• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 § Den som gör intrång i rätten till ett näringskännetecken (företags- namnsintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för företagsnamnsbrott till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt företagsnamnsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har föregåtts av särskild planering,

2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, 3. har varit av större omfattning, eller

4. annars har varit av särskilt farlig art.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till företagsnamnsbrott eller grovt företags- namnsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Liv Bernitz

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

SFS 2020:546

Publicerad den 18 juni 2020

References

Related documents

Det vore därför också önskvärt med ett resonemang om huruvida den tilltalade med tanke på omständigheterna borde ha insett att det fanns en risk för att målsäganden inte

är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av före- tagsnamnet utan skälig anledning

anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera försäk- ringsprodukter, om dessa

1 a § I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska införas en ny paragraf, 8 kap. 57 a § Revisionsberättelsen för en förening som

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk- ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. På regeringens vägnar

1 § 2 Den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkes- intrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för

1 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i en växt- förädlarrätt döms för växtförädlarrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år..

35 § 2 Den som gör intrång i en mönsterrätt (mönsterintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för mönsterskyddsbrott till böter eller fängelse

57 § 3 Den som gör intrång i den ensamrätt som patent medför (patentintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för patentbrott till böter

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).. På regeringens vägnar

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa receptfria

bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke- medel, utbyte av

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap..

prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare,

3 § Om det förs en talan om intrång i ett registrerat företagsnamn och den som talan förs mot gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet

Johanna Mihaic (Finansdepartementet). 1

Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas för varumärkesbrott till