• No results found

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Definition

2 § I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) är stängd, att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Tillfällig stängning

3 § Vid extraordinära händelser i fredstid får regeringen meddela före- skrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksam- heter enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå.

I samband därmed får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som innebär att en huvudman, trots sådana föreskrifter som avses i första stycket, ska erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i för- skola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritids- hem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.

skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Föreskrifter som avses i andra stycket får innebära lättnader för huvud- mannen i förhållande till kraven på utbildningen i skollagen.

4 § Vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skol- lagen (2010:800) ska stängas tillfälligt

1 Bet. 2019/20:UbU25, rskr. 2019/20:189.

SFS 2020:148

Publicerad den 20 mars 2020

(2)

2 SFS 2020:148 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid

verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,

3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller

4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt före- skrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i för- skola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritids- hem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.

skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Föreskrifter som avses i andra stycket får innebära lättnader för huvud- mannen i förhållande till kraven på utbildningen i skollagen.

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2020.

På regeringens vägnar STEFAN LÖFVEN

ANNA EKSTRÖM

(Utbildningsdepartementet)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett ökat ekonomiskt driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad

Det finns alltid en risk i att röra gamla farliga produkter men det finns också skäl för vår generation att göra upp med historien och lämna över en renare Östersjö till

Resultatet av detta examensarbete kommer kunna användas av personal som arbetar inom vården för att öka kunskapen om personcentrerad vård och kommunikation i mötet med

Utifrån det Skolverket (2016) skriver om sin satsning på digitala verktyg så är detta något som ska underlättas för lärarna längre fram, att undervisningsmaterial ska finnas

Detta kan vi då i nästa led problematisera utifrån dilemmaperspektivet som vi då baserar på dessa utbildningsmässiga problem som enligt Nilholm (2020) inte går att

Vi anser att den löpande analys som görs på skolenheterna skapar förutsättningar för rek- torerna att fördela resurserna utifrån elevernas behov och förutsättningar, samtidigt som

Följande uppdrag ska genomföras under mandatperioden 2019-2022 för att öka förmågan att upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamhet, och kunna uppfylla det geografiska

Elever ska även erbjudas fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling, oberoende av vårdnadshavares behov av omsorg (14 kap.

Ansökan gäller för ett läsår i taget, från höstterminen fram till dess nästa läsår börjar. Ansökan om lovplats för höstterminen ska lämnas in senast 31

Ett barn kan beviljas utökad omsorgstid i förskola eller pedagogisk omsorg, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

I lagrådsremissen föreslås ett förtydligande av skollagens bestäm- melser om bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd

Om du behöver omsorg, och inte har kunnat ordna det på egen hand, ska du anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den

I fortsättningen av den här studien kommer de två perspektiven, det kategoriska och det relationella, att tillämpas som faktorer för hur de intervjuade rektorerna

Men de elever i klassen som är i behov av särskilt stöd har flera ett avvikande beteende, några är utåtagerande, vilket gör att lärarna får lägga ner ett

Som framgår av studiens resultat finns behov av att göra upp tydliga anvisningar för hur speciallärarsamarbetet mellan stadiernas speciallärare kring barn med särskilt stöd

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att det för att fullgöra upp- gifter under extraordinära händelser i kommuner och landsting skall finnas en nämnd (krisledningsnämnd)

Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på motsvarande områden utomhus vid

Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra de olika aktörernas uppfattning om förutsättningarna för att kunna leva upp till begreppet ”En skola för alla” i

Hon menar att genom att det finns specialpedagoger så kan läraren/pedagogen anse att ansvaret för barn i svårigheter ligger hos specialpedagogen, det är

Studiens syfte är att undersöka hur den kvinnliga eleven uppfattar sin skolsituation och den upplevda förändringen efter fastställd ADHD diagnos. Vi vill även belysa lärarnas