan vara.

Goda erfarenheter

I Södertälje har man använt kamera- övervakning i vissa skolor sedan några år, och precis samma system som Ny- kvarn nu överväger har installerats. Det är i funktion sedan årsskiftet och ska pågå i tre år, innan det utvärderas.

– Det är ett effektivt system som inte inkräktar på den personliga integrite- ten, säger Södertälje kommuns säker- hetsansvarige Björn Lundstedt. Det är som en webbkamera, men där man inte kan urskilja distinkta anletsdrag utan snarare ser en figur som rör sig.

Björn konstaterar att kameraöver- vakningen tidigare har varit mycket ef- fektiv, och tror att det här nya systemet kommer att bli ännu bättre.

- Vi har redan kunnat stoppa inciden- ter, och mitt intryck är att det här är ett tryggt och bra system för alla parter, säger han.

Lämna träd- gårdsavfall

För att minska miljöolägenheterna från eldning erbjuder Nykvarns kommun möjligheten att lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret, Norra Stationsvägen 20.

Insamlingen är öppen fredagen den 23 och lördagen den 24 april kl. 10.00-15.00. Det finns personal på plats som hjälper dig.

Eldningsveckor under våren

Det är förbjudet att elda alla typer av avfall utomhus inom detaljpla- nelagt område.

Undantag gäller för eldning av torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning om det sker under veckorna 15, 16 och 17 samt 39, 40 och 41 med föregående veckoslut inräknat, då vädret är gynnsamt beträffande vindar och nederbörd.

Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa, t ex kraftig ihållande rök, inte uppstår.

Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter. n

Feriearbete i sommar

Om du går i årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet kan du söka feriepraktik i sommar. Ferieplatser- na fördelas under veckorna 24-33.

Anställningstiden är tre veckor och ersättningen är 50:-/tim om du är 16 år, 55:-/tim om du är 17 år och 60:-/tim om du är 18 år.

Från och med den 9 mars finns anmälningsblankett att hämta i kommunhusets reception, Cen- trumvägen 20 eller i blankettarki- vet på Nykvarns kommuns hem- sida www.nykvarn.se.

Blanketten skickas till Nykvarns kommun, Sonia Blomgren, 155 80 Nykvarn senast den 17 maj.

Om du vill veta mer kan du kon- takta Sonia Blomgren på telefon 08-555 010 52. n Nej, det är inget fel på vare sig bilden, trycket eller din syn! Men det är ungefär så här

bilderna från övervakningskamerorna i förslaget ser ut på skärmen i bevakningscentralen.

Man kan alltså se vad som pågår - i det här fallet vid en skola - och anropa direkt via högta- lare eller larma polis, brandkår eller liknande. Däremot kan man som synes inte identifiera någon på bilderna. Foto: NYX Security AB

(14)

TUTAN • MARS 2010

När Wollrait och Kerstin Björck startade Nykvarns Taxi 1965 hoppades de förstås att det skulle bli ett framgångsrikt företag. Men att det skulle växa till en företagsgrupp som om- sätter över 100 miljoner kronor om året kunde de säkert inte ens drömma om.

Och nu har sonen Tomas Björck, VD för BjörcksGruppen, fått Nykvarns prestigefyllda utmärkelse ”Årets Företagare”

av Nykvarns Rotaryklubb.

- Jag är förstås mycket stolt, säger To- mas. Det är ett viktigt erkännande för hela familjens och alla anställdas ar- bete.

Äkta Nykvarnsföretag

I motiveringen till priset, som delades ut den 22 februari på Taxinge slott, anges att Tomas är ”ledare för ett fram- trädande Nykvarnsföretag som syns på vägarna och genom sin verksamhet gör fin reklam för Nykvarn”.

Och det är verkligen ett äkta Ny-

kvarnsföretag – trots att man idag har butiker på fyra platser i landet och för- medlar resor över hela världen så är det fortfarande från kontoret i Sandbacken som allt knyts ihop.

- Allt utgår från Nykvarn, säger To- mas leende.

Idag finns Tomas och brodern Mag- nus i företaget. Taxirörelsen såldes av för många år sedan och man har istället utvecklats till en stor koncern med flera ben i verksamheten.

Första resan

Redan 1968 anordnade man den första charterresan med buss, den gången till hästhoppningar i Hannover. Det var en liten buss som tog 21 passagerare, men den markerade starten på något stort.

- Det blev fler resor, och 1972 ar- rangerade vi den första resan helt i egen regi, berättar Tomas. Det var en resa till Castiglione i Italien. Jag åkte med följande år – jag var sju år gammal då, och jag minns varenda detalj från den resan!

Vid årsskiftet 1999/2000 tog Tomas och Magnus över företaget, och sedan dess har det växt rejält.

Idag åker Björcks Busstrafik över

stora delar av landet i många olika sam- manhang. Charterresorna fortsätter för- stås, men man kör också på entreprenad åt Swebus och ansvarar för alla skolor i Stockholms län som under vinterhalv- året åker till Romme Alpin på skolresor – över 500 bussresor handlar det om.

Och en stor del av verksamheten är an- slutningsbussarna till Viking Lines färjor vid Stadsgården och Kapellskär – över 300.000 pass kör man varje år till och från fartygen, från stora delar av landet!

Butiker

Kontakten med Viking Line har sitt ursprung i Björcks Resors egna rese- butiker, varav den första startade i Sö- dertälje 1981. Utöver i Södertälje har Björcks Resor även butiker i Borlänge, Gävle och Örebro.

- Vi säljer Viking-resor i butikerna och på nätet, och vi är deras största samarbetspartner, berättar Tomas.

Utöver butikerna och busstrafiken driver Björcks också speditionsverk- samhet och har de senaste åren också blivit allt större som arrangörer och lo- gistiker till större företag som vill an- ordna mässor, till exempel på färjor.

- De kan boka hela p-däcket och sam- la kunder, leverantörer och personal till en mässa under en kryssning, förklarar Tomas. Vi ordnar allt fram till dess att människorna är ombord – arrangemang, bokning, transporter och liknande.

Ljus framtid

Gruppen har idag ungefär 50 årsanställ- ningar, men hyr förstås in en stor mängd underleverantörer – främst chauffö- rer och bussar. Och den lite anonyma byggnaden i Sandbacken känns ovan- ligt anspråkslös för en koncern av den här omfattningen. Men Tomas har inga planer på att lämna Nykvarn.

- Vi blir kvar här, allt utgår från Ny- kvarn. När det uppstår frågor i verk- samheten säger man alltid: ”kolla med Nykvarn”, säger han leende. Nykvarn passar oss bra.

Företagen har haft ett bra år 2009, och det ser ljust ut även framöver.

- Jag tror på ett uppsving för rese- delen, säger Tomas. Vi ger personlig service och skapar resor som ger något utöver själva resan – besök till Hurti- gruten, Glaciärexpressen till Schweiz, vinskörderesor, tulpanresor…

- När vi reser vill vi se och uppleva mer, särskilt när man har blivit lite äldre och är van vid resor. Så Björcks- Gruppen växer fortfarande!

Årets Företagare:

”Allt utgår från

Nykvarn”

(15)

MARS 2010 • TUTAN

I förra numret av Tutan berätta- de vi om ett annat företag som också utnämnts till Årets Före- tagare – det var Helge, Jonas och Jan Helgesson vid Pallser- vice Renova AB som tilldelades utmärkelsen av Företagarna Södertälje Nykvarn.

Renova startades av Helge och sonen Jonas 1982. Jonas var då 18 år gammal, och han har varit med sedan starten.

Pappa Helge och farbror Jan känner därför att det nu är hög tid att överläm- na rodret till Jonas helt.

- Från årsskiftet är det Jonas som dri- ver företaget, säger Jan. Helge och jag finns kvar i ledningen, men operativt drar vi oss tillbaka helt under våren.

Valde Nykvarn

I botten finns ursprungsidén – att ta hand om EUR-lastpallar, sortera dem och reparera de trasiga.

- Det är höga krav på EUR-lastpallar, och vi är ett av cirka 40 företag i Sveri- ge som är certifierade att reparera dem, berättar Jan.

Helge fick idén från ett liknande företag i Södertälje, som kommit på obestånd när man startade verksamhe- ten. Men trots att ingen av dem är Ny- kvarnsbo ville de etablera sig här. Och 1988, när Jan kommit in i verksam- heten, fattade man ett stort beslut om framtiden – och även då drog Nykvarn det längsta strået.

- Vid båda tillfällena handlade det om Nykvarns ideala läge ur logistik- synpunkt, säger Jan. Chaufförerna vill hellre åka några minuter extra för att komma hit än att krångla sig in i en större stad.

1988 byggde man de nuvarande loka-

lerna, och det var ett stort steg.

- Vi bestämde oss för att satsa på företaget och på att utveckla, och jag minns att vi var tvungna att öka omsätt- ningen med 25 procent för att nå vårt mål. Vi nådde över 50 procents tillväxt på ett år!

Familjeföretag

Idag har man expanderat till att utöver sortering, besiktning och lagning av pallar även köpa och sälja pall och pall- kragar, tillverka specialpallar och em- ballage och utföra värmebehandling.

- I stort sett alla pallar som går på export måste numera värmebehandlas för att skyddas mot skadeinsekter, för- klarar Jan. Vi är ett av en dryg handfull företag i Sverige som är certifierade av Jordbruksverket att göra sådana värme- behandlingar.

Det snurrar på ganska bra i Sand- backens industriområde – varje dag går 4-5.000 pallar genom verkstaden och fabriken.

- Idag hade vi sju lastbilar med släp bara före frukost! säger Jonas och tor- kar sig i pannan.

Med en klok och långsiktig överlåtel- seprocess inom företaget kan nu alltså Helge och Jan pensionera sig – men företaget fortsätter att vara ett verkligt familjeföretag.

- Jonas tar över, och han har sin dot- ter som tar över ekonomidelen och sin son som har verkstadsdelen. Så vi för- blir ett familjeföretag – och vi blir kvar i Nykvarn, förstås!

Pallservice Renova AB:

Nu tar Jonas över

Uppemot 5.000 pallar om dagen går ge- nom verkstaden.

Jonas Helgesson (i trucken) tar nu över från farbror Jan (till höger) och pappa Helge som VD för Renova.

Rondering ger ökad säkerhet

För snart tre månader sedan fick Nykvarn ett tillskott i fråga om säkerhet – på nät- terna har vi numera väktare från Securitas som går och åker runt i tätorten och kon- trollerar att allt är som det ska, så kallad rondering.

- Det är kommunen och Nykvarns- bostäder som i ett första skede har gått ihop för att öka säkerhetsnivån i kommunen, berättar kommunens säkerhetssamordnare Kenth Johans- son.

- Väktarna åker runt till olika cen- trala platser i kommunen och går också ut ur bilarna och tittar. Om de ser något kan de både ingripa och slå larm, beroende på vad som pågår.

Kommer företagen?

Ronderingen har redan givit resultat, berättar Kenth.

- Dels får vi rapporter efter varje rondering, så vi kan se om det har hänt något och själva kontrollera det, säger han.

- Och dels har väktarna redan hun- nit upptäcka några små incidenter och lyckats avvärja dem. Så på det sättet har skadegörelse kunnat und- vikas.

Kommunens fastighetschef Per- Göran Skog tycker också att erfaren- heterna från de första månaderna har varit goda.

- I mars ska vi upp med ett förslag till kommunstyrelsen om viss ka- meraövervakning, berättar han (se separat artikel). Det kommer att öka säkerheten ytterligare, om vi får ge- nomföra förslaget.

Men även ronderingen skulle gå att utveckla mer, tycker han.

– Vi skulle vilja ha med företa- gen i kommunen i finansieringen av ronderingen, berättar han. På så sätt skulle vi kunna utöka både tiden och områdena de bevakar. n

(16)

TUTAN • MARS 2010

I slutet av förra året sattes spa- darna i marken för en utbygg- nad av Lugnets äldreboende.

Och även om vädret ställer till vissa problem tror entreprenö- ren att planen håller – 10 nya lägenheter planeras stå klara till november i år.

Det är en enplansbyggnad om cirka 1.000 kvadratmeter som ska anslutas till det befintliga boendet, och i hös- tas kom man igång med markarbeten, sprängning och bortschaktning av mas- sor.

Snöröjning

I nästa steg skulle arbetet med att gjuta betongplattan påbörjas, men där lade vädret vissa hinder i vägen.

- Ja, vi fick problem med snön, be- rättar platschef Christer Bernestig från Andersson Company Byggnads AB, som utför arbetet.

- Vi hann få upp kantelementen för plattan, men det har varit snöröjning

10 nya lägenheter på Lugnet - trots snön...

var och varannan dag, och vi får täcka över med presenning för att förhindra att arbetsplatsen blir översnöad.

Nu har man dock hunnit ta igen en del av tiden, och Christer tror inte att det ska bli något problem att hinna slut- föra tillbyggnaden inom tidplanen.

Syns snart

I nästa steg börjar man resa stålkon- struktionen som ska bära upp taket, och sedan kommer väggar och tak upp inn- an alla installationsarbeten kan börja.

- Jag räknar med att man ska kunna börja se konturerna av byggnaden i slu- tet av april, säger Christer Bernestig.

Arbetena har medfört vissa störning- ar för de omkringboende, men Christer tycker att man har mötts av stor förstå- else från omgivningen.

- Ja, det har gått övervägande bra, konstaterar han.

Entreprenören ger löpande ut infor- mation om hur arbetet fortskrider – den kan läsas på kommunens hemsida www.nykvarn.se, där man också kan prenumerera på nyhetsbrevet.

Informations- möte om Brokvarn

Nykvarns kommun säljer villatom- ter i Brokvarnsområdet i södra delen av tätorten. Tomterna säljs via kom- munens tomtkö.

- Vi kommer att ha ett informa- tionsmöte i Qulturum Sländan tisda- gen den 23 mars med start klockan 18.30, berättar kommunens mark- och exploateringsingenjör Stefan Sköldén.

- Där kommer vi att berätta mer om tomtkön, tidplanen, bygglov, priser, energifrågor med mera.

Även hur området i stort kan komma att gestalta sig ska beskrivas på mötet.

Du som är intresserad av en tomt i Brokvarn är välkommen till mötet.

Du kan också kontakta Stefan Sköl- dén direkt för mer information på telefon 08-555 010 74 eller vi e-post stefan.skolden@nykvarn.se.

På kartorna ser du var Brokvarns- området ligger mer exakt. n Snön har ställt till stora

problem för ombygg- naden på Lugnets

äldreboende.

References

Related documents

Att kunna ta den idylliska järnvägen vidare på en tur till Taxinge slott för ett besök där kommer givetvis att höja in- tresset för banan.. – Vi räknar också med att kunna

”Upplev Nykvarn” är, liksom tidigare år, en bred exposé över kommunens olika besöksmål, till gagn både för turister och för oss som bor här.. ”Upplev

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

- Vi vill som tidigare bland annat fo- kusera på att ha en ekonomi i balans, att utveckla skolan ytterligare och att ordna bra boendealternativ, inte minst för de äldre

18 juni 2011, framgår att avgången från Nykvarn till Stockholm klockan 6.50 är tillbaka, vilket innebär att man kommer fram till Stockholms central klockan 7.24, alltså i

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

TEMA: NYKVARNS CENTRUM - MARS 2012 • TUTAN för handel, innan man går över till.. att ersätta den äldre bebyggelsen med

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som