• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassnings- bidrag

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2018:222) om bostads- anpassningsbidrag ska ha följande lydelse.

5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS 2019:983

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.. På regeringens vägnar

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäker- het och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning