• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2004.pdf Pdf, 1.2 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2004.pdf Pdf, 1.2 MB."

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Satsning på

Nykvarns skolor

INGER BLEV ÅRETS FÖRETAGARE ELEVER PÅ TEKNISKA MUSEET DET HÄNDER I NYKVARN

VIDBYNÄS SLOTT PÅ GÅNG

Satsning på

Nykvarns skolor

(2)

NR 1 • FEBRUARI 2004

Nykvarns

kommuntidning Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn

Tel 08-552 487 00 • Fax 08-552 489 99 Ansvarig utgivare: Fredrik Norberg

Redaktör: Lena Ramdani (lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Lena Ramdani, Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström ab Trycks på Svanen- märkt papper av Östertälje Tryckeri 3.800 ex (2004)

❧ ❧

Inom Turinge-Taxinge Hem- bygdsförening har man under hösten 2003 startat ett arbe- te, som så småningom skall kunna resultera i en komplett torpinventering för Turinge och Taxinge socknar.

- Just nu samlar några stycken inom för- eningen ihop så mycket vi kan om går- dar, torp, så kallade lägenheter, bostäl- len och liknande för att detta senare skall kunna sammanställas, berättar Anders Wallenberg från hembygdsföreningen.

Än så länge är arbetet inte begrän- sat till att enbart gälla torp i egentlig be- märkelse, utan också andra ställen som småjordbruk, skomakarboställen, back- stugor eller vad det nu vara månde, är intressanta. Tidsmässigt begränsas ar- betet till att omfatta byggnader och går- dar fram till omkring år 1950, vilket allt- så utesluter alla nybyggda hästgårdar och sommartorp, som fått ett egennamn.

Vad vet du?

I vår kommun finns det säkert många som har uppgifter som är intressanta för detta arbete, tror hembygdsföreningen.

Kanske har du bara funderat över en gammal husgrund någonstans, utan att veta vad det ursprungligen varit, eller vilka människor som verkat där? Ibland är det bara en syrenbuske eller ett äp- pelträd som erinrar om mänskligt bo- ende på platsen.

Du som har berättelser och informa- tion om gamla gårdar och torp - eller kanske bara om en husgrund av något slag - skriv ner några rader om detta och lämna till hembygdsföreningen. Likaså gärna historier eller skrönor om de män- niskor som bebott ställena eller saker som hänt i deras värld. Och känner du själv inte till någonting - fråga då äldre i din omgivning om vad de minns.

- Detta är ett sätt att bevara bygdens historia till eftervärlden och ge oss alla i Nykvarns kommun en fastare förank- ring i vår hembygd, säger Anders.

Uppgifter kan skickas till Turinge - Taxinge Hembygdsförening, Box 91, 155 21 Nykvarn. Om du hellre vill pra- ta direkt med någon kan du ringa An- ders Wallenberg, som är samordnare i gruppen. Du når honom på telefon 0705 -30 33 59.

Vad vet du om gamla torp?

Om devisen

I oktober 2002 utlyste vi en devis- tävling där vi ville få in förslag till en ny devis för Nykvarns kommun.

Tävlingen var mycket populär och kommunen fick in 62 förslag.

För att komma vidare i arbetet med att utse en vinnare i tävlingen satte kommunstyrelsen upp ett an- tal kriterier för vad en devis för Nykvarns kommun bör innehålla:

1) En beskrivning som så mycket som möjligt fångar in vad som är typiskt för Nykvarn.

2) En bild som är framåtsyftande och som ger inspiration och energi.

3) Devisen ska vara hållbar över tiden.

- Det har varit jättesvårt att välja ut det bästa förslaget, säger kommunens informatör Lena Ramdani. Många förslag var bra, men inget stämde helt med alla tre kriterierna.

Kommunstyrelsens arbetsut- skott har definierat ett antal nyck- elord som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet.

- Vi beräknar nu att kunna läg- ga fram ett förslag till vinnare i täv- lingen till kommunstyrelsesam- manträdet den 11 mars och hoppas att vi då äntligen får ett beslut i frå- gan, säger personalchef Fredrik Norberg.

Öppet längre på bibblan

Nykvarns bibliotek har utökat öp- pethållande:

måndag kl 15.00-20.00 tisdag kl 10.00-16.00 onsdag kl 10.00-16.00 torsdag kl 15.00-20.00 fredag kl 10.00-16.00 lördag kl 11.00-14.00 Tel 552 488 00 • Fax 552 489 98

(3)

Kort om Vindhammar

Förutom Vetgiro

ts egna utbildningar är Vindhammar öp

pet för kurser, konfe- renser, fester, bröllop och liknande.

Konferenslokalerna tar emot upp till 60 personer. Man har 43 bäddar och 100 sittplatser i resta

urangen inomhus, yt- terligare 70 utomhus.

Restaurangen erbjuder Dagens Lunch, och tar

även emot beställning- ar av alla slag, fö

r fester, högtider och liknande.

Hotelldelen går

givetvis även att nyttja som ett

regelrätt hotell, med prisvärda rum i h

ärlig kulturmiljö. Årets företagare i Nykvarn heter

Inger Pilebro Mellgren. Tillsam- mans med sonen Bengt är hon den drivande kraften i företaget Vetgirot som ligger bakom Vindhammar - där pedagogik, framtidstro, mat, underhållning, natur och kultur blandas i en livaktig och engagerande verk- samhet.

En regnig aprildag för snart sex år se- dan fick Inger för första gången syn på Vindhammar - en då visserligen räddad men ändå nedgången byggnad från 1880. En försiktig renovering var på- börjad i ena änden av huset. Vatten kom från en brunn. Värme, avlopp och el var undermåliga.

Trots att Vindhammar bara var ett av många objekt man tittade på fastna- de Inger för det direkt.

- Här kommer jag verkligen att få användning för allt jag kan, tänkte hon.

Naturvetenskap för pedagoger

På Vindhammar kan du både få god mat och bra logi. Men verksamhetens kärna är ändå utbildning - seminarier, kurser och konferenser, huvudsakligen i natur- vetenskap och för pedagoger.

- Vi lär ut kretsloppspedagogik, sä- ger Inger. I förlängningen handlar det om att ge ungdomar trygghet och an- svar så att de vill ta hand om och trivas med den jord vi har.

Allt runt verksamheten - utbildning- en, kulturen, historian, maten, miljön - strävar åt samma håll - att förstärka känslan av att det vi har omkring oss är värdefullt.

- Vi vill ungdomars väl, förtydligar Inger. Och med den pedagogik vi lär ut vill vi att ungdomar ska reagera inifrån, med sina egna känslor och upplevelser.

Vi vill att de ska se på miljön och ta av- stånd från miljöförstöring: ”det här får bara inte förekomma!”.

Utveckla verksamheten

Allt sedan starten har Vindhammar mött en större efterfrågan än man kanske räk- nade med från början. Det har också gjort att Inger, Bengt och de andra fått ta itu med fler och större arbetsuppgif- ter än de hade tänkt sig.

- Vi vill utveckla Vindhammar vi- dare, men kanske koncentrera oss mer på vår del av arbetet - pedagogiken, kurser och utbildning, säger Inger.

Det betyder inte alls att man tänker dra ner på restaurang-, konferens- och hotelldelen, tvärtom:

- Där söker vi i första hand medarbe- tare eller partners som kan driva, eller rent av ta över, delar av verksamheten.

Bredd och djup

Inger Pilebro Mellgren har ett stort djup och en vid bredd i sin kunskap. Hon har mycket intressant att säga, och är dess- utom en god lyssnare.

Och det är förstås också det som gör Vindhammar så uppskattat. Här finns ut- rymme att lyfta blicken, samtala runt grundläggande frågor och snudda vid visionerna.

Priset som Årets Företagare får Inger av Nykvarns Rotaryklubb vid en cere- moni på Taxinge slott den 23 februari.

”Våga, tålamod, uthållighet”

Nu har Nykvarns kommuns webbplats fått ett nytt utseende, lite nya funktio- ner samt en hel del nytt material.

- Vi har valt att skapa en funktionell hemsida som ska vara lättnavigerad och tidlös i designen, säger kommu- nens informatör Lena Ramdani.

Nytt är bland annat:

• Webbfrågan - där du kan delta i en opinionsundersökning.

• Tjänster och projekt - där du hittar olika tjänster som kommunen er- bjuder samt information om stör- re projekt som genomförs i Ny- kvarn.

• Snabbnavigering - där du kan ta en genväg till de mest efterfrågade si- dorna på webbplatsen.

• Kontakt och adressboken - där du kan söka efter nyckelpersoner och enheter. Här hittar du t.ex. kontakt- uppgifter till alla förtroendevalda.

• Blankettarkivet - där du kan hämta hem, fylla i och skriva ut 36 blan- ketter.

• Sök - där du kan söka på webb- platsen.

• Föreningsregistret - där du kan söka efter föreningar som är verk- samma i kommunen.

- Under våren kommer vi att lägga ut ett diskussionsforum. Forumet kom- mer att behandla ett visst ämne, t.ex.

centrumplanen, under en begränsad period, säger Lena Ramdani.

Kom gärna med idéer till ämnen att diskutera i Nykvarns kommuns nya diskussionsforum. Mejla ditt förslag till:

lena.ramdani@nykvarn.se.

Välkommen till nya hemsidan

www.nykvarn.se!

(4)

En bred politisk majoritet är överens - under de kommande åren ska 80 miljoner kronor anslås för att ta ett helhets- grepp på skolutvecklingen.

Under de senaste åren har diskussionen handlat mycket om Lillhagaskolans vara eller inte vara, ombyggnad eller ny- byggnad eller behov av en helt ny sko- la.

Bättre underlag

- Det är viktigt att komma ihåg att vi har ett betydligt bättre beslutsunderlag nu än vad vi hade för något år sedan, säger kommunalråd Dan Fagerlund (np), kommunfullmäktiges ordförande Effe Östman (m) och ordförande i be- redningsgruppen Barn & Ungdom Len- nart Ygstedt (c).

- Idag vet vi till exempel lite bättre hur befolkningsutvecklingen förväntas bli. Med utgångspunkt från det kan vi också konstatera att vi inte behöver en fjärde skola, utan kan arbeta med att för- bättra de tre befintliga skolorna.

En fjärde skola är förstås inte avskri- ven för all framtid - tvärtom anges i direktiven till en ny skolplan att en markreserv tas fram i detaljplanearbe-

tet, ifall en fjärde skola skulle behövas i framtiden.

Utgångspunkter

Kommunens skolchef Kent Påledal har under våren 2003 gjort en utredning om skolans utveckling i Nykvarns kommun.

Med denna som underlag har nu full- mäktige utfärdat direktiv för utarbetan- det av en ny skolplan för Nykvarn - en plan som ska ta ett helhetsgrepp på skol- utvecklingen i kommunen.

Planen vilar på några utgångspunkter:

• Vi ska ha tre skolor

• Lokalerna ska vara permanenta

• Planen ska även beröra frågor om gymnasieutbildning och vuxenut- bildning

- Underlaget för direktiven togs fram av beredningsgruppen Barn & Ungdom, berättar Lennart Ygstedt.

Samlad bild

Dan Fagerlund, Effe Östman och Len- nart Ygstedt vill betona att skolplanen ska vara en tydlig markering att kommunens skolor utgör en samlad resurs.

- Ett exempel är betygskriterierna, säger Effe Östman. Alla skolor bör ha samma kriterier för hur betygen sätts.

Dan Fagerlund är medveten om att ämnet kan vara lite känsligt.

- Det är en balansgång, säger han.

Vi ska givetvis ha pedagogisk frihet på skolorna, men samtidigt måste vi som politiker också sätta mål och följa upp hur de uppfylls.

Vad innebär det att skolorna ska ses som en ”samlad resurs”?

- Våra tre skolor ligger inom några hundra meter från varandra, säger Dan Fagerlund. Det förefaller inte nödvän- digt att ha tredubbla uppsättningar av allt - de mest specifika lokalerna kan- ske går att samutnyttja. Om vi bygger en bra musiksal på en skola kan kanske eleverna från de andra skolorna också nyttja den.

- Ett annat exempel är olika tillval, säger Lennart Ygstedt. Spanska är ett populärt tillval, men inte alltid lätt att få till stånd på varje skola. Man kanske kunde tänka sig att ha sina spanskalek- tioner på någon av de andra skolorna.

Helhets- grepp på Nykvarns skolor

Stora om- och tillbyggnader på Lillhagaskolan...

Stora om- och tillbyggnader på Lillhagaskolan...

... ombyggnad av lilla gymnastiksalen på Björkestaskolan... ... medan Turingeskolan förblir i stort sett oförändrad.

(5)

Arbetet med såväl skolplanen i allmän- het och om- och tillbyggnader i skolor- na i synnerhet kommer att pågå under hela 2004 och större delen av 2005.

Tutan kommer att ge fyllig information i takt med att de olika delarna i arbetet växer fram, närmast i nummer 2 som kommer i april.

Hur byggs skolorna om?

Detta är en översikt av de olika moment som föreslås vad gäller om- och tillbyggnad av Nykvarns skolor under 2003-2005.

• Skolverksamheten i Nygård/Taxinge/Finkarby påbörjades med förskoleverk- samhet 2003.

• Vi får tre skolor - Lillhagaskolan, Björkestaskolan och Turingeskolan - med cirka 500 elever i varje skola.

• I en första etapp byggs Lillhagaskolans B-hus om. D-huset rivs och ersätts med en ny gymnastiksal.

• I nästa steg byggs Björkestaskolans lilla gymnastiksal om. Den ska rymma fritidsgården och den s.k. ”Klubben”-verksamheten för 10-12-åringar. Dag- tid ska lokalerna kunna användas

till främst musikundervisning.

• Därefter byggs Lillhagaskolans C-hus om och till för att in- rymma klassrum.

• Sist av allt rustas Lillhaga- skolans E-hus och F-hus upp.

• Parallellt med detta genom- förs åtgärder för att förbättra trafikförhållandena

runt skolorna.

Som framgår på olika håll i tidningen kommer det att byggas en hel del under 2004. En effekt av byggar- betena är att framkomlig- heten på sina ställen kan bli begränsad.

Golf- och konferensanläggningen i Vidbynäs är förstås ett omfattande bygge, som under året också kom- mer att märkas utanför själva områ- det. Under våren märks detta tydli- gast utmed Långdalsvägen och Gamla Strängnäsvägen, där två stör- re arbeten äger rum. Det första är för en ny vatten- och avloppsledning, som löper från gamla reningsverket i Fjälla Hage norrut längs Långdals- vägen till Vidbynäs.

Det andra är en separat gång- och cykelväg med belysning utmed Långdalsvägen förbi Turinge kyrka fram till Vidbynäs allé.

Översvämningen

Som en följd av översvämningen 2002 kommer ytterligare några vä- garbeten att märkas under året:

• Framkomligheten kommer att vara begränsad från korsningen Skolhagsvägen-Norra Stationsvägen och söderut mot järnvägen. Här på- börjas en omläggning av vatten- och avloppsledningar under våren, och arbetet beräknas vara färdigt till juli.

Troligtvis kommer det att innebära att trafiken leds om förbi arbetsplat- sen.

• Det kommer också att bli arbe- ten på Ängsvägens västra sida, mel- lan Havrevägen och Räfsvägen, un- der samma period. Även här är det vatten- och avloppsledningar som läggs om.

Trassligt på vägarna

Lillhagaskolans byggnader Om- och tillbyggnad

Den här typen av tankar utgör en del av skolplanens förutsättningar. En annan handlar om mer fysiska förändringar - alltså om- och tillbyggnader.

- Vi vill ha permanenta och ända- målsenliga lokaler, säger Dan Fager- lund. Men vi vill också se över lokalut- nyttjandet, så att skolans lokaler an- vänds så effektivt som möjligt.

I utgångsläget finns också en sorts mall - antalet kvadratmeter skolyta per elev. I Nykvarn är Turingeskolan den

”rymligaste” skolan enligt denna norm.

Skolchef Kent Påledal vill gärna att de andra skolorna ska komma upp till sam- ma norm efter om- och tillbyggnader, cirka 12 kvadratmeter per elev.

- I korthet kan man säga att direkti- ven anger följande: Lillhagaskolan byggs om och till ganska mycket, Björ- kestaskolans lilla gymnastiksal byggs om och i Turingeskolan ändras nästan ingenting i det här skedet.

Brett samråd

Nu är det Kent Påledal som leder arbe- tet med att utforma förslag till Nykvarns nya skolplan.

- Referens- och arbetsgrupper bör- jar sitt arbete under våren 2004 - d v s

beredningsgrupper, skolans personal och fackliga organisationer. Vi lyssnar och samlar in alla synpunkter: Vad är viktigt här? Varför? Vad vill vi med sko- lan?

- Det är bra att vi tar ett samlat grepp på skolplanen och skolutvecklingen i stort, säger han. Vi har starka och kun- niga ledningar i de tre skolenheterna, och kompetent och engagerad personal.

Det ger Nykvarn goda möjligheter att i arbetet väga in både fysiska och pe- dagogiska överväganden, menar han.

- Vi kan initiera en diskussion om pedagogiken och dess inriktning, och samtidigt planera rent fysiskt för de lo- kaler där verksamheten ska bedrivas.

- Jag vill att en ny kommunal skol- plan för Nykvarn är tydlig och ger möj- ligheter till en förändrad syn på hur vi lär ut - men också in, avslutar Kent På- ledal.

(6)

Förra året vann Lena Gisslén, lärare på Lillhagaskolan, det prestigefyllda Ingvar Lind- qvistpriset i matematik.

Förutom ett personligt pris på 25 000 kronor som gick till Lena fick Lillhagaskolan 10 000 kronor till skolbibliote- ket för inköp av litteratur inom naturvetenskap och matematik samt 10 000 kronor som skulle gå till upplevelser i naturvetenskap- lig anda.

Torsdagen den 22 januari var det dags att inkassera den tredje delen av priset.

Då bussades hela Lillhagaskolan, ca 490 elever och personal, till Tekniska mu- seet i Stockholm.

- Vi valde tekniska museet som upp- levelse eftersom alla barn, från 6 år till årskurs 8, kunde ta del av aktiviteter- na, berättar Lena Gisslén.

Stimulerar nyfikenheten

Besöket på tekniska museet stimulera-

de verkligen nyfikenheten kring tekni- kens och naturvetenskapens möjlighe- ter och begränsningar. De olika utställ- ningarna berättar inte bara om teknikens historia, utan får besökarna att förstå vad tekniken betyder i dag och vad den kan komma att betyda i framtiden.

- Ett bra exempel på detta är utställ- ningen ”Tänk om” där eleverna fick göra en resa till år 2010. Där besökte de familjen Ström och deras virtuella hem- agent Pixie, och fick en känsla av hur IT-lösningar kan se ut i framtiden, be- rättar Lena Gisslén.

I maskinhallen fick eleverna se fle- ra århundrades påhittiga maskiner, så- som vattenhjul, gamla cyklar, en flyg- maskin och mycket mer. Och i Gruvan fick de lära sig hur malmbrytning gått till, från medeltiden fram till idag.

Tankecellerna arbetade för fullt på alla elever när de skulle bygga solcells- bilar. Men populärast var nog robotverk- staden där eleverna fick lära sig robot- teknikens grunder. Efter en kort genom- gång från tekniska museets personal fick de sedan programmera och köra sin egen Legorobot.

Knex-tävling

Under hela dagen kunde eleverna kon- struera egna modeller av knex (ett slags mekano), och de som ville kunde an- mäla sitt exemplar till en knex-tävling.

- Vi fotograferade alla bidragen på museet och vinnaren kommer att utses hemma på Lillhagaskolan, berättar Lena Gisslén.

Ett stort tack till Svempas, Astra Ze- neca, Scania och Nykvarns Rotaryklubb som sponsrade bussresan till och från Stockholm!

Lillhagaskolan

är nyfiken på teknik!

Lillhagaskolan

är nyfiken på teknik!

Den interaktiva utställningen ”Robotics” fascinerade Lillhaga-besökarna.

Robotprogrammering på högsta nivå!

(7)

Det händer i Nykvarn under sportlovet:

● Måndag 23/2

Sportlovstävling

en frågetävling kring barn- och ung- domslitteratur. Tävlingen kan göras i biblioteket hela sportlovsveckan (öppet- tider - se sid 2). Priser i form av böcker lottas ut vecka 10.Kontaktperson: Åsa Wiklund, tel 552 488 00

arr: Nykvarns Bibliotek

Fritidsgården

har öppet som vanligt mellan 15.00- 17.30 för dig som är mellan 10-13 år.

Kl. 18.00-21.00 är det öppet för dig som går i 7:an och uppåt. Utförligt program hittar du på fritidsgården eller genom att ringa 552 488 05.

● Tisdag 24/2

Sportlovstävling

- se 23/2

Luftgevärsskytte

Kl. 14.00-19.00. Luftgevärshallen, Fjäl- la Hage. Handledare Gunnar Lindgren, tel 552 458 75 eller 552 401 16 (hal- len). Kostnad: 5 kr/serie = 3 tavlor - 30 skott. arr: Turinge U-skyttegille

Fritidsgården

åker till Bowlinghallen i Södertälje kl.

13.00-15.00. Max 16 personer. Kostnad:

ingen. Anmäl er senast måndag 23/2 på tel 552 488 05.

Kl. 18.00-21.00 - se 23/2

Brottning

Kl. 18.00-19.00 för dig som är 6-7 år i brottarlokalen på Trädgårdsvägen 1.

Utrustning: inomhusskor, T-shirt och shorts. Tränare: Ragnar Skarnes, tel 682 65 52. Ingen avgift för att pröva på.

arr: Nykvarns Brottarförening

Bordtennis

Kl. 19.00-21.00 i Turingeskolan.

Utrustning: idrottskläder, inomhusskor som inte färgar av sig. Ingen avgift för att pröva på. Kontaktperson: Thomas Wiklund, tel 070-442 76 21.

arr: Nykvarns Bordtennisklubb

● Onsdag 25/2

Sportlovstävling

- se 23/2

Bio

Sportlovsmatiné i Folkets Hus kl 14.00.

”Elina - som om jag inte fanns”. Fritt inträde

arr: Folkets Hus/Nykvarns kommun

Fritidsgården

15.00-17.30 och18.00-21.00 - se 23/2

● Torsdag 26/2

Sportlovstävling

- se 23/2

Dinosaurieshow

med Urban Wahlstedt på biblioteket kl 11.00, för barn från 6 år. Begränsat an- tal platser. Gratis biljetter hämtas på bib- lioteket från torsdagen den 12/2.

arr: Nykvarns Bibliotek/NBV

Fritidsgården

besöker Tom Tits. Samling vid Fritids- gården kl. 12.00. Kostnad 50 kronor.

Anmälan till Fritidsgården senast mån- dag 23/2, tel 552 488 05.

Kl. 18.00-21.00 - se 23/2

Bordtennis

Kl. 18.00-19.30 i Björkestahallen. För info: se 24/2

Brottning

Kl. 18.00-19.30 för dig som är från 8 år och uppåt. För info: se 24/2

● Fredag 27/2

Sportlovstävling

- se 23/2

Bordtennis

Kl. 17.00-19.00 i Turingeskolan. För info: se 24/2

Fritidsgården

Kl 15.00-17.30 och18.00-23.30 - se 23/2

● Lördag 28/2

Sportlovstävling

- se 23/2

Fritidsgården

Kl. 18.00 - 23.30 öppet för dig som går i 7:an och uppåt.

NYKVARNSREVYN:

KAOS

(Kan Antas Orsaka Skratt)

KulTuringe Scengångare återspeglar vad som hänt i Nykvarn under året

som gått.

PLATS:

Nykvarns Folkets Hus

PREMIÄR:

Fredag 5/3 kl 19.00

FÖRESTÄLLNINGAR:

Lördag 6/3 kl 19.00 Fredag 12/3 kl 19.00 Lördag 13/3 kl 19.00 Söndag 14/3 kl 17.00 Fredag 19/3 kl 19.00 Lördag 20/3 kl 19.00

Biljetterna börjar säljas den 16 februari på ICA Supermarket i Nykvarns cen- trum. De kostar 160:- och 10:- går till Hjärt- och Lungsjukas förening i Ny- kvarn. Ev överblivna biljetter säljs en timma före varje föreställning i Folkets Hus.

SMEDSBYGGET:

FOLKETS HUS:

• Söndag 22/2: Bio

”Fäst vid dig” kl 19.00

MUSIKCAFÈ

• Söndag 22/2 kl 11.00

Lättsamt musikcafé med violinisten Ja- kob Ruthberg, cellisten Anna Wallgren och med Martin Olsson på flygel.

Herrgården.

KONSERT

• Söndag 29/2 kl 19.00

Clara Byström, sopran, framför verk av bl.a. Mozart, Bach och Scubert till Mar- tin Olssons ackompanjemang.

Turinge kyrka.

• Söndag 22/2:

Turinge-Taxinge Hembygdsförening Årsmöte kl 15.00-17.30

BJÖRKESTAHALLEN:

DM i cheerleading

PLATS:

Björkestahallen, 21 februari kl 14.00 Kom och heja fram våra duktiga Nykvarnstjejer! Professionell underhåll- ning i pauserna. Insläpp från kl 13.00.

Cafeterian är öppen. Entré: 50:- för vux- na, 20:- för barn 6-10 år.

Arr: Nykvarns Gymnastikförening

(8)

2005 ska den stå klar, Vidby- näs nya konferensanläggning.

Och då är det inte bara slottet och flygeln som ingår i an- läggningen - en helt ny by ska också byggas!

Ny, förresten: snarare rör det sig om come-back för en verkligt gammal bo- sättning. Det är nämligen Vidby, den by som låg här förr i tiden, som ska få en modern efterföljare.

Andelshus

Av de gamla husen är det idag bara två röda stugor som finns kvar, Arrendators- bostaden och Lilla Stugan alldeles in- till huvudbyggnaden.

- Vi bygger ytterligare tio sådana hus, berättar Arve Farestveit, VD för Vidbynäs Hotell & Konferens. De kal- las för ”Axa-byn”, och tillsammans med 25 nya småvillor kommer vi att ha åter- skapat en by på historisk mark.

Husen kommer att innehålla såväl hotellrum som lägenheter till försälj- ning. Men de lägenheter som säljs dis- poneras tre månader om året av köpa- ren, och som hotellrum resten av året.

När de hyrs ut som hotellrum går också

en andel av intäkten till husets ägare.

- Det är en ”vinn-vinn-situation”

som är vanlig i andra länder, säger Arve, till exempel vid turistanläggningar i Norge och Spanien. Och vi ansvarar för skötseln av husen, så det behöver kö- parna inte tänka på.

De första husen beräknas stå klara till april 2005 - just nu befinner man sig i anbudsfasen.

Slottet

Först i augusti 2005 tror Arve att om- byggnaden av slottet ska vara klar. För- utom den omfattande renoveringen som behövs kommer också en ny sidobygg- nad till huvudbyggnaden att inrymma en ny stor festsal.

- I övrigt blir det ett stort kök i ga-

Vidbynäs Konferens

återskapar gamla Vidby

veln samt bar, restaurang och en glas- veranda på bottenvåningen, fortsätter Arve.

- På övervåningen inreder vi konfe- rens- och festsal som kan ta emot upp till 200 personer.

Även vinden är förstås lockande - under taket på slottsbyggnaden löper en stor vind med rustika detaljer i trä och sten.

- Det blir nog konferensrum även där, säger Arve med ett gåtfullt leende.

”Show-kök”

I den befintliga flygeln byggs fyra ho- tellrum samt ytterligare konferensut- rymmen. Här ska också Kungsörnen/

Cerealias ”show-kök” ligga.

- Man satsar på en matglädje-profil för sina produkter, och den ska utveck- las här, berättar Arve. Det tycker vi för- stås är väldigt trevligt.

Ett nära samarbete med golfklubben gör att man kommer att kunna erbjuda konferens, övernattning och mat redan från början, när de nya husen väl står på plats.

- Om- och tillbyggnaden av själva slottet och flygeln räknar vi med att på- börja i augusti i år, avslutar Arve.

Så här ska de tio nya husen i Axa-byn se ut, precis som de befintliga husen.

- Nu sätter vi igång!

Arve Farestveit tar emot på trappan till slottsflygeln, där renoveringen ska starta under året.

Vidbynäs Konferens

återskapar gamla Vidby

References

Related documents

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,

Bland blivande arbetsgivare finns förstås Nykvarns kommun och målsätt- ningen är att hitta sysselsättning för upp till 70 ungdomar bara inom kommunens olika