• No results found

Fyll i de delar som det finns information om Vad avser anmälan/klagomålet?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fyll i de delar som det finns information om Vad avser anmälan/klagomålet?"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Telefon: 0980-701 40

Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kiruna.se/kommun E-post: bygglov@kiruna.se

Fyll i de delar som det finns information om Vad avser anmälan/klagomålet?

Strandskydd Olovligt byggande Ovårdad tomt Upplag

Övrigt (ange vad)………

Uppgifter om fastigheten som klagomålet avser

(ange de uppgifter som finns)

Fastighetsbeteckning………

Plats………

Koordinater………

Namn……….

Adress………

Telefon………..

Beskriv den olovliga åtgärden

(du kan även bifoga t.ex. skiss, karta, foton)

………

………

………

………

………

När uppfördes den olovliga åtgärden? (om du vet tidpunkt)

………

………

Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/verksamhetsutövaren ang. detta problem?

Ja (ange tidpunkt)

………...

Nej

ANMÄLAN/KLAGOMÅL

(2)

2

Har fastighetsägaren vidtagit några åtgärder sedan dess?

Ja (ange vad)

……….

………..

Nej

Har du tidigare varit i kontakt med bygglovskontoret för detta problem?

Ja (ange tidpunkt och eventuell handläggare)

………

Nej

Hur förväntar du dig att bygglovskontoret/miljö- och byggnämnden ska agera i ärendet?

………

………

………

Personuppgifter anmälare*

(om du vill vara anonym kryssa i rutan nedan)

Namn: ……….

Gatuadress: ………..

Postadress: ………

Telefon (dagtid): ………

E-post: ……….

Underskrift……….

Jag vill vara anonym

Om du väljer att vara anonym kan bygglovskontoret inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och eventuella beslut i ärendet kan inte skickas till dig. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen bli offentlig. Det går inte att fylla i sina personuppgifter i denna blankett för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, anmälan/klagomålet är en offentlig handling.

*De anmälda uppgifterna kommer att registreras i bygglovskontorets diariesystem. Diariet är tillgängligt för allmänheten. Personuppgifter behandlas med stöd av Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 e. Kontakta bygglovskontoret för registerutdrag eller eventuell rättelse av felaktiga uppgifter.

Bygglovskontorets anteckningar

Upptagen anmälan/klagomål via:………..

Namn:………

References

Related documents

Inom och mellan politiska system, vetenskapliga system och verksamhetsfältet talas det om en skola för alla i olika språk vilket leder till omtolkningar av budskap (Assarson

Når det gjeld den internasjonale orienteringa, merkjer og John Lindow seg positivt ut med å ha oversyn også over den russiskspråklege litteraturen, der det

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Tekniska nämnden beslutade den 24 augusti 2015, § 118, att föreslå kommunstyrelsen om investeringsmedel för parkeringsautomater samt för omskyltning och information.. Inköp

Det är även kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som, av kommunfullmäktige, delegerats till annan

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person

Grundat i erfarenheter från församlingars vardag och med inspiration från Latour och andra tänkare diskuterar Jonas Ideström om hur teologisering handlar om att både urskilja och

Tillbud, incident som kunde orsaka personskada men undveks eller avvärjdes2. Olycka, incident som ledde till personskada eller