• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2012.pdf Pdf, 1.8 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2012.pdf Pdf, 1.8 MB."

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TEMA:

NYA ÖVERSIKTS­

PLANEN

SAMRÅD OM VÅRT NYA CENTRUM SOMMAR

I FOLK­

PARKEN

NR 2 • JUNI 2012

FOLKFEST PÅ NYKVARNS­

DAGEN!

FOLKFEST PÅ NYKVARNS­

DAGEN!

(2)

TUTAN • JUNI 2012

2

Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn Tel 08-555 010 00 • www.nykvarn.se Ansvarig utgivare: Sune Eriksson Redaktör: Lena Ramdani

(lena.ramdani@nykvarn.se) Text: Peter Eneström

Teknisk produktion:

eneström dialog ab Tryck: DIXA 4.800 ex (2012)

NR 2 • JUNI 2012

Nykvarns kommuntidning

Åke Andersson, Harald Holm och Östen Norén brukar framträda på bland annat Frivilligcentralens våf- felkvällar, där de spelar, sjunger och får folk att sjunga med.

- Vi tänkte att det kunde vara trev- ligt att köra allsångskvällar även i Folkets Park, säger Åke.

Redan förra sommaren tänkte man dra igång, men av olika skäl blev det inte av. Men i år kommer vi att kunna vara med och sjunga all- sång i parken vid tre tillfällen.

- Vi leder allsången, det finns ett särskilt sånghäfte och det blir all- mänt trevligt, lovar Åke.

- En annan nyhet är bakluckelop- pis som SPF anordnar vid ett flertal tillfällen, berättar kommunens kul- tur- och fritidsstrateg Lottie Palm- borg.

Allsång i Folkets Park

­ och mycket annat…

I sommar kan du få njuta av en hel del nyheter i Folkets Park. Allsång och testverkstad finns bland sommarens aktiviteter.

I samarbete med kommunens dag- liga verksamhet hålls Folkets Park öppen under perioden den 25 juni- 19 augusti. På vardagarna är det öppet klockan 10.00-16.00 och på söndagar klockan 15.00-20.00.

Café, minigolf och boule

Precis som förra sommaren är mi- nigolf och boule gratis när parken är öppen. Samtidigt är caféet öppet, där man kan köpa fika och glass. På tisdagar och torsdagar kan man äta

”sopplunch” kl. 11.00-13.00.

- Vår målsättning förra sommaren var att fler människor skulle hitta till Folkets Park, säger Lottie Palmborg.

Och det lyckades verkligen – det var en markant ökning av besökare 2011.

En lyckad erfarenhet, med andra ord, vilket gör att man fortsätter på den inslagna vägen.

Fler aktiviteter

Till innevarande sommar har där- för Lottie tillsammans med framför

allt SPF och Folkets Husföreningen siktat på att utveckla sommarverk- samheten i parken med ytterligare aktiviteter.

- Det blir betydligt fler aktiviteter, konstaterar Lottie.

Sedan tidigare har vi vant oss vid att det finns sommarbingo, barntea- ter och sagostunder under somma- ren i Folkets Park. De återkommer givetvis även i år, liksom Seniorda- gen och linedance.

För ungdomar blir det i år en test- verkstad – det är roliga tester ur boken ”Bästa testboken” av Oskar Ekman som görs under ledning av författaren själv. Där kan man testa precis hur pinsamma ens föräldrar är eller hur stort monster syrran el- ler brorsan är, bland annat!

- Tillsammans med Nationaldagen

& Nykvarnsdagen, midsommarfi- randet och övriga aktiviteter tycker jag att det är en riktigt fullmatad sommar, säger Lottie. Det finns nå- got för alla åldrar och dessutom är ju Folkets Park en härlig miljö att bara vistas i.

Alla sommarens aktiviteter finns i evenemangskalendern på kommu- nens hemsida, i bibliotekets infor- mations-TV och kommer dessutom att presenteras både på affischer och i annonser.

Åke Andersson, Harald Holm och Östen Norlén leder allsången i Folkets Park.

Precis som förra året är minigolfen gratis i folkparken i sommar.

(3)

JUNI 2012 • TUTAN

3

- Vi bygger just nu bron på Norra Stationsvägen, berättar Monica Wall, arbetsledare på PEAB Sverige AB.

Det är den som sedan gör att det blir en gångtunnel under järnvägen.

Grävs upp

Bilden av ett rör som sticks in under järnvägen är med andra ord helt vil- seledande.

- Järnvägen stängs av och vi gräver ur en sektion där bron ska förläggas, säger Monica.

Järnvägen stängs alltså av helt un- der en helg.

- Egentligen blir det redan från kvällen fredagen den 28 september och järnvägstrafiken släpps fram igen måndagen den 1 oktober, fort- sätter hon.

Däremot räknar man inte med att biltrafiken ska beröras av avstäng- ningen under dessa dagar.

Här byggs den nya tunneln

I månadsskiftet september-oktober ska tunneln under järnvägen lanseras, det vill säga sättas på plats. Fast egentligen är det snarare en bro som placeras in och på vilken man lägger rälsen.

- När bron är på plats fortsätter vi sedan med den anslutande tun- neln på centrumsidan, säger Monica Wall.

Se filmen!

Bron flyttas på plats ungefär som när man sjösätter ett fartyg. Man lägger balkar på varsin sida om bron och använder sig sedan av domkrafter på hjul – med hjälp av dem rullas bron i läge och släpps ner. Sedan återställer man rälsen och finputsar området.

- Det är ett lite speciellt arbete, medger Monica.

Du som är intresserad kan se hur det går till genom att besöka entre- prenören Tunga Lyfts hemsida. På www.tungalyft.se går du in under fliken ”Tjänster” och sedan ”Lanse- ring” så kan du se en kort film som visar ett liknande arbete.

Under sommaren har kundcen- ter och biblioteket följande öp- pettider:

Måndag kl. 8.00-19.00 Tisdag kl. 8.00-17.00 Onsdag kl. 8.00-17.00 Torsdag kl. 8.00-19.00 Fredag kl. 8.00-17.00

Under tiden 9 juni-25 augusti är det lördagsstängt. n

Kommunens öppettider

i sommar

Tutan önskar alla Nykvarnsbor

(och alla andra med, för den delen!)

en riktigt skön sommar!

Platschef Monica Wall övervakar bygget av tunneln som ska gå under järnvägen.

(4)

TUTAN • JUNI 2012

4

Under perioden 11 april-11 maj har detaljplanen varit ute på ett så kal- lat plansamråd – ett mer strategiskt samråd där olika intressenter har fått lämna mer generella synpunkter på de grundidéer som har presente- rats för utvecklingen.

Småskaligt

Synpunkterna har varierat, men ett mer genomgående tema i synpunk- terna har varit att man betraktar de liggande idéerna i planen som alltför storskaliga.

- Det är framför allt den så kal- lade kampanilen, tornet om elva vå- ningar, som har varit föremål för dis- kussion, säger Nykvarns kommuns

Centrum – i bred dialog

Frågan om utvecklingen av Nykvarns centrum har vi berört många gånger tidigare i Tutan – och får anled- ning att fortsätta med även framöver. Nu närmast ska detaljplanen för centrum ut på samråd, sedan allmän- het, föreningar och andra fått möjlighet att i ett tidigare skede lämna synpunkter.

samhällsbyggnadschef Lena Steffner.

Men över huvud taget har det fun- nits ganska många synpunkter om att vi bör utveckla småstadskänslan, även med det historiska arvet från bruksmiljön i bakhuvudet.

I avtalet mellan Nykvarns kom- mun och de nya markägarna Bro- adgate & Stendörren Fastigheter AB anges att vårt nya centrum ska innehålla 150-200 lägenheter, 1.500 kvadratmeter för kommersiell ser- vice och upp till 3.000 kvadratmeter kontorslokaler.

- Det är en viktig markering, säger Lena Steffner. De byggnader som nu planeras för kontor, handel och bostäder blir sammanlagt ca 30.000

kvadratmeter – vilket man efter- strävar enligt avtalen - utan ett ex- tra högt hus vid torget. Kampanilen skulle i så fall vara ett tillskott med extra kontorsytor.

Olika faktorer styr

I sammanhanget är det viktigt att notera att det är en rad olika fakto- rer som styr hur centrum kan plane- ras och byggas.

- Dels måste en rad tekniska frågor utredas, säger Lena Steffner. Frågor om ledningar, grundläggningsförhål- landen, radon, dagvatten, buller och riskbedömningar samt trafik och parkeringar måste klargöras ytterli- gare.

- Dels finns det också frågor kring gestaltning och ekonomiska faktorer som påverkar planen. En sådan är den nya trappan som ska leda upp från tunneln under Centumvägen och järnvägen. Där har man tagit fram ett förslag med trappor och I det aktuella samrådsskedet ska alla få en möjlighet att lämna synpunkter på hur man tycker att centrum ska utformas. Själva arbetena planeras bli genomförda i etapper, enligt den indelning som syns på skissen. Skiss: Reflex Arkitektbyrå.

(5)

JUNI 2012 • TUTAN

5

gradänger - trappstegsläktare - vilket gör att man kan använda trappan för olika ändamål – men det är ock- så ett utrymme som tar en viss yta från centrum och som måste fungera ihop med kommande byggnader.

Just nu utreds den nya trappan, innan kommunen och Trafikverket – som delar på kostnaderna för sta- tionsprojektet – kan fatta beslut om slutligt utseende.

Stationsprojektet är alltså ett sepa- rat projekt som tangerar och påver- kar centrumplanerna. Andra sådana faktorer är rent ekonomiska.

- För att motivera de ganska om- fattande arbeten som måste göras med omdragning av vägar och led- ningar och olika markarbeten krävs det också att det byggs ett visst antal bostäder, förklarar Lena. Det inne- bär att de 150-200 lägenheter som är planerade för centrum måste fin- nas med, man kan inte nöja sig med betydligt färre. Det kan i sin tur få konsekvenser för hur höga husen måste bli.

Samråd

I samrådsmaterialet som ligger till grund för det samråd som startade den 4 juni har man dock valt att vara så förutsättningslösa som möjligt från samhällsbyggnadsverksamhe- tens sida.

- Huruvida vi ska ha en kampanil, vilken utformning byggnaderna ska ha, vilken service man vill ha – allt detta är frågor som nu invånare, för- eningar, näringsidkare och andra in- tressenter får lämna synpunkter om, säger Lena Steffner.

Fram till september kommer sam- rådet att pågå, och därefter samman- ställs alla synpunkter som har kom- mit in.

- Sedan har man ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter när detaljplanen ställs ut, troligen fram- åt november, påpekar Lena Steffner.

Till årsskiftet ska den nya detaljpla- nen för centrum vara klar.

Gestaltning

Detaljplanen är en plan som sätter ramarna för hur ett markområde får användas. Sedan ska centrum byggas ut i ett antal etapper. Den nuvarande vårdcentralen och området väster om kyrkan och ”järnvägsbygget”

ligger i den första etappen.

- Den slutliga utformningen finns i de bygglov man sedan söker för att sätta igång med det faktiska byggan- det av respektive etapp, säger Lena.

Men självklart ska utseendet vara genomtänkt och presenterat så långt som det är möjligt redan i detaljpla- nearbetet.

Under hösten kommer man därför att med hjälp av Reflex Arkitektbyrå ta fram mer detaljerade bilder av hur byggnaderna kan se ut.

- Det är viktigt att samordna an- vändning och gestaltning, säger Lena. Att man funderar på vad som behövs i centrum, var de olika verk- samheterna kan förläggas så att ut- byggnaderna kan utformas så har- moniskt som möjligt med de funk- tioner de ska fylla.

Det kompletta samrådsmaterialet finns på kommunens hemsida www.

nykvarn.se.

Lördagen den 15 sep- tember anordnar Ny kvarns kommun

”Bro kvarnsdagen”.

Syftet med dagen är att marknadsföra områdets småhustomter och in- formera om de parhus och radhus som pla- neras inom området.

- Vi har precis börjat planera da- gen och programmet är ännu inte klart, berättar kommunens mark- och exploateringsingenjör Stefan Sköldén. När programmet är klart kommer vi att lägga ut det på kommunens hemsida www.

nykvarn.se.

Aktiviteterna pågår klockan 12.00-15.00.

På programmet

Bland de programpunkter som är klara i skrivande stund finns:

• Visning av området och de tomter som finns till försälj- ning

• Information om kommunens tomtkö

• Kommunens konsumentvägle- dare finns på plats för att sva- ra på frågor, t.ex. om att anlita hantverkare

• Träffa en bygglovshandläggare

• Information om förskolor och skolor i kommunen

• Tipspromenad med fina priser

• Kommunen bjuder på fika och grillad korv

• Information om de parhus, rad- hus och annat som planeras att byggas inom Brokvarnsområ- det.

Dagen anordnas av Nykvarns kommun och Fastighetsbyrån, den mäklarbyrå som sköter försälj- ningen av tomter i området. n

Brokvarns­

dagen

Trappan kan utformas på olika sätt och möjliggöra flera användningsområden. Foto: Reflex Arkitektbyrå

(6)

TUTAN • JUNI 2012

6

De första 23 detaljplanerna – som omfattar knappt 700 av Nykvarns fastigheter - ligger ute på hemsidan, resten planeras att läggas ut löpande fram till hösten 2012.

- De första är samtliga detaljpla- ner som finns utanför tätorten, sä- ger Stefan Andersson. Nu kommer vi till den mer komplicerade delen med tätortens detaljplaner – där ska mycket kollas upp och koordineras innan de kan läggas ut.

Programvara

För att kunna se planerna krävs att du första laddar hem ett program som kan läsa DjVu-filer till din dator.

Anvisningar finns på hemsidan om hur det går till och det är en väldigt enkel och självförklarande procedur.

Kommunens detalj­

planer på hemsidan

Nu håller kommunens samtliga 130 detaljplaner på att läggas ut digitalt på kommunens hemsida.

- Det är en service som gör materialet både tillgäng- ligt och användbart för olika intressenter, säger Stefan Andersson, bygg- nadsinspektör i Nykvarns

kommun. - Jag ser att ganska många redan har varit inne på sidan och laddat ner programmet, säger Stefan.

Anledningen till att Stefan har valt den här lösningen är att det ger be- tydligt större möjligheter att arbeta med materialet än om man till exem- pel skannade alla dokument och la in dem som pdf-filer.

- De här går att förstora väldigt mycket mer med bibehållen kvalitet och dessutom kan man göra direkta mätningar i programmet, säger Ste- fan.

Du som är intresserad av att se de- taljplanerna går in på kommunens hemsida www.nykvarn.se och klick- ar på ”Bygga och bo” och därefter

”Detaljplaner”. Där finns all infor- mation du behöver, inklusive länken för nedladdning av programvaran.

I slutet av maj fick alla elever i år 2 samt Turingeskolans år 3 besöka Smedsbygget, där Turinge-Taxinge Hembygdsförening ordnade skoldagar med historiska förtecken.

Sammanlagt nio klasser och 225 elever fick på det här sättet lära sig mycket om gamla tiders Ny- kvarn. Tillsammans med en guide från hembygdsföreningen gick små grupper om åtta elever runt de fem stationerna.

Prova på

- De delades upp i mindre grup- per av pedagogiska skäl, förkla- rar hembygdsföreningens Lennart Söderman. Varje grupp tillbringa- de en halvdag i Smedsbygget och på det här sättet fick alla en möj- lighet att handgripligen känna på olika uppgifter.

Ett resultat av dagen blev en matta som är en meter lång.

- Varje elev fick väva två inslag, så nu har vi en matta som bok- stavligen är gjord av 225 elever!

Initiativet kommer helt från hembygdsföreningen. 16 perso- ner från föreningen deltog under de tre dagarna i ett uppskattat arrangemang som därtill var helt gratis för skolorna. n

Jättesuccé för hembygds­

föreningens skoldagar!

Så tvättade man förr...

Foto: Lennart Söderman

Med det nedladdade programmet kan man läsa detaljplanerna.

Stefan Andersson

(7)

Hur ska vi bygga ut och bevara Nykvarn?

Program­

samråd

för Nykvarns kommuns nya översiktsplan Bilaga till

Tutan 2-12

(8)

Vad är en

översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Mark- och vattenanvändning, miljökvalitetsnormer samt hantering av riksintressen ska redovisas.

Översiktsplanen är kommunens “avsiktsförklaring” för den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för hur man kan använda mark- och vattenområden de kommande åren och är ett viktigt strategiskt dokument som talar om hur man vill att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Planen är också ett stöd för kommunala eller andra beslut när det gäller mark- och vattenanvändning. Den är dock inte juridiskt bindande - det inträffar först när detalj- planer antas för varje enskilt projekt.

Detta är en sammanfattning av det kompletta underlaget för programsamrådet, ett underlag som du kan läsa och hämta i sin helhet på www.nykvarn.se.

Det du håller i handen är inte en översiktsplan - det är ett underlag för en första diskussion bland Nykvarns medborgare, beslutsfattare, föreningar, företag och andra intressenter om hur Nykvarns mark och vatten ska användas framöver.

Hur är processen?

Det här första skedet kallas för ett programsamråd. I det samrådet vill kommunen samla in kunskap om hur Ny- kvarns medborgare, organisationer och andra intressen- ter - inklusive olika myndigheter - vill att Nykvarn ska utvecklas i stora drag. Vilka områden ska i huvudsak ut- vecklas för bostäder? Vilka för näringsliv och andra verk- samheter? Vilka ska bevaras som grönområden? Vilka hänsyn ska tas i övrigt? Det är den typ av frågor som ska belysas i programsamrådet.

När alla synpunkter har samlats in sammanställs de i en samrådsredogörelse.

Förslaget till översiktsplan revideras och skickas sedan ut ännu en gång för ett samråd. I det skedet har de över- gripande synpunkterna från programsamrådet vävts in i samrådsförslaget och ger mer detaljerade anvisningar om var man ska utveckla bostäder, företag, friluftsliv och liknande. På samma sätt finns här förslag om i vilken ut- sträckning sådan utbyggnad ska ske - antal lägenheter, ytor och så vidare.

Synpunkterna från samrådet samlas in och bakas in i förslaget tillsammans med eventuella andra hänsyn som har tillkommit och resultatet av olika utredningar eller lagstiftning.

Nu får man en tredje möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen när den går till en så kallad gransk- ning, tidigare kallat utställning. Samrådsmöten kommer att hållas och det kompletta materialet kommer att finnas att hämta eller att ladda ner från kommunens hemsida.

Först när alla dessa steg är genomgångna kan kom- munfullmäktige anta en ny översiktsplan - och därmed ett styrdokument för de kommande 10-15 årens utveck- ling av kommunen.

Nykvarns kommuns devis “Ung, vild och vacker” ska genom­

syra både plan­

arbetet och den färdiga planen.

Planprocessen i korthet:

Programsamråd • 20 juni-30 september

Bred diskussion bland medborgare, myndigheter och intressenter runt strategierna och huvudlinjerna i

översiktsplanen

Sammanställning

Sammanställning av synpunkter, utredningar och andra anvisningar till ett samrådsförslag till översiktsplan

Samråd • december 2012-februari 2013

Bred dialog igen, denna gång runt konkreta förslag i översiktsplanen

Sammanställning

Inkomna synpunkter sammanställs och materialet kom- pletteras med olika utredningar

Granskning • tredje kvartalet 2013

Slutlig justering av förslaget till översiktsplan

Sammanställning

Slutlig justering av förslaget till översiktsplan

Antagande • tredje kvartalet 2013

Kommunfullmäktige antar Nykvarns nya översiktsplan

ii Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

(9)

Vad ska finnas med?

Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i hur man vill använda mark- och vattenområden. Den beskriver hur kommunen ser på utveckling och bevarande av den bygg- da miljön, samtidigt som man tar hänsyn till riksintressen och konsekvenser för miljön.

Vision och mål

I visionsarbetet som ledde fram till Vision Nykvarn 2025 deltog ett stort antal Nykvarnsbor. Visionen sätter fokus på fem områden som vi ska satsa lite extra på med ut- gångspunkt från devisen ”Ung, vild och vacker” - dessa områden är:

• boende

• näringsliv

• infrastruktur och pendling

• centrum

• skolan/lärande

I Vision Nykvarn 2025 finns målbilder för hur vi tillsam- mans önskar att dessa områden ska utvecklas, bland an- nat med målen:

• Attraktivt, spännande och hållbart boende för alla åldrar med en kombination av arkitektur i framkant och närhet till naturen.

• Kreativa och utvecklande miljöer för ett växande fö- retagande. Samarbete runt forskning och utveckling inom områdena miljö, energi och fordon och en sats- ning på besöksnäringen.

• Pendling och arbetsresor ska underlättas genom god turtäthet, SL-taxa på tåget, matarlinjer inom kom- munen och god tillgänglighet till stationen, inklusive goda parkeringsmöjligheter.

• Nykvarns centrum ska med en blandning av butiker, bostäder och aktiviteter vara levande dygnet runt.

• Nykvarn ska ha Sveriges bästa skola, där en bred kompetens och ämneskunskaper varvas med sociala och kulturella färdigheter - en skola som lockar och motiverar elever och som dessutom erbjuder en kun- skapsgaranti.

Hållbar utveckling

Översiktsplanen ska stödja Nykvarns ambition att ut- vecklas till en attraktiv och hållbar kommun - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

I ekologisk hållbarhet ska det råda en balans mellan tillgången på naturresurser och hur dessa förbrukas. Vår påverkan på naturen, vattnen och människors hälsa ska begränsas.

Ekonomiskt hållbar blir kommunen genom att vi hus- hållar med materiella och mänskliga reurser på både kort och lång sikt - bland annat genom att utnyttja markresur- ser effektivt.

Genom att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls skapar vi också social hållbarhet. Alla grupper ska ha en chans att bli hörda i en ständig dialog, och samhällspla- neringen ska ta hänsyn till olika livssituationer.

(10)

iv Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

Vilka hänsyn måste man ta?

Man kan givetvis inte bygga hur som helst i en kommun.

Till att börja med finns det hänsyn som bygger på lag- stiftning och riksintressen men även mer övergripande överenskommelser, till exempel överenskommelser mel- lan olika kommuner i regionen eller mellan regioner.

Kulturmiljöer

Kulturmiljöer är viktiga för sina kunskapsvärden, upp- levelsevärden och bruksvärden. Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras, vårdas och göras tillgängliga.

• Tänk särskilt på miljöer som Nykvarns herrgård, Bruks- gatan, Sundsörs säteri, Näsby gods, prästgården i Åby- torp, Stensättra säteri, Turinge kyrkby, Bommersvik och Hanstavik vid funderingar om hur Nykvarn ska utveck- las - vilka blir konsekvenserna för dessa kulturmiljöer och andra kulturobjekt som kyrkor, gårdar, industrimil- jöer, bybildningar, fornminnen och landskapsvärden?

Grönområden

Grönområden är givetvis avgörande för trivsel och re- kreation. I Sverige finns 16 nationella miljömål som ska iakttas vid planering och byggande.

De nationella miljömål som berör Nykvarn är En god bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozon- skikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.

I det kompletta materialet kan du läsa mer om dessa miljömål.

Riksintressen

Av kartan över riksintressen (nedan) framgår vilka områ- den som skyddas särskilt med avseende på kulturmiljö- vård, Natura 2000-områden och yrkesfiske. Natura 2000 är ett EU-beslutat område som skyddas för bevarandet av den biologiska mångfalden.

När det gäller områden för turism, naturvård och fri- luftsliv i kartan nedan så är dessa inriktningar - det inne- bär med andra ord att det rekommenderas att man i förs- ta hand söker sig till dessa områden för respektive typ av insatser eller verksamhet.

Hur påverkar det?

Oavsett vilka särintressen som kan finnas för ett område bör man alltid ha en faktor i tankarna - vilka effekter får mitt förslag för andra? Det som upplevs som optimalt för mig kan få stora konsekvenser för andra. Kom ihåg att planeringen i översiktsplanen ska fungera för alla medborgare!

Riksintressen i Nykvarns kommun.

Gränserna är schematiska - var de exakta gränserna går för olika typer av mark- användning prövas i detaljplanearbetet.

På www.nykvarn.se kan du ladda hem en tydligare karta.

(11)

v Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

Nykvarn

utanför tätorten

Min- och maxförslag

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).

Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som finns i det gällande bostadsförsörjningsprogrammet. Maximi- förslaget representerar en fördubbling av Nykvarns folk- mängd till 2025, till ungefär 18.000 invånare.

Utanför Nykvarns tätort finns stora natur- och kultur- värden i Turinge, Vidbynäs, Taxinge och ut mot Mälarens kust. Området kring Stensättra och Sundsvik, mot delar av Mälarens strand, är attraktivt för bostäder. A och O är att lösa VA-frågan innan ny bebyggelse kan tillåtas.

Det är mycket viktigt att den bebyggelse som tillkommer är hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt per- spektiv.

Samlade ledningslösningar

En politisk ambition i kommunen är att bygga ut ledning- ar för el, telefoni, bredband, vatten och avlopp i samlade lösningar som kan ge fullgod service i alla dessa avseen- den.

I underlaget för den kommunövergripande planeringen finns utbygg- naden av bostäder och verksamheter huvudsak- ligen i kommunens norra delar samt runt tätorten.

Vidbynäs

C:a 30 lgh

I Vidbynäs finns planer på totalt cirka 30 villatomter. Yt- terligare bostadsprojekt kan startas om de kan anpassas till områdets natur- och kulturvärden samt andra krav på ny bebyggelse.

Turinge

I Turinge söder om korsningen mellan väg 576 och väg 523 finns förslag på tillkommande bebyggelse.

Sundsör

Detaljplan finns för totalt 36 lägenheter i sex hus i en särpräglad kulturhistorisk miljö vid Mälaren. En perma- nentning av fritidshusbebyggelsen i Stensättra pågår.

Finkarby

Norr om korsningen mellan väg 576 och väg 526 finns förslag om tillkommande bebyggelse.

Nygård

I Nygård föreslås en försiktig utbyggnad i de befintliga områdena.

Maxförslaget

Av kartan framgår ytterligare områden som skulle kunna tas i anspråk för bostadsbyggande vid en kraftigare ex- pansion.

På www.nykvarn.se kan du ladda hem en tydligare karta.

(12)

vi Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

Nykvarns tätort

En stor del av föreslagen bebyggelse och utveckling i kom- munen kommer att ske i och omedelbart runt Nykvarns tätort. Här finns ett stort behov av bostäder med tillgång till kommunikationer och service.

I Stockholm Syd-Mörby finns utrymme för expansion av både verksamheter och eventuellt bostäder. Stora stråk av naturmark och skogsområden bevaras. Ett nytt miljömo- torcenter kan komma att anläggas i området.

Nykvarns centrum

150-200 lgh

En parallell process pågår med planering av Nykvarns centrum med ungefär 150-200 lägenheter samt 3.000 kvadratmeter för verksamheter, främst kontor och buti- ker. Detaljplanen beräknas vara klar till december 2012.

Gamla Idrottsplatsen

Minst 30 lgh

Kommunen äger marken där den tidigare idrottsplatsen låg. Minst 30 attraktiva, centralt belägna lägenheter kan tillskapas med omedelbar närhet till grönområden och goda kommunikationer.

Kv. Karaffen

C:a 60 lgh

Kvarteret Karaffen utefter Skogsvägen-Järnavägen lig- ger nära centrum och här kan man genom förtätning och med förbättringar av gatumiljön och trafiksäkerheten skapa ett tillskott av centrala bostäder.

Stålbruksdammen

C:a 30 lgh

Centralt utefter Hökmossvägen med långsidan mot Eng- elska parken kan tre huskroppar byggas i anslutning till befintliga flerbostadshus.

Kv. Stöpplaren

C:a 30 lgh

Norr om järnvägen vid Norra Stationsvägens östra ände finns det planer på att uppföra radhus runt skyddande gårdar.

Kv. Baffeln

C:a 20 lgh

På en villatomt vid Maskinförarevägen kan tvåvånings- hus byggas, om trafiksäkerheten och anpassningen till omkringliggande villor kan säkerställas.

I tätortskartan kan man se var bostäder och verksamheter kan läggas i min- respek- tive maxförslaget. Ett utvecklingsområde längs väg 509 och Södertäljevägen sparas och Stockholm Syd- Mörby viks huvudsak- ligen för industri.

På www.nykvarn.se kan du ladda hem en tydligare karta.

(13)

vii Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

Nordväst om centrum

Möjligheterna finns att förbinda Sandtorp med Hökmoss- området genom att i framtiden förbinda Maskinförare- vägen med Hökmossvägen.

Betongen

På Strängbetongs område finns planer på bostäder och en framtida förskola. I norr finns ytterligare ett stort område för en framtida utbyggnad.

Området står i kontakt med Sandtorp via en gångbro.

Tidigare har även en ytterligare utbyggnad av idrottsan- läggningar diskuterats här.

Sandtorp

40-300 lgh

Vid Maskinförarevägens vändplats planeras idag 40 lä- genheter i hyresrätt. Ytterligare bebyggelse kan tillkom- ma med möjlig förbindelse till Hökmossvägen. Så kallade grönkilar till och från skogsområdet är viktiga att spara.

Norr om centrum

Här finns flera byggnader av kulturhistoriskt värde lik- som naturområden längs Turingeån vilka måste beaktas.

Plafondpenseln 24

På platsen där solfångaranläggningen låg finns möjlighet till annan verksamhet eller bostäder. Kräver dock åtgär- der med anledning av skjutbanan alldeles intill.

Alcrofältet

Fritid och rekreation

Området utvecklas tillsammans med Oxvreten för sport och fritid.

Söder om centrum

Ett attraktivt område för utbyggnad av bostäder. Fri- tidshusbebyggelsen runt den känsliga sjön Yngern måste dock få en mer hållbar VA-lösning, vilket skulle kunna samordnas vid en utbyggnad.

Hökmossen

Vid Hökmossen planeras en utbyggnad om cirka 60 lä- genheter och en utveckling av Hökmossbadet till ett re- kreationsområde. För att kunna genomföra detta krävs en lösning av VA-frågor samt vägutbyggnad.

Ladvreta

Markägaren har presenterat ett förslag som pågår i ett parallellt program som omfattar upp till 70 lägenheter.

Här finns också utrymme för ytterligare utbyggnad.

Brokvarn

Är under utbyggnad och kan eventuellt bebyggas med yt- terligare bostäder.

Rimsjön

Ett område vid Rimsjön kan bebyggas om VA-frågor samt vägutbyggnaden till Ladvreta blir löst. Markägaren har presenterat ett program som pågår parallellt med över- siktsplanearbetet.

Ströpsta

Kan bebyggas med cirka 30 lägenheter samt en etablering invid väg 509. Markägaren presenterar ett separat pro- gram som pågår parallellt med översiktsplanearbetet.

Stockholm Syd­Mörby/Almnäs

Området är strategiskt intressant för utveckling till ett av Stockholmsregionens nya logistiska nav och utvecklas i dialog med andra kommuner och i regionala samarbets- projekt.

En ny motorvägsavfart gör området särskilt intressant för såväl möjliga bostäder som industrier och annan ytkrä- vande verksamhet. Ett miljömotorcenter är ett exempel på verksamhet som har diskuterats för området.

(14)

viii Programsamråd för Nykvarns översiktsplan

Att tänka på

I underlaget för programsamrådet kan du fördjupa dig i förslaget till samhällsbyggnadsstrategier och mark- och vattenanvändning.

Några faktorer att ha i åtanke:

• Ambitionen är att Nykvarns cent rum ska få en mer stadsliknande utformning och struktur

• Stationsnära bostäder bidrar till att man väljer kollek- tivtrafik framför biltrafik.

• Ett väl utbyggt gång- och cykelvägsnät möjliggör vardagstransporter och pendling utan bil.

• Näringsverksamheten i Stockholm Syd beräknas växa kraftigt i enlighet med utvecklingsplanen för Stockholms län, huvudsakligen med betoning på logistik.

• Det är viktigt att produktiv odlingsmark inte bebyggs.

Ny bebyggelse måste ta hänsyn till landskapsbild, kulturvärden och sin omgivning.

• I januari 2012 fanns drygt 700 1-5-åringar i Nykvarn och befolkningsprognoserna pekar på en fortsatt ökning.

• Antalet barn i grundskoleåldern var i april 2012 cirka 1.340 och antalet väntas öka de kommande åren, liksom antalet ungdomar i gymnasieålder.

• Det är viktigt att försäkra sig om ett tillräckligt utbud av bostäder för äldre och boende för grupper med speciella behov. Detta sker bland annat genom analys av befolkningsprognosen.

Tyck till!

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nykvarns kommun befinner sig i sin linda. Det är med andra ord ett bra tillfälle att på ett tidigt stadium ge uttryck för idéer och synpunkter som sedan kan bidra till styrningen av planens framtida innehåll.

Du behöver inte vara proffs!

Du kanske tror att det är svårt eller att man måste ut- trycka sig på ett särskilt sätt för att kunna komma med synpunkter. Så är det inte alls.

Översiktsplanens styrgrupp och arbetsgrupp är an- gelägna om att översiktsplanen ska vara ett välgrundat underlag för kommunens framtida utveckling och repre- sentera folkviljan i största möjliga utsträckning. Därför kommer dina synpunkter att tas på största allvar, oavsett hur de formuleras eller hur små eller stora frågor du än tar upp.

Kom också ihåg att en översiktsplan ska ge stöd och väg- ledning för framtida planering och att den ska revideras minst en gång varje mandatperiod. Ju bättre översiktspla- nen är, desto bättre är förutsättningarna att den framtida utbyggnaden av Nykvarns kommun sker i största möjliga samförstånd med medborgarnas, näringsidkarnas, för- eningarnas och andra intressenters önskemål.

www.nykvarn.se

Så här kan du lämna synpunkter i programsamrådet:

E-post:

Skicka dina synpunkter till oversiktsplan@nykvarn.se.

Formulär på webben:

Fyll i formuläret på kommunens hemsida www.nykvarn.se.

Skicka brev:

till Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn eller lägg brevet i kommunens brevlåda, Centrumvägen 26, eller lämna det i Kundcenter.

Samrådsmöten:

Samrådsmöten kommer att hållas med olika teman 13/8, 20/8, 27/8, 3/9 och 10/9 kl 18.00 i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns centrum.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 30 september 2012.

(15)

JUNI 2012 • TUTAN

7

Publikrekord på Nykvarnsdagen!

TACK!

Ett stort tack till de företag, föreningar och organisationer som med sitt stöd gjorde Nationaldagsfirandet och Nykvarnsdagen möjlig. Ett särskilt tack till ICA Nykvarn, som lånade ut sin hoppborg.

Det finns inga officiella siffror, men det var en allmän uppfattning att årets upplaga av Ny- kvarnsdagen i Folkets Park drog ovanligt många besökare, uppskattnings- vis cirka 3.000.

Kanske var det framträdandet av Markoolio som hade lockat en ex- tra stor ungdomlig publik. När han dessutom drog upp inte bara två utan sedemera ett helt gäng barn på scenen och avslutade med att signera sin precis nysläppta skiva - då var glädjen total.

Mycket att göra

Det var annars som vanligt en blan- dad kompott av aktiviteter, både för barn och vuxna. Karuseller och hoppborg, grillning, torgstånd, ut- ställningar, ponnyridning, tennis, bågskytte... det fanns mycket att göra, precis som det ska vara den här dagen!

(16)

TUTAN • JUNI 2012

8

Nykvarns kommun uppvisade stora negativa budgetavvikelser för verk- samheterna – minus 16,6 miljoner kronor - under 2011. Den politiska majoritetens fokus ligger därför nu på att bryta det negativa resultatet.

- Det viktigaste är utväxlingen på skattepengarna, säger Bob Wållberg – att vi får högsta möjliga kvalitet och mesta möjliga service för skat- tepengen.

Processen

Budgetramarna för 2013 är således försiktigt återhållsamma.

Samtliga kommunens nämnder har under våren fått möjlighet att kommentera de preliminära budget- ramarna och beskriva vilka konse- kvenser dessa skulle få. Detta arbete har sedan sammanställts till ”Mål och budgetramar för 2013 med eko- nomisk flerårsplan 2014-2015”.

Processen är nu den att kommun- fullmäktige fastställer mål och bud- getramar under juni, och därefter arbetar nämnderna fram detaljerade budgetar och effektmål under hös- ten.

Men det är ju inte bara storleken på intäkterna som avgör hur budge- ten ska se ut. I Vision Nykvarn 2025 gör också Nykvarns kommun utfäs- telser om vad det är vi vill erbjuda kommunens invånare.

- Åren 2014-2015 ser lite ljusare ut när det gäller ekonomin, säger Bob Wållberg. Men det förutsätter att vi fortsätter att vara attraktiva som bo-

Fortsatt återhållsamma budgetramar

- Ekonomin sätter ramarna för driften av kommunens verksamheter. Vårt uppdrag gentemot Nykvarnsborna är att säkerställa en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Så skriver kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg i inledningen till Nykvarns kommuns mål och budgetra- mar inför år 2013.

endeort och att vi kan konkurrera på arbets- och bostadsmarknaden.

Därför ingår visionens fem fokus- områden: boende, näringsliv, infra- struktur och pendling, centrum samt lärandet/skolan som grundstenar i kommunens planer för framtiden – vilket också ska synas i budgeten.

Orolig omvärld

2011 präglades starkt av den ekono- miska krisen i Europa – och den hål- ler i sig. Även om en viss förbättring i konjunkturerna har förutspåtts råder en stor oro för hela Europas ekono- miska situation, särskilt i Sydeuropa, och hur det ska påverka oss här i Sverige. En effekt tros bli att tillväx- ten under både 2012 och 2013 blir relativt liten, vilket i sin tur innebär

att sysselsättningen inte ökar i någon större utsträckning.

- Det har förutspåtts att konjunk- turen ska bli något bättre framöver, säger kommunens ekonomichef An- ders Sloma. Men allt beror på om man lyckas lösa krisen i den europe- iska ekonomin. I annat fall kommer vi här i Sverige och Nykvarn troli- gen att beröras mer än idag, främst i form av högre räntor.

Mer i detalj förutspås skatteun- derlaget öka med omkring 4 procent under åren fram till år 2015. Antalet förskolebarn blir i stort sett oföränd- rat, men antalet barn i grundskole- åldern kommer att öka kraftigt och förutspås uppgå till cirka 1.560 barn i Nykvarn om tre år.

Totalt sett kommer kommunens prognos om en årlig befolkningsök- ning om 1,8 procent inte att uppnås.

Däremot väntas både gruppen yngre och äldre pensionärer (65-79 år res- pektive över 80 år) att öka under samma period.

Blicken framåt

När man i mål och budgetramar blickar framåt med allt detta i åtan- ke tror man att de kommunala verk- samheterna totalt har ett utrymme att öka sina nettokostnader med 4 procent 2013, 2,9 procent och 3,9 procent de kommande två åren. För 2013 innebär det i enkelhet att det inte finns utrymme för några egent- liga satsningar eller reformer.

- Det är trots allt en stark budget, menar Anders Sloma. Den tillåter att alla verksamheter får generella för- stärkningar i budgetramarna.

Samtliga investeringar betrak- tas i det här läget som preliminära och ska omprövas när en eventuell byggstart blir aktuell. Ett anslag om - Budgeten inför de närmaste tre åren

andas framtidstro, säger kommun- styrelsens ordförande Bob Wållberg (NP)

(17)

JUNI 2012 • TUTAN

9

15 miljoner kronor är dock vikt för två LSS-boenden för totalt 12 vuxna personer - ytterligare 10 miljoner kronor ligger redan i 2012 års inves- teringsbudget.

I övrigt finns följande att notera för respektive nämnd:

• Kommunstyrelsen

Budget 2013: 78.377.000 kronor I en ny budgetstruktur för året sam- las ett antal centrala verksamheter under kommunstyrelsen. Hit hör, utöver kommunstyrelsens egna kost- nader, även mark och fastigheter, ga- tor, vägar och parker, vatten och av- lopp, kultur och fritid, information och gemensam administration samt kommunledningsfunktioner.

Kundcenter – med sin samlade verk- samhet gentemot medborgarna – finns också här.

I april började Sven-Olov Waller- äng som projektledare på Nykvarns kommuns verksamhet Uppdrag och planering.

Sven-Olof kom närmast från en kortare anställning i Eskilstuna, men jobbade dessförinnan i tio år på Strängnäs Vatten med VA-frågor.

Han har också under sin karriär hunnit med att tillbringa fyra år med ett biståndsprojekt i Tanzania.

- Jag kommer att arbeta med pro-

Tillfällig projektledare

jektering av all byggnation, främst när det gäller vägar och VA, säger Sven-Olov.

Han blev tillfrågad om jobbet i Nykvarn när en lucka uppstod på kommunkontoret i avvaktan på en kommande rekrytering.

- Jobbet här blir lite av en över- gångsperiod under ett år tills en or- dinarie projektledare kan anställas, säger Sven-Olov. n

• Utbildningsnämnden

Budget 2013: 232.146.000 kronor Uppförande av nya lokaler för för- skola och grundskola har skjutits fram till efter 2015.

Ett mindre anslag markeras i ramar- na för en ombyggnad av Björkes- taskolans gamla idrottshall för att bättre kunna användas för undervis- ning.

• Vård- och omsorgsnämnden Budget 2013: 124.097.000 kronor 1,5 miljoner kronor tillskjuts efter- som LSS-boendet inte kan bedrivas effektivt i Kvarntunets nuvarande lokaler. De 12 nya platserna beräk- nas stå klara först 2014 och kommer därför inte med i driftbudgeten för 2013.

• Bygg- och miljönämnden Budget 2013: 9.986.000 kronor Nämnden har ett uppdrag från tidi- gare att få budgeten i balans. Ett till- skott om 800.000 kronor baseras på att nämnden bedömts vara under- budgeterad tidigare. I övrigt upphör mindre kostnader för kommunens insats i uppföljningen av sjön Tur- ingens rening.

• Valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndaren

Budget 2013: 1.093.000 kronor Dessa tre noterar inga förändringar för perioden.

Sammantaget innebär budgetra- marna för 2013 att hela kommunens driftbudget omfattar 447.440.000 kronor, knappa 10 miljoner mer än utfallet för år 2011 och 14 miljoner mer än budgeterat för innevarande år. I budgeten räknar man med ett positivt resultat om 8.760.000 kro- nor för 2013, vilket motsvarar det balanskrav om 2 procent som är kommunfullmäktiges strategiska mål för kommunens resultat.

- Budgeten för den närmaste treårs- perioden andas en stark framtidstro, även om 2013 ser lite bekymmer- samt ut, säger Bob Wållberg. Men vi har en vacker och härlig kommun att förvalta, och som kommunstyrel- sens ordförande är jag både glad och stolt över kommunens fortsatt posi- tiva utveckling.

Budgetramarna inför 2013 och målen de följande två åren präglas av ambitionen att hålla budgeten i balans snarare än att tillåta stora satsningar.

(18)

TUTAN • JUNI 2012

10

Varje torsdag mellan 17.00-19.00 finns polisen på plats i Kundcenter.

Då kan allmänheten träffa våra när- poliser och ställa frågor om polisens arbete, få information eller lämna tips.

- Jag har varit med i stort sett varje gång, säger närpolis Maria Ingel- skog. Vi har haft besökare varje gång och inte minst ungdomar.

Just detta är särskilt glädjande, tycker hon och kollegan Daniel Lennmark, som besöker Kundcenter för första gången.

- Det är bra att vi kan träffas un- der odramatiska omständigheter och bygga upp ett ömsesidigt förtro- ende, säger han. Det är en viktig del i närpolisens arbete, just att nå ut till människor på ett sådant här sätt.

Försiktig start

Två andra verksamheter som har fått en mer försiktig start är besöken av arbetsförmedlingen och den fria juridiska rådgivningen.

Populärt att träffa polisen

Kommunens Kundcenter fortsätter att utvecklas. Ny ser- vice och fler tjänster kommer till fortlöpande.

Bland de mest populära inslagen har varit att få träffa närpolisen.

- Arbetsförmedlingen finns i Kund- center den sista måndagen i måna- den mellan klockan 16.00-18.00, säger Markku Petäjäniemi, chef för Kundcenter. De har ännu inte fått så många besök, men det känns viktigt att vi är ihärdiga och fortsätter er- bjuda den här servicen.

Den fria juridiska rådgivningen börjar dock komma igång bra.

- Det är lite tunt i början men det tar också lite tid innan folk tar till sig att den här servicen finns.

I Gnesta, där man har provat fri juridisk service i många år, har det blivit en välbesökt och etablerad verksamhet.

- Det som samhällsvägledarna däremot får väldigt många samtal om är konsumentfrågor, fortsätter Markku. Vi har ju tagit över den verksamheten i egen regi efter att tidigare ha köpt tjänsten från Söder- tälje, och det finns uppenbarligen ett stort behov av just konsumentväg- ledning.

En annan verksamhet som har tagits över i egen regi är borgerliga vigslar.

- Vi har två vigselförrättare men behöver flera, säger Markku Petäjä- niemi.

Turistbyrå

Kundcenter är numera också en auk- toriserad turistbyrå, något som inne- bär lite mer än man kanske kan tro.

- Det handlar inte bara om att dela ut lite broschyrer till besökare, för- klarar Markku.

För att bli auktoriserad av Fören- ingen Turism i Sverige – den instans som formellt sköter detta – ställs också särskilda krav på utbildning, språkkunskaper, öppettider, material och information inte bara om Ny- kvarn utan om hela regionen.

- Vi har nu personal både på bib- lioteket och på Kundcenter som är utbildade, säger Markku. Efter mid- sommar kommer turistbyråverksam- heten igång.

Enklare hantering

En av grundidéerna med Kundcenter är också att man här ska kunna få Närpoliserna Maria Ingelskog och Daniel Lennmark får under sina besök på kom- munens Kundcenter möjlighet att träffa medborgare under avspända former.

(19)

JUNI 2012 • TUTAN

11

hjälp med olika ärenden över disk.

- Vi har nu överenskommelser med verksamheterna om tre sådana ärenden som vi börjar med, säger Markku. Det är fastställande av fa- derskap, lotteritillstånd och serve- ringstillstånd.

Fler sådana ärenden är på gång till hösten, bland dem ansökan om par- keringstillstånd för funktionsned- satta och bedömning av ansökan om färdtjänst.

- Det här är en fortgående pro- cess som vi utvecklar i samråd med verksamheterna, förklarar Markku Petäjäniemi. Det är frågor som inte bara ska tas emot över disk utan de ska ju också rapporteras tillbaka till verksamheterna och där dokument- hanteringen ska fungera smidigt. Vi håller löpande kontakter med verk- samheterna för att hålla oss uppda- terade.

Att man inte tar in höstens ären- den redan nu beror på att Markku vill att man ska ha lite tid att låta ärendena ”sätta sig” i verksamhe- ten, att personalen inte ska få alltför många nya frågor att hantera på en gång.

Hemsidan

På Nykvarns kommuns hemsida www.nykvarn.se finns all aktuell in- formation om Kundcenter.

- Hemsidan ligger för övrigt också under Kundcenters verksamhetsom- råde, och den ska utvecklas ytterli- gare under 2013, säger Markku.

Redan nu har bibliotekarie Carita Långsjö-Rabo i samarbete med Fin- ska Föreningen och företaget Funka Nu – som är specialister på tillgäng- lighetsfrågor – lagt ut ett antal sidor på finska på hemsidan, en service som ska byggas ut ännu mer framö- ver.

- Vi ska också utveckla e-tjänster- na ytterligare, lovar Markku Petäjä- niemi.

Apropå biblioteket så finns här nu en helt ny inlämnings- och utlånings- automat.

- Den frigör tid för personalen, tid som de kan ägna åt andra arbets- uppgifter, säger Markku.

Kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) och kommun- chef Sune Eriksson har under vå- ren varit ute på en ”visionsturné”

bland alla kommunanställda för att diskutera visionen.

- Den är ett koncentrat av folk- viljan, som den uttrycktes i en väl- digt aktiv process under 2010, sä- ger Bob Wållberg.

Prata ihop sig

Bob Wållberg och Sune Eriksson har deltagit halvannan timme på de olika personalgruppernas ar- betsplatsträffar och både presente- rat konceptet med Vision Nykvarn 2025 och lyssnat in vilka synpunk- ter man har från personalens sida.

- Det har varit en väldigt posi- tiv upplevelse, säger Bob. Mötena har varit riktigt kreativa, där olika verksamheter har suttit i mindre grupper och diskuterat: ”Hur kan jag bidra till den här utveckling- en?”.

Syftet är givetvis just detta – att prata ihop sig om vilka mål och strategier som gäller, att diskutera vilka förutsättningar som finns i form av lagar, budget och andra omvärldsfaktorer och att på det sättet mejsla ut hur arbetet ska gå vidare på kort och lång sikt.

Folkusområden

På mötena går man igenom den vision som antogs av kommunfull-

Visionsturné

hos personalen

Nykvarns kommuns vi- sion inför 2025 är resul- tatet av en bred dialog bland såväl invånare som politiker, anställda, föreningar och näringsliv.

Att ta fram mål och

fokusområden är en sak – nu handlar det också om att omsätta tankarna

i handling. mäktige i juni 2010 och som ska fungera som vägledning för den kommunala verksamheten fram till 2025.

- Vi ägnar mycket uppmärksam- het på våra fem fokusområden, säger Bob.

De är:

• boende

• näringsliv

• infrastruktur och pendling

• centrum

• lärande/skolan

- En av de bästa delarna i träf- farna är att vi får träffa alla verk- samheter och kan prata med dem om deras arbete, säger Bob. På det här sättet kan vi sätta in kommu- nens olika verksamheter i ett sam- manhang och gemensamt diskute- ra hur det ska omsättas i praktisk handling.

Vision Nykvarn 2025 är inte ett tomt dokument – den är ett erbju- dande som kommunen gör ut mot alla medborgare, och därför är det avgörande att den personal som faktiskt ska leverera verksamheten är med och utformar hur arbetet ska gå till.

- Därför är de här träffarna vik- tiga, menar Bob Wållberg. Man känner med hela kroppen hur de olika verksamheterna är och hur man kan baka in visionen i arbe- tet.

I mitten av juni avslutades tur- nén och då hade majoriteten av kommunens 554 tillsvidareanställ- da omfattats av diskussionerna.

(20)

TUTAN • JUNI 2012

…och så här gör du

felanmälan:

Kick­off för Nybos nya organisation

I början av april kunde AB Nykvarnsbostäder fira att den nya organisationen var sjösatt.

Med en kick-off i Nybos lokaler fick de 37 Nybo- anställda träffas, lära känna varandra och prata om den nya situationen.

Den nya organisationen innebär att kommunens tekniska driftenhet flyt- tats från kommunens organisation och istället hamnat under AB Ny- kvarnsbostäder.

- Nybo växte i ett slag från sju anställda till 37, förklarar VD Ann Johansson.

”Känns bra!”

Ordförande Bengt Zetterberg (M) är tillfreds med sammanslagningen.

- Det känns bra, det här, säger han.

Det har varit en resa att komma hit och nu ser jag fram emot ett bra re- sultat.

Bengt menar att man nu kan sam- utnyttja resurser bättre och få en större samsyn inom kommunens hela fastighetsskötsel och fastighets- förvaltning.

Även personalen tycker att den nya ordningen är spännande.

- Jag jobbar som lokalvårdare och kommer nog inte att märka någon större skillnad i mitt dagliga arbete, säger Eva Nordstedt. Men jag är jät- teglad – det ska bli kul att jobba med Ann Johansson som är framåt, kul och trygg.

Leila Halvardsson kommer när- mast från vikarieförmedlingen i kommunen och ska framöver ta hand om kundkontakterna med hy- resgästerna.

- Jag kan avlasta Pernilla Mattsson Egnér och Catharina Eriksson en smula, säger hon. Det känns spän- nande – det är helt nya marker för mig. Jag ska visa och besiktiga lä-

genheter, övervaka renoveringar och jobba med tillval, bland annat.

Samlad kompetens

Utöver de tidigare fastighetsskötar- na, förvaltarna och kontorspersona- len ingår nu alltså även kommunens tekniska verksamhet, gatukontoret, servicetekniker och lokalvårdare i AB Nykvarnsbostäders nya organi- sation.

VD Ann Johansson tror att det är en organisation som snart ska ge re- sultat.

- Vi kan jobba tillsammans på ett annat sätt, säger hon. När vi samlar kompetensen så här kan den använ- das på bästa sätt.

Nybos styrelse har antagit styrdo- kument som ska ligga till grund för arbetet.

- Inom kort ska personalen ta fram handlingsplaner för hur arbetet konk ret ska gå till, säger Ann.

På några punkter har man redan genomfört förändringar.

- Vi har utvecklat vår hemsida www.nykvarnsbostader.se och kom- mer löpande att lägga ut information på den, säger Ann.

De nya verksamheterna har också förts in på hemsidan och tekniske driftchefen Kjell Åström räknar med att den delen ska utvecklas fram- över.

I all huvudsak ska Nykvarns invånare i allmänhet och Ny- bos hyresgäster i synnerhet inte märka någon skillnad av den nya organisationen, med undantag för att man hoppas att allt ska bli lite bättre, förstås.

- Felanmälan i boendet går till precis som tidigare, säger teknis- ke driftschefen Kjell Åström.

På Nybos hemsida finns, precis som tidigare, ett formulär för fel- anmälan för Nybos hyresgäster.

- Dessutom finns det två ytter- ligare formulär, förklarar Kjell.

Det ena är för allmänheten och rör felanmälan på gator, parker, vatten och avlopp.

Och då handlar det inte om vatten och avlopp för Nybos hy- resgäster, utan om problem som kan uppstå med dagvatten, spill- vatten och liknande.

- Det andra formuläret är för de anställda inom olika verksam- heter i kommunen – skolor, för- skolor och liknande, säger Kjell.

Om man inte har tillgång till dator och internet kan man för- stås ringa kommunens växel eller direkt till Nykvarnsbostäder på telefon 555 014 50.

- Då skapar personalen en skriftlig order som går in i våra system, vilket är bättre på alla sätt, säger Kjell. Vi kollar av alla felanmälningar flera gånger om dagen i våra system. n - Det känns spännande, säger Leila

Halvardsson om sina nya arbetsupp- gifter med kundkontakter i AB Ny- kvarnsbostäders nya organisation.

Kjell Åström

References

Related documents

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

TEMA: NYKVARNS CENTRUM - MARS 2012 • TUTAN för handel, innan man går över till.. att ersätta den äldre bebyggelsen med

- Vi arbetar både med detaljpla- nearbete för ett område om 20-30 hektar och med ett markbyte med en privat markägare för att skynda på förutsättningarna för etablering av

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,